علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش دوم ۴۷

 در بخش نخست: پیرامونِ ناقص بودن زنان در عقل و ادراک آنان گفتگو شد.

بخش دوم- علت کمبود ایمان زنان در چیست؟:

علی ابن ابیطالب بر این باور است که به علتِ عادتِ ماهانگی (حیض)، زنان نمیتوانند در آن روزها نماز بخوانند و روزه بگیرند از این روی از نگاهِ او ایمانِ زنان ناقص است. اما تعریفِ ایمان چیست؟ برای توضیح واژه ایمان، از آنجا که این واژه ” درون دینی” است و در گستره باور به مفاهیم دینی قرار دارد، از خودِ منابعدینی برای توضیحِ آن بهره برداری می شود.

این تصویر بی سر و ته نمودار علی ابن ابیطالب است که دیدن جمال زیبای او نصیب مسلمانان نمی شود. شعار عربی می گوید که او (علی) همان صرا ت المستقیم ( راه راست ) است.

این تصویر بی سر و ته نمودار علی ابن ابیطالب است که دیدن جمال زیبای او نصیب مسلمانان نمی شود. شعار عربی می گوید که او (علی) همان صرا ت المستقیم ( راه راست ) است.

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی- تعریفِ واژه ایمان:

۱- ایمان؛ عبارت است از تصدیق قلبى به آورده های پیامبر اسلام(ماجاء به النبى) (ایمان شهادت گرایانه). متکلمان و شاعران از شاخصترین طرفداران  این تعریف هستند.

۲- ایمان؛ تبعیت عملى از یافته های عقلی و آورده های پیامبر اسلام در باب خداوند و نبوت و خوب و بد اخلاقى است (ایمان عملگرایانه).

۳-  ایمان؛ عین معرفت فلسفى به خداوند و سایر حقایق هستى است (ایمان معرفت گرایانه).

۴- ایمان؛ رویکردی با تمام وجود به سوی خداوند است (ایمان تجربت گرایانه). تعریف دوم را متکلمان معتزله و همفکران آنها به میان آورده اند. تعریف سوم را فیلسوفان مسلمان مطرح کرده اند و تعریف چهارم را عارفان مسلمان بیان نموده اند.

این هم معرفی علی با نهج البلاغه اش است. ما که چیزی دستگیرمان نشد اگر شما چیزی فهمیدید، ما را نیز در جریان بگذارید.

این هم معرفی علی با نهج البلاغه اش است. ما که چیزی دستگیرمان نشد اگر شما چیزی فهمیدید، ما را نیز در جریان بگذارید.

– در تعریفِ نخست، ایمان تصدیقِ قلبی به آورده های محمد ابن عبدالله ارزیابی میشود. آیا عادتِ ماهانگی زنان و در نتیجه عدمِ نماز گزاردن و روزه گرفتن، نه از روی انتخابِ شخصی بلکه به حکمِ دین، دلیلی لازم و کافی برای اثباتِ لغزش در تصدیقِ قلبی آوردههای آقای محمد است؟.

اگر مبنا را تعریفِ نخستِ واژه ایمان بدانیم، سخنِ علی ابنِ ابیطالب و استدلالِ او در نقصانِ ایمانِ زنان نادرست است، زیرا که عدمِ توانایی نماز گذاشتن به خاطرِ عادتِ ماهانگی زن ( که در دستِ خود او نیست و اراده ایی هم برای جلوگیری از به وجود آمدنش ندارد ) هیچ دخلی بر باورِ قلبیِ او نخواهد داشت.

– در تعریفِ دوم، ایمان را اجرای عملیِ یافته های عقلی و آورده های  محمدابن عبدالله در بابِ خدا، نبوت و خوبی و بدی ارزیابی کرده است. آیا زنی که عادتِ ماهانه دارد و طبقِ حکمِ دین، اجازه نماز گزاردنِ در پیشگاهِ الله را ندارد، به حکم آورده های محمدابن عبدالله جامهِ عمل نپوشانده است؟.

آیا عدم نماز گزاردن ( به حکمِ دین ) در ایامِ قاعدگی، نقصانی در باورِ به خدا و نبوت و خوبی و بدی دارد؟. بار دیگر به صورت شفاف نادرستیِ سخنِ علی ابنِ ابیطالب و ضعیف بودنِ استدلالِ او بر نقصِ ایمانِ زنان گویا میشود.

در این ویدیو از تلف کردن وقت و انرژی در کار بیهوده و بی منطقی به نام نماز خواندن گفتگو می شود. بشنوید و ببینید که ما چگونه بازیچه دست آخوندها شده ایم!.

– در تعریفِ سوم، ایمان را شناختِ فلسفی( حقیقت جویانه ) به خدا و سایر حقایقِ هستی ارزیابی کرده است. در اینجا هم همانندِ تعریفِ دوم عادت ماهانگی و عدمِ نماز گزاردن ( به حکم دین نه به انتخابِ فردی ) ارتباطی به نقصانِ در شناخت حقیقت جویانه خدا و حقایق هستی ندارد. -استدلال در تعریفِ چهارم نیز همانند استدلال تعریفِ دوم و سوم است.

