یکی از مَزایایِ حجابِ اسلامی: سکسِ بی دَردسَرِ وَزیر عُلوم دَر آسانسور! ۲۸۵

– سکسِ وزیر عُلوم با رییس موزه ملی ایران در آسانسور:

چندی پیش فیلمی بَر روی اینترنت قرار گرفت که دَر آن کامران دانشجو، وزیر علوم حکومت اسلامی را در حالِ بغل کردن، لَمس نمودن و بوسیدن خانم آزاده اردکانی که رییس موزه ملی ایران است، نشان می دهد؛ این فیلم به صورت مخفیانه و از طریق دوربین های نصب شده در آسانسورِ ساختمان کارگزینی وزارتِ علوم ضبط و منتشر شده است.

اینکه آیا واقعن آن مرد وزیر علوم و آن خانم رییس موزه ملی ایران است، هنوز کاملن مشخص نیست اما مسئله چیز دیگری است؛ چگونه است که در حکومت اسلامیِ امام زمانی سزایِ دوستی دختران و پسرانِ جوانِ ایرانی با یکدیگر توهین، تحقیر، زندان و شکنجه است و در هَر کوی و بَرزنی گشت های ارشادِ اسلامی دَر روابط خصوصی و انسانی شهروندان ایران زمین سَرک می کشند تا مبادا، خدایی ناکرده، فعلِ حرامی! صورت گیرد و آبروی مسلمانانِ جهان خدشه دار شود اما اداره جات و سازمان های دولتی مملکت به فاحشه خانه ها و صیغه خانه ها تبدیل شده اند؟

فرتور خانم آزاده اردکانی، رییس موزه ملی ایران که در آسانسور مشغول ایفای نقش در کنار آقای وزیر بودند را نشان می دهد! به راستی که ایشان سمبل یک بانوی کامل مسلمان هستند که با استفاده از حجاب اسلامی خواستار تطهیر ماهیت راستین خویشند.

فرتور خانم آزاده اردکانی، رییس موزه ملی ایران که در آسانسور مشغول ایفای نقش در کنار آقای وزیر بودند را نشان می دهد! به راستی که ایشان سمبل یک بانوی کامل مسلمان هستند که با استفاده از حجاب اسلامی خواستار تطهیر ماهیت راستین خویشند.

چرا یک دختر و پسر جوان ایرانی که به یکدیگر علاقه مندند اجازه ندارند تا آزادانه در اجتماع ظاهر شده، عشق بازی کرده و به یکدیگر ابراز محبت کنند و باید تمامی کارهایِ مربوط به رابطه شان همراه با تَرس و خفقان و تاریکی باشد اما وَزیر علوم کشور یا هر فَرد مسئول دیگری با هَر پُست دولتی – سیاسی به سادگی و بدونِ کمترین تَرس و هَراسی به بوسیدن و دست مالی کردن و تجاوز به زنان و دخترانِ مجرد و متأهل زیر دستش در محل کار خود مشغول است؟

سکسِ چهره های سیاسی در آسانسور و حَریم خصوصی ایشان:

پَس از انتشار آن ویدیو عده ای اپوزوسیونِ ایرانی را که بدین مسئله پرداختند را متحجر و عقب مانده خواندند و همچون همیشه بَرخی از هم میهنان مان، کاتولیک تَر از پاپ گشتند و به دفاعِ غلط از حقوق انسانی آقای دانشجو و خانمِ اردکانی پرداختند؛ پاسخ نگارنده بدان دوستان این است که گرامیان، روابط خصوصی آن اَفراد کاملن به خودشان مربوط است اما به دو دلیل زیر، پرداختن رسانه ها بدین موضوع، نقض حریم خصوصی ایشان نیست:

یک: در مملکتی که داشتنِ هرگونه رابطه دوستانه و انسانی میان دُختر و پسر قَبل از ازدواج رَسمی شان به سبکِ محمد بن عبدالله و طبق سنت شَرم آور وی جُرم خوانده می شود و افرادی که تابو شکنی کرده و با تمامی این سَختی ها و قوانین عقب افتاده با جنس مخالف خود رابطه برقرار می کنند، با پیگرد و مجازات قانونی رو به رو می شوند؛ یک مسئول دولتی که به اصل نظام معتقد است و خود بارها و بارها روابط انسانی میان دختران و پسران را کوبیده و هرگونه ارتباطی میانِ آنان را حرام می داند، نمی تواند با خانمی در آسانسورِ اداره محل کارش، عشق بازی کند!

اینگونه افرادی (مانند آقای دانشجو) که دیگران را از انجام کارهایی مَنع می کنند اما خودشان مشغول انجامِ آن اعمالند را ریاکار خوانده و کردارِ زشت شان را به زبانِ عامیانه “جا نماز آب کشیدن” می نامند؛ دانشجو و امثالِ وی که از مدافعان طرحِ تفکیک جنسیتی دانشگاه ها بوده و خواهانِ جدایی هر چه بیشتر دختران و پسران از یکدیگر و پیچیده شدن بانوان ایرانی در میان چادرِ سیاهِ تازیان اَند اما خودشان مشغول سکس با منشی دفاتر محل کار و سایر زنان اطراف شان هستند، مصداق بارز افرادِ دو رو و ریاکار می باشند و پرداختنِ رسانه ها به ماجراهای جنسی ایشان، به هیچ وجه شکستن حریم خصوصی شان نیست.

در این ویدیو بوسیدن و دست مالی کردن خانم اردکانی توسط وزیر علوم حکومت اسلامی در آسانسور اداره محل کارشان را مشاهده می کنید.

دو: اصولن چهره های مشهور و سیاسی که شخصیت هایی عمومی هستند و مردم آنان را با رویِ چهره های شان شناسایی می کنند، زَمانی که در خیابان ها و در کنار سایر شهروندان قدم می زنند و یا هنگامی که در محل کارشان و یا یک سفر خارجی دولتی حضور دارند، چیزی به نام زندگی خصوصی ندارند؛ هَر آنچه هست به دلیل اینکه در پیشگاهِ دید مردمان جامعه است، عمومی است و جنبه خصوصی ندارد.

بَرای مثال زَمانی که رییس جمهور یک کشور در طیِ یک سخنرانی، انگشت در بینی خود می کند، با اینکه این یک عَمل شخصی است (هر چَند جلوه خوبی ندارد) اما رسانه ها بین کار خواهند پرداخت و تیتر بَرخی از روزنامه ها و مجلات خواهد شد! این در حالی است که امکان دارد رییس جمهور نام بُرده تمام وقتی که در خانه خود حضور دارد را انگشت به بینی! سَر کند و این موضوع شخصی وی است و پرداختن به آن، شکستن حریم خصوصی او می باشد.

حال کدام منطقی می پذیرد که دَست مالی و بوسیدن خانم آزاده اردکانی توسط آقایِ دانشجو در آسانسور محل کارشان، آن هَم در یک کشور اسلامی همانند ایران که هر گونه رابطه میان زَن و مَرد در صورت عدمِ ازدواج شان با یکدیگر، حَرام و غیر قانونی است! جنبه خصوصی دارد و پرداختن رسانه ها بدین مسئله، نقض حریم خصوصی افراد است؟ تَصمیم گیری با شما خواننده گرامی است.

– حجابِ اسلامی خانمِ اَردکانی سَببِ سکسِ بی دَردسَر آقای وَزیر:

همانطور که در ویدیو مشاهده کردید، خانم اَردکانی از یک حجابِ اسلامی تمام عَیار برخوردارند و از دیدِ روحانیون مسلمان و رَهبر حکومت اسلامی، وی یک بانویِ کامل و پاک مسلمان است! نخست اینکه این ویدیو خود ثابت می کند که داشتنِ حجاب اسلامی به مَعنای داشتنِ حیا و عفت و نجابت نیست! هَر زَنی دَرمانده ای که تَن به قوانین نکبت بارِ اسلامی داده و بَرایِ لقمه ای نان و یا خواسته های شَخصی دیگری همچون ثَواب بُردن! صیغه این و آن می شَود نیز چادر به سَر دارد و حجاب اسلامی را رعایت می کند!

