نقش تخریبی انگلیس و همکاری با آخوند در تجزیه جزایر و دیگر بخشهای کشورمان ۶

کشورما از چها ر سده پیش تا کنون مورد تاخت و تاز و سودجویی دولت بریتانیا قرار گرفته است. از دوران صفویه، انگلیسی ها برای دستیابی سیاسی، شناختن مواد خوراکی، کارهای هنری و دستی و بالاتر ازهمه راهیابی به هندوستان، به عنوان جهانگرد و خاورشناس در کشورمان نفوذ کردند. از آغاز سلطنت شاهان قاجار انگلیسی ها بیشتر توانستند در سیاست کشورمان به ویژه در دربار نفوذ کنند.

امارات عربی شیخ نشینی که از چادر نشینی به حکومت و خلافت تبدیل شده، سر از تخم برآورده ادعای زیاد دارد. شاید ما مردم ایران مرده باشیم و آنان بتوانند روی پیکر ما بگذرند و به هرگونه جدا کردن و تجزیه طلبی پردازند.

امارات عربی شیخ نشینی که از چادر نشینی به حکومت و خلافت تبدیل شده، سر از تخم برآورده ادعای زیاد دارد. شاید ما مردم ایران مرده باشیم و آنان بتوانند روی پیکر ما بگذرند و به هرگونه جدا کردن و تجزیه طلبی پردازند.

آغاز دخالت رسمی انگلیس در سیاست ایران

نخستین عملکرد انگلیسی ها، همکاری با دولت توسعه طلب شوری در دو دوره جنگ ده ساله با ایران بود که با امضای دو قرار داد ترکمانچای و گلستان پایان یافت. جنگ هایی که موجب گردید بیش از یک سوم از بهترین بخش ایران شامل ۱۷ شهر از مام میهن جدا شوند. از آن زمان، دخالت و نفوذ قدرت انگلیس در کنار و با همکاری روس ها در ایران هر چه بیشتر ادامه یافت. در دوران محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار انگلیس و روس با هم و در کنار هم در سرنوشت سیاسی ایران شریک داشتند. جدا کردن هرات در زمان محمد شاه، و افغانستان در دوران ناصرالدین شاه با خواست و کمک مستقیم دولت انگلیس انجام گرفت.

در این ویدیو که از تلویزیون پارس پخش شده، شهرام همایون با تلاشی ستایش انگیز به نقش بی بی سی bbc و تاریخ استعمار و جنایت انگلیس در ایران پرداخته است. دیدن این ویدیوی جالب بر هر ایرانی میهن دوست و خردمند ضروری است.

در دوران شکوفان و خیزش ملی مشروطیت دخالت این دو کشور کم رنگ تر بود، ولی از زمان محمد علی شاه و آغاز دیکتاتوری او، نخست نفوذ و دخالت روسیه و آنگاه انگلیس گسترش یافت. تا آن جا که محمد علی شاه با موافقت و شاید پیشنهاد روسها، مجلس شورای ملی را به توپ بست و چند تن از آنان چون ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل وسید جمال الدین واعظ را کشتند. سلطنت احمد شاه، در حقیقت زمام داری و حکومت انگلیس ها در ایران بود. هرگونه جا به جایی و تغییر سمت ها در دوران این شاه بی اختیار، در دست و با اجازه انگلیس بود.

روی کار آمدن رضاخان و قطع منافع انگلیس در ایران

با آن که روی کار آمدن رضاخان به خواست انگلیس انجام گرفت، ولی آن مرد دلاور میهن دوست و خودساخته توانست با غول استثمارگر انگلیس سرشاخ شود، و نمایندگان آنان را از ایران براند و بیرون کند. گرچه رضا شاه یک فرد سازنده و دلسوز مملکت بود ولی بدبختانه به دلیل دو اشتباه بزرگ میدان را برای انگلیسی ها خالی کرد. تا آن جا که انگلیس با گستاخی و وحشیگری این فرد ملی و میهنی را از کشورمان جدا نمود و موجب نابودی و مرگ او شد.
اشتباه نخست رضا شاه، نادیده گرفتن مشروطیت، و خط کشیدن بر روی آزادی و دموکراسی بود که او را از مردم جداکرد و پشتیبانی آنان را از دست داد. دیگر این که او نتوانست و یا نخواست مانند کمال آتاتورک رئیس جمهور توانا و خردمند ترکیه، دست آخوندهای ضد ایرانی که از تفاله ها و مزدوران انگلیس و زیر پرچم آنان بودند، از همه کارهای سیاسی و اقتصادی کشور کوتاه کرده، به درون خانه و مسجد فرستد.