به صورتِ کلی نقصانِ در “عمل” را نمیتوان دلیلی کافی برایِ اثباتِ نقصانِ “ایمان” دانست چرا که تفاوتِ بزرگیست میانِ “خواستنِ” انجامِ کار و “توانستنِ” انجام کار. زنِ مسلمان میخواهد نماز گذارد اما “حکمِ دینی اش” پروانه ی انجامِ کار را در دورانِ عادتِ ماهانگی به او نمیدهد. از این روی، “نتوانستنِ انجامِ کار” از اراده او خارج است و بدینسان ” نقصانِ در عمل”، اثباتی بر وجودِ نقصانِ ” باور و ایماناش” نیست.

بنابرین، بر مبنای تعریفِ درون دینیِ ایمان، میتوان نتیجه گرفت که ایمانِ زنان به علتِ ناتوانی در نمازگزاردن و روزه گرفتن در دوران قاعدگی، نمیتواند موجب نقصِ ایمانِ زن گردد.

۲- برهانِ خُلف، اثباتِ ضعفِ الله:

در بخشِ دوم فرض را بر این گذاریم که استدلالِ علی ابنِ ابیطالب درست است و زنان به علت عادتِ ماهانگی و عدمِ نمازگزاردن و روزه گرفتنِ در این ایام، نقصِ ایمان دارند. آیا اللهِ قادرِ مطلق که خود را آفریدگارِ جهانِ هستی معرفی کرده است توان آفریدنِ زن را به شکلی که نیاز به عادتِ ماهانگی نداشته باشد را نداشته است که باعث نقصِ در ایمانش نگردد؟!

اگر فرض را ( فرضِ نادرست را ) نقصِ ایمانِ زنان به علت حیض بدانیم، نباید درعدالتِ الله و توانایی مطلقِ او در آفرینش شک کرد؟. مگر نه اینکه الله در قرآن سوره سجده، میگوید: الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْء خَلَقَهُ : خداى که هر چیزى را در بین بهترین وضعیت آفرید!.

این زن از دید نهج البللاغه و اسلام ناب محمدی بدون ایمان، ناقص، و عقب مانده است زیرا دوران ماهانه را می گذارند.

این زن از دید نهج البللاغه و اسلام ناب محمدی بدون ایمان، ناقص، و عقب مانده است زیرا دوران ماهانه را می گذارند.

آیا آفرینش زن وحیضِ او که منجر به نقصِ ایمانش ( از نگاهِ علی ابنِ ابیطالب ) میشود، بهترین وضعیتِ آفرینش زن است؟ آیا این نشانِ ضعفِ الله در آفرینش بهترین وضعیت نیست؟. مطمئناً اللهِ قادرِ مطلقِ دانا میتوانست زن را طوری بیافریند که هم ساز و کارِ تخم گذاری در رحم صورت گیرد و هم باعث خونریزی نشود که به دلیلِ آن ( به حکمِ دین ) نتواند نمازگزارد و روزه گیرد که به موجبِ آن ایمانش نقصان گردد!

* بخشِ دوم: نقصانِ ارثِ زنان:

علی ابنِ ابیطالب بر این باور است که زنان نقص ارث دارند زیرا میراثِ زنان نصفِ میراثِ مردان است. البته او بیراه سخن نگفته است، این سخن از کتابِ قرآن بهره گیری شده است. در سوره نساء آمده است: “خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است …”  و اگر چند برادر و خواهر بودند، هر مرد برابر دو زن می برد خدا برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و او از هر چیزی آگاه است.

 

این ضعیفه های اسلامی که دوره ۶ ماهه دوم شاخت و بررسی نهج البلاغه را می گذرانند، به نقص عقل و ایمان و ضعیفه بودن خود اقرار دارند!

این ضعیفه های اسلامی که دوره ۶ ماهه دوم شاخت و بررسی نهج البلاغه را می گذرانند، به نقص عقل و ایمان و ضعیفه بودن خود اقرار دارند!

علی ابنِ ابیطالب استدلالی منطقی برای پذیرفتنِ نقصانِ ارثِ زنان عنوان نکرده است و تنها گفتاوردی (= نقل قولی) از قرآن آورده که نمایان گرِ تاثیراتِ آیاتِ قرآن در احادیث و روایاتِ جاری در جوامع اسلامیست که پاسخیست روشن به برخی از نواندیشان دینی که “شریعتِ حاکم بر جوامع اسلامی” را ساخته و پرداخته حاکمانِ اسلامی میدانند و ذاتِ قرآن را از آن مبرّا میسازند. – در بخش سوم به بررسی این آیاتِ قرآنی پرداخته خواهد شد.

