شورایِ ملی دیواری در برابر تجزیه طلبان ۳۵

با زمزمه تشکیل شورای ملی و انتشار منشور پیشنهادی، طبیعی است که شاهد برخی تحرکات و موازی سازی ها برای اشکال تراشی و سنگ اندازی باشیم. اما تحرکی که در این روزها بیش تر نمود و واکنش برانگیخته است، مطرح کردن فدرالیسم توسط برخی جریانات قومی است.

حتی کنفرانسی در پارلمان فرانسه با حضور تعدادی از گروه های قومی تشکیل شد که سخنان گفته شده در آن موجب تعجب ایران دوستان شده است؛ در این جا تنها به دو نقل قول از سایت العربیه اشاره می کنم: کریم عبدیان مشاور ارشد حزب تضامن دموکراتیک اهواز در سمیناری در پاریس خواستار “تغییر نام خوزستان به عربستان” شد.

فرتور کریم عبدیان را در حال مصاحبه با العربیه و سخن گفتن از جدایی طلبی و حق فدرالیسم قومی نشان می دهد. تا زمانی که شورای ملی تشکیل نشود و اپوزوسیون ایران از سوی دولت های غربی به عنوان یک آنترناتیو جدی پذیرفته نگردد، امثال کریم عبدیان به خود جرأت می دهند تا در هر جایی، از تجریه ایران سخن بگویند.

فرتور کریم عبدیان را در حال مصاحبه با العربیه و سخن گفتن از جدایی طلبی و حق فدرالیسم قومی نشان می دهد. تا زمانی که شورای ملی تشکیل نشود و اپوزوسیون ایران از سوی دولت های غربی به عنوان یک آنترناتیو جدی پذیرفته نگردد، امثال کریم عبدیان به خود جرأت می دهند تا در هر جایی، از تجریه ایران سخن بگویند.

هدایت سلطان زاد عضو کمیته اجرایی “جنبش فدرال دموکراتیک آذربایجان” نیز در سخنرانی خود گفت: “چیزی به نام ملت ایران وجود ندارد بلکه این کشور موزاییکی از چندین ملت است. چنین اظهار نظرهایی آن هم در پارلمان کشوری غربی از چه چیزی حکایت می کند؟

با نگاهی به تاریخ چند صد ساله اخیر کشورمان در می یابیم که منافع غرب در تجزیه ایران است. حمایت انگلیس از شیخ خزعل در جنوب، قدرت گیری فرقه دموکرات در آذربایجان و تشکیل جمهوری مهاباد با حمایت شوروی تنها نمونه هایی از دخالت خارجی در تاریخ معاصر کشورمان است.

متاسفانه زنگ خطر حمایت برخی جناح های دولت های غربی از گروهک های تجزیه طلب به صدا درآمده است که مستلزم هوشیاری اپوزیسیون ملی و طرفداران اتحاد و همبستگی است. به عنوان یک ایران دوست به گروه های تجزیه طلبی که در دامان غرب تغذیه می شوند ،اخطار می کنم که با احساسات وطن پرستی ایرانیان بازی نکنید .مام میهن دیگر طاقت جدا شدن گوشه ای از خاکش را ندارد.

ایران سرزمین کهنی است که بر پایه رشادت های مردمان خود از قوم های مختلف پابرجا مانده است؛ مردم غیور کردستان، خود از کهن ترین قوم های ایرانی هستند که عاشقانه ایران را دوست دارند. دلاوری ها و رشادت های مردم خوزستان هم در جنگ با عراق هیچ گاه از خاطره مردم پاک نخواهد شد.

افتخارات انقلاب مشروطه را نیز از یاد نخواهیم برد؛ کدام هموطن آذری شجاعت و دلاوری هم دیارش، ستارخان را می تواند فراموش کند؟ این پرسشی است که گروهک های تجزیه طلب می بایست از خود بپرسند. بحث فدرالیسم و تمرکز زدایی، نمی بایست دغدغه این روز اپوزیسیون باشد، بلکه این بحث فردای براندازی است.

در یک فرایند دموکراتیک، با انتخاب مردم، نخبگان جامعه در مجلس موسسان می بایست پیرامون این موضوع تصمیم گیری کنند. موافقان و مخالفان فدرالیسم به طور طبیعی حق ابراز عقیده خود در ایران آزاد را خواهند داشت. اما موضوع و دغدغه مهم تر این روزهای سپهر سیاسی ایران می بایست همبستگی و اتحاد گروه ها و اشخاص مطرح سیاسی باشد.