فرتور کامران دانشجو، وزیر علوم رژیم اسلامی را نشان می دهد که اخیرن خواستارِ ممنوعیت ورود جوانان آزادی خواهی که در سال 88 در جنبش مردمی ایران شرکت داشتند، به دانشگاه ها شده بود. به راستی پاسخ این آدمک ریاکار را چه باید داد؟!

فرتور کامران دانشجو، وزیر علوم رژیم اسلامی را نشان می دهد که اخیرن خواستارِ ممنوعیت ورود جوانان آزادی خواهی که در سال ۸۸ در جنبش مردمی ایران شرکت داشتند، به دانشگاه ها شده بود. به راستی پاسخ این آدمک ریاکار را چه باید داد؟!

نکته دیگر اینکه این ویدیو به روشنی ثابت می کند که “حجاب مصونیت نمی آورد” و چشم های ناپاک مردمانی همچون آقای دانشجو، بانوانِ غرق در حجابی همچون خانم اردکانی را نیز از زاویه جنسی بَرانداز کرده و سَرانجام زنان محجبه اسلامی را به بستر های چرکین شان می کشند! حجاب داشتن به مَعنای شرافت و انسانیت داشتن نیست و اصولن حجاب اجباری و زشت زنان مسلمان، با آزادگی و خردگرایی رابطه عَکس دارد؛ هَر چفدر یک زَن با حجاب تَر است، وی بیشتر به اسارتِ دین دَرآمده و توان کمتری بَرای بهره بردن از خرد و منطقش دارد.

نکته آخر اینکه حجاب به شدت اسلامیِ سرکار خانم اردکانی، کام گرفتن را بَرای آقای وزیر بسیار ساده تَر کرده است؛ چرا که وَقتی اشخاصِ دیگری واردِ آسانسور می شوند، آن بانویِ مسلمان حجابش را سِفت تر می گیرد و نقابِ پاکی و عفت به صورت می زند و فکر اینکه خانمِ رییس و آقای وزیر در حال عشق بازی بوده اند، به ذهن هیچ کسی خطور نمی کند.

در یک جمله می توان گفت که حجاب اسلامی خانم رییس تَنها نقابی است که هَرزگی را به بَندگی تبدیل می کند؛ هَر زمان که وی با آقای وَزیر تنهاست نقاب بَر افتاده و وی خودش می شود و کام دل می گیرد اما به محض ورود شخص ثالثی، چادر سیاه رنگی که به سَر دارد را مُحکم بغل گرفته و خود را پاک و مطهر و نجیب نشان می دهد! این یکی از مزایایِ حجاب اسلامی است که هَر زَن بی اخلاق و پست و دون مایه ای را قدیسی آسمانی نشان می دهد!

 • Soli_moh

  جان و مال مردم بدبخت ایران و ببین که دست کیاا افتاده ؟؟ از وزیر زن لکاته ی ج. ا که بلوغ فکری زنان را در ۴۰ سالگی میدانه تا ک… دادن خانم ریس موزه ی ملی به وزززززززززززیررر  علوم ، سکس مجری برنامه های مذهبیشوون فرزاد جمشیدی با دختران و… زیر این لچک سیاه و در هیبت اسلام و مذهب چه کقافت کاریهایی که پنهان نیست  !!

  بقیه اش هم بزوودی زود بیون خواهد افتادد …

  • سلام

   همینجوری تحت تاثیر قرار نگیر . این فیلم ربطی به وزیر علوم و رئیس موزه نداره .

  • آرمین

   این فیلم ساختگیه از دونفر که تشابه قیافه دارن استفاده شده

 • Sd_fazli

  تو که راست میگی!!!!برو اقا اگه قرار کسی بره أون شمایی که خودتون را بهً کشورهای گدا گشنه ترک زبان میچسبانید،برید همونجا زندگی کنید،هیچی نمیگیم پررو نشید دیگه.تو یک مهمانی در کشور ما و وقت این هست که زحمت کم کنی،بدو بدو برو قبل از اینکه با پس گردنی بیرونتون ننداختیم

  • Tork

    هوی عمو ۴۰ میلیون نفر ایران تورکن بدبخت ما یه روز تو این کشور دست از کار بکشیم شماها باید برین گدایی ، بدبخت شما یه زبان واسه ی خودتون ندارین همه کلماتتون عربی ، انگلیسی و ترکیه اونوقت اومدی میگی زحمتو کم کنین برو عمو ریز میبینمت اصلا نمیبینمت…..اوهو………..

   • PARS

    خوب همین حرفها رو میزنید که ملت شاکی میشن دیگه! با چه معیاری گفتی ۴۰ میلیون ترک داریم؟!!!! یعنی ۴۰ میلیون ترک داریم بقیه اقوام ایران ۳۰ میلیون هستن؟ اینطوری باشه که زبون رسمی رو فارسی نمیذاشتن که برادر… حرف حساب بزن که کسی تیکه بهت نندازه

    • Shamlo_persia

     chiye  haghighat talkhe  .۴۰ milion torke  ۱۰ milion kordo lore 5 milion arabe 30 milyoon  farso afghani

    • farsilary sikan

      nano sikayam ha khafalan got istir tork gabanda dayanma ki soz fars larda ono gormiam

     • Turklerisikarim

      sen gel otur benim sikimin ustuneh gutveran senin aghzina sikarim ben anana sikarim oruzbu cucuk

    • Nargespower

      آقایون من تمام حرفاتونو خوندم نمیخوام دخالت کنم ولی tork راست میگه بیشتر مردم ایران ترکن.از شمالش گرفته تا جنوب وشرق وغرب من با دلیل میگم .ولی اینو یادتون نره ما همه ایرانی هستیم نشین مثل درختی که از توش داره خورده میشه ما بایدبا هم متحد با شیم یه مشت کثافت دیگرو مورد خطاب قرار بدیم .ممنون

    • Iranebozorg2013

     مولانای پارسی می فرمایند
      که بفروش بفروش این گوش خر -کاین سخن را درنیابد گوش خر

     • hossein

      vai be hall ma age in chob ballaye sar ma nabashe..zende bad akhond ….

   • Tooooooooooooork

    این آذری های مغول نما مگر نبودند که آخوند ها را وارد ایران کردند؟؟؟؟؟
    تنها از یک راه میشه این گفته ی شما رو اثبات کرد اونم این که اگه این همه خر توی ایران نبود قیمت خر سربه فلک میگذاشت.

    -چوون سن سن الیه بیلووخ بیر ایرفقینان آذری لرین ونه تورک لرین آمارین زوران گوجن ۱۳-۱۴درصد یتیرماغ اولا
    ولی اگر اصیل تورک لردن ایسییسن بیر آمار الینده اولا دییه بیلم که اوقدر ده
    ایران دا تورکمن یوخدور که آمار لاردا حساب اولا .

    • Nedao-orom

     راستی میگی tooooooooooooooooork جان این چیزی که گفتین  یه ضرب المثل آذری هست.

