مَردمانی که تَمامی هَم و غَم شان “فَقر مادی” است، اَصلِ آزادی را از یاد می بَرند! ۶

– تَورمِ سَرسام آور و گرانی کَمر شِکَن گریبانِ ایرانیان را گرفته است:

هَمه چیز گران تَر از ماه های پیش شده است؛ تَوانِ خریدِ خانواده ها بسیار پایین آمده و اقشارِ متوسط و فقیر جامعه به صرفه جویی و کَم خوری و ساده زیستی از سَرِ ناچاری روی آورده اند. بسیاری از مواد غذایی ضروری از سَبَدِ خریدِ خانواده ها حذف گشته و زندگی ها به هیچ وجه همانند سابق نیست.

پِدران شرمنده رویِ هَمسران و فرزندان شان و مادَران نیز نگران و پریشانند؛ آن هایی که کار می کنند و سرپرستی خانواده ای را بَر عهده دارند دائمن تَرسِ از دَست دادنِ کار، بیکار گَشتن و درمانده شُدن را در دِل و جان داشته و امنیت اجتماعی و آرامش فکری و روحی، از جامعه مصیبت زدمان رَخت بَر بَسته و به دور دست ها کوچ کرده اند.

فَقر، بیکاری، دَرماندگی، عَدم آرامش، آسایش و امنیت اجتماعی، هدیه های حکومت اسلامیِ امام زمانی به مردم بینوایِ ایران است؛ فرجام شومِ تمامی حکومت های مذهبی ثروتمند شدن دزدان و حاکمان بی شرافت و در فقر و نداری غرق شدن مردمان است.

فَقر، بیکاری، دَرماندگی، عَدم آرامش، آسایش و امنیت اجتماعی، هدیه های حکومت اسلامیِ امام زمانی به مردم بینوایِ ایران است؛ فرجام شومِ تمامی حکومت های مذهبی ثروتمند شدن دزدان و حاکمان بی شرافت و در فقر و نداری غرق شدن مردمان است.

قیمت مُرغ و گوشت و میوه جات و سایرِ مواد خوراکی سَر به فلک کشیده و بسیاری از خانواده های ایرانی دیگر توانِ خرید این اجناس را ندارند؛ تَمام هَم و غَم مردم شریف و درمانده ایران زمین، سیر کَردن شکم های شان و تَنها نگرانی شان وضعیت سخت اقتصادی است که در آن قرار دارند.

– خطِ فقر واقعی دَر ایران یک میلیون و پانصد هزار تومان است!

به گزارش سایت ملیون و به نَقل از خبرگزاری ار اف ای؛ یک مقام مطلع خَبر از رسیدنِ خط فقر در حکومتِ اسلامی ایران به رقم ۱۵ میلیون ریال داد، میزانی که به گفته کارشناسان حدود شصت تا هفتاد درصد مردم ایران را به عنوان فقیر نسبی در خود فرو میکشد. عاملی که باعث خواهد شد چرخه فقر در ایران ایجاد شود، چرخه ای که فقرا در آن هر روز فقیرتر از روز گذشته خواهند شد.

به گزارش ار اف ای، پس از مدت ها که انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی و اجتماعی در حکومت اسلامی ایران ممنوع شده، امروز یکی مقام مطلع از میزان خطر فقر در ایران خبر داد. یکی از اعضای شورای عالی کار ایران خط فقر در ایران را یک میلیون و نیم عنوان کرد، رقمی که بیشتر توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله حسین راغفر پیش بینی شده بود.

اولیاء علی‌بیگی٬ عضو شورای عالی کار خط فقر واقعی در ایران را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. وی در این زمینه گفت: «دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش‌ها این نرخ بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است.» او افزود این سطح هزینه برای خانواده‌ ای چهار نفره است که شامل هزینه‌ درمان، پوشاک، آموزش و غیره می باشد.

فَقر مادی دردآور ایرانیان، زنان و دختران ایران زمین را وادار کرده که گاهن به تن فروشی روی آورده تا بتوانند خرج خانواده شان را بدهند؛ به راستی به جز رژیم ننگین اسلامی چه چیزهایی را می توان مسئول این سرنوشت تلخ دانست؟

فَقر مادی دردآور ایرانیان، زنان و دختران ایران زمین را وادار کرده که گاهن به تن فروشی روی آورده تا بتوانند خرج خانواده شان را بدهند؛ به راستی به جز رژیم ننگین اسلامی چه چیزهایی را می توان مسئول این سرنوشت تلخ دانست؟

– فَقر مادی و مشکلاتِ معیشتی مردمان، مانعی بَر سَرِ راهِ رسیدن به آزادی:

نزدیک به هفتاد دَرصدِ مردم ایران در فَقرِ نسبی به سَر می بَرند؛ فقری که هر روز خانواده های بیشتری را دَر خود فرو بُرده و قُربانیان بیشتری می گیرد. فُقرا هر روز فقیر تَر می شوند و امید به آینده در زندگی هایِ سَخت و پُر رَنج شان دیده نمی شود.

گویی خاکِ قبرستان بر سَر جماعتی پاشیده اند که روزی در شوخ طبعی و بذله گویی شهره جهانیان بودند، به طوری که این ملت کُهن و صاحب تمدن، اینگونه زانویِ غم و ماتَم بغل گرفته اند و کمترین جنبش و پویایی دَر راستایِ رَهایی از چنگال استبداد و حکومت ستمکارِ اسلامی، در بین ایشان دیده نمی شود.

دیگر کسی به فکر زندانیان سیاسی و جانباختگانِ راهِ آزادی نیست، دیگر در سراسرِ آن سرزمین نفرین شده، مَردی پیدا نمی شود که به پایِ دَرد و دل هایِ جانسوز مادرِ داغدارِ ستار بهشتی بنشیند و مَرهمِ دَردش شود؛ مَردم همه درگیر مشکلات زندگی های خصوصی خودشان است و وَقتی ندارند که به آزادی خواهی و عدالت جویی بیاندیشند.