همانا که با همبستگی ملی خود می توان سدی محکم در برابر زیاده خواهی تجزیه طلبان استوار کرد. می توان با تشکیل یک شورای ملی به عنوان یک بدیل و آلترناتیو قدرتمند، دیگر شاهد حضور تجزیه طلبان در پارلمان های کشورهای اروپایی نباشیم.

این نقشه ای است که غرب و مزدوران تجزیه طلبش برای ایرانِ عزیز ما کشیده اند؛ ما از همینجا باری دیگر به تمامی تجزیه طلبان خودفروخته و بی هویت هشدار می دهیم که با عرقِ میهن دوستی ایرانیان بازی نکنند و ایشان حتی اگر به یک وجب از این خاک دست درازی کنند، به قیمت جان شان تمام خواهد شد.

این نقشه ای است که غرب و مزدوران تجزیه طلبش برای ایرانِ عزیز ما کشیده اند؛ ما از همینجا باری دیگر به تمامی تجزیه طلبان خودفروخته و بی هویت هشدار می دهیم که با عرقِ میهن دوستی ایرانیان بازی نکنند و ایشان حتی اگر به یک وجب از این خاک دست درازی کنند، به قیمت جان شان تمام خواهد شد.

به راستی تشکیل یک بدیل قدرتمند با حضور گروه ها و شخصیت های سیاسی از طیف های گوناگون، وظیفه امروز هر ایرانی دلسوز است. این اتحاد و اتفاق در برابر تمامیت خواهان جمهوری اسلامی، راه را بر تجزیه طلبان نیز خواهد بست. پس به نظر می رسد تکاپوی این روزهای تجزیه طلبان به خاطر نگرانی آن ها از اتحاد است.

همان طور که در لیبی و سوریه شاهد بوده و هستیم، شورای ملی به عنوان نماینده و سخنگوی اپوزیسیون نقش گفتگو با غرب را می بایست برعهده داشته باشد. اگر شاهد اتحاد میان خود نباشیم، غرب خود پیش قدم خواهد شد و جریان چلبی سازی این بار بر سر ایران اتفاق خواهد افتاد.

پس چه زیباست با شرکت و حمایت خود از فراخوان تشکیل شورای ملی، از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببریم و به جای مطرح کردن اختلافات قدیمی که تنها خوشامد جمهوری اسلامی است، دست در دست هم دهیم و دموکراسی را از هم اکنون میان خودمان تمرین کنیم.

در این ویدیو منشور پیشنهادی فراخوانِ ملی را مشاهده می کنید.

برای نهادینه کردن دموکراسی پایدار تمامی جوانب را در نظر بگیریم و اولویت های پیش رو را تعیین کنیم. انتخاب را حق مردم دانسته و از حقوق تمامی اقلیت های قومی و مذهبی دفاع کنیم. نگارنده بر این باور است که تنها راه شکست جمهوری اسلامی در گرو اتحاد تک تک ماست و در این روزها می بایست آرمان گرایی ایدئولوژیکی را کنار گذاشته و عینک واقع بینی زده و تنها در راه آزادی میهن عزیزمان قدم برداریم.

 • Zhiyar97

   

  جهانگیر عبدالهی

  حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی : 

  بر اساس جدیدترین پژوھش ھایی کە از جانب پژوھشگران ایرانی انجام
  گرفتە است ، تعریفی کە تا کنون از این واژگان ارائە شدە ناقص و غلط بودە است ، بر
  ھمین اساس تمامی نھادھا ، دایرەالمعارفھا، متون علمی ، سازمان ھا و در راس آن
  سازمان ملل و نھادھای وابستە بە آن می بایست این تعریف جدید کە در پایین بە آن
  اشارە می شود را جایگزین کنند.

  دمکراسی : حا

  کمیت یک گروە خاص، این گروە می تواند در قالب یک
  شخص ، حزب و یا در قالب یک ملت خاص تعریف شود کە بر دیگران برتری ازلی داشتە و باید
  در مقام حاکم اعمال حاکمیت کند . بر دیگران واجب است اطاعت کردە و گوش بە فرمان
  باشند . 