 • نماینده کل آدمهای عاقل دنیا

  کس ننه اول تا آخر خودتون و طرفدارای مادر جندتون!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Mehman

  Zanha zaminhaye mardan hastand va mardan hartori dost darand hagh daran dar zamine khodeshon keshto zar konan (az jelo va az aghab) az gofrehaye ghorane sharif kholase marda hal konid

  • Ahadi_yasamin

   قرانو خراب نکن احمق وای به حال شما روز قیامت با این دروغایی که درباره اسلام و پیامبر و خاندانش میگین

   • Reza Reyhani2003

     ما بدنبال قیامت و این چرندیات نیستیم تو هم خودت میدانی امق اونی که از یه بت پرتی به یکی دیگه رو میارد

 • Mehman

  Vay fozoleh mahale to ham che hoseley dar ke in koso sheraye in ali koskholo inja be naghd meykeshe agar kesay in rozah digeh nafahme ke in harfaye in ali koskhol kososhere hamin saidali ham bayad rahbaresh beshe

  • Ali

   kose nanat.

   • Saeedard

    اگر این چنین  گند وآخال از دهانت بیرون نمی ریخت در شگفت میشدم.

  • احمد

   چقدر نادان و بی ادب هستید. خدا مگه نجاتت بده و الا این گمراهی و بلاهت رو با خودت به گور میبری و به روزی که به فرموده در قران مجید آرزو میکنی که ای کاش خاک بودی و این عاقبت رو نداشتی. بی دین هم هستی حداقل مودب باش که در هر دین و مسلک و مرامی یک عادت نیکو و سنت پسندیده است.

   • Ahadi_yasamin

    لایک و تشکر

   • Reza Reyhani2003

     دینها همه یه گهی اند نگردید همشون مثل تپاله خریند که دوچرخه ای انرا بدو نیم مساوی تقسیم کرده باشد

   • Reza Reyhani2003

    تو متوهم و دارای خدای واهی میباشی!!! چی کار به دیگران دارید؟ خدا اگر خواست هر گه ای دلش میخواد نوش جان کند تو غم خودت را خور و ما رو بیخیال باش

 • M G_78

   شماها خر هستید شاید خیلی از آخوندها بد باشند . ولی اسلام هیچ وقت به زن توهین نکرده . نادانی شما از جهل شماست آقا برو مطالعه کن ببین اسلام بیشتر برای زن ارزش قائل است یا مسیحیت و یهود . اول مطالعه کن اسلام را بشناس بعد زر زر کن . اگه از دست چند تا آخوند گله داری آن را به اسلام و پیامبر اکرم و علی (ع) بسط نده . در آخر یا شما مزدور اجنبی هستی یا نادانی . در هر صورت گه زیادی نخور و به مقدسات توهین نکن .

  • Ahadi_yasamin

   ۱٫علم امروز ثابت کرده است که سلولهای مغز زنان ۱۴ میلیارد و سلولهای مغز مردان ۲۱ میلیارد میباشد.

   ۲٫وزن متوسط مغز زنان ۱۰۰۰ گرم است وزن متوسط مغز مردان ۱۱۶۰ گرم میباشد.

   و در واقع امام میخواهند بفرمایند که:زن و مرد هر کدام روحیات و صفات مخصوص به خود را دارند و جایگاه هر کدام باید محفوظ شود.

   نه اینکه زن عقب ماندگی ذهنی داشته باشد یا عقلش کمتر از مرد باشد کمی سطحی نگر نباشید فقط کمی

   • WRWR

     این امار ارقام رو از کجا اوردی خودت کشفش کردی یا از اخوندا کمک گرفتی اسم دختر رو هم انتخاب کردی که راحت تر حرفاتو قبول کنند اسلام بین مرد وزن تفرقه انداخته و در این مسائله هیچ شکی نیست کینه ونفرتی که مرد وزن نسبت به هم پیدا کردند بیشتر از قوانین اسلامی ناشی میشه تا وجود مشکل واقعی در بین اونها

    • Meraj

     تو از کجا این چرندیات را میبافی اسلام در کجا بین زن مرد فرقی گذاشته که باعث تفرقه آنها شود این آقای زرتشتیکه مسئول سایت است اگر آدم منطقی است با دین خود زرتشتیت به مقابله با اسلام بیاید چرا با چاخان بافی این و آن را بهانه دادن مردم را احمق فرض کرده و چرت و پرت به خوردشان میدهد.

     • Monadiv

      یعنی تو ایرانی ها همین مسئول سایت زرتشتیه ؟
      نه بزرگوار بیشتر مردم از ترس بر دار شدن زرتشتی شدنشون رو اعلام نمی کنن.
      این رو هم بگم  زرتشت پیامبر اجتماعی بوده و نه پیامبر الهی.

