از شاهنشاه آریامهر تا رهبر معظم و از وابستگی به غرب تا نوکری شرق ۳۰

روزگاری بود که ایران در چنبره قدرت و سیاست انگلیس و آمریکا قرار داشت. همه هستی کشور و سرنوشت مردم به شاهنشاه آریامهر پایان می یافت. خیابان، میدان، بزرگراه، و همه چیز نام آریا مهر را برخود گرفته بود. مملکت ظاهراً مجلس، روزنامه، و تلویزیونی داشت، آنها نیز به رنگ آریامهر درآمده و سخنی و نوشتاری جز خواسته منویات ملوکانه نداشتند.

آن کس که به مجلس راه می یافت و یا پست و مقام مهمی بدست می آورد، فوتوکپی و چهره ای از آریامهر بود. جشن ها و شادی ها نیز به نام و با خواست آریامهر آغاز و به پایان می رسید. تصمیم گیری در هر نشست و کنفرانسی با خواست و منویات شاهنشاه آریامهر بود.

تا آن جا که این جوک اصفهانی زبانزد عام و خاص گشت؛ روزی در اداره ای که مرتباً جلسه و کنفرانس در آن صورت می گرفت کارمندی از رئیس خود این پرسش را نمود: « آقای رئیس، اگر شما به اندازه صد نفر عقل و شعور داشته باشید، آیا من کارمند به اندازه یک نفر می فهمم و شعور دارم؟. رئیس با کبر و نخوت همیشگی می گوید این چه پرسشی است؟. منظورت چیست؟. کارمند با ترس و لرز می گوید که در همه نشست و کنفرانس ها، آنچه که من و امثال من می گوییم و بدان معتقدیم، در پایان جلسه تنها رأی و نظر شماست که به تصویب می رسد…!».

فرتور محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران زمین را نشان می دهد. هر چند محمد رضا شاه خدمات بسیاری در راستای پیشرفت ایران به ملت ایران کرده است، اما نمی توان چشم بر روی خفقان و استبداد و همچنین خرافات گستری زمان وی بست. استبدادی که اگر درست ریشه یابی شود، نقش پر رنگ توده ای ها در شکل گرفتنش، دیده می شود.

فرتور محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران زمین را نشان می دهد. هر چند محمد رضا شاه خدمات بسیاری در راستای پیشرفت ایران در تمامی زمینه ها انجام داده است، اما نمی توان چشم بر روی خفقان و استبداد و همچنین خرافات گستری زمان وی بست. استبدادی که اگر درست ریشه یابی شود، نقش پر رنگ توده ای ها در شکل گرفتنش، دیده می شود.

خلاصه آن که مملکت بر سبیل آریامهر می چرخید و سر طناب آن هم در دست دولت فخیمه انگلیس و آمریکا بود. شاهنشاه آریامهر که مجلس و رسانه های عمومی و دموکراسی را یک نوع اهانت و توهین به درایت و هوش خود تصور می کرد، گهگاه به مناسبت هایی عده ای مزدور و بله قربان گو، به گرد خود فراهم نموده و بساط معرکه گیری را به راه می انداخت.

در پایان سخنان پرنغز و پر مغز ملوکانه، با احترام و ترس و لرز نقل محافل و مجالس می گشت. هر کس و ناکسی از فردای آن روز به تفسیر و شکافت و بررسی سخنان حکیمانه می پرداخت. قضیه طوری بر ملا می شد که در سراسر جهان گفتاری بدین شیوایی و سراپا دانش و اندرز به جز ذات مبارک از کسی شنیده نشده است. و این ماجرا آنچنان ادامه یافت که شاهنشاه دیگر وجود کوروش را هم بی مناسبت می دید و با صدایی آکنده از کبر و غرور، به کوروش فرمان داد سر جایت بخواب و بلند نشو که ما همه فن حریفیم.

سر انجام ملت درمانده و عصیان زده به فغان آمدند و زمینه انقلاب ۵۷ را فراهم ساختند. از آنجا که مملکت در خفقان استبداد و تهی از هرگونه فعالین سیاسی شناخته شده به سر می برد، مردم ستمدیده از ترس مار به افعی پناه بردند و اسیر طلسم روضه خوان ها شدند.

غافل از آن که بیش از ۴۰۰ سال می گذرد که آخوند موجود در ایران، پرچم انگلیس را با خود حمل کرده و می کند؛ روزانه دهها بار حسین را در کربلا کشته و جیب ملت را خالی کرده اند بدون آن که حتی یک نفر از خود پرسش کند این حسین که بود و چه کاری به خلافت داشت، تنها توبره گشاد آخوند بود که همواره پر و لبریز می شد.

به گفته همکار گرامی ما سیروس پارسا، انقلابی که با سخنرانی خمینی از گورستان آغاز شود، سرانجام آن همین است که ما شاهد آنیم. در هرحال کشورهای غرب که شاه را دیگر در مقام قدرت نمی دیدند، با مزدورانی مانند بنی صدر، دکتر یزدی و قطب زاده هم صدا شدند تا روضه خوان مفلوک و درمانده ای را در ایران به قدرت رسانند.

باشد که ایران و خاورمیانه اسلامی بتوانند در برابر چین و روسیه کافر قد علم کنند و منافع نفتی غرب در امان بماند و اما خمینی، یک آسمان جل که حرف یومیه خود را هم نمی توانست بیان کند، به کمک دست نوشت بنی صدر، و بی بی سی لندن به حلق مردم ایران خورانده شد. لقمه ای بس مشمئز کننده که موجب خفقان ملت گردید.

خمینی که در کنار خود مجاهدین، توده ای ها، فدائیان، و گروههای دیگر چپ هوادار چین و روسیه را می دید که با دهانی گشاد، مردم ایران را به سمت شرق گسیل می داشتند، با زیرکی و ترفند آخوندی خود، با آنان هم صدا شد و فریاد مرگ بر آمریکا برآورد.