  حقوق بشر : حقوق بشر بر اساس تعریفی کە در رابطە با دمکراسی ارائە شدە شامل ھمان
  گروە خاص می باشد . این گروە خود حد و مرزھای حقوق بشر را تعیین می کند. تعاریفی
  را کە منشور حقوق بشر ارائە دادە از بن و پایە غلط می باشند و میبایست بر اساس
  منشور کوروش کبیر اصلاح شود. حقوق بشر این است کە این گروە خاص، دیگری را از ھر
  آنچە خود می خواھد و دارد محروم کند و دیگری دم نزند.

  حق تعیین سرنوشت : اساسا واژەای وارداتی و دست ساختە نیروھای اجنبی است و تنھا ھدف
  از آن تھدید ماھیت این گروە خاص است ، بە شکلی کە ابھت و عظمت این گروە خاص را زیر
  سوال ببرد.

  این ما ( گروە خاص) ھستیم تعیین می کنیم کە شما چە حقی را دارید و چە حقی را
  ندارید . خارج از این مرز تنھا حقی کە شامل می شود …. است.

  تمامیت ارضی : واژەای مقدس کە ھر چیزی باید فدای آن شود. دمکراسی ، حقوق بشر و…
  تابعی از این واژەی اصیل ھستند. اگر قرار باشد کوچکترین خدشەای بە این اصل وارد
  شود باید ھمە چکمە پوش شوند و برای نابودی( آن دیگری) بسیج شوند ، اگر لازم شد سر
  تعظیم برای امام فقیھە و یا ھر کس دیگری ھم فرود آورد.

  البتە این نکتە ضروری است کە این اصل فقط در مورد ایران عزیز صدق می کند

   

  • Ateeist

   خاک تو سر اوون مملکت که کمیت خاص تو باشی و مفاهیم حقوقی رو تو امثال تو تعریف کنند.حیف اوون اسم کردی که رو خودت گذاشتی

 • Ccl_p_jamejam

  شما سلطنت طلبها خیلی وقته که تمام شده اید و مطمئن باشیدکه آرزوهای خیالی شما  دیگر تحقق نخواهد یافت و ملتها در بند اسارت برای خود تعیین سرنوشت خواهند کرد با استقلال ملت و سرزمینشان

  • Shohreh12

   شما جدایى خواهان با مهر سلطنت زدن میخواهید خود را از خیانت به ایران مبرا کنید.

   • Arazturkoglu

    شما دم از خیانت به کدام ایران حرف میزنی از ایرانی که ،برای  ملل دیگر زندانی شده به اسم ایران

   • Farnaz

    به نظر شما ایرانی هم مونده؟

  • شهباززاده

   درود بر رضاشاه بزرگ و محمدرضا شاه بزرگ که تجزیه طلبان خائن به وطن را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کردند.
   شما حق دارید از آنان ناراحت باشید و عشق مردم ایران بویژه جوانان ایران به این دو ایرانساز جاودانه تاریخ را، سلطنت طلبی بنامید چون از بودن میلیونها جوان که الگوی آنان پهلوی ها هستند بیم دارید و روزی هزار بار خود را در برابر شیران ایران زمین از ترک و کرد و عرب و بلوچ و ترکمن و … می بینید.
   زنده باد ملت ایران و همه اقوام ایرانی
   ننگ بر همه خائنان تجزیه طلب بی بته.

 • Sara

   تنها راه برون رفت از منجلاب جمهوری اسلامی تشکیل یک شورای ملی است، چون
  مردم ایران به یک شخص و گروه خاص اعتماد نمی کنند. این شورا می تواند مردم
  را به دموکراسی رهنمون شود و دموکراسی پایدار را تضمین کند. خلاصه کلام
  اینکه این شورا، به دلیل منشوری که برگرفته از حقوق بشر است و قابلیت آن را
  دارد که نظر تمامی گروه های سیاسی را در خود بگنجاند، به خودی خود دارای
  اعتبار است و اعتبارش را از گروه های سیاسی نخواهد گرفت، چرا که این اصول،
  اصولی است که همراه انسان زاده می شود