پس از آن که دولت انگلیس ا دسیسه و نیرنگ رضاشاه شاه فرزند خدمتگذار را از میهنمان بیرون بردند، ایران رسماً در اختیار سه قلدر بین المللی؛ استالین، چرچیل، و روزولت قرار گرفت. آنان بودند که برای ما برنامه ریزی می کردند. افراد در این فرتور از این گونه اند: ۱- ژوزف استالین نخست وزیر شوروی، ۲- میخائیلویچ مولوتوف وزیر امورخارجه شوروی، ۳- اورل هریمن سفیر آمریکا در مسکو، ۴- فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، ۵- آنتونی ایدن وزیر امورخارجه انگلیس، و ۶- وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس.

پس از آن که دولت انگلیس با دسیسه و نیرنگ رضاشاه شاه فرزند خدمتگذار را از میهنمان بیرون برد، ایران رسماً در اختیار سه قلدر بین المللی؛ استالین، چرچیل، و روزولت قرار گرفت. آنان بودند که برای ما برنامه ریزی می کردند. افراد در این فرتور از این گونه اند: ۱- ژوزف استالین نخست وزیر شوروی، ۲- میخائیلویچ مولوتوف وزیر امورخارجه شوروی، ۳- اورل هریمن سفیر آمریکا در مسکو، ۴- فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، ۵- آنتونی ایدن وزیر امورخارجه انگلیس، و ۶- وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس.

 محمد رضا شاه بازیچه و در دست سه ابر قدرت

محمد رضا پهلوی که به خواست سه قلچماق، سه متجاوز، و سه بزن بهادر بین المللی به نام های استالین، چرچیل، و روزولت روی کار آمد و جوانی نا آگاه و بی تجربه ای بیش نبود، از همان آغاز بازیچه دست این سه اهریمن، به ویژه انگلیس وآمریکا قرار گرفت. تا آن جا که با فشار و خواست کمپانی های نفتی به رهبری انگلیس، و آیزنهاور و همکاری با آنان، کودتای نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲به راه انداخت، و باردیگر کشورمان نه تنها در دست انگلیس قرار گرفت، بلکه راه نفوذ و سلطه آمریکا را نیز در ایران باز کرد.
نفوذ و دخالت دیگر بار انگلیس در سیاست کشورمان، تا بدانجا رسید که بحرین را با موافقت شاه و بدون اطلاع مردم و یا تصویب و خواسته نمایندگان مجلس شورای ملی از ایران جدا کردند.

در این ویدیو به سیاست پلید انگلیس در جدا کردن بحرین از ایران می پردازد. در این جا از کوتاهی و سستی محمد رضا شاه  چندان اشاره ای نشده است.

رژیم ضد ایرانی آخوندها و فروکش سیاسی ایران

روی کار آمدن رژیم ضد ایرانی آخوندها و کارهای تروریستی آن به ویژه حمله سفارت خانه های آمریکا و انگلیس، و دزدیدن اموال آن، و دشنام دادن به اسرائیل و آمریکا، این کشورها را واداشته تا در تجزیه و جدا کردن بخش هایی از ایران در تلاش باشند.

توجه بسیار زیاد انگلیس و آمریکا به کشورهای کناره شاخاب پارس موجب گردید که این صحرا نشینان به قدرت و ثروت بیکران و سیاست بین المللی دست یابند. به جای آن که جزیره کیش و یا یکی از بندرهای جنوبی ایران مرکز داد و ستد بین الملی باشد، همه کوشش و تلاش انگلیس و آمریکای ضد ایران به رشد دادن و ترقی دوبی شد، و این دهکده صحرایی مخروبه را به یکی از قطب های بزرگ تجارت و داد و ستد و توریستی جهانی در آوردند.

