بایگانی

پوشاک شیما، پیامد سکوت مردان در برابر تجاوز به حقوق زنان۵

مارتین نیمولر» کشیش پروتستان ضد نازیسم بود او درشعر کوتاهی چنین گفته است؛ "در آغاز، نازی‌ها سراغ کمونیستها را گرفتند. من سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد، در نخ اتحادیه‌های کارگری رفتند. چون در شمار آنان نیز، نبودم بازهم سکوت کردم. تا اینکه سر وقت خودم آمدند. دیگر کسی نبود تا صدایی به اعتراض برآرد.