  سئوال اینکه
  از کجا معلوم
  که این منشور اعتماد دیگر گروهها را جلب کند؟؟هر چند بنده معتقدم هیچ گروهی
  به این منشور نخواهد پیوست اما؟؟یک واقعیت تاریخی هم اینست که خب خمینی هم
  که اون اول که میخواست بیاد نمیگفت من میخوام بیام چوبه های دار را برپا
  کنم قلم نویسندگان را بشکنم روزنامه ها را تعطیل کنم و احزاب مخالف را
  ببندم سرانشون را به سزای اعمالشون برسانم؟؟؟میگفت؟؟
  خمینی هم مدعی بود که جمهوری مثل جمهوری فرانسه برپا میشه در آن کمونیستها آزاد هستن
  حتما شما مدعی میشد که خمینی کتاب ولی فقیه را قبلا نوشته بود باید سیاسیون سال ۵۷ به ایشون اعتماد نمیکردن
  خب
  رضا پهلوی هم در مصاحبه با فکوس آنلاین مدعی پادشاه قانونی بودن ایران
  میشود از حمله نظامی هم با اب تاب حمایت میکند چه تضمینی هست که ایشون راه
  خمینی را نره؟؟
  ضمن اینکه خمینی هم تا قبل از به قدرت رسیدن این جنایتی
  مرتکب نشده بود که سیاسیون رال ۵۷ به ایشون اعتماد نکنن پس اعتماد به او هم
  گناه نبوده چون در آنزمان خمینی کار خلافی مرتکب نشده بود

  • گرامی،اولاً من در مقاله نامی از رضا پهلوی نبرده ام.ثانیاً مقایسه آقای خمینی با رضا پهلوی از اساس مقایسه غلط و بیجایی است.ثالثاً سخنی که از رضا پهلوی نقل کرده اید،توسط ایشان تکذیب شده است.مطمئناً که این را می دانید.
   در پاسخ به انتقادتان این که قرار نیست کسی حول شخص خاصی گرد آید،به بیان دیگر با پیوستن به این شورا ، شخص خاصی محور قرار نخواهد گرفت بلکه منشور مورد اتکا خواهد بود.
                                                                                                                  با سپاس

 • Kurdish Online

  حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است

  حق تعیین سرنوشت ملتها، یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی به رسمیت شناخته شده و در دوران پسااستعمار نیز همچنان لازم الاجراست. به عقیده حقوقدانان بین المللی، این اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پیدا کرده است که معنای آن این است که تمامی اعضای جامعه بین المللی موظف به احترام و رعایت بی چون و چرای آن هستند. بنابراین، اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است

  • Shohreh12

   ما در ایران یک ملت هستیم و داریم ان هم ملت یکپارچه ایران است!

 • Kurdish Online

  حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است

  حق تعیین سرنوشت ملتها، یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی به رسمیت شناخته شده و در دوران پسااستعمار نیز همچنان لازم الاجراست. به عقیده حقوقدانان بین المللی، این اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پیدا کرده است که معنای آن این است که تمامی اعضای جامعه بین المللی موظف به احترام و رعایت بی چون و چرای آن هستند. بنابراین، اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است

 • Kurdish Online

  حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است

  حق تعیین سرنوشت ملتها، یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی به رسمیت شناخته شده و در دوران پسااستعمار نیز همچنان لازم الاجراست. به عقیده حقوقدانان بین المللی، این اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پیدا کرده است که معنای آن این است که تمامی اعضای جامعه بین المللی موظف به احترام و رعایت بی چون و چرای آن هستند. بنابراین، اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است

 • Kurdish Online

  حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است

  حق تعیین سرنوشت ملتها، یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی به رسمیت شناخته شده و در دوران پسااستعمار نیز همچنان لازم الاجراست. به عقیده حقوقدانان بین المللی، این اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پیدا کرده است که معنای آن این است که تمامی اعضای جامعه بین المللی موظف به احترام و رعایت بی چون و چرای آن هستند. بنابراین، اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است

 • Shohreh12

  سپاس از نگارنده این مقاله بسیار خوب . تشکیل شوراى ملى خارى در چشم رژیم جمهورى اسلامى و خود فروختگان بى هویت و بى ریشه میباشد. پاینده ایران یکپارچه و أزاد و ایرانیان أزاده میهن پرست

 • Chamkaran

  Adam vaghen halesh beham meykhoreh bad as 33 to sari khordan az akhonde ozgal hanoz in melat dareh bahs meykone ke haya motaeh beshavand ya nad vaghen afzos hala beshon bego berid chahe chamkaran bad bebin che ghoghaye meysheh