توطئه و موذی گری انگلیس در برانگیختن عرب ها

نقش انگلیس با همکاری قطر در بی ارزش جلوه دادن آثار هنری و فرهنگی ایران، و ثبت نمودن آنها به عنوان آثار اسلامی را در گذشته یادآور شدیم. به تازگی و در شرایطی که ایران در رکود و یا سقوط سیاسی و اقتصادی به سر می برد، و رژیم غیر ایرانی توجهی به یک پارچگی و حق حاکمیت ایران را ندارد، دولت امارات که از چند چادر نشین به خواست انگلیس و برای رو در رویی با ایران تشکیل شده، در حال زوزه کشیدن است نماینده این اعراب چادر نشین دیروز و کاخ نشین امروز، شکایتی از ایران به سازمان ملل تسلیم نموده، و ادعای مالکیت سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را دارد. در آمریکا نیز با وسوسه خائنان ایرانی نما و خواست شماری از نمایندگان مزدور آن کشور، برنامه هایی در راستای تجزیه ایران در پیش است.

در این ویدیو از مالکیت تاریخی و اسناد مهم جزایر سه گانه گفتگو می شود. در سراسر تاریخ جهان همیشه این جزایر به ایران تعلق داشته است و جای هیچگونه انکاری نیست. یکی از دلیل های تحریک انگلیس ها و برانگیختن امارات برای دستیابی به جزایر سه گانه، موقعیت نظامی آنهاست. زیرا ادعای پوچ و احمقانه رژیم اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز و قطع جریان نفت برای غرب، موجب اینگونه سیاست های موذی گرانه انگلیس شده است.

چه باید کرد، و ما چه کاره ایم؟

از آنچه گفته شد، شرایط کنونی بسیار بحرانی و فاجعه انگیز است. هنگامی که شیر غران و خروشان زخمی و ناتوان می شود، هر شغال و کفتاری در پی دریدن او است. اکنون کشور ما، یک کشور زخم خورده و بیمار است. این دیگر وظیفه فرد فرد ایرانی از پیر تا جوان، زن و یا مرد است که در برابر شغال و کفتارهای زوزه کش و کیسه دوز بایستیم و نقشه های پلید آنان را خنثی سازیم و اجازه ندهیم مزدوران نقشه پلید جدا سازی و تجزیه کشورمان را پیاده کنند.

 • artakhshir

  گرامیان که پشت  اسم های مخفی پنهان شدید  ، مشیری  به علت سابقه بد ( پدوفیلی ) از ارتش ایران اخراج  شد بنابرین  کسی نیست که بتواند  در مورد مجاهدین یا پهلوی یا هر کس دیگر اظهار  نظر کند . شوربختانه هر ننه بابا گدایی  بعد از این انقلاب ننگین به خود اجازه میدهد در با زدن سایت به دیگران توهین کند و بااینکار و تحریک مردم بینندگان خود را بالا ببرد .

  • هم میهن گرامی، این نوشته را مرتباً اینجا تکرار نکنید. زیرا، شما حرفی می زنید که به چند دلیل بی اساس است:
   ۱- مسائل مشیری یا هرکس دیگر به ما ارتباطی ندارد. هرکس مسئول کار و سرنوشت خودش می باشد.

   ۲- مسأله گذشته هرفرد هیچگونه ارتباطی به گفتار کنونی او نخواهد داشت. انسان ها پیوسته در حال تغییر و تحولند.

   ۳- در گذشته ما ارتش ایران نداشتیم. ارتش ما شاهنشاهی و همه رده های بالا نوکر و غلام جان نثار اعلیحضرت همایونی بودند. همینکه اعلیحضرت در رفتند، آن ارتش آبکی هم مانند یخ آب شد و به زمین فرو رفت. اگر ارتش ملی و مردمی بود، مملکت را به دست یک روضه خوان نمی داد. بنا براین، بیرون کردن مشیری و یا هر فرد دیگر نمی توانست دلیل بدی آنان باشد.

   ۴- ما به دنبال آوازیم، نه آوازه خوان. ما به گفتار و عملکرد هرفرد در هرزمان توجه داریم نه به شناسنامه و گذشته آنان.

   ۴- در مورد شاهزاده، مجاهدین، حتی خود خدا هم هرکس می تواند انتقاد کند و کارهای خوب آنان را برشمرد و کارهای بدشان را به نقد کشاند. 