سه دهه است که رژیم ضد انسانی اسلامی، با شعارهای خجالت آور و تاریخ مصرف گذشته ای چون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، زندگانی مردمان ایران را به فلاکت کشانده است. سرمایه و دارایی های فراوان ایران به دست کمونیست های چین و روسیه افتاده و از پیشرفت و تکنولوژی در ایران خبری نیست و مردم ایران در فقر و بیچارگی به سر می برند. توهم ضد امپریالیسمی آخوندها، ایران را نیست و نابود خواهد نمود.

سه دهه است که رژیم ضد انسانی اسلامی، با شعارهای خجالت آور و تاریخ مصرف گذشته ای چون مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، زندگانی مردمان ایران را به فلاکت کشانده است. سرمایه و دارایی های فراوان ایران به دست کمونیست های چین و روسیه افتاده و از پیشرفت و تکنولوژی در ایران خبری نیست و مردم ایران در فقر و بیچارگی به سر می برند. توهم ضد امپریالیستی آخوندها، ایران را نیست و نابود خواهد نمود.

اشغال سفارت آمریکا و شعارهای چپی های اطراف خمینی، ملت ناآگاه و ناوارد را به دنبال خود کشانید و آخوند پیاده و جیره خوار را سوار بر اسب قدرت نمود. چنانکه می بینیم، از بیش از سه دهه پیش تا کنون، آخوند بر جان، مال و ناموس مردم بیگناه این سرزمین سوار است و به یکه تازی می پردازد.

اکنون دیگر رهبر معظم و رهبر عالیقدر که با همکاری توده ای ها، در زیر چتر روسیه و چین قرار گرفته، خود را نماینده الله بر زمین می داند؛ گویا الله در این جا همان رئیس جمهور روسیه و یا چین است که ایران و سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه را زیر نگین خود قرار داده، و با آمریکا و انگلیس دهن کجی می کنند. دیگر حرف، حرف مقام معظم رهبری و دستور، دستور خردمندانه ذات مقدس رهبر گرامی است، نه آخوند ۵ تومانی پیزری مسجد لولاگر.

در هرحال، این رهبر معظم نیز گهگاه مزدورانی به دور خود گرد می آورد و روضه ای در مورد مسائل ایران و ارشاد به رهبران کشورهای دیگر می خواند که موجبات تحسین و تحیر و تفسیر بادنجان دور قاب چینان را فراهم می سازد. آنگاه مزدوران روزنامه چی و سخنگویان رادیو-تلویزیون، و جیره خواران مزدبگیر بر منبر، به بحث و تفسیر فرمایشات حکیمانه و خردمندانه رهبر معظم می پردازند.

خامنه ای بسیجیان و سپاهیان مزدورش را به تجهیزات و اسلحه به سوریه می فرستد تا به بشار اسد برای سرکوب و کشتن معترضین شجاع کمک نماید. جان انسان ها نزد آخوند روضه خوان کمترین ارزشی نداشته و تنها قدرت، پول و مقام است که دارای اهمیت می باشند.

خامنه ای بسیجیان و سپاهیان مزدورش را به تجهیزات و اسلحه به سوریه می فرستد تا به بشار اسد برای سرکوب و کشتن معترضین شجاع کمک نماید. جان انسان ها نزد آخوند روضه خوان کمترین ارزشی نداشته و تنها قدرت، پول و مقام است که دارای اهمیت می باشند.

موضوع دیگر این که بدستور پوتین رئیس جمهور وقت روسیه، مقام معظم رهبری متوالیاً کشتی های پر از اسلحه و مهمات همراه با بسیجی و پاسدار، به سوریه می فرستند تا هم جنایتکار ایشان بشار اسد همچنان به آدم کشی پردازد، و منطقه از زیر قدرت و نفوذ روسیه و چین خارج نشود.

از موضوعات جالب دیگر، هاشمی رفسنجانی است که رفته رفته زیر پوشال مقام معظم رهبری گم و گور شده، به تازگی با یک نا پرهیزی، اظهار فضل و معلومات کرد که دست نوشتی به خمینی داده و از وی در مورد رابطه سیاسی با آمریکا پرسش نموده است.

این اظهار وجود که مقام معظم رهبری را نادیده می گرفت و خمینی گور به گور شده را به رخ او می کشانید، موجب عصیان و طغیان مقام معظم رهبری گردید. تا آن جا که آن مقام معظم اراده فرمودند و سگ های هار خود را از روزنامه نگار، آخوند، و نماینده به اصطلاح مجلس به جان آن فلک زده انداختند و او را زبانم لال، به غلط کردن و.. خوردن وادشتند. آری، اینست اراده و میل مبارک مقام معظم رهبری، تا سیه روی شود هرکه در آن غش باشد!!.

 • Hederhalim

  من نفهمیدم یه جا ی مقاله خوندم که میگه اخوندها پرچم انگلس را به دوش می کشانند و می کشند بالخره حامی کدوم جبهه هستند شرق یا غرب؟

 • Mehdi Arab

  این مقاله به درد سطل اشغال میخوره نه خوندن.بین همه ی نظام ها در ایران نظام اسلامی موفقترین نظام  بوده وخواهد بود .

  • Mazdak63

   لطف بفرمایید یکی از این موفقیتها را ذکر کنید

  • نسل سوخته

   خر خودتی این حرفارو جلوی چند تا آخوند و پاسدار بزن شاید ۲ تا ساندیس مجانی گیرت بیاد.

  • Mani

   خجالت را کسانی میکشند که انرا بشناسند.
   رزمجو

  • Yasslove48

   آنهم چه موفقیتی به به به به بع بع بع……..

