مصاحبه سیاسی عبادی خبرنگارفضول محله با زهرا رهنوردی ۰

صبح روزگذشته، اتل متل خبرنگارما درمحل دعا وثنای حاجیه زرداب کلثوم همسرمحترمه ملاحسین موسمی نژاد یک مصاحبه سیاسی عبادی داشت.

اتل متل-آیا شما برگزاری انتخابات وشانس شوهرتان را درآن چه گونه می بینید.؟

زرداب کلثوم- (با قدری مخ مخ وپخ پخ کردن)- من درانتخاب شوهرم به عنوان رئیس جمبول ممبول آینده ایمان دارم، زیرا حضرت امام نان خامه ای نایب امام دوازدهم درزمین وکهکشان ها انتصاب شوهرم را به ما قول داده اند.

اتل متل- مردم براین باورند که شما ازبخت واقبال بالائی برخورداربوده اید. زیرا با تحصیلات وکوشش بسیارکم به مقام های بالا، آن هم ریاست دانشگاه رسیده اید.

زرداب کلثوم – ازاین که من آدم خوش بختی هستم حرفی نیست. لیکن من دارای تحصیلات بالا، انتشارات واکتشافات، وافتضاحات زیادی هستم. ازآن جهت خوش شانسم که دررژیم گذشته ما را به درب ونزدیک دانشگاه راه نمی دادند، زیرا تحصیلات ما قدیمه، بیشترازمتون کتاب های علمی مذهبی بود وبا دانش کفرآمیزسوقات فرنگ تطبیقی نداشت. من عمه جزو را نزد بی بی صغرابیگم عالمه اسلامی محله امان تمام کردم. درس هائی ازمطهرات، نجاست، غسل، کتاب های علمی بسیار ارزنده وفوق بشری حلیت المتقین علامه محمد باقرمجلسی، رساله امام راحل، امام سیزدهم. را نزد ملا پشم علی آخوند محل فراگرفتم.

خوشبختانه با شکوفائی ونورافشانی انقلاب آسمانی اسلامی، منهم مانند هزاران امت مسلمان دیگر، از دروازه غار، گود زنبورک خانه، مفت آباد وچفت آباد، فاتحانه به شمال شهرتهران هجوم آوردیم، طاغوتی ها وفرنگ رفته ها را ازخانه ومحل کارشان بیرون کردیم. آن گاه من ودیگربرادران و خواهران هویجی وکذب اللهی بدون آن که کنکورمسخره ای  درکارباشد، به دانشگاه اسلامی ساخته وپرداخته دانشمند بزرگ قرن آقای عبدالکریم سریشم رفتیم.

من دررشته چاخان بافی، چاپلوسی، آخوند گرائی وفق فق اسلامی، روش علمی استفاده ازآفتابه، فوق لیسانس وفوق تخصص گرفتم. رساله وکتابهائی درمورد متون فقه شیعه، افکارفلسفی وفوق بشری امام چهاردهم حضرت نان خامه ای، ودانشمندان بزرگ عرب نزد دانشمندان قرن علامه جعفرخان وآکلت الله مسواک یزدی فراگرفتم. آن گاه برای دفاع ازتزهای خود، چند صباحی به حوزه علمیه قم، وآذربایجان رفتم وازنزدیک با طلبه ها ومدرسین به بحث وجدل پرداختم و آموزش وآمیزش دیدم.

اتل متل- ممکنه قدری ازفعالیت های علمی وعملی اتان پس از رسیدن به آلاف علوف واخذ سمت وپست استادی وریاست دانشگاه بفرمائید.؟

زرداب کلثوم – اولین اقدام علمی من، بیرون وبازنشسته کردن استادان طاغوتی، به دورریختن کتاب های فاسد غربی، وآموزش فقه جعفری تالیف دانشمندان ومتفکران بزرگ اسلام استاد طهارتی، دکتر علی شریرتی، و امام خمینی بوده وهست.  ازنظرعملی، همکاری با فاضل آب دستنجانی درخانه عفاف ومعرفی تعدادی ازدانشجویان دختر و پسربه آن مرکز، وترتیب همکاری برای فرستادن عده ای ازدختران به دبی بوده است.

آیا دردانشگاه شما ازتاریخ پرافتخارایران، وکتابهای ارزشمند ادبیات فارسی چون، شاهنامه فردوسی، غزلیات حافظ، گلستان وبوستان سعدی ، اشعارخیام ودیگرکتابها  تدریس می شود.؟

زرداب کلثوم – ابدا، ما کتاب های ضاله ومخالف فقه اسلامی را درس نمی دهیم. تاریخ واقعی ایران، اززمان مسلمان شدن امت اسلامی آغاز می شود. درگذشته تاریخ مجوس ها بوده که ربطی به عالم اسلام ندارد.