   گفته شما، گفته یک دیکتاتور است که کی می تواند حرف بزند؟، چه حرفی بزند؟، و یا نزند. امیدوارم شما از آن گروه شاه اللهی نباشید که مانند فرمانده جنگ به همگان دستور خفقان می دهند. 

   با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • artakhshir

  خوشحال هستم  که این جواب را نوشتید  چون نهایت بیسوادی  و نا آگاهی  و سرسپردگی خود به  جمهوری اسلامی را البته در قالب اپوزوسیون  قلابی  عیان  کردید ، این ارتش به زعم  شما بیسوادان ” قلابی ” ارتشی بود که از ویتنام تا ظفار  ماموریت میرفت در سال ۱۹۷۳  اروند رود را با قدرت حفظ کرد ، آسمان ایران و خلیج پارس و ،،،در زیر قدرتش بود  و سران آن توسط  همین ارباب شما  یعنی خمینی کشته شدند ، وظیفه ما نمایاندن  چهره حقیقی شما هاست که جوانان گول  شما مزدوران را نخورند ، در ضمن ارتش چه شاهنشاهی چه هر نام دیگری مشیری  مگر اجازه داشته به آن بچه تجاوز کند ؟ این دلیل جدا  مسخره و نشان دهنده بیسوادی شماست .

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . ما ملت ایران باید مزدور ایران باشیم , نه مزدور فرد و فردها, مثل شاه و ولایت فقیه و حکومتهای تک حزبی و یا مزدور آمریکا و انگلیس و یا شوروی و یا هرکس که به ما پول داد. سربازان و ارتشیان و سپاهیان و نیروی انتظامی ایران , باید در موقع سردوشی گرفتن بنام ایران سوگند وفاداری به خورند , نه سوگند وفاداری به شخص یا شاه یا ولایت فقیه ووو بخورند. باید سوگند به کشور ایران به خورند که به ایران خیانت نکنند و اگر حکومت خواست به ایران خیانت کند و یا به مردم ایران ظلم کند و خواست بی عدالتی اجتماعی کند , که سرانجام بی عدالتی به مردم ایران نتیجه اش خیانت به کشور ایران می شود , باید ارتش و نیروی انتظامی در جلو حکومتیان ظالم به ایستد و با حاکمیت ظالم و خیانت کننده به ایران به جدال بر خیزد. پدر و مادر واقعی و خواهر و برادر واقعی و دوست و آشنای واقعی ما مردم ایران , باید کشور ایران باشد و بس. زیرا تمام گوشت و ناخون و خون و سرمایه ما مردم ایران از ایران است . خیانت هر فرد به ایران ولو اینکه آن فرد در بدترین وضع اقتصادی باشد , باید مرگ باشد. جاسوسی برای بیگانگان و حکومت های ظالم و ضد ایرانی و مردم ایران , باید مرگ باشد. برای مردم ایران , باید فقط و فقط کشور ایران مهم باشد نه شاه و یا ولایت فقیه و یا هر کوفت و یا هر زهر ماری دیگر ی که هر از گاهی بیگانگان برای مردم بدبخت ایران بنام حکومت و یا حکومتها می تراشند و درست می کنند.
  جاوید و سر افراز باد کشور ایران و مردم ایران و سرنگون باد حکومتهای ظالم.

 • mamuran putin dar seday amrika

  آغاز حذف عشاق اوباما از VOA و رادیو فردا
  http://news.gooya.com/2017/04/-voa.php
  ———————————————————————
  سعید قاسمی نژاد: منظرپور رفت اما منظرپورها هستند خصوصا در رادیو فردا. امیدوارم کنگره درباره صدای آمریکا و رادیو فردا تحقیق کنه و اگه اصلاح ممکن نیست تعطیلشون کنه
  —————————————————————————————————————
  http://www.iranpressnews.com/source/205682.htm
  بازهم سرکوب معترضان خیابانی در مسکو

  مسکو – ایرنا – ۳۷ معترض و مخالف دولت روسیه در جریان برگزاری دو تجمع بدون مجوز در مسکو دستگیر شدند.
  ————————————————————————————————————-

