کیان ایرانی


کیان ایرانی زاده خاک پاک ایران، فعال سیاسی مجازی است که به دلیل حضور در ایران و احتمال بروز خطر،با نام مستعار فعالیت می کند.رشته تحصیلی اش در دبیرستان،علوم انسانی بوده است و به همین دلیل به نوشتن علاقه مند است.آرمانش رهایی وطن از بند استبداد است و برای تحقق آزادی،دموکراسی و سکولاریسم در کشورش کوشش می کند.تاریخ را مایه عبرت دانسته و ملتی که به تاریخ کشورش بی اعتناست را محکوم به شکست می داند. عاشقانه،وطنش را دوست می دارد و میهن دوستی را موجب بیداری جان های خفته ایرانی می پندارد.رمز پیروزی را در گرو اتحاد و همبستگی می داند و خواهان یکپارچگی اپوزیسیون ایران در برابر استبداد حاکم است.بر این باور است که محتوای نظام از نوع نظام دارای اهمیت بیشتری است و نوع حکومت آینده را باید مردم انتخاب کنند.

بایگانی نویسنده: کیان ایرانی

نگذاریم تیشه به ریشه علوم انسانی بزنند۱۵

دشمنی رژیم حاکم بر تهران با علوم انسانی و به طور کلی علم و دانش امر تازه و پیچیده ای نیست. سردمداران نظام ضد دانش و علم ایران با بهانه این که سرچشمه علوم انسانی، غرب بوده است به جان این علم افتاده اند.