   • Ahmadghool

    آقای احدی  گمون نکنم  یه آخوند تونسته باشه  به این چنین دستاورد دانشی  رسیده باشد.
    آخوندیسم  بنیادگرای خرافی را چه به علم؟؟؟

  • Reza Reyhani2003

    خر جد و اباد شما مسلمانانه که هنوز منجمد شده باقی مونده اید

   • Saeedmarket

     خر شما هستید که از انجماد در اومدید ازدواج با خواهر و برادر و رابطه با زن بابا و همه براتون حلاله ببخشید هم جنس بازی رو از قلم انداختم بله خر جان اینایی که گفتم توی بهاییت وهابیت و یهودیت وجود داره

  • Reza Reyhani2003

   شما الاع هم نیستید گوساله بدنیا امدیت بزرگ میشید گاو از دنیا میروید زیرا اینهمه از قران براتون مینویسند حتی حاضر نمشید بخونید ننتون ابجیتون همه کستون را اخونده گائیدند بازم میگوئید اسلام قران اینها کهمیگید را از آخوند ها یاد گرفتید همیونی که به ناموتان تجاوز میکنه مال مردم را میخوره ادمها را شکنجه میکنه میکشد

   • Ali

    شما هر آنچه که این اخوندهای بی دین انجام میدهند و گفته هایشان با اعمالشان مساوی نیست را چرا به اسلام می چسبانید چرابه جای اینکه درباره اسلام مطالعه کنید و بعد به آن ضربه بزنید میروید پای صحبت آخوند نشسته وبعد میبینید که آنها هر چه میگویند عمل نمی کنند و سریعا اسلام را هدف گرفته و می کوبید.

   • Kamran_4428

    اموزه دین با سیاست و مجریان فرق دارد ، کمی مطالعه لازم است نه کینه 

    • Reza Reyhani2003

      اندر احکام شیعیان اثنا حشری در احکام نکاح
     بدانکه به محض دخول در قُبُل (پس) یا در دُبُر(پیش) زن، پرداخت مهر او
     واجب می شود، خواه به عقد صحیح باشد خواه به شبهه؛ و ممکن نیست که دخول بی
     مهر باشد؛ و واجب نیست در یکبار دخول کردن الاّ یک مهر، مگر در پنج موضع :
     – اول آنکه شخصی کنیز دیگری را به شبهه دخول کند و در اثنای دخول کردن،
     آقای کنیز او را بفروشد و تا تمام نشدن دخول در ملک آقای دوم باشد؛ و بعضی
     از مجتهدین گفته اند که در این صورت دخول کننده دو مهر می دهد یکی به آقای
     اول و یکی به آقای دوم – دوم آنکه زن پسر را پدر به شبهه دخول کند، در
     این صورت بعضی از مجتهدین برآنند که پدر دو مهر می دهد، یک مهر به زن جهت
     دخول به او و یک مهر به پسر خود جهت فسخ نکاح میان پسر و زن
     – سوم آنکه شخصی زنی را نکاح کندو پسر او دختر آن زن را نکاح کند، آنگاه
     دختر را پدر به شبهه وطی کندو مادر پسر را، در این صورت هرکدام زودتر دخول
     کرده باشد مهر آن زنی را که به شبهه دخول کرده به اضافه نصف مهر زن خود می
     ده، و آنکس که بعد از دخول کرده نیز یک مهر و نصف مهر می دهد و در نصف مهر
     رجوع می کند بر کسیکه پیشتر دخول کرده باشد – چهارم آنکه هرگاه شخصی دو
     زن را در دو وقت عقد کرده باشد و به زنی که آخر عقد کرده است، دخول کند، و
     آنگاه ظاهر شود که یکی مادر و دیگری دختر بوده، در این صورت آن زنی که به
     شبهه دخول به او واقع شده تمام مهر را می گیرد و آن زنی که په پیشتر عقد او
     کرده اند نصف مهر را می گیرد، پس به سبب دخول کردن، یک مهر و نصف می دهد
     – پنجم آنکه با زن یائسه (یعنی زنی که از حیض دیدن مأیوس شده باشد) دخول
     کند و در اثنای دخول کردن او را طلاق گوید، در این صورت مهر مسمی و
     مهرالمثل به آن زن می دهد، و اگر دوباره عقد کند دو مهر مسمی میدهد. (جامع
     عباسی، شیخ بهایی)

    • Garshasp3215

     گوشمان از این گزافه ها و  سخنان پوچ پر است.
     سخن دانسته گو ای مرد عاقل ورنه خمش.

 • Arshad

  بنابه آمار نهادهای حکومتی در ایران، استان‌های ایلام، کردستان و کرمانشاه دارای بیشترین آمار خود سوزی در سطح ایران بوده که زنان از قربانیان اصلی آن هستند.

 • حسن

  شیعیان علی را با خرافه ها و غلو بزرگ میکنند چون مذهبشان  یک انحراف بزرگ است.علی یک آلت دستی که شستشوی مغزی شده بود نبود و محمد توسط افراد قلدر و ساده لوحی چون اینان با قتل و کشتار ذهنیات خودش را به اجتماع عرب تحمیل میکرد.لازم است بدانید که محمد در طی ۲۳ سال ادعای نبوتش بیش از بیست و سه بار به طوایف و قبایل متفرق اعراب حمله کرد.