  با روی کار آمدن ترامپ فراماسونری مارکسیست های روسی و اسلامی که مهره های نفوذی خودش را ( فداییان خلق – توده ایها – ملی مضحکی ها – کمونیست کارگری – احزاب کرد کومله و پژاک و …) با نقاب فعال حقوق بشر ، سکولار دموکرات ، سلطنت طلب بختیاریست ، سوسیالیست مصدقی ، روشنفکر دینی ، سوسیال دموکرات و … به غرب کوچ دسته جمعی داده بود حتا فرخ و بهزاد توکلی و اردشیر زارع از مسکو رفتند به غرب ! برای چی ؟ برای اینکه پروژه اورا آسیای پوتین – دوگین را در غرب در مورد ایران و خاور میانه پیاده کنند . زمینه سازی برای پخش تبلیغات پوتینیستی و دروغ های پوتین علیه غرب و لیبرال دموکراسی و بازار ا زاد و رژیم توسعه گرای مدرن شاه ، مصدق و بازرگان و بنی صدر و فروهر ها و سنجابی و جبهه ملی از یکطرف در دستور کار اینها بود

  از طرف دیگر حفظ رژیم بعثی اسلامی آخوندی ضد امریکا و ضد اسرائیل با تشکیل نهاد های لابی گر مثل امیر احمدی و نیاک و دیاشی و روشندل و صدر و تقی زاده و ارما ن مستوفی و جمشید فاروقی و گلستان و ف م سخن و صادق صبا و یحیایی و طالعی و نوری زاده و محمدی و سهیمی ادیب زاده ، نیکفر و اکبر گنجی و علی افشاری و علامه زاده ، موسویان و رسانه های روز و مردم رپورت و اخبار روز و دوچه ولله و رادیو فردا و بی بی سی فارسی و پیک ایران و رادیو زمانه و … از طریق ایجاد شک و تردید در تروریست بودن و روسی بودن و ماجراجو بودن ج ا و تبلیغ برای بد و بدتر و امکان اصلاح ! رژیم روسی که هر روز بیشتر و بیشتر در دامن روسیه میغلطید توسط همین ها ، تبلیغ برای سید خندان و روحانی معتدل و امکان شرکت در انتخاب بد و بدتر ! که تمامی فریب بود . اینها یک وظیفه دیگر هم داشتند که روسیه را که مورد تنفر مردم ایران است و اعراب را که نفرت توده مردم ایران را همیشه پشت خود داشته اند از زیر ضربه خارج و با سانسور اخبار بد روسیه و ونزوئلا و کوبا و بلاروس و هم چنین دشمنی آشکار با انقلاب مردم اوکراین و دولت گرجستان و ترکیه و حتا کره جنوبی و ژاپن که از متحدان امریکا هستند همیشه اسرائیل و امریکا و لیبرال دموکراسی و بازار آزاد را مورد حمله قرار داده و در غرب کمک کنند به پشیمانان از حمله به صدام و تبلیغ برای اینکه اسد و قذافی و صدام و تره کی و میلوشویچ و کاسترو و دیگر جنایت کاران مارکسیست روسی و رژیم های فاشیستی دست ساز شوروی برای منطقه و جهان بهتر بودند و ساقط کردن آنها به ایجاد تروریسم اسلامی کمک کرد . این دروغ بزرگ را به داخل کاخ سفید هم بفرستند و از آنجا همه حرف پوتین و استالین را بزنند .تا حدودی هم موفق شدند

  چون اباما به اسد حمله نکرد و خنثی ماند و پوتین دور برداشت .

  چهره سازی اینها دون کیشوت هایی مثل اسد و قاسم سلیمانی خنده دار بود . آنها میخوستند ج ا را تشویق کنند که منافع روسیه در خاور میانه را حفاظت کند بدون مواجب ! از جیب مردم ایران خرج اعراب تروریست ، تجزیه طلبی کردها ، امپریالیسم روسیه ، ناکار آمدی و ورشکستگی ونزوئلا و کوبا کردند . این در حالی بود که ویتنام و کوبا و خود روسیه با سر و دم دنبال امریکا موس موس میکردند