  • Sohhrrab aldang

   سهراب الدنگ از چند سطر نوشته یه ترک ترسیدی؟اصلاً فکر نمیکردی که اینطور بشه ؟ عادت کرده بودی تو بگی و چند تا ابله به به چح چح کنند تو هم خوشحال بشی؟ فکر نمیکردی بزرگواری و متانت ترکها در برابر توهین های شما حدّی دارد؟ توله سگهای که تا ٨٠ سال پیش واق واق در حضور ترکها میکردندحالا پارس پارس میکنند؟ شما ملیجکهای و رقاصه های دربار ترک ها در این ٨٠ سال اخیر انهم تنها به خاطر تغییر نظام در اروپا بعد از جنگ جهانی اول و به وجود آمدن صهیونیست ها با حیله و حمایت انان چند تکه سنگ یونانی را تاریخ خود قرار دادید و ملیجک صهیونیست ها شدید به صاحبان و پاسدارن و سازندگان این سرزمین ترک ها(سومریها) تو هین میکنید؟ ترکها این سرزمین را ساختند و از ان مراقبت خواهند کرد و توله پارسها را چخ چخ کنان تا قله های هند وکش افغانستان و هند فراری خواهند داد

   • Peyman

    خاک بر سر همتون ، الحق که جهان سوم لایق ماست. الحق که که از ماست که بر ماست. باشیزا داش سالم

   • Kirkoloft

    avalan ke kire harchi kordo baloocho loro khozestaniye too kose khakharo madare jendat torke khare4 ablah ..kire farsarao havalat nadadam chon kireshoon kasif mishe ,,, to aval boro ghiyafe goozee dahatito too ayne bebin ke yade babaye barkeshe ghateret miofti bad biya inja gooz gooz kon TORKE KHAARRRRRRRRRRRRR

    • sikaram faslarin ……

      kir manam too kose nanat. fagat ino mikham na chize Dg. 

  • sohrabee aaldang

   سهراب الدنگ به خودت شاشیدی که نوشته های منو پاک کردی؟ ٨٠ ساله عادت کردید به ترکها توهین کنید و خر خطاب کنید؟ از متانت و صعه صدر ترکهای شریف نهایت سو استفاده را کردید ولی کور خوندید هیچ زمان نزاکت و احترام ترکها را به حساب نادانی ما نذار هیچ وقت جسارت و بزرگواری ترکها را به بوته آزمایش نذار که بیش از هزار سال بر این سرزمین حکومت کردند ولی هیچ قومی را تحقیر یا آسمیله نکردند ولی در این ٨٠. سال اخیر چنان توهین و تحقیر از طرف فارسها شدند که دیگر جای بردباری و پرهیز از خشونت را روا نمیدانیم و تا فارسهای نمک نشناس را تا کوهای هند و کش پس نرانیم از پا نخواهیم نشست …

  • Shamlo_persia

   bepa ma shomaro biroon  nandazim  araba..  hendia..pakestania  .afghania..  ma babak  ro  dashtimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  • sohrabee aaldang

   ما در این سرزمین  فارس زبان  داریم ولی‌ پارس(با پارس سگا اشتباه گرفته شود) نداریم.اینها هموطنان  ترک ما هستند که فارس زبان شدند که صاحبان اصلی این سرزمین هستند(سومری ها) طرح صهیونیست بود که چند تیکه سنگ یونانی را تاریخ این پارس‌ها قرار داد و ۸۰ ساله که دارند پاچیه ترک‌ها را میگیرند. یه چخی سهمگین اینا را فراری میده تا کوه‌های هندکش در افغانستان

  • مغول پر افتخار

   کس ننه همه آریایی های آذربایجان
   آذربایجان فقط مال ما مغول هاست
   اصلن کس ننه هر کی که تو آذربایجان سفید پوسته
   آره من افتخارم اینه که مغولم کسکشای فارسه مادر جنده عرب های مادر جنده کردهای مادر جنده بلوچهای مادر جنده شمالیهای خوار جنده حرومزاده
   کس ننه کسی که به قوم پر افتخار مغول فحش میده
   زنده باد ترکیه
   همتونو میکشیم به وقتش جاکشای آریایی سفید پوست

  • farssikan

    فارس افغانی عرب زاده نمیخاد راجع به ترکا نظر بدی دهنت کثیفه آب بکش اول

  • Dsfsaf

   گدا گشنه باباته 

 • Ppo

  آخه اندکی فکر هم خوبه !
  به فرض که وزیر علوم آدم نادرستی باشه ، انقدر احمق هست که نمیدونه آسانسور محل کارش دوربین داره؟!؟!؟!؟!
  جدای از این ، برای اینکه کاری بکنه نمیتونه تو دفترش باشه؟!؟!یا جای دیگه؟!؟!
  متاسفم براتون
  گرچه خودم اصلا از دانشجو خوشم نمیاد ، اما این مطلب شما هم خیلی احمقانه هست
  امیدوارم جرات انتشار نظر من رو داشته باشید

  • Khlil42000

   to ham ajeb ahmeghi hessti ha

  • آرمین

   آنچه که ایان است چه حاجت به بیان است شما می توانید ویدوی کامل این افتضاح را با وضوح تصویر بسیار بالا در سایت یو تیوب مشاهده نمایید. البته قبلا هم از این سوتی ها زیاد داده شده مانند نقش آفرینی حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا گلستان که فیلم کامل آن نیز با وضوح بالا در یو تیوب موجود است و یا ماجرای یردار زارع در لخت نمودن تعدادی از زنان متاهل و وادار نمودن آنها به اقامه نماز بجاعت در حالیکه کاملا لخت بودند و خودش از پشت سر آنها را تماشا می نمود و … به نظر میرسد این تصاویر از دوربینهای مخفی مربوط به وزارت اطلاعات و در پی اختلافات جناحی درز کرده است وگرنه این خانمها و آقایون باهوش تر از این حرفان که دم به تله بدهند

 • Sar_zamin

  خوشتون میاد کس شعر تحویل مردم بدین؟؟؟ این کجاش کامران دانشجو هستش؟؟؟
  خاک عالم بر سرتون کنن، همین بلا سر ناموس خودتونم میاد بی ناموسای دیوس
  هرچی فحش توی عالمه کمتونه

  • Khlili

   hala egr ham nist shoma begoeid hesst .mersi

  • altay tabrizli

   در پاسخ به عقده ای های خود کم بینی که به ملت بزرگ و قهرمان ترک توهین می کنند به قهرمانانی همچون بابک که با عربها جنگید و آنان را به درک واصل کرد تا نتوانند به ناموس شما تجاوز کنند وای بر شما که خیلی نمک به حرامید

   در محضر ترک
    
    
   ای هرزه گیاه باغ ایران                 ای روباه سرزمین شیران
   بازی نه نمای با دم شیر                هرچند بدست اوست زنجیر
   توهین نه نمای به قوم و کیشم         که از هر جهتی من از تو بیشم
   در محضر ترک ادب نگهدار          سر خم کن و حرمت و ادب دار
   ما با ادبیم با ادب باش                    واز بی ادبی گزیده لب باش
   ما ترک غیور و قهرمانیم                ما سرور مردم جهانیم
   ما ملت قهرمان ترکیم                     ما زاده سرزمین گرگیم
   پا چون به حریم ما گذارید                ساکت شده پارس کم نمایید
   رویه تو اگر کمی حیا داشت             اندیشه تو اگرصفا داشت
   گر احمق و بی حیا نبودی                 درمانده و بی نوا نبودی
   در خانه دل تو را چو کس بود             فرمایش شهریار بس بود
   اما چه کنم که بی حیائی                     تو مظهر جوری و جفائی
   خود بنده ادب گسسته خواهی                خود حرمت خود شکسته خواهی
   ای مظهر هر فسادو پستی                    هان حرمت عارفان شکستی
   بنگر که چه بی اصالتی تو                    بی حرمت و بی لیاقتی تو
   در اوج کلاس بی کلاسی                      تو وصله زشت یک لباسی
   حیف است بگویم ات خری تو             تهرانی(افغانی) لوس و انتری تو
    اویزه گوش کن زاین پس                    هر دور و زمان و پیش هرکس
    زاین بعد به هرکجا رسیدی                   هر جا که نشان ز ترک دیدی
    بر خیز و وفای خود نشان ده                  در محضر ترک دُم تکان دِه
     یادت نرود وَلُ به گاهی                       این گفته ماندگار شاهی

   • علی

    نفهم الدنگ کسگش نمیگم ترک بده.نه همه ما انسانیم ای جاکش.ولی بابک خرمدین اگر ترک بود که اسمش ایلدررم بود(مثلا از اسم های ترکی)آخه کیرم تو ذاتت چرا گه زیادی میخوری.مادر جنده ترک و فارس و لر و گیل همه ایرانی اند و باید توی کیر تو دهن یاد بگیری که همه نژاد ها باید بتونن کنار هم با صلح بزیند.کیرم تو افکار تاریکت هر لجنی که هستی.کیرم تو کون تنگت.