  • Ahadi_yasamin

   به خاطر همین اسمتو از رو اسم امام ماست؟و نوه ی پیامبر؟بی شعور اسم پیامبر و مولای منو میاری دهن نجستو قبلش آب بکش

   • ….

    در تایید حرف شما :
    دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا
    دیده بگشا بر عدم ای مستی هستیفزا
    دیده بگشا ای پس از سوء القضا حسن القضا
    دیده بگشا از کرم رنجور دردستان . . .
    بهر مروارید غم رنجور مردستان . . .
    <> جواب شما فقط خاموشی هست

  • Ahmadghool

   خوب که چی ؟؟ نه سنی نه شیعه  فقط  خرد ورزی

 • Libera

  Eslam aslan din nist balke yek ferghe ast. Ferghei ke zoor wa khunrizi nahaade mojudiatesh ra be shekle namaaz khundan be yek mosht bisawaade bishakhsiyat khorande mishavad. Aslan hich dini nist ke dar aan shakhsiate ensaaan paayemaal nashavad . Agar khodaii wojood daasht ahmaghahaaii mesle in bisawaadha ham wojud nadaasht. Wa betarsid az maadaraani ke hamchun farzandaani be donyaaa miaavarand ke khune melat raa be khaatere wojude khod mirizand. Eslaam fergheye bisawaadaan ast ke begheir az harze guii hich kaare digari az dastehsaan bar nemiaayad.

  • Reza_m7276

    بر منکرین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ،اسدالله الغالب ،مظهر العجائب، شمس لهوسماء،اذن الله، عین الله ،دشمن شکن حیدرکررار لعنت
   بر عمرلعنت وبرآل محمدصلوات

 • Javadyazdanpanah61

  خدا لعنتت کنه کوچوک سگ

 • Zeba1212

  Ali goh khordeh ba jadesh mohamad o hameh 12 emamash gofteh zana naghesan….

  • Ahadi_yasamin

   ۱٫علم امروز ثابت کرده است که سلولهای مغز زنان ۱۴ میلیارد و سلولهای مغز مردان ۲۱ میلیارد میباشد.
   ۲٫وزن متوسط مغز زنان ۱۰۰۰ گرم است وزن متوسط مغز مردان ۱۱۶۰ گرم میباشد.
   و در واقع امام میخواهند بفرمایند که:زن و مرد هر کدام روحیات و صفات مخصوص به خود را دارند و جایگاه هر کدام باید محفوظ شود.
   نه اینکه زن عقب ماندگی ذهنی داشته باشد یا عقلش کمتر از مرد باشد کمی سطحی نگر نباشید فقط کمی

 • Ahadi_yasamin

  ۱٫علم امروز ثابت کرده است که سلولهای مغز زنان ۱۴ میلیارد و سلولهای مغز مردان ۲۱ میلیارد میباشد.

  ۲٫وزن متوسط مغز زنان ۱۰۰۰ گرم است وزن متوسط مغز مردان ۱۱۶۰ گرم میباشد.

  و در واقع امام میخواهند بفرمایند که:زن و مرد هر کدام روحیات و صفات مخصوص به خود را دارند و جایگاه هر کدام باید محفوظ شود.

  نه اینکه زن عقب ماندگی ذهنی داشته باشد یا عقلش کمتر از مرد باشد کمی سطحی نگر نباشید فقط کمی

 • Sahameddinghiassi

  نمیدانم
  چرا شما سکس را با ناراحتی هایش را
  اتابو کرده اید. درحالیکه خداوند این حس را در انسان آفریده است.  سکس سالم یعنی سکس همراه با علم  دانش محبت 
  و انصاف؟ نه چپاول  آزار زنان و
  دختران  خود ارضایی پسران خشونت و نمیدانم
  شما از خودسوزی زنان آګاهی ندارید  سکس مشروع باشد و هم دختر و هم پسر از آن رضایت داشته باشند. در جامعه های
  ما بایست به جوانان کمک کرد تا بتوانند ازدواج کنند و یا نامزد شده و عقد کنند تا
  بعدا زندګی مشترک داشته باشند.  شما دیده
  به روی این مشګل جوانان بسته اید و فکر میکنید با پاک کردن صورت مساله  مشګل حل خواهد شد؟ بچه بازی  همجنس بازی 
  زنا  تجاوز به زور  تجاوز به حیوانان همه نتیجه نداشتن رابطه سکس
  سالم و مشروع است.  ما مشګل را می بینیم و
  شما چشمان خود را بروی مشګل بسته اید؟ و واقعیت هارا کتمان
  میکنید؟  

  ضررهای مجردی و
  نداشتن رابطه جنسی برای بدن

  ۱-
  بهبود حس بویایی: پس از رابطه جنسی ترشح هورمون پرولاکتین
  افزایش مییابد. این هورمون سبب میگردد تا سلولهای بنیادی مغز نورونهای جدیدی
  را در پیاز بویایی مغز ایجاد کنند. (در دوران شیردهی نیز این بهبودی حس بویایی
  در زنان مشاهده میگردد)

  ۲- کاهش ریسک بیماریهای قلبی: داشتن بیش از ۳
  نوبت رابطه جنسی در طول هفته ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی را درمردان به نصف
  کاهش میدهد. رابطه جنسی کلسترول بد خون را نیز کاهش میدهد.