  اتحاد اعراب با اسرائیل و ترکیه به جای اتحاد سنتی ایران -اسرائیل – ترکیه نشست . روس ها نصف کون اسد را در قسمتی از سوریه برای خودشان حفظ کردند و کردها دنبال دزدی زمین عرب های سنی در موصل و کرکوک هستند. اما گیر ج ا چی آمد ؟ مسئول اصلی حمایت از تروریسم بین الملل شناخته شد ، با وجود امضای پیمان برجام هنوز نمی تواند حتا با هند معامله کند تا چه رسد به اروپا و امریکا . مردم ایران در لیست محور شرارت اسلامی جهانی قرار گرفتند که خودشان قربانی درجه یک ان هستند . کشور ایران هدف اعراب کینه جو ، ترک ها ، پاکستانی ها ، کردها و تمامی غرب قرار گرفته است . یک تارگت بی نظیر در حد کره شمالی در حالیکه پشتیبانی بین المللی مثل چین و روسیه را هم ندارد !!!

  این خیانت بزرگ پس از خیانت بزرگ دیگری که محصول اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه علیه مصدق و شاه بود بسیار سهمگین تر و هزینه زا تر برای مردم ایران خواهد شد .

  اما راه حل :

  هر کسی که از طرف ترامپ مامور اصلاح رادیو فردا و صدای امریکا است باید برای استخدام هر فرد جدیدی به گذشته او مراجعه کند اگر حتا یک مورد حمله به اسرائیل و امریکا و ترکیه ، یا لاپوشانی برای روسیه و ونزوئلا و کوبا و اسد و قذافی و صدام و میلوشویچ ، یا یک مورد حمله به مردم اوکراین پید اکرد نباید او را به صدای امریکا و رادیو فردا راه دهد . خیلی ساده اینها ماموران پوتین و ج ا هستند . ممکن است یکنفر بگوید که او با اسرائیل و ترکیه و امریکا به دلایل حقوق بشری انتقاد میکند . فورا بپرسید طبق همین استاندارد انتقادات شما به روسیه و دیکتاتور امپریالیست ان ، دیکتاتور پوپولیست ونزوئلا ، دیکتاتور کوبا ، اسد جنایت کار ، صدام جانی و قذافی قتل کجا است .

  از اینها بپرسید اگر امریکا به عراق و ناتو به لیبی حمله نمیکرد چه گونه رژیم های صدام و اسد و قذافی که میلیونها تن مواد شیمیایی انبار کرده و استفاده کرده بودند ( در مورد سوریه و لیبی ثابت شد) صدام آنرا پنهان کرد یا به ج ا داد مثل هواپیما ها ، یا به سوریه ( قبل از حمله چون او علیه مردم حلبچه و ایران به کار برده بود ) و مردم خودشان را زیر یوغ دیکتاوری مخوف تبدیل به حیوانات جنایت کار کرده بودند ممکن بود اصلاح شوند ؟ و یا دست به حمله به کشورهای متمدن نزنند ؟ آیا کره شمالی هیچ شانسی برای اصلاح دارد /. نه . چرا چون اینها دست ساز شوروی هستند و چین یعنی ما رکسیسم ! ببینید رژیم های دست ساز امریکا و غرب به راحتی سقوط کردند ، مثل شاه ایران ، مبارک ، بن علی ، …. اما این جنایت کاران بعثی و همین رژیم ج ا فقاهتی بعثی جز با حمله خارجی کنار نمیرود . چون سربازان مدافع حرم ( مارکسیست های روسی و ملی مضحکی ) نمی گذارند . پوتین پشت اینها است تا ایجاد ترور و جنگ اتمی .

  اگر پس از سقوط صدام و قذافی آرامش نیست به لحاظ این است که اسد و عربستان و ایران و … نمی گذارند . ارتش های به جا مانده از این جنایت کاران که ذاتا جنایت کار و وحشی هستند نمی گذارند .

  وگرنه امریکا به ژاپن و آلمان هم حمله کرد چرا تروریست اسلامی ؟ چون تروریسم اسلامی پس از حمله شوروی به افغانستان و چرخش انقلاب مردم ایران به سمت اشغال سفارت و تشکیل گروه حزب الله تروریست و دخالت در امور اعراب و همسایه ها به وجود آمد . یعنی حزب توده از طریق کیانوری و طبری و نفوذی های ملی مضحکی و جاسوسان به نام روسیه خویینی ها ، محتشمی پور ، بهزاد نبوی و دکتر پشیمان در میان اسلامیست ها جو ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی به وجود آورد و فداییان تروریست و احزاب کرد تروریست به ان دامن زدند تا ایران را تبدیل به عراق ، سوریه ، لیبی ، افغانستان دیگری کنند که کردند .