  • PARIW

   MEHDI AYA MEFAHMI CHI DARI MEGI, MARDAK BE KAELH, IN NEZAM ASLAMI KOJI MAMLEKATO DOROST KARDEH IN GADAR HAMESH HASTI AMSAL BE KHARADHI MESL SHOMA KA HAMI IN BEVATANHA HASTAN ZEAD HAST VA BA VOJOD SHOMA HAST KA IN HA HOKOMAT MEKONAND VA VIRANI DAR IRAN BE JA MEZARAN, PAS BE JI HAMAIT AS IN KALE KHA HI BEVEJDAN ,BORO AVAL KHODAT RA DORST KON BAD HAF BEZAN, HAMIN ADAMA AS AMSAL SHOMA SO ESTAFADEH KARDAN KA MAMLEKAT BE IN VAZ OFTADEH.NADANI VA BEKHARDI TA KI

  • هاشم

   خرین نه تنها علف خوردن است محمد علی یا حسن گفتن است

 • NARIMAN

  اقای سهراب ارژنگ : باز هم مقاله ای مالامال از احساسات و حس سلطنت طلبی به نگارش اوردید !!!!…
  و این نشانگر انست که شما یک سلطنت طلب صرف هستید و با گذشت این همه سال هنوز هم در حال و هوای سلطنت بسر میبرید !!!!!!!!!!!…..
  میتوانم حدس بزنم که شما یک دهه ی شصتی هستید یا اواخر دهه ی ۵۰ و اصلن سلطنت را با تمام وجود
  تجربه نکرده اید !!!!!!!
  شما از سلطنت تمجید میکنید و در اظهاراتی دو پهلو گهگداری انتقاد میکنید !!!!…..
  شما از سلطنتی تمجید میکنید که غرق در فساد و استبداد بود و درباریانش خون ملت خردباخته را در شیشه کرده بودند !!!!!!!
  از شاهی صحبت میکنید که خود نماد خرد باختگی بود و مذهب مخل و خرافه پرداز شیعه را دین رسمی کشور معرفی نمود !!!! با روحانیون ارتباط تنگاتنگی داشت و با روشنفکران دشمن بود !!!!

  بجای اینکه جامعه ی سیاسی ایران را باز و ازاد بگذارد  روشنفکران را تار و مار کرد و روحانیت را به حال خود رها و ازاد گذاشت گذاشت و همان ها بلای سلطنتش شدند !!!!!! در سفر های خارجی باید از زیر قرانی که در دستان یک اخوند بود رد میشد و  بعد سوار هواپیما میگشت !!!!!!!!!!!
  و سر اخر بستر انقلاب را خود به دست توانای خویش فراهم نمود !!!!!!!!………..

  من قبلن هم گفته بودم که تنها نقطه ی عطف دوران سلطنت تغییر تاریخ کشور از ان حالت مضحک و ارتجاعی به جایگاه واقعیش بود ………………………………………….

  با سپاس

 • Babakpersa

  شاد روان علی دشتی نویسنده( ۲۳سال رسالت محمد) سفیر کبیرایران درزمان شاه در لبنان – مصر- اروپا ( سال ۱۳۲۰ -۱۳۷۷-۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ) کارگزین در دربار شاهنشاهی, از نزدیکترین مشاوران شاه بود که نامه ها و گفتگوها و هشدارهای او به شاه را پنهان نگاه داشت تا پیش آنکه اینکه به زندان آخوندها و خلخالی کشیده شود نوشتارهای خود را پنهانی به یکی از یاران نزدیک خود برای گرد آوری میدهد، ( در کتابی بنام ( عوامل سقوط محمد رضا پهلوی – با گرد آوری دکتر مهدی ماحوزی ) در این نوشتارها هیچ دروغی نیست. او بهترین آگاهی در زمینه سیاست تک تازی و خود فرمانروایی شاه را به ما میدهد. پیش از علی دشتی” بزرگ مرد احمد کسروی در دربار شاه رودر رو با شاه” گسترش بیسوادی, جهل و نادانی, خرافات تکیه و مسجد و امامزاده سازی, پاداش پولی دربار به آخوند ها, زورگویی ها و دزدی ها, لات و لوتی و پارتی بازی های کارمندان، دولتمداران و گسترش استبداد در کشور و نابرابری ها را با نگرانی از آمدن فردای سیاه ایران ( امروز ایران) به شاه گفت” هشدار و پیشنهاد داد و سرانجام افسرده و پریشان و نا امید و بی پناه از دربار بزرگ ارتش داران شاهنشاه آریامهر سایه خدا؟؟ بیرون رفت و پس از چندی از سوی همان آخوندها ی زیر سایه دربار شاهنشاهی کشته میشود و محمد رضا شاه ترسو به زیارت مکه میرود و نام تنها شاه شیعه حاجی بخود می گیرد تا با ۳۸ سال پرورش ساواک و آخوند و دیدن امام زمان در خواب ´ با حکمرانی تو خالی پرورش خامنه ای ها و احمدی نژاد ها داد که اینان امروز بر تخت جانشینی او نشسته اند و وضو خون فرزندان ایران می گیرند. علی دشتی می گوید : شاه دو چیز می خواست ۱- قدرت ۲- محبوبیت´´ شاه بنده و نوکر می خواست نه همکار´´ شاهی با داشتن بیش از ۴۰۰/۰۰۰ سپاه و بیش از ۵۰/۰۰۰ ژاندارم و پلیس و با داشتن دستگاهی مخوف چون ساواک مانند بادی رفت و یک روحانی با دست خالی او را از تاج و تخت سرنگون کرد´´ ای بابا علی دشتی هم نمک نشناش و توده ای و چپی و مجاهدو خاین و،،، در آمد؟؟ — آزادی ما دام گرفتاری ما بود — از بهر قفس بود گر از بند پریدیم – – به امید بیداری [ بابک پرسا ]

 • هاهاها

  چه کونی داره ازتون میسوزه
  سربازتم خامنه ای
  به کوری چشم اون بی خایه هایی که حاضر نبسن بخاطر هدفشون خون بدن
  نشستن اینجا چرند میگن
  هاهاها

  • Mani

   ممکنه لطفا بگید قبل از اینکه سربازِ خامنه ای بشی، شغلِ شریفت چه بود؟؟؟

   • هاهاها

    خامنه ای سکان دار این انقلاب هست
    حرکت در مسیر ایشان حرکت در مسیر این انقلاب بزرگه
    بنده هم فوق لیسانس اقتصاد میخونم
    چنتا شرکت خصوصی هم مشغول بکارم
    یه کارگاهم دارم که نجاری میکنم.