حکومت ستم پیشه اسلامی به قَدری مَردمان را درگیر مشکلات مادی و مصیبت های معیشتی کرده که دیگر جامعه ایرانی از حقوق انسانی و ابتدایی خود نیز غافل شده و به تنها چیزی که می اندیشد به دَست آوردن تکه ای نان و جرعه ای آب، برای چند روزی بیشتر نَفَس کشیدن در آن هوایِ نکبت بار و زنده ماندن است.

بدونِ هیچ تردیدی مَردمانی که اینگونه غَرق در گرفتاری های زندگی و مُشکلات نَفَس گیرِ اقتصادی اَند و با هزاران هزار مُصیبت کَمر شکن دَست و پَنجه نَرم می کنند، هَر روز هزاران فرسنگ از راهِ آزادی خواهی و عدالت جویی فاصله گرفته و اصولِ حیاتی آزادی، استبداد ستیزی و زندگی در شرایطی درخور انسان و سازگار با حقوق جهانی بَشَر را به دستِ فراموشی می سپارند.

 • Kaveh1974ramin

  آقایان فضوله محله چندین باربه شما گفته ام اینکه شمت دردرامطرح می کنیدجهانی سپاس ولی درمان را به ما نشان دهید.فقط حرف زدن وانتقادکردن ازهمه کس وهمه چیزکافی نیست.راه علاج نزدطبیب است ونه نزدبیمار.بارها مطالبی هرچندکوتاه برایتان نوشتم که نه ازروی غرض ورزی وانتقادبل بخاطرهمکاری.من سعی مینمایم مطالبم را بطورکوتاه بنویسم تا ازطولانی شدن کلام جلوگیری نمایم.چقدرخوب میشدمطالب من رانیزخوانده ونظرشریف خودرامطرح میکردید.با فحاشی وتوهین کاری پیش نمی رود.البته من ازاعماق وجودم با تازی-اسلام-اخوندمخالفم ولی دلیلی نداردکه ادمی راه گزافه پیش گیردوبجای بیان مطالب خردمندانه وعقلانی برای منکوب نمودن دشمنان راستین ایران وایرانی دست به فحاشی بزند.امیدوارم دراینده شاهدمقالات بهتری ازشما باشیم نه تکراری بلکه جدیدونو.

 • Puyasam

  یکی‌ از فاکت‌های تاریخی‌ و ثابت شده در انقلا بات جهانی‌ برای یک جنبش
  مردمی فشار زیاد اجتماعی و اقتصادی و فقر گسترده در جامعه است که مردم را
  به سرنگونی یک سیستم سیاسی وادار می‌کند. شور بختانه این ملت اسلام زده و
  خار شده اراده و ارزش خودش را به عنوان یک انسان پنداری به طور کامل از دست
  داده و مانند ۱۴۰۰ ساله گذشته تنها جشمش به یک معجزه و رهایی آسمانیست.
  امروز
  خیلی‌ها به این نتیجه‌ دردناک رسیدند که تنها یک حمله ویرانگر از بیرون از
  مرزها قادر به نابودی ماشین سرکوب رژیم اسلامی در ایران است و بس. درست
  همان طوری که فاشیسم و ریش سوم در آلمان از بین رفت.
  ملتی که نتواند
  سرنوشت خودش را خودش در دست بگیرد، دیگران این کار را برایش خواهند کرد،
  همان طوری که تا به امروز تازی، ترک، تاتار بر این ملت بظاهر ایرانی‌ حکم
  راندند.
   

 • Hasssan

  Rahe amal khily kotah bet begam ine ke be islam va heykale in hokomate islam bayad rid va domokrasi va hokomat mardom ba bar mardom bayad ijad bekonid

 • Sahameddinghiassi

   

   

  داستان سیمرغ

  حتما
  شما هم نامی از داستان سیمرغ افسانه ای شنیده اید که عطار در باره آن نوشته است که
  مرغان عالم تصمیم گرفتند برای یافتن سیمرغ افسانه ای عازم شوند که گویا در قله قاف
  زندگی میکرد.  در این رهگذر بیشتر مرغان تلف شدند و تنها سی مرغ که هدایت
  آنان با هدهد بود توانستند به قله عظیم قاف افسانه ای برسند  درآنجا جز خود
  یعنی سی مرغی که باهم پرواز کرده بودند سیمرغی دیگر ندیدند. دانستند که سیمرغ یعنی
  همان سی مرغی که در اثر کوشش و تلاش به دیداری سی مرغ رفته اند. 

  بعبارت
  دیگر اگر تمامی مردمان دنیا باهم همداستان و متحد شوند و باهم همکاری کنند
  میتوانند به دیدار سیمرغ برسند. اگر تریلیونها دلاری که ما صرف نفرت  جنگ
  کینه میکنیم صرف رفاه ایجاد کار مدرسه دانشگاه و صرف تحقیق شود ما خواهیم توانست
  که بسیاری از مشگلها را حل کنیم که اکنون گریبان بشریت را گرفته است. 