 • Moimpex

  نه بابا، کی میگه ترکها خرن؟  روایت است که حضرت آدم اول ترک بوده بعدا آدم شده.

  • Tork

   بله اول ترک بود و بنده ی خدا ولی وقتی مثل شماها شد دیگه جنسش خراب شد و شماها به دنیا اومدین و گند زدین به این عالم کاش همون ترک میموند

   • استاددخو

     باشه آقاجان ما از آدم بوجود اومدیم ، شماها هم از خر
    =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   • Masoudaharli

    چه بار دانشی ای داشت این درفشانی تان
    اسپند دود کنید

  • Ebrahim_7478

   از ترک ها مثل این که خاطره بدی داری نه؟؟

   • Mahdibarosh

    به شما چرا برخورد مگر شما هم دوغوز تشریف دارید؟؟؟؟

  • Ebrahim_7478

   حیف است که گویمت خری تو تهرانی لوس و انتری تو

  • Ahmadi

   torka mage nanato gayidan  konkesh ke az torka  bad migi age gayidan begoo bedoonim

  • sohrabee aaldange

   ما در این سرزمین  فارس زبان  داریم ولی‌ پارس(با پارس سگا اشتباه گرفته شود) نداریم.اینها هموطنان  ترک ما هستند که فارس زبان شدند که صاحبان اصلی این سرزمین هستند(سومری ها) طرح صهیونیست بود که چند تیکه سنگ یونانی را تاریخ این پارس‌ها قرار داد و ۸۰ ساله که دارند پاچیه ترک‌ها را میگیرند. یه چخی سهمگین اینا را فراری میده تا کوه‌های هندکش در افغانستان

   • Saeideh

    hich antaro kesafati be torko loro… hag nadare tohin kone. che kesafatayian ke az jashun boland mishan be hame tohin mikonan. kesi kambood dareo nemitune kesafatkariyasho tojih kone gardane bagie mindaze. 

  • Ali Salahi123

   kire torkaye alam ke tebge amar hadagal 1 milyard tork tu donya hast lakosse harchi nausete bi namuse kos keshe valadol heiz ke afganga gayid zane gadeto fars be vojud umad

   • همه هموطنان آذری ولر وکرد وفارس…عزیزدل مایند،ولی شما که ماشاالله انقدرسوادت بالاست که میگی طبق آماریک میلیارد!ترک توی دنیاداریم چراانقدر دهنت کثیفه وفحش میدی؟ازیک میلیارد نفرتون اینجوری دفاع می کنی؟براتون متاسفم،برای هرایرانی که به ایرانی دیگه توهین کنه متاسفم

 • iranzad

  خمینی و محمد  و علی  و اسلام در کنار شارلاتان هائی  مثل فولادوند و مشیری جاکش و سروش و کدیور جاکش نمیگذارند که این کشور سرو سامان بگیرد مگه الان فولادوند در سواحل اسپانیا با خانوما حال نمیکنه؟ مگه این مشیری جاکش چوب لا چرخ اپوزسیون نمیزاره ؟ این جاکش دانشجو هم از همه بدتر 

  • mehman

    جاکشی هایی مثل تو گند می زنن به همه چی . با این تربیتت معلومه از چاله میدون اومدی .

 • Ramya_ramtin

  :))

 • فقط دلم می‌خواد بدونم این زنیکه مجرد یا متاهل ؟!!!
  اگه متاهل باشه که باید سنگسار بشه،اما اگه مجرد باشه مطمئن باشید که این عوضیها ۳ سوت واسشون صیغه محرمیت از قدیم درس می‌کنن که کارشون رو توجیه کنن.حالم ازشون به هم میخوره.این عوضیها راه به راه جوونای مردم رو اعدام می‌کنن،اینم نمکی رو زخم تازه ملت

  • آرمین

   توخودت با این عکست معلومه چکاره ای پس خفه شووو
   این فیلم ساختگیه

 • نکته بین

  این خبرتون از چندین جنبه دارای ایراد و اشکاله. 
  ۱- آزاده اردکانی دو سالیه که دیگه مدیر موزه ملی نیست.
  ۲- امکان نداره که وزیر علوم در آسانسور مجموعه ای که مدیرتش رو برعهده داره و از سوراخ سونبه های اون آگاه است دست به چنین کاری بزنه.
  ۳- آسانسور وزیر در وزارت علوم اختصاصی است. یعنی اون از آسانسوری تردد می کنه که تنها خودشه و خودش.
  ۴- وزیر حتی وزارت علوم بدون محافظ تردد نمی کنه.
  ۵- آسانسور در فلیم اصلا آسانسور وزارت علوم نیست. دکمه ها این آسانسور هیچ شباهتی با آسانسور وزارت علوم نداره
   ۵- این زن در تصویر اصلا آزاده اردکانی نیست. آزاده اردکانی اونقدر گنده است که این مرد رو بغل کنه گم می شه
  ۶- مرد در تصویر هم دانشجو نیست. دانشجو به لحاظ جسته لاغره.
  ۷- بابا انصافتون کو با این همه غلط و غلوط چطور دست به تحلیل هم زدین  

  • شهاب

   این ویدئو همه چیز رو به وضوح داره نشون میده. حالا برای شما این واقعیت اینقدر سنگینه که داری آسمون و ریسمون بهم میبافی و جای راست ودروغ رو عوض میکنی. شما فرض کن اینها نبوده ولی همه دنیا میدونن که همینه/…

   • خودتی

    فوضول جان یا هرکس دیگریا ما را الاغ فرض کردی ؟ یا اینکه خودت و جد و آبادت الاغ هستید؟
    این فیلم را از هر جایی که پیدا کردید و یا حتی ساختید با یک نگاه ساده و چند تا نشانی ساده کار خود خرتون هست و خیلی تابلو هست که ساختگی و جعلی است .
    ببخشید از اینکه آنچه لایقتان بود نثارتان کردم . اگر هم نبخشیدید به درک؛
    با این لجن کاری ها ممکن است بتوانید با آبروی مردم بازی کنید لکن در نهایت گوش های درازتان بیرون زده می شود.
    آدم شو

    • بابای خودتی

     اگر کلیپ جعلی هست پس چرا کامران دانشجو و آزاده اردکانی تکذیب نکردند ؟؟

     پس خر خودتی الاغ نفهم که با پول دهنت بسته میشه و برای پول واق واق می کنی.

     • MortadGaa

      همه امورت با پول پیوند داره، وجودت ، سجودت و …
      کافر همه را به کیش خود پندارد

     • مصطفی

      اگه قرار باشه هرکس هرچی گفت وزیر تکذیب کنه پس کی به کار و زندگیش برسه؟ آدم حرف کسی رو تکذیب میکنه که ارزش خوندن و شنیدن داشته باشه.

    • بیشتر آسانسورها دوربین دارن آدمی مثل وزیر که لنگ جا و مکان نیست که بیاد تو آسانسور بکنه هر چند تو اسانسور هم لذت بخشه اما وزیر هر غلطی هم بکنه موضوع اینه که اون فیلم مربوط به کامران دانشجو نیست یه نفر شبیه اونه در هر صورت کس ننه ات

 • Alirza98i7u

  kiram dahane to madar jende ke harom zade tar az too va baghiye tork haye moteasebe nafahm nadidam kose nanat 

  • sikaram faslarin…..

   inhame ke az kir harf mizani mallome ke kir kheyli doos dari na?? okon too kose nanat

 • ………..