    • Mani

     اول سپاس بخاطر جواب تان.
     ایا شما سلب ازادی های اولیه انسان از جمله حقِ انتخاب،  
     حق  ابراز نظر – انتقاد، به زندان انداختن منتقدین، فسادِ چشمگیر، بی عدالتی های فراوان، نارضائی عمومی، کمک به تررویست ها، بازسازی اسیب دیدهِ های جنوب لبنان بجای مناطق جنگ زده در این کشور اسلامزده و هزاران هزار بی کفایتی دیگر را ادامهِ صحیحِ انقلابِ ۵۷ که مردم می خواستند، میدانید؟؟؟
     و سوال دیگرم اینست شما که حداقل ۱۸، ۱۹ سال درس خوانده اید چرا مجبورید که به جای یکجا، چندچا کار بکنید.
     مگر نه اینکه ادمی احتیاج به تنها هشت ساعت کار، هشت ساعت خواب و هشت ساعت زندگیِ ازاد دارد؟
     نه!!! نه!!! نه!!! خانم و یا اقای محترم!!! 
     خامنه ای سکان دار بحقِ این انقلاب هرگز نبوده ونمی تواند باشد، همچنان که ان امام راحلِ نامرحوم نبود. انقلاب به معنیِ کاملِ کلمه دزددیده شد. شما ممکن است بیاد نیاورید ولی هنوز بسیار بسیار از ما میدانیم که چقدر دروغ و به اصطلاع مذهبی تقیه گفتند و کردند.
     خواهش میکنم هر زمان که فرصت کردید، نیم نگاهی هم به زندگی و مصائب مردم و ثروت سردمدارن، اقازاده ها و سرداران سپاهِ بدنام باندازید.
     ایا مملکت ارث پدری کسی است؟؟؟
     و چرا این سکان دار انقلاب تن به همه پرسی همگانی با نظارتِ بی طرف نمی دهد؟؟؟ ایا در توان شما هست که فقط یک دلیل منطقی برای این عدم موافقت بیاورید؟؟؟

     • هاهاها

      اقای مانی ابراز خرسندی میکنم که در کمال ادب داریم بحث میکنیم
      چنتا نظر به اسم هاهاها هستش که بنده نیسم.
      قبل از جواب شما بگم که اونی که میگی ۳جا کار میکنم
      اون شرکت ها خصوصی هستند پس پارتی بازی معنی نمیده خوب کار کردم که نگه داشتنم
      یه بند انگشت تو دست چپم زیر اره جامونده  پس شرط انصاف نیست که اینجوری بگید
      اقای مانی مشکلاتی هست اما فکر میکنم شما هم پیاز داغش زیاد کردید.
      من یک سوال مطرح کردم و گفتم توی رژیم شاه دستاورد های علمی چی بوده؟
      پیشرفتی که این نظام مقدس داشته کجا پیشرفت رژیم شاه کجا؟
      نمونه بارز دشمنی دنیا با ما جنگ تحمیلی بود.ما تو جنگ ۱۸ ملیت اسیر گرفتیم یعنی ۱۸ ملیت عالنا توی میدان نبرد حضور داشتن حالا بماند چند کشور کمک های مالی-تجهیزاتی و لجستیکی بماند.
      بعدشم این اقایونی که ازشون حرف میزنید کاش مدرکی هم بود که اثبات می کرد کلامتان را.
      یه نکته دیگه اگه یک نفر خلاف کرد چرا باید پای نظام جمهوری اسلامی و اسلام نوشته بشه.

      والا این همه جا که به حضرت اقا فحش و بد بیراه میگن من ندیدم مدرک محکمی داشته باشن.
      شما دارید به همه مقدسات من توهین میکنید اون وقت وقتی من حرفی بزنم میشم بی تربیت
      ای ای ای.انصافتون شکر

      شما که این همه به شهدای این انقلاب  توهین میکنید بگم از کراماتشون؟بگم از معجزاتشون؟
      بخدا نداریم

      اگر بدون توهین جواب بدید منتظر جوابتان هستم

      این هم که میگیم با ولایت تا شهادت یعنی اینقدر به اعتقادمون راسخیم که حاضریم با خونموم درخت این انقلاب ابیاری کنیم.