 • Eslahat

  بهرام مشیری به خوبی‌ گفت که صادر کنندگان فراخوان شورای ملی‌ جاعل هستند، البته بنده از نظر فکری با آقای مشیری اختلاف شدید دارم اما نکته اینجاست که حتا یک کافر مثل بهرام مشیری هم به عظمت انقلاب اسلامی اعتراف می‌کند و  با بازگشت سلطنت و بی‌ بند و باری به اسم شورای ملی‌ شدیداً مخالفت می‌کند، همین نشان دهنده اتحاد ایرانیان از هر باوری در دفاع از انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن (هر چند اشکالاتی وجود دارد) است و نشاندهنده راه درست اصلاح طلبان در پیگیری حقوق مردم در چهارچوب این نظام برآمده از انقلاب بر علیه ستمشاهی.http://balatarin.com/permlink/2012/9/21/3151237 

  • Mehdishakiba71

   این یارو که عددی نیست همه ی سلطنت طلبها هم  جمع بشن نمیتونند جواب آقای مشیری را بدهند. اگه فقط یک برگ برنده داشتند الان مردم ایران را میخوردن. اینها یک مشت وطن فروش و فرصت طلب هستن تا اگه اتفاقی افتاد این کشور را بچاپند

 • Farnaz

  متاسفم ولی اون روزهایی که برای آذری ها جک می سازید و می خندید عرب ها و بلوچ ها و کردها رو تو فقر و فلاکت  نگه داشتید باید به این روزها هم فکر می کردید. ما ایرانی ها هرگز طاقت دیدن هم دیگرو نداریم پس بهتر ملیت های جدایی داشته باشیم تا شاید دوری دوستی بیاره و یادمون بره خاطرات تلخ گذشته

  • خیلی ببخشید ولی تجزیه و تحلیلتان فراتر از عقل یک کودک پنج ساله نیست .قهر و تنفر . دوری و دوستی . فکر نمی کنم با این طرز فکر بتوانید پایه گذار جامعه مدرن و موفق اذربایجان یکپارچه باشید . کاش حداقل اونور قضیه کشوری ثروتمند و مرفه بود اونوقت ادم بهتون حق میداد !

 • Mehdishakiba71

  یعنی کسی به این مزخرفات توجه هم میکنه؟؟؟؟؟؟!!!!!!! یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رفراندوم بذارند جمهوری اسلامی یا نظام پادشاهی؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! اینها هنوز هم مردم رو خر فرض میکنند؟؟؟؟؟؟؟

  • کجای متن در مورد نظام پادشاهی یا جمهوری اسلامی سخنی به میان آمده؟؟
   شما اصلاً متنو خوندی؟

 • Ali

  بعد از فهمیدن طرز تفکر شمایی که حکومت فردای ایران را در سر دارید اعلام میکنم که من هم موافق تجزیه ملت های داخل ایران هستم و به آن افتخار میکنم.  شما هم هیچی نشده به مانند خمینی جلاد حرف از کشتن میزنی.  

 • bijan. azeri.gazaffi

  iran.tejziye. shode. xeili. vexte. pish.emroz. opzotion.der.iran. vejod.nedared.yeni.che)in.meniyesh.in.ast.ke.iran.tejzije.shode.ve.tenha.alternativ.tejziye. iran.ast. in.milliyetha. opzition.ra. az. bein. bordend. ve. tejziye. janishine, opzotion. shode. pish. be. soye. tejziye. kamele. iran. viran

 • Shenkey

  کشوری که از اشغال سرزمین دیگران،سر هم بندی شده (یعنی ایران)منتظر قریب الوقوع استقلال کشورهای کردستان،بلوچستان،آذربایجان جنوبی،اهواز باشد.در ضمن هیچ کدام از غیر فارسها،تجزیه طلب نیستند،بلکه استقلال طلب هستند.تجزیه طلب به کسی گفته میشود که جزیی از یک کشور باشد،در حالیکه هیچکدام از اینها جز ایران نیستند که تجزیه طلب باشند.

  • Karzan

   از دوست نگارنده این مقاله خواهش دارم به واژگان دقت بیشتری مبذول دارند. در ایران ملت ها با هم زندگی می کنند نه اقوام. در صورتی که حقوق ملت ها در ایران به مشابه هم باشد کسی آوای جدایی سر نخواهد داد. اما تا کنون این حقوق پایمال شده و ادا نشده است. هر ملتی حق تعیین سرنوشت خود را دارد و شما نمی توانید این حق را ضایع نمایید. اینکه هر سیاست مداری بخواهد از حق جاکمیت بر سرنوشت ملل دیگر سخن بگوید، دلیلی بر تجزیه طلبی نیست. به جای دم زدن از یکپارچگی آن هم در کلام، می بایست ریشه یابی کرد که چرایی کار در کجاست که اینان چنین می گویند. یکپارچگی در حل مشکلات اولیه و حقوق اساسی مردم بستگی دارد نه به واحد ماندن و بزرگی آن. 

