بایگانی

آیا سردمداران حکومت امام زمانی، ملت ایران را ابله فرض کرده اند؟۱

تمامی مسئولین رژیم، از سید علی خامنه ای گرفته تا آخوندک های بی سواد و دزد و فرومایه محله ها، همگی سعی در ماله کشی بر روی حقیقت ورشکستگی حکومت امام زمان و دروغگویی در رابطه با بی اثری تحریم ها بر شرایط زندگی مردم ایران دارند ولی این مردم ایرانند که درشرابط دردناک زندگی به سر می برند و قربانی می شوند.