      ما ذوالفقار حیدریم
      مطیع امر رهبریم

     • Mani

      خانم و یا اقای محنرم
      صادقانه می گویم که این نهایت بی انصافیست، وقتی ادمی سیستم کنونی را با رژیم قبلی مقایسه می کند.این نظر به ان معنا نیست که حکومت پیشین کامل بوده است، در ان دوره اگر کسی با سیاست و مخصوصا خانوادهِ سلطنتی کاری نداشت، می توانست از هر جهت راحت زیست کند، ولی امروز چی؟؟؟ بطور مثال من اراده میکنم که بخاطر عدالت کشی ، فساد، دروغ و تظاهرِ علنی مبلغین مذهبی، اعتقادات شخصی ام را عوض کنم و گاو پرست شوم، ایا مجازم؟؟؟نه فقط در ایران اسلامزده، بلکه هرجای دیگری هم وقتی دینداران قدرت و سیاست را یکجا قبضه می کنند، این چنین نابسامانی ها زندگی مردم را گرفتار و فلج میکند.احتمالا مطلع هستید که حدود ششصدو پنجاه سال قبل، کلیسا با در دست گرفتن تمامی قدرت چه به روز مردم انزمان اورد.نمیدانم چه کسی به شهدا توهین کرده است که شما معترض هستید، گو اینکه جنگ ۸ ساله باعث مستحکمتر شدن جمهوری اسلامی و همزمان با کشتار هزاران انسان زندانی که بعضی از انان حتا مدت حبس شان به پایان رسیده بود، به فتوای ایت الله خمینی صورت گرفت که در حال حاضر حقوقدانان بین الملی پیگیر این جنایت ضد بشریت هستند.دیگر اینکه مال اندوزی سردمدارن دولتی، دارائی سردار محصولی را فقط بعنوان نمونه قبول کنید.حمایت و پشتیبانی حکومت اسلامی از یک ادمکش دیگر بنام بشار اسد، شاید بتواند شما را به تفکر وا دارد.چگونه است که در تمام کشورهای عربی قیام مردمِ زجر کشیده، بهارِ عربی نامیده می شود ولی به سوریه که می رسد مخالف دادخواهی شهروندان خسته از ستمِ رئیس جمهور دائم العمر کنونی و پدر نا مرحمش حافظ اسد، هستند و برای تقویت این رژیم بی ابرو و ضد انسانی، حداقل  اسلحه و تجهیزاتِ سرکوب میفرستند که به تصدیق خبرگزاریهای معتبر، تاکنون مقدار قابل توجهی از این مهمات کشف شده است.و یا کثافتکاری مزدوران حکومت در به قتل رسانیدن مخالفان چه در داخل و چه در خارج از کشور را چگونه توجیع می توان کرد. سلاخی زنده یاد فروهر و همسر مهربانش، کشتن دکتر شاهپور بختیار در حومه پاریس، به قتل رساندن قاسملو در وین و کشتار برلین در رستوان میکونوس که دادگاه عالی جنائی و کاملا مستقل المانِ فدرال رسما!!! سید علی خامنه ای، هاشم رفسنجانی، دکتر ولایتی و علی فلاحیان را با دلائل صد در صد درست و صحیح محکوم شناخت، جای کوچکترین تردیدی را نمی گذارد که سیستم ولایت فقیه یک حکومت جانی است و کوچکترین ارزشی برای قوانین و حقوق شناخته شده بشر در منشور جهانی قائل نیست.شما اگر در اجتماع هستید، وجدانا قضاوت کنید!!! بی دینی و نارضائی حالا بیشتر است تا در زمان شاه.بدیهی است که تا چندین روز می توان در مورد فسادِ حاصله از برقراری حکومت اسلامی و نفرت همگانی، قلم زد ولی سوال اینست که ایا تاثیر خواهد داشت؟؟؟  

     • هاهاها

      اقای مانی من زیر نظر شما نمیتونم رای بدم
      تا اونجا ک بنده اطلاع دارم مرحوم منتظری بی اجازه اون کشتار رو انجام داد که نتیجش شد عزل ایشون شد
      در مورد جنگ هم چرا تحلیل بر احمقانه بودن شهدا میکنید چرا نمیگید اینقدر به این نظام و ارزش هاش اعتقاد داشتن که براش خون دادن
      چرا گشته شده های جنبش سبزتون اینقد براتون قابل تقدیره
      ۱ درصد هم احتمال بدید شما دارید اشتباه میکنید
      شما سردار گرامی علی فضلی و هزاران سردار گمنام این انقلاب نمیبینید
      چرا علی صیاد شیرازی رو نمیبینید که حتی حاضر نشد از پول ملت با اینکه فرمانده کل ارتش بود محافظ شخصی داشته باشه.
      شما ببینید اینقد محصولی ها کم هستند که اگه یکی شون پیدا میشه انگار بمب ترکیده
      بعدشم کی گفته محصولی نماد این انقلابه؟

    • Razmjoo

     اقای چیز فهم و سرباز خامنه ای! خبر زیرا بخوان و بما بگو ایا مسیحیان هم حق دارند که قران لعنتی شما را بسوزانن؟

     * بیش از شش هزار جلد کتاب در قم خمیر ش
     * برخورد با کاروان های ناآرام عروسیبیش از شش هزار جلد کتاب در قم خمیر شددیگربان : سایت «قدس آنلاین» از خمیر شدن بیش از شش هزار جلد کتاب «غیرمجاز» در شهر قم با نظارت اداره ارشاد اسلامی این شهر خبر داد.
      
     این سایت محافظه‌کار روز سه‌شنبه (۲۹ فروردین) به نقل از ماشاءالله سیرجانی٬ مسئول واحد بازرسی و نظارت اداره ارشاد قم این خبر را اعلام کرده است.
      
     تعداد دقیق کتاب‌های خمیر شده شش هزار و ۳۸۴ جلد اعلام شده٬ اما نامی از این کتاب‌ها و موضوعات آنها برده نشده است.
      
     ۱۹ بهمن سال ۱۳۸۹ نیز اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق با همکاری سپاه پاسداران استان آذربایجا‌ن‌غربی بیش از ۳۰۰ جلد «انجیل» را به آتش کشیده بودند.
      
     سوزاندن و خمیر کردن کتاب در جمهوری اسلامی با وجود نظارت سفت و سخت بر روند انتشار کتاب٬ سابقه دیرینه‌ای دارد.برخورد با کاروان های ناآرام عروسیروزنامه خراسان : فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: پلیس امسال با کاروان های ناآرام عروسی برخورد جدی می کند.سرتیپ بهمن امیری مقدم اظهار داشت: موضوع کاروان های ناآرام عروسی و برخورد با آن ها به صورت ویژه در دستور کار امسال پلیس قرار دارد و با آن ها برخورد جدی می شود. وی با بیان این نکته که حضور چنین کاروان هایی در شأن شهر مشهد مقدس و استان خراسان رضوی نیست گفت: از مردم خواهش می کنم قبل از برخورد پلیس با این کاروان ها خودشان رعایت جوانب امر را بکنند و برای مردم مزاحمت ایجاد نکنند.رئیس پلیس خراسان رضوی اضافه کرد: به همه نیروهای پلیس دستور داده شده است که حتما با این کاروان ها برخورد کنند.

    • Razmjoo

     اگر اکادمی معتبر جوایز نوبل، جایزه ای هم برای شالاتان بازی ( دروغگویی – تقیه، جعل اسناد، هوچیگری، خودزنی، مظلوم نمایی، و تمام کارهای خلاف و ضداخلاقِ نیکو )  اختصاص میداد، مطمنناً حکومتِ نامنزهِ اسلامی و مزدورانش از سال ۱۹۷۹ مرتباً این مدال را از ان خود میساختند.
     نمونه اش گفتار ابله گانه تو است که میگی مرحوم حضرت ایت الله حسینعلی منتظری دستور کشتار سالهای ۶۰ – ۶۱ را صادر کرد.
     تعجب من از اینست که چرا ننوشته ای همین منتظری بود که دستخط امام راحل ( ل ) مبنی بر عدم رحم کردن به عزیزان اسیر ما در زندانهای مملکت، را جعل نمود و در کتاب خاطراتش چاپ کرد.
     واقعاً که سنگپا جلوی شما ( تو ها ) باید لنگ بندازد.