  سگ تولها

 • Ahmadlavasani2010

  بسیار  متاثرم که به  این سادهگی بازیچه  دست  استعمار گران می شوید. من یک ایرانی هستم. همه ایران  خاک  من است  و همه اقوام  آن  هم میهن  من.خر  آنانی هستند  که  بازیمی خورند و  ترک را  خر  می نامند. بی غبرت  کسانی هستند  که  رشتیرا  بی غیرت و ناموس فروشمیخوانند. احمق آنان  هستند  که  لر  را  نفهم و  احمق  می  دانند. ترک  غیور است، تاریخ  ایران  ایران  نشان  داده
  گیلک  غیور  است  که چند  سده درمقابل حمله  وحشی  های صحرای نشین عربستان  مقاومت  کرد و تسلیم  نشد .
  لر دلاور است  آنجا  که سرتاسر تاریخ  حضورش را  در پاسداشت  مرزهای ایران  زمین مهر  تایید  زده است
  کرد  سخت کوش و  پهلوان است  که مرز های  خاک  ایران  را ناموس خود  میداند  و درحفظ ناموس خویش از بذل  جان هم دریغ ندارد.
  بلوچ ، عرب ،  ترکمن ، ……… همه  و همه فرزندان  این  آب و خاک  هستند . من  تهرانیم و این را هیچ افتخار نمیدانم . اگر نتوانم بار از  مشکلات ایران را بردارم ……
  ایرانی  هستیم و  ایرانی  بمانیم …… آب  به  آسیاب دشمن  نریزیم.

  • MortadGaa

   خایه مالی هم دنیایی داره

 • parand

  این چه دوربینیه که حرکت داره. دوربین آسانسور که باید ثابت باشه. در ریاکار بودن این افراد شکی نیست ولی در اصالت این فیلم شک دارم.

  • ویدا

   شک داشته باشید یا نداشته باشید همینه که هست و هست و هست اونی که لخت خودشو داخل ویترین به نمایش میزاره میگه من اینم ولی اونی که چادر سرشه خیلی باید ازش بترسی چون نمیدونی چیه و افکارش چیه بله آقا جان این یکیشه فضول محله لطفا باز هم از این ویدیو ها هم بذار تا شک بعضیا که باور ندارن و مثل کبک سرشون رو تو برف کردن ببینند مثل اون امام جماعت گلستان با زن رییس خودش و و و… خیلی چیزهای دیگه فقط کافیه برید یوتیوب و همه و همه چیز رو با مدرک تماشا کنید

 • un

  سلام

  آقا یا خانم گرامی این خبر راست یا دروغ انتشارش کار زشت و کثیفیه
  البته این نظر شخصی بنده است
  خدا با اون عظمتش با آبروی آدما بازی نمی کنه افسوس که ما به راحتی به خودمون اجازه می دیم با آبروی افراد بازی کنیم
  این آدما هر کی می خوان باشن ولی نفس این عمل قابل توجیح نیست برای ضبط کننده و منتشر کننده متاسفم…

 • Sepid_joon42

   خطاب حرف من به همه دوستانیه که اینجا دارن بحث میکنن:
  ما قوم ترک نیستیم و آذری زبان هستیم، آذریها هم اصالتا ایرانین و آذری های باکو هم ایرانی بودن که جدا شدن
  پس لدفا بحث قومیت رو که خواسته بدخواهان مملکته راه نندازیم ما همه قومیت های ایرانی هستیم
  در ایران ترک عثمانی و آذری زبان روس و …. نداریم
  ممنون

  • مهمان

    duste aziz, man ba ekhtelafe qawame irani miokhalefam vali azari-zaban, yek estelaahe man-daravard v ghalate. motaassefaneh yek eddeh az qaowme fars be khodeshun in jesarat ro midand keh morattab beh baqie aqwame iran tohin konand v amsale shoma ham bi-tasir nistid. shoma dar ashaare hafez v molabna v gheyre hich esmi az azari nemishnavid vali tork, mishnavid. ma qoewme tork hastim, farhanfg, qiyafeh v kheili mosghakhasatemun ba qowme fars kheili motafavete, azari-zabane rus ham ehtemaalan kashfe shomast. be har hal, moztaqedam ma bayad, be hamdige ehteram bezarim v hioviate khodemun v sayere aqwam ro enkaar nakonim

  • Mostarab Aldang

   ما در این سرزمین فارسی زبان داریم ولی پارس نه دشمنان این سرزمین پارسها(با پارس سگ اشتباه گرفته شود) هستند و الا ملیونها ترک فارس زبان در شهرهای بزرگ این سرزمین داریم که هموطن ترک ما هستند که فارس زبان شده اند . اینها بازیچه طرح صهیونیست شدند که چند تکه سنگ یونانی در شیراز را تاریخ پارسها قرار داد

  • sohrabee aaldang

   ما در این سرزمین  فارس زبان  داریم ولی‌ پارس(با پارس سگا اشتباه گرفته شود) نداریم.اینها هموطنان  ترک ما هستند که فارس زبان شدند که صاحبان اصلی این سرزمین هستند(سومری ها) طرح صهیونیست بود که چند تیکه سنگ یونانی را تاریخ این پارس‌ها قرار داد و ۸۰ ساله که دارند پاچیه ترک‌ها را میگیرند. یه چخی سهمگین اینا را فراری میده تا کوه‌های هندکش در افغانستان

  • Mostarab Aldang

   ما در این سرزمین  فارس زبان  داریم ولی‌ پارس(با پارس سگا اشتباه گرفته شود) نداریم.اینها هموطنان  ترک ما هستند که فارس زبان شدند که صاحبان اصلی این سرزمین هستند(سومری ها) طرح صهیونیست بود که چند تیکه سنگ یونانی را تاریخ این پارس‌ها قرار داد و ۸۰ ساله که دارند پاچیه ترک‌ها را میگیرند. یه چخی سهمگین اینا را فراری میده تا کوه‌های هندکش در افغانستان

  • ساشا

   و این را هم اضافه کنم که دلیل شباهت بسیار زبان آذری به ترک ها به دلیل ساکن بودن ترک ها (که اصالت روسی و مغولی دارند) در قفقاز و نزدیک به آذربایجان بوده است. بعد ها اکثر این ترک ها به غرب ترکیه امروزی مهاجرت کردند و زبان خود را به آنجا بردند. ضمن اینکه آذری ها از لحاظ ژنتیکی به هندو آریایی ها بسیار نزدیک هستند که از هند تا ایران و ترکیه و یونان و ایتالیا گسترده شده اند. به همین دلیل است که اگر یک هندی، ایرانی، ترک آذری، کرد، یونانی و ایتالیایی و حتا ترک ترکیه را بخواهی فقط از روی عکس و ظاهر تشخیص دهی در بسیاری از موارد به اشتباه می افتی. دلیلش هم این است که ترک های روسیه و مغولستان در بهترین سناریو با نژاد هندو آریایی آمیزش کردند و در دل ژنهای آنها محو شدند. نژاد پرستی خوب نیست، افتخار ایران این است که قبل از ایالات متحده آمریکا اولین ملت چند نژادی و مختلط جهان بوده و الانم هست. فارسی و ترکی و آذری و گویش های نظیر کردی همه همه زبان ارتباط است که بسته به زمان و مکان مردم برای ارتباط با هم استفاده می کردند. این مرز بندی ها مسخره است، چون همین الان در ایالات متحده آمریکا به غیر از زبان اصلی که انگلیسی است مردم از نژادها و با زبان های مختلف هستند و همه خود را آمریکایی می نامند. آمریکا یک منطقه است، یک کشور است. همانطور که ایران یک منطقه است و یک کشور است. همین اروپا برای اینکه یک ملت فرامنطقه ای قدرتمند ایجاد کند دست به احداث اتحادیه اروپا به بیش از ۱۰ زبان مختلف رایج زده. یک خورده افکارتان را آپدیت کنید تا از قافله پیشرفت عقب نمانید. فارسی بیش از اینکه یک زبان قبیله ای باشد، زبان یک ملت است. همانطور که زبان انگلیسی به عنوان زبان مورد تکلم ۲ میلیارد نفر در حال استفاده است. وقتی ۸۰ درصد فرانسوی ها زبان انگلیسی یاد میگیرند به این دلیل است که خود را از یک چیز بزرگ تر می بینند. چرا اینقدر ما در حال تاکید که بر ایجاد مرزهایی هستیم که نهایتا چند کشور تحقیر شده و کوچک را ایجاد خواهد کرد. فکر کنید این نزاع های خانمان سوز بین  آذری زبان ها و کرد ها و ترک های ترکیه و فارس ها به سرانجام برسد. نتیجه آن یک ایران حقیر تر ، یک آذربایجان ۳۰ میلیون نفری بدون دسترسی به نفت و دریای آزاد و یک کردستان بدون دسترسی به آب های آزاد است که کشورهای همسایه همه دلخوشی از آنها ندارند. و همه اینها در حالی است که همه مردم از یک نژاد و یک ملت هستند و بنا به اقتضای زمان و مکان همه زبان فارسی میدانند.