  ۵۰۰۰ نفر از داعش مال آسیای مرکزی یعنی شوروی سابق هستند . ارتش سابق صدام به رهبری ازت ابراهیم با تعلیمات نظامی روسی در میان آنها است . پوتین جدیدا به آنها وسایل جاسوسی محافظت در برابر اسکنرهای فرودگاه ها را داده !

  تنها کشوری که مورد حمله داعش نیست روسیه است . یعنی دشمن اصلی مسلمانان افراطی سنی .

  امریکا باید به آلمان و انگلیس هلند فشار آورد تا آنها هم در دوچه ولله و بی بی سی فارسی
  و رادیو زمانه ما رکسیست های روسی و اسلامیست های مارکسیست ضد امریکا ، اسرائیل و ترکیه و اوکراین و هم آوا با پوتین و ج ا را بریزند بیرون

 • opposition.rousi@bbc.farsi.com

  حمله‌ای بی سابقه ترزا می به پوتین و روسیهhttp://news.gooya.com/2017/11/post-9270.php

  بالاخره یک رهبر مهم در کشورهای لیبرال دموکراسی متوجه شد پوتین و روسیه نقش تخریبی و دخالت جویانه و به قصد نابود کردن دموکراسی در جهان و توسعه رژیم های شبه روسی یا ساخت روسی دارند( با مشخصه دیکتاتوری و حکومت مادام العمر و سرکوب و کشتار و شکنجه و حمله میلیتاریستی به همسایه ها و سرزمینهای دور ، بستن دهان ها ، ضدیت با زنان و دگر باشان و ریختن دروغ و اخبار جعلی و دست کاری شده به اینترنت و وسایل ارتباط جمعی ، تربیت روشنفکر و روزنامه نگار جاسوس به قصد شستن مغز ها و ایجاد نفرت میان مردم و همسایه ها و پشتیبانی از شیمایی کنندگان ، فاشیست ها ، کشتارگران و فاسدین )
  البته روسیه ۳۰۰ سال است چنین کاری میکند اما بعد از لنین و استالین هزاران بار شدیدتر و موثرتر و مسلح به سلاح افیونی مارکسیسم روسی این کار را انجام داده . حالا هم که پوتین سرمایه دار اولیگارشیک مافیایی دولتی ارتدکس ک گ ب همه خصوصیات تزار – استالین – راسپوتین را یکجا دارد بیش از لنین و استالین و تزار دنبال غارت چپاول ، دیکتاتوری ، اشغال نظامی ، باج گیری از همه عناصر فاشیست مفلوک مثل اسد و ملاها و مادرو (که در برابر مردم شان از ترس به شدیدترین سرکوب ها دست میزنند و دشمن فرضی میسازند و همه گناهان و جنایات خودشان را پنهان میکنند زیر پرده جنگیدن با ان دشمن فرضی ) می باشد .
  اینکه مشتی مارکسیست روسی دایره دنبک دست میگیرند برای فردی چاخان و بی عرضه و دست بوس پوتین به نام روحانی در رسانه ها تبلیغ میکنند که اگر او نیاید ریسی فلان و بیسار میکند یا جنتی شما را میخورد ، یا … همه ماموریت همین پوتین است به امثال پورمندی ، فتاه پور ، فرخ ، کشتگر ، رئیس دانا ، عمویی ، نیکفر ، شاکری ، گنجی ، …. بعد هم روحانی می اید درست همان کارهای ریسی و جنتی را انجام میدهد در خط پوتین . و بسیار بیشتر از آنچه گمان میرفت رئیسی و سپاه انجام دهند این مامور روسی انجام میدهد . یا وقتی خاتمی که همه فکر میکردند از طالبان ناطق بسیار بهتر و فرشته است ، می اید و بسیار بدتر از او عمل میکند و میرود . وقتی موسوی مزدور دیگر روسی میاید و کشور را گروگانگیر ، تروریست ، کوپنی و ورشکسته و فاسد میکند و انواع بازیها با ریگان و شوروی و اسد و قذافی و الجزایر و کشتار دهه ۶۰ و …. و بعد