  • Razmjoo

   مسلمونِ بی تربیت!!!

  • مچگیر

   اقا و یا خانوم فوق لیسانس
   میشه بگی توی کدوم  طویله ای بزرگ شدی و درس خوندی که با این مدرکی که میگی داری اینقدر با تربیتی؟

  • Anahita

   تفنگ های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شده اند. و مغز های خالی برای پر کردن این تفنگ ها. از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نباید هراسید. باید از کسی ترسید که تنها یک *** کتاب *** دارد و آن را مقدس می داند  و هرگز آن را نخوانده است.   

  • مچگیر

   اقای فوق لیسانس؟!
   در جواب کاربر محترم جناب رامین فرموده اید که:
   اقای مانی من زیر نظر شما نمیتونم رای بدم.
   چه کسی از توی نادان انتظار رای دادن داره.
   تو با این ادبیات چاله میدونی ات بهتره که بری و جلوی اربابان فاسدت جای دوستو دشمنو نشون بدی شاید لقمه ای بماسه.
   حزب اللهی ذلیل و کودن!!!

   • هاهاها

    اشتباه به جای نظر دادن نوشتم رای دادن
    جالبه من فحش بدم ادبیات چاله میدونیه اما تو فحش بدی خرد گرایی هست
    هرچند این نظر من ندادم
    فکر میکنم خودت نوشتی که بتونی فحش بدی
    این همه فحش دادی چی گیرت اومد؟

    • مچگیر

     تو با این اسم مسخره ایکه برای خودت برگزیدی میگی که چندتا کامنت گذار بنام  هاهاها هست، ولی وقتی نام رامین را میبینی خیال میکنی فقط یه رامین وجود داره.
     شاید هم این بخاطر اینکه که فوق لیسانتو در دانشگاه امام سارق (ع) گرفتی. 
     کوچکمرد نادان این فحش اول از کدام احمقی صادر شد:
     +++ چه کونی داره ازتون میسوزه
     سربازتم خامنه ای
     به کوری چشم اون بی خایه هایی که حاضر نبسن بخاطر هدفشون خون بد نشستن اینجا چرند میگن +++بعد وقتی جناب رامین ازت پرسید که: ممکنه لطفا بگید قبل از اینکه سربازِ خامنه ای بشی، شغلِ شریفت چه بود؟؟؟ جواب دادی.
     شاید تو فکر میکنی که اینجا هم با دسته های احمق حزب اللهی طرفی که فقط میتونن لاف بیان و چیزی در واقع بارشون نیست. 

 • Desbiliun

  و بهلول را گفتند که فرق « کهنه کودک » و « عمّامه » در چیست؟ گفت در اصلشان فرقی نیست.
  کهنه را در « زیر » گه گذارند، و عمّامه را « روی » گه. ادامه مطلب: چگونه می توان زمینه ی آزادی ایران از چنگال دژخیمان را فراهم کرد؟- بخش دوّم: مبارزات منفی | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2011/07/30/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%da%af%d8%a7%d9%84-%d8%af%da%98%d8%ae%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86#ixzz1s9M43SlS

  • be happy

   هه هه هه خیلی باحال بود………

 • kia@atheist.com

  بسیار برای شما متاسفم ،

  آمدیم دست غرب را کوتاه کنیم این مردم بیخرد انقلاب کردند.

  و امروز امثال شما را میبینیم که بی خردانه چنین فکر هایی در سرشان است.

  شما که نفهمیدید یا خودتان رو به نفهمی زدید آریامهر به کوروش گفت بخواب که ما بیداریم از روی کبر و غرور بود و یا مهر و میهن دوستی هیچگاه بیدار نخواهید شد دوست عزیز. شما خودتان رو به خواب زدید و از روی مقاله های دیگرتان هم نفرت از گذشته ی ایران زمین و افتخارات اون موج میزنه. به کجا میخواید برید با این افکار… برای چه ملتی دارید مینویسید؟

 • keshavr keh shah nadareh

  ادعای روزنامه حریت چاپ ترکیه، به نقل از یک کارشناس روسی: رهبر ایران خانواده خود را به ترکیه انتقال داده است

  http://news.gooya.com/2018/01/post-10738.php

  ———————————————————————————————-

  اگر می خواهید نهایت مادر قحبگی مارکسیست های روسی را بفهمید همینجا یک نمونه!
  مارکسیست های روسی یک هفته است نمی گویند نظر پوتین چیست ؟ مادرو ، کاسترو ، اسد ، کیم جنگ اون . اورتگا ، مورالس ، …چه فکر میکنند در مورد انقلاب مردم ایران علیه روسیه و عربهای روسی و چهل سال سیاست خارجی مبتنی بر رهنمود های روسیه و مارکسیست های روسی ، علیه امریکا و غرب و اسرائیل . به نفع روسیه در منطقه و جهان و به نفع جنایت کاران و دیکتاتورهای مورد حمایت روسیه .
  همینطور نمی گویند چرا کردها و ترک های آذربایجان در این انقلاب شرکت ندارند ؟ اگر گرسنگی است که باید در این دوتا بیشتر از همه باشد و اگر اسلام است در کردها باید ضدیت با ان بیشتر باشد . پس فقط میماند اینکه شما مارکسیست های روسی نمی گذارید در این دو خطه که روس ها سابقه زیاد دارند ، فرقه دموکرات و کردستان ( همه تروریست ها ی کرد روسی هستند ) . کردها میدانند ” نظام شاهنشاهی ایرانی آریایی ” به تجزیه ایران از طریق کرد ها و آذربایجانیهای هوادار آذربایجان روسیه خواهد رید . یعنی کردستان بی خیال برای همیشه . یعنی اتحاد دو آذربایجان رفت تو چاله مستراح .

