بایگانی

آخوند فرومایه که جوانان را پست و زنان را پست تر می نامد، ایران را در آستانه جنگ با همسایگان عرب قرار داده۲

انسان ها از دیدگاه رژیم انسانی تعریف ویژه ای دارند؛ آنان که در بست فدائی و نوکر آخوندند و در برابر هر طلبه بیسواد اظهار عجز و بندگی می کنند، بیگمان از مسلمانان پاک طینت اسلام راستین اند. ولیکن کسانی که خط دیگری سوای بردگی آخوندهای بی شرافت دارند، از دشمنان اسلام و محارب ولایت فقیه به شمار می روند.

بررسی اشتباهات و تناقضات موجود در قرآن – بخش نخست۶۱

همان جوری که خود قرآن هم می گوید اگر این کتاب اثر آفریدگار گیتی بوده باشد، نباید در آن تناقض و اشتباهی دیده شود. ولی سرتاپای قرآن از ضد و نقیص است. گویا الله مدینه یاد و هوش درستی ندارد که دائماً حرف و گفته خود را عوض می کند. این تناقض گویی ها نشان می دهد که قرآن نوشته و دکان کید و حیله محمد است.

مصر هم انقلاب کرد، ولی ما هم چنان در کنار چاه به انتظار امام زمان نشسته ایم!۱۳

تونس و مصر انقلاب کردند، آتش انقلاب به الجزیره، سودان، و سوریه کشیده شد، قطر، و لیبی در آستانه انقلابند، ولی ما با الهام از شال سبز میرحسین، در کنار چاه امام زمان هم چنان به چرت زدن مشغولیم.