  متاسفانه
  شیادان مذهبی  اجتماعی  و رهبران گروه ها و ایست های مختلفه اجازه نمی
  دهند که وحدت عالم انسانی به واقعیت برخورد کند. و همچنان بصورت رویایی دست
  نیافتنی باقی بماند. اگر مردم امروز را با مردم مثلا صد سال پیش مقایسه بکنیم 
  می بینیم که بسیاری از مشگلات را حل کرده ایم.  رفت آمد بسیار آسان تر شده
  است بسیاری از مرضها و بیماریهایی که قبلا قابل علاج نبودند امروز براحتی معالجه
  میشوند. ولی هنوز هم شیادان نمی گذارند مردم در رفاه و اسایش و با برخورداری از
  عقل خرد و منطق زندگی کنند.  آنان را بصورت آدمک ها در میآورند و بجان هم می
  اندازند. آنان با داشتن  هوش و ثروتهای بیکران هرکاری که بخواهند انجام
  میدهند تا انسانها برده و بره آنان باشند.  اختلافهای نژادی   دینی 
  ملیتی و قومی را مرتب تشویق میکنند و برروی آن سرمایه گذاریهای عظیم میکنند تا ما
  همچنان در بی خبری و تنگ نظری و کوته بینی دست ‌پا بزنیم.  شاید همه دینهای
  را با خرافات از قصد شوم خودشان آلوده کرده اند و اینک در نظر دارند که حتی بین بی
  دینان و با دینان نزاعی خرد کننده و برنامه ریزی شده را در جریان بیاندازند. 
  دینهای الهی آلوده به انواع و اقسام خرافات  بی پایه همچنان  شمشیری
  آخته شده اند که برای گردن زدن بی دینان آماده میشوند.  

  خدایی
  ناشناخته که در عظمت و بودن یا نبودنش  ما هیچگونه رایی نداریم و نه ثابت
  کردن خدایی او از عهده ما مثلا مخلوق او توانایی داریم و نه همه دانشمندان ما در
  رد  و نبود او توانایی دارند و هر دوی ما عاجز در این مرحله هستیم قاعدتا
  نبایست سر موضوعی که توانایی اثبات و یا انکار آنرا نداریم باهم وارد بحث شویم. چون
  یک دور باطل است.  بلکه ما بایست نکات مثبت دینهای را که هنوز به خرافات
  آلوده نشده اند را چراغ رهنما خود قرار دهیم.  مثل   گفتار نیک  
  کردار نیک   اندیشه نیک      یا دیگران را مثل
  خودتان دوست  بدارید   یا دشمن خود را دوست بدارید   
  یا ای اهل عالم  سراپرده یگانگی در دنیا بلند شده است  بچشم بیگانگی در
  هم ننگرید. یار برای تحصیل تا چین هم شده بروید  یا آموزش و علم بر هر زن و
  مرد مسلمان واجب است و…..هزارها نکته مثبت دیگر که بین بی دینان و با دینان
  مشترک ا ست    مانند ای دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار   
  و….    این همه جنگ جدل حاصل کوته نظری است    چون
  دورن پاک کنی حرم دیر یکی کعبه  بت خانه یکی است

   

   

   

   

   

  آقای عطا انصاری  براستی که مطلبهای آموزنده می نویسند و عکس ها
  و تصاویری هم که میآورند گویا و پراز محتوی می باشند.  ایشان به دفاع از همه محرومان و مظلومان جامعه
  انسانی می پردازند نه تنها از بهاییان که از دیگران هم دفاع می کنند.  در اجتماعی که ما زندگی میکنیم فساد تباهی  فشار دزدی 
  ظلم و غارتگری بسیار در حد بالایی است و حتی دز کشورهای مثلا پیشرفته همین
  فساد و دزدی بصورت دیگر نمودار است  بی
  تفاوتی و بیهودی دستگاه های عریض و طویل اداری و تحویل بمن چه ها  یا این مشگل من نیست از بقایای رژیمهای چه
  دمکرات و چه غیر دمکرات است. در کشوری مثل مثلا آمریکا شاید سر منشا دزدی فساد
  تباهی باشد  و در این کشور بی تفاوتی
  آنچنان ریشه دار است که جمله این مشگل من نیست 
  و یا من نمیدانم  بطرز خاصی در بین
  مردم ریشه دوانیده است تمامی دستگاه های آمریکایی بیهوده هستند مگر اینکه در آن
  بقول خودشان بیزنسی باشد. اگر کاری در اداره ای داشته باشی بشما شماره تلفن یا
  اتاقی دیگر میدهند و پس از یک دور ده باره دوباره بهمان اتاق یا شماره تلفن اول
  برمیگردی. هیچکس حاضر نیست که مسولیت بهعده بگیرد و کاری انجام دهد. در صورتیکه در
  ایران همه کارمندان اگر کمی با شما رفیق بشوند راهنمایی میکنند. در اینجا من
  نمیدانم که جواب قانونی بدهم شما را دست بسر میکنند. شرکتهای بیمه آمریکایی تنها
  پول میگیرند و سعی دارند تا آنجا که میتوانند از زیر خسارت دادن فرار کنند بایست
  وکیل بگیری وکیلها هم که آدمهایی پول پرست و بسیار طماع هستند تنها چیزی که درآنان
  نیست شاید حفظ قانون و یا عدالت باشد. دزدی و فساد میگویند که در افغانستان در
  مرحله بالایی است شاید در آمریک بالاتر هم باشد منتهی صورت قانونی دارد  در آنجا مثلا بیست دلار رشوه میخواهند در اینجا
  بایست ساعتی دویست دلار به مثلا وکیلی بدهی تا دنبال کارت باشد. زیرا بتو جواب
  سربالا میدهند. شاید آمریکا از نظر فساد قانونی در مرحله اول باشد. غارتت میکنند
  بعد هم پول میخواهند تا دنبال دزد ها بروند شیادان در آمریک کشور آزادی آزاد
  هستند. حتی اف بی آی به آنان کاری ندارد و میتوانند براحتی مردم را لخت کنند. بایست
  در آمریکا خیلی مواظب باشید تا درگیر شرکتهای بیمه  بانکها 
  و دزدان قالتاق نیفتید؟ من برای همه گفته هایم مدرک دارم مدرکهای کتبی نه
  شفاهی  آمریکا سرزمین و بهشت دزدان است و
  آنان از پلیس و قانون در امانند؟ زیرا پلیس و قانون تنها انسانهای شریف را جریمه
  میکند و با دزدان کاری ندارد.  کانگستری بازی
  یک هنر است و آمریک مخزن آنست.    

