بایگانی

هندوستان هم ماهواره ای به مریخ فرستاد ولی ما هنوز گرفتار عزای مرگ حسین تازی ایم۴

روز سه شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۳، فضاپیمای هندوستان که برای ساختن آن مبلغ ناچیز و باور نکردنی ۴۵ میلیون پوند (۷۲ میلیون دلار) هزینه برداشته، از پایگاه ساتیش دهاوان (Satish Dhawan) از کناره خاوری آن کشور به سوی مریخ پرتاب شد. گفته می شود که این فضاپیما راه ۷۸۰ میلیون کیلومتر را مدت ۲۹۹ روز خواهد پیمود. از آنچه گذشت گرچه موجب خرسندی هر انسان خردمند به این موفقیت و پیروزی بزرگ هندوستان خواهد بود، ولی برای ما ایرانیان باعث نهایت شرمساری و اندوه است که کشورمان گرفتار زالوهایی شده که کمترین سواد و بهره علمی نداشته، و هدفی جز غارتگری و چپاول خود در پیش نگرفته اند.