   • دوست گرامی ، این که در ایران ملت ها وجود دارد،نظر شخصی شماست.من به یک ملت بزرگ و یکپارچه که از اقوام گوناگون شکل گرفته اعتقاد دارم.
    اگر دقت می کردید،می دیدید که من نیز ازرعایت حقوق همه اقوام به طوربرابرسخن گفته ام.
    اعمال انسان نشان دهنده طرز فکر آن هاست.من هم با توجه به اظهارات مطرح شده در کنفرانس نامبرده ،موضع گیری کردم.
    به هر خال هرکسی ،نظر و عقیده خاص خود را دارد و می بایست یاد بگیریم به عقاید یکدیگر احترام بگذاریم.                با سپاس

  • ایرانشهر

   پاسختو از قرآن به زبان اسلامی چُسمانی خودت میگم که حالیت بشه چون شما تجزیه طلبای ترکیه اندازه الاغ هم نمیفهمین:

   ال تِرها و ال شِرها انا من شِر و وِرها
   ال گه خوریو من ال اردوغانگ و علی تُف

 • aqay mohtarm chera shoma fars ra melat mi danid melat ra shoma chetavr tarif mikonidke baqeh ra qawm mi namid zahera nvisandeh tarifi xoddar award azen wajeh ha darnd  wa nami tvand tarifi elmi  araye dahad

  i

 • سیامک

  شما مشوش الحال و مشوش الفکر هستید !مقاله تان نه ارزش مطبوعاتی و خواندن!
  چونکه هویت ندارید؟
  سیامک

 • Sahameddinghiassi

  بتو چه بابای خودمه  میخوام بزنمش ؟  میگویند که آقای ناصرالدین شاه قاجار در سفری به فرنگ آن زمانه دستگاه گیوتین را دید و از آن خوششان آمد و گفتند میخواهند که عمل کردن یا کار کردن آن را هم ملاحظه بفرمایند  خدمت این آقای ناجی عرض شد که فعلا در این زمان محکوم به مرگی وجود ندارد که ما بتوانیم سراز گردن ایشان برای خاطر رضای همایونی جدا کنیم  آقای شاه فرمودند خوب این مهم نیست میتوانید سر یکی از همراهمان مرا جدا کنید تا من ملاحظه بفرمایم  به او گفتند که اینجا کشور قانون مدار هست و نمی شود کسی را بی گناه کشت  ایشان فرمودند بشما چه مربوط این این شخص ایرانی است و اختیار زندگی و نامون و ثروتش دست من است  من دستور میدهم و بایست در هرکجای دنیا اجرا شود.  نمیدانم که آیا این موضوع واقعا حقیقت دارد یا نه  و یا تنها یک طنز بوده است  ولی از آقای ناصرالدین شاه از اینکارها بر میآمد کما اینکه امیر کبیر را بی گناه کشت و یا حضرت طاهره را به جرم بابی بودن خفه کرد و دیگر کارهای غیر اخلاقی ایشان هم باید معرف حضور باشد .