 • Sahameddinghiassi

  چگونه  کمتر از یک در صد مردم دنیا  نودنه درصد بقیه را بخدمت خود گرفته اند؟

   

  بارها همه ما شنیده ایم که حتی در
  ولایات متحده آمریک هم اکنون صدای نود نه درصدیها در آمده است. چرا زیرا کارد به
  استخوان آنان هم رسیده است. درگذشته کشورهای مثلا قدرتمند اروپایی با استعمار و
  استحمار بیش از حدشان دهان  نود نه درصدیها
  خود را می بستند. ولی اکنون با بودن اینترنت و تبادل اخبار اوضاع کمی فرق کرده
  است. این است که آنان هم برنامه های بهتری برای غارت مردم دینای سوم تهیه دیده
  اند. البته این موضوع جدیدی نیست حتی اسکندر هم گفت اگر میخواهی برکشوری مسلط باشی
  کارهای بزرگ را به اشخاص فرومایه و بیشعور واگذار کن و کارهای پست را به انسان های
  والا بده؟

   

  آن یک درصدیها که دنیا را می
  چرخانند از ثروت نجومی و دست های باز برخوردار هستند آنان بیش از چهل در صد تمامی
  ثروت دنیا را در کنترل و اختیار خود دارند براحتی بهترین دانشمندان خود فروخته و
  جوانان ساده دل را استخدام میکنند. در جمع آنان والاترین جامعه شناسان و ملت
  پژوهان و زبان شناسان و… سایر دانشمندان وجود دارند و دست بسینه آنان هستند و
  برایشان برنامه ریزی های صد ساله میکنند.

   

  آنان به کمبودها و نکات ضعف و قدرت
  مردم و ملتهای دنیا واقف هستند. پس براحتی میتوانند آنان را برعلیه هم طبقه بندی
  کنند تا بخود مشغول باشند  و کاری بکار
  آنان نداشته باشند.  دعواهای سرخ سیاه   عرب عجم  
  ترک  فارس  پشتون وغیر پشتون  و.. نفاق بین سنی و شیعه   اسماعیلی و… بهایی و مسلمان یهودی   و مسیحی 
  و… رشتی و تهرانی و…  بی دینان
  وگروه با دینان   زن مرد   سیاه سفید  
  همه همه برنامه ریزی شده است. وگرنه یک کارگر معدن شیلیایی  با یک کارگر معدن روس  و یا فلسطینی و عرب    با یهودی 
  و اسراییلی چه برخورد منافعی دارند؟ هر دو مثل …کار میکنند ودسترنج آنان
  هم بسرعت از بین میرود. امتیاز فروش اسلحه های مدرن و کشت کشتار های جوانانی که از
  آنان مثل اسباب بازی دوست داشتنی در دست کیست؟ 
  یک موشک شصت هزار دلار قیمت دارد. این پول را کی می پردازد  همان کارگری که با عرقش دسترنج کمی دارد. 

   

  کسانی مثل بن لادن و صدام حسین و
  قذافی در واقع مامورین و بازیابان آنان هستند یا دانسته یا ندانسته.  وگرنه چه خدمتی بن لادن به اسلام کرده است. همه
  ما میدانیم که اکثر مسلمانان غیر عرب قرآن کریم را نخوانده اند و یا اگر خوانده
  اند تمامی آنرا همراه با ترجمه به زبان مادریشان نخوانده اند. دلیلش هم این است که
  اگر گیر یک مثلا مسیحی متعصب و با سواد بیفتند براحتی مسیحی می شوند. ممکن است از
  ترس ابراز نکنند ولی حالا یک مسیحی متعصب شده اند. بسیاری از مسلمانان دو آتشه کم
  سواد و بدون داشتن معلومات عمیق از اسلام براحتی مسیحی شده اند.

  همانان که تفنگ و سلاحهای مدرن دست
  مردم ساده و برادران افغانی ما دادند و آنان به برادر کشی رو آورند و کشورمان را
  ویران کردند. فساد و دزدی و رشوه خواری هم از دست مایه های آنان است. وقتی انسانها
  در شرایط بد مادی و معنوی باشند براحتی دستهایشان آلوده به فساد مالی و اخلاقی
  میشود. و درنتیجه حس اطمینان واعتماد و دوستی بین مردمان ما کم کم ازبین میرود.
  برادران کرد ما در بیش از پنج کشور تقسیم شده اند وبرای هرکدامشان هم یک رییس
  ساخته اند که باحتمال دست نشانده خودشان است تا آنان را از وحدت باز دارند.  کشورهای مارا کوچک تر کرده اند و بین همه ما
  فاصله های مصنوعی انداخته و نفرت و تعصب و غرورهای الکی به مردم ما تزریق کرده
  اند. مثلا امپراطور بحرین   که کشورش را در
  اختیار  کی گذارده است؟ و مردمش را به چه
  روزی نشانده است؟

   

  یک مشت دزد عظیم شان به روی
  ثروتهای ملی مردم ما مثل دوآلپا افتاده اند که گویی سرمایه وارث پدریشان است. آنان
  این سرمایه ملی را که بایست صرف خدمت به مردم ورفاه و دانش آنان شود  غارت کرده و با توسل به اربابان بین المللی شان
  مردم را سرکوب میکنند و بین آنان انواع و اقسام تفرقه ها را پایه گذاری میکنند و به
  نام خودشان در کشورهای کافرستان ها ذخیره برای روز مبادا و یا آخرت خود میکنند که
  به حوریان بهشتی رشوه دهند؟

   

  سرمایه داران بی خبر از خدا و
  انسانیت مردم را سعی دارند بی شعور 
  متعصب  ابله  معتاد به امراض دنیا وحتی سکس بار آورند و بعد
  هم از آنان مثل یک ربات یا آدمک سو استفاده میکنند و آنان را بجان بقیه مردمی که
  تا اندازه ای هشیار شده اند می اندازند. کشت کشتارهای بین مردم ما از همین جا
  سرچشمه میگیرد.  حتی آنانی که مثلا از
  فساد  و دزدی  و آزار فرار کرده و مثلا به کشورهای پیشرفته و
  دمکرات پناه برده اند باز بایست اکثرشان برده 
  و بره اربابان باشند و با دریوزگی زندگی کنند. همین موضوع برسر جوانان
  کشورهای ما آمده است که برده و بره دستگاه هایشان شده اند.