  ۳- کاهش وزن و تناسب اندام: رابطه
  جنسی یک نوع فعالیت بدنی است. یک رابطه جنسی پرحرارت ۲۰۰ کالری انرژی می سوزاند،
  یعنی معادل ۱۵ دقیقه دویدن بروی دستگاه ترد میل(دو ثابت). ضربان قلب فرد
  برانگیخته (از لحاظ جنسی) از ۷۰ بار در دقیقه به ۱۵۰ بار در دقیقه افزایش می
  یابد.

  انقباضات حین رابطه جنسی باعث تمرین
  و درگیر شدن عضلات لگن، رانها، باسن، بازوها، گردن و قفسه سینه میگردد.
  پلاسمای منی مردان حاوی هورمونهای تحریک کننده غدد تیروئید میباشد، که میتواند
  باعث افزایش متابولیسم پایه در زنان و کاهش وزن آنان گردد.

  ۴- رابطه جنسی باعث افزایش تولید
  هورمون تستوسترون میشود: این هورمون باعث محکمتر شدن عضلات و
  استخوانها میگردد.

  ۵- کاهش افسردگی: زنانی
  که از لحاظ جنسی فعال بوده و شریک جنسی آنان نیز از کاندوم استفاده نمی کنند،
  کمتر مستعد افسردگی میباشند. هورمون پروستاگلاندین موجود در منی مردان بوسیله
  دستگاه تناسلی زنان جذب گردیده و باعث تعدیل هورمونهای زنانه می شود.

  منی مردان حاوی هورمونهای استروژن و
  پروژسترون میباشد که هر دوی آنها در بهبود خلق موثر میباشند. زنانی که در معرض
  منی شوهران خود قرار دارند (رابطه جنسی بدون کاندوم) شادتر میباشند. (البته
  حاملگی ناخواسته و عدم ابتلا به بیماریهای مقاربتی بایستی در اولویت باشد)

  ۶- تسکین درد: درست
  قبل ازارگاسم (اوج لذت جنسی) سطح هورمون اکسی توسین به ۵ برابر سطح نرمال
  افزایش می یابد. این هورمون باعث ترشح آندورفین (ضد درد طبیعی بدن) گردیده و
  هرگونه دردی را تسکین میدهد. رابطه جنسی باعث ترشح هورمون استروژن نیز میگردد
  که میتواند دردهای قاعدگی را کاهش دهد.

  ۷- سرماخوردگی کمتر: افرادی
  که ۱-۲ بار درهفته رابطه جنسی دارند، سطح پادتن ایمنوگلوبین A در بدن آنها ۳۰ درصد بیشتر
  میباشد. این امر باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میگردد.

  ۸- کنترل بهتر مثانه: رابطه
  جنسی تمرینات کگل طبیعی می باشند و باعث تقویت عضلات مثانه میگردد.

  ۹- دندانهای سالم تر:پلاسمای
  منی (جذب شده از مخاط مهبل) حاوی روی، کلسیم و دیگر مواد معدنی میباشد که از
  پوسیدگی دندانها جلوگیری میکند.

  همچنین آداب برقراری رابطه جنسی، دو
  شریک جنسی را ملزم به رعایت اصول اولیه بهداشت از جمله مسواک زدن دندانها
  میکند.

  ۱۰- سلامت پروستات: برخی
  اورولوژیستها به رابطه میان تعداد انزال و سرطان پروستات اعتقاد دارند. برای
  تولید مایع منی پروستات و کیسه منی موادی همچون روی، اسید سیتریک و پتاسیم را
  از خون میگیرند و آنها را تا ۶۰۰ برابر تغلیظ میکنند.

  در این بین هر عامل سرطانزای موجود
  در خون نیز ممکن است به همراه این مواد و به همین میزان در پروستات تغلیظ و
  انباشته گردد. رابطه جنسی و انزال مکرر میتواند از انباشته شدن عوامل سرطانزا
  در درون غده پروستات جلوگیری به عمل آورد.

  البته ثابت گردیده داشتن رابطه جنسی
  با چندین شریک جنسی میتواند سرطان پروستات را در مردان تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
  (به خاطر افزایش ریسک ابتلا به بیماریهای منتقله از راه جنسی)

  ۱۱- افراط در رابطه جنسی برای زنان بی
  خطر است: رابطه جنسی باعث سفت شدن عضلات شکم و باسن و بهبود
  ساختار قامتی در زنان میگردد. البته مشروط بر اینکه از بیماریهای مقاربتی
  ،حاملگی ناخواسته و هرگونه استرس خبری نباشد.