هم که مردم میروند کروبی را برمیگزینند با هزار حقه همین ها می آیند و آنچنان امور را میچرخانند که احمدی نژاد از صندوق می اید بیرون میرود پیش پوتین و قربانی هم موسوی تلقی میشود که اتفاقا او هم عصر طلایی است یعنی میرود در آب نمک حزب توده تا بعد ها کسی به عنوان الترناتیو نیاید که روسی نباشد . وقتی هم نوبت جنگیدن با امریکا و اسرائیل پیش بیایید یا دخالت در لبنان و سوریه و یمن و بحرین و نوار بهداشتی غزه و بولیوی و خانه سازی ونزوئلا و ولخرجی های دیگر همه اینها با همند .
  فقط کروبی به دخالت درسوریه و لبنان و غزه انتقاد کرد . بقیه اینها هیچ تفاوتی نه با خامنه ای دارند و نه با سپاه و نه با رئیسی و جنتی و تائب .
  کردن باتون به کون جوانان را هم کروبی مطرح کرد و آوردن ابزار شکنجه و شکنجه گر از روسیه را . موسوی و خاتمی و روحانی و بقیه هرگز سخنی نگفتند . رفسنجانی هم از همه اینها پفیوز تر بود و روسی تر . هرگز به خیانت هایی که خودش و احمد خمینی کردند اشاره ای نکرد .
  حالا هم این مثلا حصر را برمیدارند و نقاب روسی شان را می اندازند و همه با هم به خیانت و جنایات مشغول میشوند
  حالا هم روسیه و فراماسونری مارکسیست های روسی به دخالت و خیانت و جنایت در کشورهای جهان سوم بسنده نمیکنند و افتاده اند دنبال همان طرح عنتر ناسیونال امپریالیستی لنین که دیکتاتوری صادر کنند به امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و …..
  باید دید پس از تشخیص نخست وزیر انگلیس ، بی بی سی فارسی چقدر از روسی گری و پخش دروغ های ساخت پوتین فاصله میگیرد
  خنده دار این است که این مارکسیست های روسی مستقر در بی بی سی فارسی ، دوچه ولله ، رادیو فردا ، رادیو زمانه ، صدای امریکا ، اخبار روز ، پیک ایران ، مردم ریپورت ، عصر نو ، زیتون ، کیهان لندن ، …هر از گاهی یک خبر ملایم در مورد روسیه مینویسند یعنی آنکه ما روسی نیستیم اما تمام اخبارشان از دفتر پوتین سرچشمه میگیرد . بعد هم مدعی میشوند که رژیم ملاها به خبرنگاران آنها فشار می آورد !!!!
  چه فشاری ؟ شما حتا مطالبی که فرارو و آفتاب نیوز و عصر ایران در داخل ایران پخش میکنند در مورد روسی گری و غارت روسی و افتضاحات روسی را پخش نمیکنید . ان رسانه ها از شما انتقادی ترند نسبت به حکومت . شما همدردی و سمپاتی آشکار دارد با رژیم و پوتین . سیاست خارجی شما عین سیاست خارجی ملاها است . دوستان و دشمنان شما به نسبت دوستی و دشمنی با ملاها و روسیه تعیین میشوند . اصلا کی گفته شما ها اپوزیسیون هستید ؟ وقتی کاسه گدایی برای رای گرفتن از مردم دراز میکنید ؟ اخبار تجاوز روسیه و حمایت روسیه را از ملاها پنهان میکنید ، غارت روسیه را پنهان میکنید ؟ سو استفاده کثیف روسیه از مردم ایران توسط ملاها را ماستمالی میکنید ؟
  کدام شما مثل حتا زیبا کلام در مورد بازی ملاها با امریکا ستیزی صحبت میکنید ؟ یا مقاله مینویسید ؟ اپوزیسیون بودن و رژیم را زیر فشار گذاشتن و برملا کردن روابط مستعمرانه ان با روسیه پیش کش . شما دستیار ملاها هستید و برای روسیه جاکشی میکنید