  راه نجات چیست؟  وحدت 
  بین تمامی مردم و تساهل  کنار
  گذاشتن تعصب و گرفتن دامان علم و دانش  خرد
  و عقل.  همکاری و تعاون بین همه مردم
  کشورهای ما. آنان که فکر میکنند تنها یک کشور را نجات دهند کاری مشگل در پیش
  خواهند داشت. این مشگل بایست در سطح کل خاورمیانه 
  آسیای مرکزی و شمال آفریقا  یا بهتر
  بگوییم در سطح کل دنیا پیاده شود و همه مردم متوسط و فقیر بایست باهم متحد شوند
  وعلیه هم با تحریک غارتگران اسلحه بدست نگیرند و دیگران را برای خاطر مسایلی
  موهوم  وبی ارزش کشتار نکنند.

   

  متاسفانه با وجود اینکه همه
  پیامبران و همه فلاسفه و دانشمندان والا و انسانی این موضوع ها را چه بصورت شعر و
  چه بصورت داستان گفته اند ولی متاسفانه گوشهای شنوا و دلهای باز و چشمانی باز وجود
  ندارد بطوریکه حتی شیطان گفته است بمن انسان نشان بدهید من اورا سجده خواهم کرد.

   

  تنها یک شعر سعدی که فرمود  بنی آدم اعضای یک پیکرند    که در آفرینش زیک گوهرند   برای دانا کافی خواهد بود. مقصود اینجا
  انسانهای ساده و والا هستند نه دزدان عظیم شان وغارتگران تریلیونی دنیا که دیگ طمع
  و دزدی آنان هرگز از چوشش نخواهد افتاد. 
  یا مولانا که خطاب به حاجیان میگوید   
  ای بی خبران کجایید کجایید    محبوب
  در اینجاست  بیایید بیایید؟ ولی آیا حاجیان
  به این نصیحت مردی که دنیا در برابر عظمت فکری و اندیشه اش سرخم کرده اند  گوش میکنند؟ 
  آنان در بیابان حیران و سرگردانند و به شیطان سنگی سنگ پرتاب میکنند در
  صورتیکه شیطان در وجود شیادان و غارتگرانی است که برآنان حکم میرانند.

  به امید روزی که بشر به آن بلوغ
  فکری برسد که برای خاطر یک مشت تلا وبرای این زندگی بی ارزش پوچ و کوتاه همدیگر را
  آزار ندهد و غارت نکند؟

   

  پیامبر پارسی فرموده است گفتار ن
  یک  کردار نیک  اندیشه نیک   
  یا حضرت بهاالله فرموده   که ای اهل
  عالم  به چشم بیگانگی در هم ننگرید  که همه بار یک دارید و برگهای یک شاخسار و
  گلبرگهای یک گلبن.  که خیمه وحدت عالم
  انسان برپا گردیده است؟ ولی آیا همه بهاییان که اینهمه جان عزیز را فدا کرده
  اند  به این گفتار رفتار میکنند؟  یا باز اغیار میگویند احبا یعنی غیرها بیگانه و
  دوستان و عملا با آموزه پیامبر خودشان در تضاد هستند. همان تعصب جاهلانه همتایان
  یهودی و مسلمان خود را دارند. حتی در امانت داری که اینهمه به آنان گوشزد شده ویا
  غیبت هم دست کمی از همتایان دیگر خود کمی و کاستی ندارند. بعد هم بهانه میآورند که
  چون در فشار هستند مجبورند که سرکسی کلاه بگذارند ویا در امانتها خیانت کنند زیرا
  دستگاه با آنان خوب رفتار نکرده است. و عملا از خون شهدای بهایی و عروسان شیدای
  شهید بهایی و یا سی هزار بابی شهید شده سو استفاده نام نیکشان را میکنند؟

  دسته بندی اخیر اینان  نفرت بین بی دینان و با دینان است. مواظب باشید
  که در این چاله هولناک نیفتید؟  برای ما
  نباید مهم باشد که کی چه است  اگر انسانی
  خوب  خوش زبان  سالم و انسان دوست بود کافی است ولو اینکه
  بگوید خدا هست یا نیست؟  کافری که دستهایش
  کمک میکند و دست های مظلومان را میگیرد بهتر است که مثلا با خدایی که دزدی های
  میلیاردی میکند و ملتی را بخاک سیاه می نشاند؟

   

   

   

   

   

   

  کسانی هستند که
  همه رفتارها را از سکس میدانند؟ ما باید در گفتن حقیقت ها با انصاف باشیم.