    باری  پسری گردن کلفت جوان و خر زور پدر پیر و بیچاره اش را به زیر کتک و ضربات مشت و لگد گرفته بود  مردی که از آنجا رد میشد گفت  نکن  اینکار زشت است که تو مرد مسنی را کتک میزنی و آن مرد حتی از خودش دفاعی هم نمیکند؟  پسر شرور به مرد گفت به تو چه این بابای خودم است  به من مربوط است که با او چه کنم. او در سالهایی که دارای مقامی و پستهای مهمی بوده است  درآمد نداشته  و همه هدایایی که به او میدادند پس میداده و هرگز رشوه نگرفته است که تا من اکنون در ثروت و حشمت غوطه بخورم  برای این است که اورا میزنم چون بی عرضه و دست پا جلفتی بوده و هیچ درآمد  غیر مشروع روشوت خوری نداشته است و من بایست از سن کم کار کنم.  حالا نقل دوران ماست که در کشورهای دیکتاتوری هرکاری میکنند و میگویند به کسی مربوط نیست مال خودمان است   جناب سرهنگ قذافی که عمری است حاکم است  فکر میکند که رهبر بودن هم دایمی است و هیچ کس اجازه ندارد که بر خلاف میل و کار او اظهار نظر کند  مردم خودش را میکشد و میگوید که به کسی مربوط نیست که این یک اختلاف خانواده گی یا ملی است و هیچ کس نمی تواند بگوید نکش  من میکشم و تفرقه میاندازم  طرفداران شست شوی مغزی شده من یا آنان که به از قبل من به پول و ثروت رسیده اند مرا دوست دارد و دیگران را میکشند و قلع قم میکنند تا من بر اریکه قدرت باقی بمانم.  شاید دیکتاتور ها به نوعی کور شده اند و نمی توانند ببینند که دیگران هم حق دارند و میتوانند اظهار نظر بکنند و نه اینکه همیشه فرمان آنان را بدون چون چرا انجام دهند.  انداختن تفرقه در خاورمیانه و شاید اکثر کشورهای جهان سوم تنها برای این است که این کشورها تبدیل به کشورهای پیشرفته نشوند و در بی خبری و عقب ماندگی باقی بمانند که متاسفانه اینکار ها هم با هدایت آنان به دست مزدوران شان انجام میشود.
    همان آنهاییکه مثل ابلهان و یا حمقا اقدام میکنند و به مردم خود به چشم عقب افتادگان نگاه میکنند و هیچ ارزشی برای آنان قایل نیستند وگرنه جناب سرهنگ خر که نیست  میبیند که گروه های بسیاری از مردم اورا نمی خواهند و او با یک دندگی میگوید مردم نمی فهمند  اورا دوست دارند ولی خودشان نمی فهمند گرچه غرب و دولتهای استعمار و استحمار گر ظاهرا ایراد میگیرند ولی در واقع آنان از داشتن و بودن چنین دیوانه گانی بر اریکه قدرت لذت میبرند  زیرا نفت ارزان میخرند و مردم هم در دوران پارینه سنگی  درجا میزنند و با اختلاف های دینی و قومی و زبانی سرگرم هستند. 
   همان غربی که یکی به نعل ویکی به میخ میزند و بهترین سلاحها و وسایل برخورد با مردم را در اختیار دیوانه های دیکتاتور میگذارد  اورا تضعیف میکنند ولی باز با همان دیکتاتور ابله سر میز مذاکره می نشینند تا از او بیشتر ّپوین بگیرند  و برایشان خوش رقصی کنند. مثلا قراردادهایی که با آقای ناصرالدین شاه به امضا رساندند. آنان با تعلیمات وتحصل عمومی مردم بنوعی مخالف هستند زیرا برایشان مشگل است که با یک مردم پیشرفته دانا سرکار داشته باشند که اکثریت عظیم ملتی را تشکیل میدهند و با خریدن افراد محدود تحصیکرده و دانا آنان را عوامل خودشان میکنند و به جان دیگران میاندازند   آنان هستند که با دامن زدن به فساد جهل خرافات و توهمات مردم را بجان هم میاندازند.  جوانانی که هیچ معلوماتی ندارند براحتی شست شوی مغزی داده میشوند و برعلیه هم به میدان مبارزه میروند که ز هرطرف کشته شود به نفع آنان است .  گروه بندی کردن یکی از شگردهای آنان است و بعد هم این گروه ها را علیه هم تحریک و بجان هم میاندازند و اگر کسانی هم اعتراض کنند میگویند مردم خودمان هستند میخواهیم آنان را آزار بدهیم  به شما چه یا به توچه؟
   میگویند پدری که دید فرزندانش نمی توانند در خاورمیانه تحصیل کنند و به خاطر اقلیت بودن در رنج و عذابند آنان را با هزار زحمت  و کاغذ بازی معمول در غرب به آمریک آورد  فرزندان بی خبر که به راحتی به آمریک رسیده بودند و مجبور نبودند که سالها در پاکستان و یا اروپا بمانند تا به سرزمین امکان ها بیآیند و یا دهان هایشان در در یونان بدوزند و مصیبت ها بکشند  حالا که به آمریک آمده بودند گویا که به شابدولزیم  شاه عبد عظیم آمده بودند  سر پدر نعره میکشیند که چرا از میهن عزیر آنان را جدا کرده و به اینجا آنان را آورده است و آنان در کشور بسیار راحت تر بودند  او که نمی تواند یک زندگی خوب برای آنان تهیه کند چرا اینکار را کرده است پدر گفت شما با خرج من اینجا آمده اید  میتوانید برگردید   ؟  معمولا به بعضی ها که خدمت میکنی برای اینکه احترام و ارزش خدمت را از بین ببرند دو قورت نمیشان هم باقی میماند  مردی به جرم بهایی گری از کار برکنار شده بود و دوست غیر بهایی اش اورا استخدام کرد و تمام کارهای شرکت خود را به او سپرد  او هم نامردی نکرد و زیر رو را خورد و بلند کرد و یک زندگی خوب برای خودش تهیه دید هنگامیکه دوست غیر بهایی به او گلایه کرد که چرا اینکار را کردی من به تو اطمینان کردم این چه کاری بود که کردی  گفت میخواستی نکنی  میخواستی ندی؟
    درست همین کار را برادری برای خواهرش کرد و او فکر میکرد که خواهر در اثر تحصیل در اروپا شانس بهتری برای زندگی بهتری دارد  خواهر تمامی سرمایه اورا هدر داد و صرف کارهای بیهوده کرد مثل خرید کفشهای بی شمار مثلا  دویست جفت و کیف های بی اندازه مثلا صد عدد   و لباسهای آنچنانی و توپ بستن به سرمایه برادری که به او اطمینان کرده بود و بقول معروف برای خواهر این پولهای باد آورده بود  و همه آن پولها را به فلان سگ زده بود  هنگامیکه برادر از وی گله میکند که آخه خواهر جان چرا اینطور این سرمایه مرا تلف کردی  خواهر گفت میخواستی ندی؟   شاید یکی از عوامل بی تفاوتی مردم هم همین بی انصافی ها باشد که انسان میگوید دست خودم را داغ میکنم تا کار خیری انجام ندهم و به کسی هم اعتماد نکنم   خوب آقای سرهنگ هم میگوید میخواستید مرا رهبر نکنید که حالا که کردید باید چشم هایتان   کور  مرا بپذیرید و راهی برگشت هم ندارید  میگویند که آقای مبارک هفتاد میلیارد سرمایه جمع کرده است  آیا این سرمایه عظیم میتواند از راه مشروع باشد  مگر حقوق او در سال چقدر بود؟  لابد او هم میگوید میخواستید نکنید  چرا مرا رییس جمهور کردید  ؟  و اینهم یک دختر قشنگ مدل که امیدوارم مورد بی مهری جامعه قرار نگرفته باشد و آقایان اورا به  راه بد نکشانند و فقط به خالق او احترام بیشتری بگذارند؟