  • fars sikan

    sikdira khod forokhte be fars arab gaeede afghan zade

  • hhaammeedd

    اطلاعات نداری بی خود حرف این افغانی هارو تکرار نکن کجا ما آذری هستیم؟اذری اختراع شده محمد رضا شاه بی عرضه است برا ازبین بردن ترکها ایران! ما ترکیم ترک ایبن تو گوشتون فرو کنین ترکیم ترک

   • Dr

    goore pedaret har ki mikhay bashi bash. bishtar az inke tork bashi, ye hevooni . ye heyvoon. hala to ino too gooshet foro kon. Olash daran bet migan zendegie arroom dar kenare ham. hala to hey bego nanatt zire kodoom ghom rafte. Esraars ham daari???!!

   • sid

    اگر به تاریخ مراجعه کنید می بینید که کمتر از ۳۰۰ ساله که زبان این قسمت از وطنمون به ترکی تبدیل شده . البته اشکال بزرگی هم نیست برادر جان. بنابر این شما آذری هستید. مانند خوزستانی. کرمانشاهی، گیلانی و خراسانی. حال اگر دوست دارید خودتان را ترک بنامید. بحث دیگریست. همین امروز هم افراادی هستند که اسمشون مثلا بهزاد یا بابک بوده و به مقتضای زمان اسمشون را به محمد و علی و غیره تبدیل کردند تا همرنگ جماعت بشوند. شما هم در این هیاهوئی که راه افتاده خودتون را ترک یا هر اسم دیگری می توانید بنامید ولی هویت شما سر جایش باقییست. راستی بابک خرمدین هم ایرانی آذری بود والبته به ترکی هم سخن نمیگفت. گمان ندارم از شعرای بزرگ خطه آذربایجان مثل نظامی گنجوی، صائب تبریزی ، شیخ محمودشبستری و…….. شعری به ترکی گفته .یاخود را ترک نامیده باشند. ضمن اینکه به گواه تاریخ آذریهای ترک زبان بزرگترین پشتیبان ایرانیت مملکت ما و حتی مقوم زبان پارسی بوده اند . حال اگر از آنطرف مرزها نداهای دیگری میرسد خوبست شما آذریهای عزیزبه آنان توجه نکنید.

  • ماهان

   درود بر شرف هر ترک وطن پرست از خون ستارخان باقرخان وشهریار… که اجازه به چهارتا بیشرف نمیدن که جنگ داخلی راه بندازن درود بر شرف شما اذریهای ایران زمین

  • h

   ey bi sharaf

 • Abbasranjbar211

  همه انسانها شریفند ترک و لر فارس نداریم عزیزان بیایید قدر همدیگر و بدانیم 

  • علی

   باهات موافقم…
   نژادپرست کلا کثیفه حالا چه فارس چه ترک چه عرب

   • ایرانی

    نه به نظر من این نژادپرستها گمراه و نادونن هیچ کس
    کثیف اون کسایی هستند که باعث تفرقه و نفاق میشوند…

    این القاب زشت برای قومیتها توطعه اسرایل وآمریکا درجهت تفرقه افکنی هست شما چرا بهش دامن میزنید و هیزم تو آتیش دشمن میریزید هیچ انسانی به واسطه قومیت وویژگیهای انتسابی برتر از دیگری نیست چه ترک چه کرد چه فارس چه ایرانی چه عرب یا آمریکایی معیار ارزش هر انسانی بواسطه اعمالشه حسین ابن علی علیه سلام عرب زبان بودن شمربن زجوشن عرب زبان بود …….. یا سلمان فارسی پارسی زبان و رضا شاه خائن هم پارسی زبان
    ما همه بندگان خدا هستیم و از روح خدا در جسم خاکیمون دمیده شده
    از دیدگاه قرآن کسانی برترند که عمل صالح انجام دهند…لطفا فکر کنید و اهمیت به ارجیف عده ای نادان ویا منافق ندهید و ملعبه دست اونا نشین.
    یاعلی “ع”

 • مهمان

  این فیلم کاملا صحت داره و چند روز پیش هم از یکی از شبکه های ماهواره ای پخش شد . ممنون از انتشار این موضوع . باشه تا آبروی نداشته ی این کثافتا بیشتر از پیش بره !

 • continental89

  چه این ویدئو  حقیقت داشته باشه و نداشته باشه , در دین اسلام  یک عنصر انسانی و جود نداره.  در این ۳۴ سال هم  بانها ئی که باید ثابت بشه ثابت شده , که  دین اسلام بوی گند میده . از دینی که رهبر ان  یعنی محمد;  زنبازی , پدوفیلی و  قارتگری ,  و  علی  شمشیرکشی و کشتار رو نمایندگی میکنند, چه انتظاری از طرفداران  انها  مثل این مردک  زنباز  و این زنک صیقه ای  میشه داشت.  این اولین  بار نیست , که چنین ویدئوی از این اسلامگران بی شرم دزد و جنایتکار بیرون داده شد. قبلن هم از سران این رژیم فاشیست ویدیو های انچنانی دیده شده. سیستمی که رهبر  ان خمینی   تمام عمرش رو  با مسائل جنسی  انهم از ناب محمدی  پدوفیلی مشقول کرده  و  هتا هم خوابی با  نوژاد رو  برای مردان  جایز شمرده ,  میشه  فکر کرد که اخلاق اسلن  در  این دین معنی داره!!!!!!!!!!!!!!!!   

  • Mm

   جناب کانتیننتال. مادرتو خر بگاد. مادر جنده بابا کونی. ببخشید البته بهت توهین میکنم ها. اما حقته چون تو و مادر قحبه هایی مثل تو که ادعای روشنفکری دارن هنوز قدم اول احترام به بقیه رو یاد نگرفتن و خیلی راحت تو سایتهای مختلف به مقدسات یه عده توهین میکنن. به راست و دروغ ادعاهایی که راجع به این افراد میگی کاری ندارم. اما بهر حال واسه یه عده قابل احترامن. همونطوری که پدر و مادر تو واست محترمن و دوس نداری بهشون توهین بشه.

   • irani

     میگم اگه احترام به مقدسات یه امر معقول و منطقی هست . پس چرا محمد بن عبدالله به مقدسات مشرکان و کفار بی احترامی کرد ؟

    • دوستدار اسلام

     تا اون مقدس چی باشه! بت, زنده به گور کردن دخترا یا …

 • Kateb

  اصلا این یارو کامران دانشجو نیست که بابا. آخه یه وزیر  میتونه به راحتی در اتاقش این کار رو بکنه. ضمن اینکه برخورد افراد با وزیر اینطور نیست که اصلا کسی حتی بهش سلام هم نکن در آسانسور. بعدش وزیر که هی نمیره بالا و پائین بعدش هم طرف محافظ داره پس اونها کوشن. لطفا دری وری نگید من اصل این فیلم رو تکذیب نمی کنم ولی کامران دانشجو نیست.