   

  پدران ما از دین
  اسلام یک دین علمی  مملو از مهر ودوستی
  زیبا پرستی که پشتوانه عظیم تمدن اسلامی را هم دارد بما گفته اند آنان حضرت محمد
  وحضرت علی را سمبل راستی  پاکی  دوستی علم و اخلاق به ما معرفی کرده اند. البته
  ما زا کودکی با این حس احترام به آنان تربیت شده ا یم.  تصاویری هم که از حضرت محمد و یا دیگر امامان
  شیعه در دسترس ما بوده است اشخاصی کاملا مهربان و روحانی بوده اند. البته هستند
  کسانی که نماز میخوانند  روزه هم میگیرند و
  جانماز آبکش میکنند ولی به مال و ناموس مردم هم تجاوز میکنند براحتی دروغ میگویند
  و از دین بعنوان حربه برای مقاصد مالی یا حتی جنسی خود سو استفاده میکنند و این
  تنها مختص مسلمانان بد نیست  بهاییان بد هم
  که اینهمه در فشار و ناراحتی هستند باز برخی از آنان همان خیانت در امانت و دروغ
  را سرلوحه خود ساخته اند واز کشتار و شهید شدن بیگناهان بهایی برای برداشتهای مادی
  سو استفاده میکنند درست مثل همان آخوندی که شاید به اخلاق  اهمیتی نمیدهد و براحتی ساعتها از مظلومیت حضرت
  حسین تعریف میکند ولی در جای خودش دزدی میکند و به مال و ناموس مردم هم در خفا دست
  درازی مینماید. بسیاری کسان هستند که واقعا به دین و حتی خدا و پیامبر هیچ اعتقادی
  ندارند و این تنها وسیله ای برای آنان تا دیگران را غارت کنند و یا به زنان و
  کودکان دست درازی نمایند که حتی همانطوریکه شینده اید کشیشان هم از این کارها
  مستثنی نیستند  دست درازی کشیش ها به
  کودکان مومنان در خارج از کشور ما هم بسیار اتفاق افتاده است. بدین ترتیب گروهی از
  دین ها به عنوان یک حربه سو استفاده میکنند و گروه دیگر هم تمامی هستی و حتی جان
  خود را برای  خاطر دینها از دست میدهند.

   

  حضرت بهاالله به
  بهاییان وصیت کرده است  که ای اهل عالم
  سراپرده دوستی در عالم انسانی بلند شده است به چشم بیگانگی به یکدیگر ننگرید   که همه بار یک دارید و برگهای یک شاخسار و
  گلبرگهای یک گلبن. ولی بهاییان در بین خود به دیگران اغیار و به خودیها احباب یا
  احبای الهی میگویند که این درست برخلاق گفته پیامبرشان است. همان تعصب و همان نفرت
  با دیگر ادیان بین بعضی از آنان است. درحالیکه اکنون اسلام قدرت دارد و اینهمه بی
  انصافی میشود بهاییان با نداشتن قدرت از همتایان مسلمان خود کمبودی ندارند. البته
  بعضی از آنان در بین آنان هم انسانان والا زیاد هستند همانطوریکه در بین مسلمانان
  هم خوشبختانه زیاد هستند.

   

  اکنون بعضی ها که
  حس انتقام جویی شان بسیار تحریک شده حتی نوک پیکان  ناراحتی های خود را بطرف پیامبران گرفته اند.و
  به حضرت محمد تهمت بچه بازی میزنند زیرا حضرت علی را در آغوش میگرفته است. یا اورا
  در رختخواب خودش میخوابانیده است. همانطوریکه میدانیم حضرت علی بعد ها حتی داماد
  حضرت محمد  شد؟ 

  مردهایی هستند که
  دختر بچه و پسر بچه را با عشق افلاطونی دوست دارند و هیچ نظر جنسی به آنان ندارند
  مثلا در یک رختخواب خوابیدن یک دختر بچه با یک مرد نمی تواند همیشه جنسی باشد.
  بخصوص در شرق که عشق همراه با سکس یا عشق جنسی ناشناخته است و عشق بیشتر حالت
  رویایی و غیر جنسی دارد. انسان فریفیه زیبایی است و همیشه زیبایی دوستی با عشق
  جنسی همراه نیست همانطوریکه شما یک گل زیبا یا یک پرنده زیبا را دوست دارید. کسانی
  هم هستند که زنان زیبا را تنها بخاطر زیبایی شان و یا همدم بودن واستفاده از دانش
  و و ظرافت شان دوست دارند. البته من محقق حضرت محمد و حضرت علی نیستم اینکار را
  باید کسانی که سوابق علمی و تاریخی دارند انجام دهند. ولی به عنوان یک مرد میگویم
  که عشق تنها عشق جنسی نیست.  شاید هزاران
  نوع عشق وجود داشته باشد ومثلا عشق به همنوع ویا به کشور یا مردمان کشور. مولانا
  وحافظ و سعدی هم از عشق میگفتند  ولی
  آیاعشق در نظر آنان هم رابطه جنسی بوده است یا رابطه معنوی والهی. متاسفانه با
  مردن عشق است که این همه مشگل ها بوجود میآید. اگر عشقی عرفان  آسمانی و معنوی وجود داشته باشد بسیاری از مشگل
  ها حل خواهند شد. دختران زیبا و زنان دلفریب هم میتوانند از نظر بعضی از فلاسفه
  شاهکار سازنده ای باشند یا خالقی که ما از درک او عاجزیم. اگر مثلا بجای خدا  کلمه عشق ومحبت را قرار دهیم  و همه را دوست بداریم همانطوریکه مثلا حضرت
  مسیح فرمودند  همدیگر را دوست بدارید
  همانطوریکه من شما را دوست داشتم. حضرت مسیح هم کودکان را دوست داشتند و آنان را
  بغل میکردند و می بوسیدند آیا آنهم عشق شهوانی بوده است؟ بطور کلی تا مادامی که
  عمل جماع صورت نگرفته است ویا به آلت های جنسی دست درازی نشده است عشق میتواند
  عارفانه و عمیق و دوستی باشد یا؟ کما اینکه در غرب زنان و مردان همدیگر را بغل
  کرده می بوسند و در آغوش میگیرند  آیا این
  عمل جنسی است.  البته برای یک جوان شرقی که
  مملو از محرومیت جنسی است ویا مجبور به جلق زدن است چون نمی تواند مشعوقی داشته
  باشد و پراز عقده جنسی است او حتی ممکن است نگاه تحسین برانگیز یک مرد و به یک زن
  را هم تحمل نکند و با آن مخالف باشد یا مثلا شنای مختلط مردان و زنان با مایوهای
  دو تکه برایش غیر قابل هضم است ولی در صورتیکه در غرب اینها کاملا عادی است.