  اما حکومت روسی آخوندها کمر بسته پوتین و اسد نهایتا با این حماقتی که در ریختن اموال و نیروهای مملکت به پای روسیه و اعراب دارد کشور را تجزیه میکند .
  حالا رفته اند از میان کردهای روسی و ترک های مارکسیست ضد ترکیه نفوذی در حریت یک خبر جعلی ساخته اند که جعل از نوع لنینیستی ان کاملا پیداست
  اولا خامنه ای خانواده اش را اگر میخواست بفرستد بیرون یا به روسیه یا به کره شمالی یا به سوریه میفرستاد نه یک کشوری که ارتش ان و مردم ان متحد امریکا هستند و اردوغان خودش لنگش به هوا است در اثر فشار متحدان روسیه در اروپا ( آلمان و اتریش و برخی کشورهای اروپای شرقی ) و تغییر سیاست ترامپ در مورد ترکیه .
  ثانیا یک کارشناس روس ممکن است بگوید که چرا روسیه مردم ما را اسیر و برده کرد و رودر روی جهان غرب قرار داد ؟ از احمدی نژاد و روحانی و موسوی و خاتمی و رفسنجانی حمایت کرد ؟ خامنه ای را مسیح کرد ؟ از او سو استفاده کرد در کشتار صد ها هزار سوری ؟
  شما روس ها بیل زن هستید بیل در کون دیکتاتور ساز خودتان بزنید .
  اگر اطلاعات سری دارید بگویید چرا داعش که پنجهزار نیروی تروریستی آسیای مرکزی دارد چه گونه به جای حمله به روسیه به ترکیه ، فرانسه . بلژیک ، انگلیس ، امریکا حمله میکند ؟

  چرا پوتین اولین رئیس جمهور خارجی بود که احمدی نژاد را به حضور پیرفت ؟ و ریاست جمهوری قلابی او را که روی موج خون طبقه متوسط ایران در جنبش سبز سوار بود تنفیذ کرد ؟
  چرا روس ها در اوکراین جنایت میکنند ؟ یاکونویچ الان کجا است ؟ آیا او هم در ترکیه است ؟
  پوتین گفت رهبر داعش ( که اتفاقا افسر سابق ارتش صدام روسی است ) کشته شده . بعد اسپوتنیک او مدعی شد آمریکایی ها او را از رقه با هلیکوپتر بیرون بردند . این همه مادر جندگی و دروغ و پشت هم اندازی را شما روس ها از لنین یاد گرفتید یا از اردوغان ؟
  چرا لاوروف هشدار میدهد که کشورهای دیگر میخواهند در امور داخلی ایران !!!! ( منظورش این است که فقط روس ها حق دارند دخالت کنند ) دخالت کنند ؟
  به جای جاسوسی د رترکیه و ایران و کردستان و عراق و سوریه آیا بهتر نیست این شر خری که پشت همه فاشیست ها و جنایت کاران شیمیایی ، اتمی ، موشکی ، تروریستی جهان ایستاده ، یعنی عالیجناب فراماسونر اعظم پوتین ار سر نگون کنید و جهان را آزاد ؟
  مارکسیست های روسی :
  ۱) شما به جنبش ملی نفت مصدق خیانت کردید
  گفتید او عروسک امریکا است
  ۲) به شاه خیانت کردید
  گفتید او سگ زنجیری امریکا است
  ۳) به بازرگان ، بنی صدر ، جبهه ملی ، امیر انتظام ، فروهر ها ، مجاهدین خیانت کردید
  گفتید اینها خورده بورژوازی نوکر امریکا ، مامور سیا ، ضد انقلاب مردم یاران هستند
  ۴) به جنبش سبز خیانت کردید
  گفتید سوسول ها نمی توانند انقلاب کنند . چرا شهرهای کوچک و روستاها نیستند ؟ چرا گرسنگی موجب این حرکت نشده ؟
  ۵) به جنبش کنونی آریایی ، ضد عرب و روسیه ، شاهنشاه طلبی هویت گرایانه خیانت میکنید
  میگویید سر ندارد ، کور است ، تفرقه انداز است
  شعارهای مردم در مورد مرگ بر روسیه ، نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران ، رضا شاه روحت شاد ، مملکت که شاه نداره حساب کتاب نداره را سانسور میکنید . خودتان شعار توده ای مارکسیستی روسی می سازید به آنها تحمیل میکنید .

  با پخش اخبار دروغ از سوی سربازان امام زمان پوتین در گوشه و کنار جهان میخواهید این انقلاب ملی شاهنشاهی را بی هویت کرده و آنرا به جان دشمنان خودتان در جاهای دیگر بیندازید که مردم به جای تنفر از روسیه از اردوغان و اسرائیل و ترامپ و انگلیس متنفر شوند
  کور خواندید !
  اگر کار میکرد که تا حال کرده بود و خامنه ای مجبور نبود دنبال سوراخ موش بگردد مثل همه فریب خوردگان روسیه از صدام ، قذافی ، یاکونویچ ، تا کردهای تروریست و ترک های ضد آتاتورک و ترکیه .