  زنان یائسه ای که از رابطه جنسی
  امتناع می ورزند ممکن است دچار آتروفی(تحلیل) مهبل و مقاربت دردناک گردند.
  تمام هورمونهایی که زنان یائسه به آنها نیاز دارند، از طریق رابطه جنسی سالم
  با شوهرانشان قابل دریافت میباشد. (رابطه جنسی بدون کاندوم)

  ۱۲- اما افراط در رابطه جنسی میتواند
  برای مردان دردسر آفرین باشد: آلت تناسلی مردان
  ممکن است دچار خراشیدگی و یا تحریک پوستی گردد. همچنین در رابطه جنسی خشن و
  طولانی مدت بافت آلت تناسلی مردان میتواند دچار آسیب گردد.

  شل شدن آلت پس از نعوظ و انزال بی
  علت نیست. هنگام نعوظ آلت مرد از خون پر میگردد. اما پس از آن دیگر خونی در
  آلت جریان نمی یابد. برای جذب مجدد اکسیژن عضلات آلت بایستی شل گردند. چنانچه
  شما اجازه ندهید تا آلت شل شده و استراحت کند، با این کار عضلات آلت را از
  دریافت اکسیژن کافی محروم کرده اید.

  در بیماری پریاپیسم(PRIAPISM) که در آن نعوذ دائمی پدید می
  آید، آلت ممکن است دچار مرگ سلولی گردد. به همین خاطر پریاپیسم یک اورژانس
  پزشکی محسوب میگردد.

  ۱۳- افزایش جریان خون: رابطه
  جنسی جریان خون به مغز و دیگر اعضای بدن را افزایش میدهد. بنابراین اکسیژن و
  مواد مغذی بیشتری به ارگانهای بدن رسیده و مواد زاید نیز سریعتر از بدن دفع
  میگردند.

  ۱۴- افزایش طول عمر: نرخ
  مرگ و میر درافرادی که ۲ بار درهفته به ارگاسم میرسند، نصف افرادی است که در
  طول ماه تنها یک مرتبه ارگاسم را تجربه میکنند.

  ۱۵- رابطه جنسی باعث افزایش سطح هورمون
  استروژن در زنان میگردد: این هورمون باعث انعطاف پذیری و
  لغزندگی بیشتر مهبل شده و زنان را در برابر بیماریهای قلبی محافظت میکند.

  ۱۶- رابطه جنسی در کاهش استرس و اضطراب
  بسیار موثر است: همچنین رابطه جنسی باعث بهبود کیفیت خواب
  میگردد.

  ۱۷- رابطه جنسی چنانچه با عشق توام
  باشد شفا بخش و درمانگر است: چنانچه کسی را
  دارید که برایتان اهمیت قائل بوده و دوستتان داشته باشد و در مقابل شما نیز
  برای وی اهمیت قائل بوده و دوستش داشته باشید، از لحاظ احساسی و جسمی نیز با
  یکدیگر صمیمی باشید،

  آنوقت ۳-۵ برابر کمتر در معرض خطر
  مرگ زودرس و یا ابتلا به بیماریهای گوناگون قرار خواهید داشت. بخشی از آن به
  خاطر اثرات مثبت لمس کردن میباشد. در آغوش گرفتن و نوازش کردن باعث تغییر در
  ترکیبات شیمیایی بدن شما میشود.

  ۱۸- رابطه جنسی سالم در افزایش اعتماد
  بنفس و عزت نفس زنان و مردان (خصوصا مردان) میتواند تاثیر
  بسزایی داشته باشد

 • Reza Reyhani2003

   فاطمه زهرا و ابجیت تو نوبتند غم خود خور مارو فراموش کن

 • Reza Reyhani2003

   چرا تو کس ننه خودت ابجی خودت زن خودت زن امامات رهبرانت مراجعی که میمونوار به انها از پشت تعظیم و انها هم نهایت استفاده را میکنند نرود زن تموم امامات از بالا تا پائین به اضافه این زنیکه معصومه که امده بود تو ایران خودفروشی میکرد و زی دادن از بین رفت را گائیدم

 • Kambiz_4428

  فرزانه و بزرگواری که این مطب را نوشته ای : متاسفانه از علی (ع) هیچ شناختی نداری — آیا مسولیت نوشته های خود را در برابر وجدانت می پذیری ,  انصاف نیست با انگشت روی جمله ای که دلیل ش را هم نمیدانید , حکم صادر کتید

  اسلام هیچ وقت به زن توهین نکرده  ؛ اسلام بیشتر برای زن ارزش قائل است یا مسیحیت و یهود . اول مطالعه کن اسلام را بشناس

  • Reza Reyhani2003

   تو که میدانی و الامه دهر هستی پاسخ بده:

   اندر احکام شیعیان اثنا حشری در احکام نکاح
   بدانکه به محض دخول در قُبُل (پس) یا در دُبُر(پیش) زن، پرداخت مهر او
   واجب می شود، خواه به عقد صحیح باشد خواه به شبهه؛ و ممکن نیست که دخول بی
   مهر باشد؛ و واجب نیست در یکبار دخول کردن الاّ یک مهر، مگر در پنج موضع :
   – اول آنکه شخصی کنیز دیگری را به شبهه دخول کند و در اثنای دخول کردن،
   آقای کنیز او را بفروشد و تا تمام نشدن دخول در ملک آقای دوم باشد؛ و بعضی
   از مجتهدین گفته اند که در این صورت دخول کننده دو مهر می دهد یکی به آقای
   اول و یکی به آقای دوم – دوم آنکه زن پسر را پدر به شبهه دخول کند، در
   این صورت بعضی از مجتهدین برآنند که پدر دو مهر می دهد، یک مهر به زن جهت
   دخول به او و یک مهر به پسر خود جهت فسخ نکاح میان پسر و زن
   – سوم آنکه شخصی زنی را نکاح کندو پسر او دختر آن زن را نکاح کند، آنگاه
   دختر را پدر به شبهه وطی کندو مادر پسر را، در این صورت هرکدام زودتر دخول
   کرده باشد مهر آن زنی را که به شبهه دخول کرده به اضافه نصف مهر زن خود می
   ده، و آنکس که بعد از دخول کرده نیز یک مهر و نصف مهر می دهد و در نصف مهر
   رجوع می کند بر کسیکه پیشتر دخول کرده باشد – چهارم آنکه هرگاه شخصی دو
   زن را در دو وقت عقد کرده باشد و به زنی که آخر عقد کرده است، دخول کند، و
   آنگاه ظاهر شود که یکی مادر و دیگری دختر بوده، در این صورت آن زنی که به
   شبهه دخول به او واقع شده تمام مهر را می گیرد و آن زنی که په پیشتر عقد او
   کرده اند نصف مهر را می گیرد، پس به سبب دخول کردن، یک مهر و نصف می دهد
   – پنجم آنکه با زن یائسه (یعنی زنی که از حیض دیدن مأیوس شده باشد) دخول
   کند و در اثنای دخول کردن او را طلاق گوید، در این صورت مهر مسمی و
   مهرالمثل به آن زن می دهد، و اگر دوباره عقد کند دو مهر مسمی میدهد. (جامع
   عباسی، شیخ بهایی)

 • Farzad

  Areh doste aziz na shieh na soni kherad yanie inke on maghzeto bekar bendaz va kamey fekr kon va khodeto daste 4ta akhonde koskeshe ozgal mesle sidali gedah va on mozdoranesh nadeh va sarfaraz va azadeh zendegi kon va zenndegi ro ham zahre mare ma nakonidN

 • joe sarr

  راه رفتن ان مرد عرب که ذکر شده است . به نظر میادکه دراره میره مستراح؟ اینطوری نیست

 • گاینده نویسنده

  کس ننه مادرجنده جاکش کس کش کیری . دوست داری از این فحشا نه ؟ تو فقط یه روانی هستی که ننت بعد از اینکه یه عده همه سوراخاشو پر کردن بدنیا اومدی گذاشتت دم خیابون تو لجن بزرگ شدی بین سگا لولیدی  مثل سگ هار شدی بلا نسبت سگ . اما بالاخره یادت میدیم وقتی میخوای تو آدما زندگی کنی باید دم تکون بدی وگرنه برمیگردی تو همون فاضلابی که ازش اومدی دیوث بی پدر بالاخره میفهمی نباید به اعتقادات اکثریت یه کشور توهین کنی بچه کونی . 

 • ناشناس

  تو با این ادبیات مسلمانی؟

 • عمار سید علی

  عزیزم اونوقط اینا رو از کجات در آوردی
  بابا شیخو الشیوخ

 • Alik Kia

  با تشکر از اطلاع رسانیتون که باعث میشه حداقل من ببشتر تحقیق کنم.. در ارتباط با خطبه ۸۰ نهج البلاغه باید بگم منظور از نقصان ایمان میزان کمی و کیفی مورد بحث نیست شما بجای چهار هفته عبادت در ماه سه هفته عبادت میکنی و این یعنی یک هفته کمتر..در ارتباط با نقصان عقلی منظور چیرگی و غلبه احساس بر منطق اکثر زنان هست و این موضوع نیز نقصان به معنی کمبود نیست..

 • Alik Kia

  چقدر خوبه که این بحث ها ادامه دار بشه و نظری پاک نشه هدف تخریب نیست هدف دانستن هست..در کشتار ایرانیان به دست اعراب هیچ شکی نیست و اسلام اوردن ایرانیان نیز جای سوالات زیادی داره اما در ارتباط با خطبه ۸۰ که عده ای میگن حدیث مرسل هست و …. بنده در زیر نظرمو دادم که این نظر بعد از ۳ ماه مطالعه در باب این موضوع بوده بنده تاریخ طبری رو کاملا مطالعه کردم و جنایات اعراب رو انکار نمیکنم اما اینکه این موارد رو به همه بسط بدیم نکو نیست