   

  بوسیدن یک زن توسط
  مرد البته بوسه های بسیار کوتاه نه مکیدنی ها لبان  و یا در آغوش گرفتن یک زن توسط یک مرد و یا دست
  دادن همه بطور کلی عادی است. مثلا در کلیسا های زنان کنار مردان می نشینند و
  دستهای هم را در دستهای یکدیگر میگذارند 
  آیا این عمل جنسی است؟ مسلم که نه ولی ممکن است از نظر یک جوان مسلمان
  متعصب این کار ها گناه باشند. ولی همین جوان متعصب غارت های میلیاردی و دزدیها و
  رشوه خواری های عظیم کشورش را زیر سیبلی رد میکند.  شاید بطور کلی دینهای الهی از ساختن و تربیت
  همه مومنان خود به انسانانی والا عاجز هستند و گروهی از دینهای سو استفاده کرده و
  آنرا درست مثل حربه ای برعلیه دیگران بکار میگیرند.  در این راه برخی از مومنان تمامی دینهای الهی
  با هم حتی مسابقه هم میگذارند تا در سرشت بدی از هم عقب نیفتند.

 • Sahameddinghiassi

  خیلی دلم میخواست که سکوت میکردم
  ولی  با خواندن روزنامه ها و گرفتاریهای
  مردم  نمیشود بی تفاوت ماند  درست همان چیزی که سیستم دارد شب روز به ما
  میگوید اگر میخواهی کاری بکارت نداشته باشند یا بی تفاوت باش یا ظالم؟

   

  اکنون اگر شما به نوشته های دیگران
  توجه کنید  می بینید که پراز فحش دادنها و
  توهین هاست  و بجای همدلی وحدت و همکاری
  درست در نقطه مقابل قرار گرفته اند فحشکار بد دهنی فحش های حتی فانوسی یا ناموسی و
  بد بیراه گفتن به هم هرکس میگوید من علامه دهر هستم  من درست میگویم  من صحیح میگویم ودیگران بیراهه میروند. هر دینی
  و هر ملیتی و هر گروهی میگوید من درست هستم 
  ودیگران غلط. نتیجه اینکه ما بهم مشغولیم و آنان مشغول غارت کشورهای ما. و مسخره
  کردن ما. من بخوردن خوراکهای مسموم دیگر عادت کرده ایم و خودتان ببینید که هوای
  مسموم  خوراک مسموم و فکرهای مسموم دارد
  مردم کشورهای مارا از پا در میآورد. ماشاالله که رهبران ما هم که فکر زر و زور
  بازی هستند و کاری بکار ما ندارند.

   

  امپریالیست   کمونیست 
  سویالیست  تروریست  مذهبیسم و رهبران فاسد آنان تنها چیزی که
  میخواهند سوار شدن بر امواج نفرت  مردم است
  که بتوانند کیسه های خود را پر کنند. کدامیک از اینان فکر مردم ما بوده اند.  همه شان میخواهند گلیم خود را از آب بیرون
  بکشند.   متاسفانه ماهم بدون آگاهی و صرف
  با دیدن تبلیغات کوبنده آنان دنباله روشان شده ایم.  خودتان ببینید که یکی بنام دین در قصرهای تلا
  زندگی میکند ویکی دیگر اعدام میشود یکی از قبل دین به مقام ثروت مکنت اعتبار میرسد
  ودیگری نان خود را هم از دست میدهد. هریک از ما بنا بر تاثیر محیط خود دارای یک
  دین یا بی دین  یا با یک زبان و فرهنگ بزرگ
  شده ایم دلیلی ندارد که با هم ضد باشیم. بقول کسی میگفت که همه این  دینها و مرام های سیاسی و اجتماعی درست مثل
  قیچی عمل میکنند که ظاهرا با هم ضد هستند و مقابل هم قرار گرفته اند درحالیکه مردم
  بیگناه عادی در وسط تیغه های این قیچی مرتب خرد میشوند.

   

  آیا سران مذهب های مختلف و یا مرام
  های اجتماعی مختلف مثل مردم عادی دنباله روشان در فقر و ناراحتی یا حتی بصورت طبقه
  متوسط زندگی میکنند؟ حضرت عیسی در کنار خیابان ها و در بیابانها میخوابید  ولی کشیش های ثروتمند در قصرهای تلا زندگی
  میکنند. رهبران کمونیست و کاپیتالیست 
  امپریالیست  تروریست و رهبران شیاد
  مذهبی در بهترین مکانها با بهترین وسایل زندگی میکنند و ما مردم عادی در قهر و
  ناراحتی و کمبود ها زندگی میکنیم. آنها متحدند و ما متفرق آیا غیر از این است. ما
  با هم در جنگ و ستیز هسیتم و آنان متحد و درحال نوشیدن جامهای شراب و خوردن کباب؟

   

  راه کدام است  بیایید ماهم که طبقه های متوسط فقیر و محروم
  هستیم با هم متحد بشویم سعی کنیم که خودمان تولید کنیم تا محتاج خوردن خوراکهای
  آلوده به انواع اقسام هورمونها و نگهدارنده های آنان نباشیم. هرکس بایست سعی کند
  با هر نوع فکر و اندیشه ای که دارد با همسانان خود متحد باشد و فکر  انرژی 
  مال و وقت خود را بیهوده تلف نفرت پراکنی و آلت دست شدنها نکنیم.  بگذارید سرمایه داران غارتگر و رهبران دزد و
  فاسد خودشان باهم در بیفتند  نه اینکه شما
  را سپر بلا کنند.