 • fake News from Rusisan cock su

  ارسال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  keshavr keh shah nadareh • در چندین ثانیه

  ادعای روزنامه حریت چاپ ترکیه، به نقل از یک کارشناس روسی: رهبر ایران خانواده خود را به ترکیه انتقال داده است

  http://news.gooya.com/2018/

  ———————————————————————————————-

  اگر می خواهید نهایت مادر قحبگی مارکسیست های روسی را بفهمید همینجا یک نمونه!
  مارکسیست های روسی یک هفته است نمی گویند نظر پوتین چیست ؟ مادرو ، کاسترو ، اسد ، کیم جنگ اون . اورتگا ، مورالس ، …چه فکر میکنند در مورد انقلاب مردم ایران علیه روسیه و عربهای روسی و چهل سال سیاست خارجی مبتنی بر رهنمود های روسیه و مارکسیست های روسی ، علیه امریکا و غرب و اسرائیل . به نفع روسیه در منطقه و جهان و به نفع جنایت کاران و دیکتاتورهای مورد حمایت روسیه .
  همینطور نمی گویند چرا کردها و ترک های آذربایجان در این انقلاب شرکت ندارند ؟ اگر گرسنگی است که باید در این دوتا بیشتر از همه باشد و اگر اسلام است در کردها باید ضدیت با ان بیشتر باشد . پس فقط میماند اینکه شما مارکسیست های روسی نمی گذارید در این دو خطه که روس ها سابقه زیاد دارند ، فرقه دموکرات و کردستان ( همه تروریست ها ی کرد روسی هستند ) . کردها میدانند ” نظام شاهنشاهی ایرانی آریایی ” به تجزیه ایران از طریق کرد ها و آذربایجانیهای هوادار آذربایجان روسیه خواهد رید . یعنی کردستان بی خیال برای همیشه . یعنی اتحاد دو آذربایجان رفت تو چاله مستراح .

  اما حکومت روسی آخوندها کمر بسته پوتین و اسد نهایتا با این حماقتی که در ریختن اموال و نیروهای مملکت به پای روسیه و اعراب دارد کشور را تجزیه میکند .
  حالا رفته اند از میان کردهای روسی و ترک های مارکسیست ضد ترکیه نفوذی در حریت یک خبر جعلی ساخته اند که جعل از نوع لنینیستی ان کاملا پیداست
  اولا خامنه ای خانواده اش را اگر میخواست بفرستد بیرون یا به روسیه یا به کره شمالی یا به سوریه میفرستاد نه یک کشوری که ارتش ان و مردم ان متحد امریکا هستند و اردوغان خودش لنگش به هوا است در اثر فشار متحدان روسیه در اروپا ( آلمان و اتریش و برخی کشورهای اروپای شرقی ) و تغییر سیاست ترامپ در مورد ترکیه .
  ثانیا یک کارشناس روس ممکن است بگوید که چرا روسیه مردم ما را اسیر و برده کرد و رودر روی جهان غرب قرار داد ؟ از احمدی نژاد و روحانی و موسوی و خاتمی و رفسنجانی حمایت کرد ؟ خامنه ای را مسیح کرد ؟ از او سو استفاده کرد در کشتار صد ها هزار سوری ؟
  شما روس ها بیل زن هستید بیل در کون دیکتاتور ساز خودتان بزنید .
  اگر اطلاعات سری دارید بگویید چرا داعش که پنجهزار نیروی تروریستی آسیای مرکزی دارد چه گونه به جای حمله به روسیه به ترکیه ، فرانسه . بلژیک ، انگلیس ، امریکا حمله میکند ؟

  چرا پوتین اولین رئیس جمهور خارجی بود که احمدی نژاد را به حضور پیرفت ؟ و ریاست جمهوری قلابی او را که روی موج خون طبقه متوسط ایران در جنبش سبز سوار بود تنفیذ کرد ؟
  چرا روس ها در اوکراین جنایت میکنند ؟ یاکونویچ الان کجا است ؟ آیا او هم در ترکیه است ؟
  پوتین گفت رهبر داعش ( که اتفاقا افسر سابق ارتش صدام روسی است ) کشته شده . بعد اسپوتنیک او مدعی شد آمریکایی ها او را از رقه با هلیکوپتر بیرون بردند . این همه مادر جندگی و دروغ و پشت هم اندازی را شما روس ها از لنین یاد گرفتید یا از اردوغان ؟
  چرا لاوروف هشدار میدهد که کشورهای دیگر میخواهند در امور داخلی ایران !!!! ( منظورش این است که فقط روس ها حق دارند دخالت کنند ) دخالت کنند ؟
  به جای جاسوسی د رترکیه و ایران و کردستان و عراق و سوریه آیا بهتر نیست این شر خری که پشت همه فاشیست ها و جنایت کاران شیمیایی ، اتمی ، موشکی ، تروریستی جهان ایستاده ، یعنی عالیجناب فراماسونر اعظم پوتین ار سر نگون کنید و جهان را آزاد ؟
  مارکسیست های روسی :
  ۱) شما به جنبش ملی نفت مصدق خیانت کردید
  گفتید او عروسک امریکا است
  ۲) به شاه خیانت کردید
  گفتید او سگ زنجیری امریکا است
  ۳) به بازرگان ، بنی صدر ، جبهه ملی ، امیر انتظام ، فروهر ها ، مجاهدین خیانت کردید
  گفتید اینها خورده بورژوازی نوکر امریکا ، مامور سیا ، ضد انقلاب مردم یاران هستند
  ۴) به جنبش سبز خیانت کردید
  گفتید سوسول ها نمی توانند انقلاب کنند . چرا شهرهای کوچک و روستاها نیستند ؟ چرا گرسنگی موجب این حرکت نشده ؟
  ۵) به جنبش کنونی آریایی ، ضد عرب و روسیه ، شاهنشاه طلبی هویت گرایانه خیانت میکنید
  میگویید سر ندارد ، کور است ، تفرقه انداز است
  شعارهای مردم در مورد مرگ بر روسیه ، نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران ، رضا شاه روحت شاد ، مملکت که شاه نداره حساب کتاب نداره را سانسور میکنید . خودتان شعار توده ای مارکسیستی روسی می سازید به آنها تحمیل میکنید .

  با پخش اخبار دروغ از سوی سربازان امام زمان پوتین در گوشه و کنار جهان میخواهید این انقلاب ملی شاهنشاهی را بی هویت کرده و آنرا به جان دشمنان خودتان در جاهای دیگر بیندازید که مردم به جای تنفر از روسیه از اردوغان و اسرائیل و ترامپ و انگلیس متنفر شوند
  کور خواندید !
  اگر کار میکرد که تا حال کرده بود و خامنه ای مجبور نبود دنبال سوراخ موش بگردد مثل همه فریب خوردگان روسیه از صدام ، قذافی ، یاکونویچ ، تا کردهای تروریست و ترک های ضد آتاتورک و ترکیه .