 • Morteza

  من بسیار متاسف ام از این همه تهمت وقضاوت های سلیقه ای چرا که خودت داری میگی مطمئن نیستی این افراد دقیقا کی هستن ولی به راحتی عکس و نام آنها رو میذاری. 

 • Aydin

  torkha soomeri shodan yeho?! man khodam tabriziam, az daste ahrfaye ahmaghaneye adamayi mesle shoma dige khoonam be joosh umade, hamin shoma ha hastin aberooyae maharo bordid. eyne khar rah mioftid ar ar mikonid aberooye maharo mibarid, morde shoore harchi adame nafahem khare mesle toe bebaran! che fars che kord che tork che afrighai, adame khar hameja hast.

  • Maryamasia

   بابا با این مردم دانشمنگ در نیفت
   این ها چیزی حالیشون نیست دیدی مثه این قوم یاجوج ماجوج ریختن و سرت رو بریدن ها.

  • رهگذر اذربایگانی

   افرین .تبریزی با غیرت …جاوید اتورپاتگان پاینده ایران

 • slipknot666

  یارو بسیجیه اومده میگه این فیلم تکون میخوره خالی بندیه….خوب روانی طرف داره با موبایل از صفحه مانیتور فیلم میگیره 

  • میهمان

   ۱- از کجاس فهمیدی بسیجیه ؟
   ۲- داداش گلم ، این فیلم کجاش مال وزیر علوم و رئیس موزه اس ؟
   ۳- اگه ما از کسی خوشمون نیومد باید اتهام ناروا بزنیم ؟
   ۴- بوس – بای

 • ایرانی پاد ترک و عرب

  گوه زیادی نخور، زر مفت نزن، یک تاریخ دزدی و غارت و آدمکشی و تجاوز انقدر ارزش داره که تمام تاریخ رو تحریف می کنی آشغال؟ من خودم هفت پشت آذریم و می دونم چی به چیه، حیوون ازگل بدو برو گمشو آسیای میانه زر مفت هم نزن. من از این آشغالا زیاد می شناسم ، همه تاریخ و مورخها رو دروغ و دروغگو می گن، سومری چه ربطی به ترک داره ، به خدا قسم که شر این ترکها جز با جنگ و گردن زدنشون کم نمیشه

  • Sohhrrab aldang


   برخی ها!! نه همه!!!توهین کنندگان
    
   در محضر ترک
    
    
   ای هرزه گیاه باغ ایران                 ای روباه سرزمین شیران
   بازی نه نمای با دم شیر                هرچند بدست اوست زنجیر
   توهین نه نمای به قوم و کیشم         که از هر جهتی من از تو بیشم
   در محضر ترک ادب نگهدار          سر خم کن و حرمت و ادب دار
   ما با ادبیم با ادب باش                    واز بی ادبی گزیده لب باش
   ما ترک غیور و قهرمانیم                ما سرور مردم جهانیم
   ما ملت قهرمان ترکیم                     ما زاده سرزمین گرگیم
   پا چون به حریم ما گذارید                ساکت شده پارس کم نمایید
   رویه تو اگر کمی حیا داشت             اندیشه تو اگرصفا داشت
   گر احمق و بی حیا نبودی                 درمانده و بی نوا نبودی
   در خانه دل تو را چو کس بود             فرمایش شهریار بس بود
   اما چه کنم که بی حیائی                     تو مظهر جوری و جفائی
   خود بنده ادب گسسته خواهی                خود حرمت خود شکسته خواهی
   ای مظهر هر فسادو پستی                    هان حرمت عارفان شکستی
   بنگر که چه بی اصالتی تو                    بی حرمت و بی لیاقتی تو
   در اوج کلاس بی کلاسی                      تو وصله زشت یک لباسی
   حیف است بگویم ات خری تو             تهرانی(افغانی) لوس و انتری تو
    اویزه گوش کن زاین پس                    هر دور و زمان و پیش هرکس
    زاین بعد به هرکجا رسیدی                   هر جا که نشان ز ترک دیدی
    بر خیز و وفای خود نشان ده                  در محضر ترک دُم تکان دِه
     یادت نرود وَلُ به گاهی                       این گفته ماندگار شاهی

   • دشمن الله

    ای گرگ پلید دشت قپچاق
    ای ترک نفهم پست دیلاق
    خاموش که تو چه ریشه داری؟
    جز غارت و خون چه پیشه داری؟
    از هرجهتی تو خوار هستی
    بی مایه و بی نوا و پستی
    نه فضل و هنر نه دانش و فن
    نه علم و ادب نه خاک و میهن
    آواره و دوره گرد و سفاک
    همچون عرب و مغول خطرناک 
    ۱۰ قرن بتاختی بر ایران
    ویران کردی کنام شیران
    آدم نشمردتان اروپا
    از بس که خرید و بی مهابا
    بربند دهان گاله بربند
    کم زوزه و عر! خموش فرزند!
    گم شو به درون دشت قپچاق
    ای ترک نفهم پست و دیلاق!

   • Maralanpaniranistlari

    خوبه خودت به گرگ بودن خودن خستو شدی !!!
    داش سنین گیژ باشیوا توشسون –
    فقط بونی بول کی  تا بیز تبریزلی پان ایرانیستلر واروخ سن هش غلط الیه بیلمسن.
    ناموسی یامان دا دمیرم کی بو ایشلر هویتسیز تورکدن ناشی اولا بیلر نه بیر آذریدن.

    • رهگذر اذربایگانی

     درود ای ایرانی با شرافت .که فرزند راستین اتروپات و بابک و ستاری ….جاوید اتورپاتگان پاینده ایران

  • turk uoglo

    جو جو یه نعره بکشم شلوارتو خیس میکنی ها بدو برو پیش مامانت شیر بخور اینقدر هم پارس نکن . استخون ها رو ریختیم ثریا بدو افرین

   • دشمن الله

    زر نزن زوزه نکش تو اول یاد بگیر از روی شاشت پاشی کهنه ی گهی خودت رو با دست خودت عوض کنی بعدش گه بخور ترک خر!

  • Addsdxxs57

   خوی ، مرند ، استارا
   ترکین سیکی فارسدارا

   • Dassandoo

    خدا شفاتون بده .
    وقتی ما طرز فکر و از اون بدتر طرز حرف زدنمون اینجوره که فقط به همدیگه فوش میدیم . بیخود نیست جمهوری اسلامی ۳۴ ساله سوار شده و پیاده نمیشه .
     شرم بر نژاد پرستی .
    درود بر تمامی اقوام و ملیت های ایرانی .

   • farssikan!!

     astara torklarin siki farslara!!!

  • sid

   برادرم چرا فحش میدی؟ مگر منطق نداری . فکر میکنی اگر برادرت بود که هست بازهم فحشش می دادی. او هم مثل خیلی از ما ها یادش نیست و نمیدونه که از کجا آمده. فکر میکنه از همون طایفه غزهای عهد سلطان محمود و یا تیموریان خونخواره که آمدند در این منطقه و غارت کردند و به زور و بمرور زبان مردم را تغییر دادند. حتی سیدها که بازمندگان اعراب هستند و علامت عربیت باهاشونه نمیگن ما عربیم. حالا این دوستمون فکر میکنه بانیان این زبان خیلی از اعراب بهتر با مردم ایران و مشخصا اجداد خودش رفتار کردند که حالا مفتخر به ترک بودن خودشه. آذری باید تاریخ را نه با قرائت فارسی ، بلکه تاریخ مسشترقین بی طرف را بخونه تا بدونه که آذریها از قدیمیترین و مهمترین اقوام ایرانی و از تبار مادها بوده اند که به این سرزمین آمدند و در کنار سایر اقوام ایرانی جانهای بسیاری در راه تمامیت ایران دادند. درود به شرف همه آنان.