   

  ما بایست وقت خود را صرف
  تولید  تحصیل  همکاری باهم 
  کنیم  نه اینکه به اسم با دین و بی
  دین   مسلمان مسیحی  کرد ترک   
  لر عرب  و… بهایی  بابی  
  بهایی مسلمان به جنگ هم برویم . تنها راه رهایی ما اتحاد است  اتحاد تمامی مردم در بند  طبقه متوسط و فقیر.  ما در حقیقت دو گروه هستیم غارتگران  و غارت شده گان   غارتگران باهم متحد هستند و مدام مارا گروه
  بندی کرده بجان هم میاندازند تاخودشان بدون سرخر 
  سرمایه های ملی مارا غارت کنند و باهمکاری دزدان عظیم شان بین المللی
  ثروتهای مارا بربایند.  و ماهای گروه بندی
  شده و طبقه بندی شده هم با هم در زد خورد هستیم. 
  و گروه هایی از مارا هم با ثروتهای ملی خودمان که بر آنها چنگ انداخته اند
  استخدام میکنند و بجان ما می اندازند. تمامی امکانها مال آنان است و تمامی ناراحتی
  ها مال ما؟ آیا این یک راه عدالت است؟

   

  دو نفر تحصیل کرده با یک مدرک یکی
  میلیاردها دلار ثروت دارد ویکی حتی استخدام هم نمی شود و از بیکاری و بی برنامگی
  به گروه های غارتگر پناه می برد. 

  اگر ماهم مثل آنان اتحاد داشته
  باشیم  مسلم است که زیر زنجیر غارتگریهای
  آنان نخواهیم رفت.  کشورهای آنان اتحادیه
  اروپ   ولایات متحد آمریک  هست 
  وکشورهای ما  کردستان عراق  کردستان ایران 
  ترکیه  سوریه و… کردهای مارا در
  چندین کشور تقسیم بندی کرده اند و خودشان با انواع اقسام ملیتها  نژادها زبانها یک ولایات متحده درست کرده اند؟
  کشورهای مارا بطور مصنوعی تقسیم کرده اند و خودشان متحد؟  پارسها در چندین کشور تقسیم شده اند و برسر
  هرکدامشان یک خود خواه ویک تمامیت طلب سوار کرده اند تا از اتحادشان جلوگیری
  کنند.  امپراطوری بحرین درست کرده اند و یک
  سنی را سوار اکثریت شیعه کرده اند. شیوخ عرب را سوار مردم بی پناه عرب شده کرده
  اند.  با حربه دین ملیت  نژاد 
  زبان بجان مردم افتاده اند و تخم نفرت کشت میکنند.  به دست برادران آریانا یا خراسانی  یا افغانستانی ما تفنگ داده اند که همدیگر را
  بنامهای پوچ کمونیست  کاپیتالیست   امپریالیست  
  تروریست   شیعه  سنی   و
  طالبان ظالمان بکشند.  و بردار آویران کنند
  و در پای آن شادی کنند.  طمع  ثروت غیرمشروع اندوزی  غارت 
  دزدی  فساد رشوه خواری  کشتار دگر اندیشان  و دیگران  
  افسانه قهر و کینه و نفرت بین بی دینان و با دینان همه آثار شوم آنانی است
  که مارا بجان هم انداخته اند.

  متاسفانه حتی گفته های بزرگان ما
  هم دیگر گویا اثری ندارد.    درحالیکه مردم
  ما در فقر و فلاکت  زندگی میکنند  ثروتمندان ما به حج میروند که گفته حضرت   مولانا را گوش 
  نمی کنند          ای بیخبران  کجایید کجایید    محبوب در اینجاست بیایید بیایید   محبوب تو همسایه دیوار به دیوار    تو در بیابان حیران وسرگردان چرایی  

   

  یا حضرت سعدی   بنی آدم اعضای یک پیکرند    که در آفرینش زیک گوهرند  چو عضوی بدرد آورد روزگار    دگر عضوها را نماند  قرار        
  توکز محنت دیگران بی غمی   نشاید که
  نامت نهند آدمی .  حضرت مسیح       همدیگر را دوست بدارید همچنانکه من شما را
  دوست داشتم   دشمن خود را هم دوست بدارید و
  به او محبت کنید.     اگر کسی از شما
  پیراهنتان را خواست  کت خود را هم به او
  بدهید.  اگر کسی به گونه راست شما سیلی
  زد   گونه چپ خود را هم به او عرضه
  کنید.   اگر کسی از شما خواست که با او یک
  کیلومتر راه همراهی کنید با او دوکیلومتر بروید 
  مردم را دوست بدارید و از بدیهای آنان را گذشت کنید.  یا حضرت 
  محمد   اگر علم در چین هم هست بروید
  و آموزش ببینید   دانشجویی و دنبال علم
  رفتن وتحصیل برهر مرد و زن مسلمان فرض و واجب است.  حضرت بهاالله  
  اگر دین مایه ناراحتی و نفاق است 
  بی دینی بهتر است   یا همه شما
  باریک دارید و برگهای یک شاخسار  به چشم
  بیگانگی درهم ننگرید   که سراپرده یگانگی
  در عالم برپاشده است که همه شما گلبرگهای یک گلبن هستید.   حالا آیا هیچ یک از این دستورها بطور کامل عمل
  میشود و توسط همگان مورد عنایت قرار میگیرد؟ 
  اگر عمل میشد که ما اینهمه مشگل نداشتیم. 
  نگذارید که عشق بمیرد  و ما تا ابد
  در فکر جمع مال منال غیر مشروع باشیم و از هر راهی و از هر دری فکر غارت دیگران
  باشیم و تخم کینه  فساد را پراکنده
  کنیم   بیایید با دوستی و اتحاد این زندگی
  را برای همه شیرین سازیم  و ماهم مثل
  غارتگران و ثروتمندان با اموال غیر مشروع با اعداد نجومی باهم متحد باشیم.