 • Arazkian

  امیدوارم سایت شما  واقعا یک سایت مردمی و در مسیر روشنگری باشد با این حال من به عنوان خواننده  مطالب این سایت  از تمامی اندیشه دوستان قلم بر دست این سایت خواهشمنذم که برای عنوان کردن نظرات خود وسیله ی ترویج سیاستهای  سیسستمداران ایدولوزیک مدار نشوند چرا که دموکراس نیز میتواند بطن زایش دیکتاتوریی دیگر شود. ضمنا از اطلاعات و مقالات شما دوستان هم  به سهم خودم تشکر میکنم 

 • Arazkian

  دوستان ارجمند امیدوارم روزی  فرا برسد تا اگر قرار بر حفظ اتحاد ملی باشد  پارلمانی متشکل از هر حزب و دیگاهی در کنار هم برای ساختن سرزمینی باشیم که فرزندان ما به گذشتگانشان افتخار کنند و بعد از این نسبت به اندیشه های یکدیگر توهین نکنند وگرنه هیچ وقت اتحادی شکل نخواهد گرفت.. شاید که این سرزمین ومردمان امروز  اماده برای  چنین حرکتی نباشند ولی فردا شاید …ما با تمرین سرنوشت خود را توان رقم زدن داشته باشیم…برایه ان روز

 • hamehe jakeshaen rous

  This man is a pro-Russian Marxist. He should be exiled to Siberia where he belongs

  When you and your friends climb American Embassy under the order of USSR and Kianouri, then you called the best nationalist freedom fighter and Democracy seeker ” Liberal” and then called Liberal means American spy and American poppet, you started this. I don’t care if this guy has done this or not nut I am sure after that pro-Russian Stalinist Marxist plot Iran went off the rail and will never come back unless you and your friends tell Iranians that you were USSR spies and USSR asked you to do so. The major plan was occupation of Iran through destroying Iranian culture, politics. economy, and security system. You should go to jail for 25 years or sent to Syberia along with Mousavi Khoueiniha, Mousavi, Peyman, most of Melli mazhabi, and all Toudeh party, Fadayee aksariat
  Then this country might come back to peace and order