 • Fallah484

  آقایون این حرفها چیه ؟ ترک و فارس چیه ؟ اینجا ایرانه و ما ایرانی هستیم . تو را بخدا این افکار را بین خودتون پرورش ندین . ترک و لر و گیلانی و کرد همه برادر و هموطن هستیم و اگر قرار باشه هرکس این افکار رو پرورش بده چیزی از این کشور نمیمونه و تمام بدخواهان اطراف ایران هم همینو میخوان . من که به سهم خودم مخلص همه اقوام ایرانی هستم .

 • continental89

  چناب  Mm  شما  با دادن فوحشهای ناموسی فرهنگ و ادب  اسلامی خودتون رو نشون دادید. 
  اسلام  یک ایدئولوژی فاشیست سیاسی است , که  باید با اون بسختی بر خورد کرد و این بی احترامی  نیست, که شما می پندارید.  ایا محمد زنباز  و پدوفیل نبود؟ ایا علی جز کشتار کسانی که حاصر به قبول اسلام نبودند , عمل دیگری هم انجام داده؟  ایا رژیم فاشیست اسلامی اخترام به حق و حقوق  شهروندان میزاره؟  ایا این رژیم فاشیست شما  جز جنایت ,  زورگوئی ,  زن ستیزی ,  تجاوز ,  دزدی, ستم به ملیتها  و اقوام ایرانی  و اقلیتهای مدهبی , کودک ازاری ,  چپاول ثروت ملی ,  سلب هر گونه ازادی , ایجاد روسپئخانه های اسلامی  با قانون صیقه  و……………………………… عملی , که نشانه انسانیت باشد تا بحال انجام داده؟  کسانی مثل شما  که  حاضر  بشناخت این دین فاشیست نیستید ,  پایه های این نظام فاسد رو  تشکیل میدهید.

  ا 

  • Firooz Nahavandi

    Chi shodeh beh jon ham oftadid. Sorakh doa ra gom kardi? Molaha shoma ra beh jon ham andakhteand va beh rishe hameh mikhandand. Tork va Fars ham mihan va farzandan in abo khakand.

  • ‌من فقط با اجازه برخی از مطالب این نظر را مستند کنم:
   .
   پدوفیلیا:
   پیامبر اسلام، و هم‌خوابگی با عایشه‌یِ خردسال
   http://nabard.wordpress.com/2012/04/17/mammad-pedo
   .
   تجاوز:
   صدور جواز زنا و تجاوز جنسی به زنان شوهردار در قرآن
   http://nabard.wordpress.com/2011/06/23/tajaavoz
   .
   فاشیسم قرآنی:
   آیا شرع اسلام ماهیتاً فاشیستی است؟
   http://nabard.wordpress.com/2011/08/14/islamofascism

   • continental89

    ممنون از شما برای  نام سایتها ئی که در این جا گزاشتید!!!

 • مهمان

  این بود آرمان های امام راحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  چشم سید علی گدا روشن !!!!
  :)))))))))))))))))))))

 • Yeganehadv

  وقتی خود نویسنده مطلب میگه هنوز کاملا مشخص نیست اینا کی هستن، چطور تیتر درشت میزنه سکس فلانی در آسانسور!
  آدم احمق هم بعضی وقتا خوب چیزیه.

 • persia

   اولا تو خر بودن ، یول بودن و حماقت ترکا هیچ شکی نیست. چرا به کردا یا شمالیا یا جنوبیا یا … برچسب خر بودن نمی چسبونن؟ پس یه چیزی این وسط هست. ترکا عموما خرن دیگه ، قبول کن . می دونم شما خودتون ترکا هم ایم موضوع رو قبول دارین. اگه هم فکر میکنید دارید ۸۰ سال به ایران حکومت می کنید والا من فقط حضور ترکا رو تو شغل شریف سوپر مارکتی دیدم و بس. حضور ذهن ندارم وگرنه یه جوک ترکی می گفتم دور همی بخندیم 🙂

  • Sohrabb aldang

   اولاً پارسها سگند و هر قومی یا ملتی اسم و رسم خود را دارد و این فقط پارسها هستند که معلوم نیست توله های چه سگی هستند.قبول کردی پارس کن یا دم تکون بده.ترکها بیش از هزار سال به این سرزمین حکومت کردند پارسها همش ٨٠ساله اخیراً حکومت میکنند. و شغل شریف پارسها در آغوش گرمی در دبی آنتالیا مالزی دیدم و آدم فروشی در اروپا و آمریکا.چرا سگها پارس میکنند؟ چرا شمالی جنوبی کرد ترک نمیکنند؟

   • Ali

     آخه با این توهین ها به همدیگه میخوایید به چی برسید
    تورو به اعتقاداتتون تمومش کنید
    اگه میخوایید به خواستتون برسید اول باید از این رژیم عبور کنید بعد خواسته هاتون رو به رفراندوم بذارید
    با فحش دادن هیچ اتفاقی جز انداختن فاصله بیشتر چیزی عایدتون نمیشه

  • استاد دخو

    دمت گرم … کلی خندیدم و حال کردم با حرفات

  • Shaaaaahin

   خفه شو کس کش مادر جنده من دیگه مطمئن شدم که مادرت رو ترکها گاییدن که اینقدر تعصب نشون مدی از این به بعد سفارش میکنم اگه خواهرت رو گاییدن حتما” پولش رو بدن که اینقدر زر نزنی

   • Jgugiugf

     ma ba shoma shodim 70 milioon? bara khodam moteassefam, khodaro shokr k iran nistam

   • ایران نی

    جالب است ای ایرانیان مگر نشنیدید که تفرقه بنداز  حکومت کن.
     
    الان دقیقا در جامعه مردم به مال و جان و ناموس هم  رحم نمکنند وهم در شبکه جهانی باهم  در ستیزند تا حکومتیان با خیال راحت مملکت و ملت را چپاول کرده و به بیگانکان بفروشند.

    البته دوستان عزیز  بیاد داشته باشید که دست اندرکاران حکومت در حال گل آلود کردن آب هستند

    زنده باد ایرانی و ایران

    یاشاسین ایران نی و ایران.

  • sag kosh

   راسته که میگن اگه استخونی تو ثریا هم باشه حتما یه پارسی ، پارس کنان اونو پیدا میکنه ؟؟؟

  • Aidinmatin

    تا جا ای که من می دونم در تمام ارازی ایران تنها ترک نژادان ترکمن ها هستن و آذریها بنا به دسیسه ی دوتت عثمانی و روسیه ترک نامیده شدن و حال تعدادی پانترک که از دانش و خرد بی بهره اند برای تمامی آذری ها تعیین تکلیف میکنند ما آذریها در اصل زبانی مشابه با زبان اشکانیان داشته ایم یعنی پهلوی ولی در زمان حکومت آققویونلوها  ان زبان از بین رفت در مورد آن زبان مراجعه شود به اشعار شیخ صفی الدین اردبیلی.

  • Hr_pp88

   akhe ye deghate kuchulu bokoni mibini ya khahareto ya maman juneto ya maman bozorgeto nemidunam khalato ,…. belakhare ya khodeto ye torke tartibesho dade ve ye khatere bad tu zehnet munde pish miyad ziyad fekresho nakon,doros mishe

  • Sss

   khsohgil shoma chi darin?? ye band az tarikh farsi behem begoo bebinam shoma ke in hame eddea mikonin chi darin vase matrah kardan!! pas zere ezafi nazan

 • persia

   be zaboonre khodet migam ke befahmi nafam jan : siktiiiiiiiiiiiiiiir kon baba

  • altay tabrizli

    برخی ها!! نه همه!!!توهین کنندگان
    
   در محضر ترک
    
    
   ای هرزه گیاه باغ ایران                 ای روباه سرزمین شیران
   بازی نه نمای با دم شیر                هرچند بدست اوست زنجیر
   توهین نه نمای به قوم و کیشم         که از هر جهتی من از تو بیشم
   در محضر ترک ادب نگهدار          سر خم کن و حرمت و ادب دار
   ما با ادبیم با ادب باش                    واز بی ادبی گزیده لب باش
   ما ترک غیور و قهرمانیم                ما سرور مردم جهانیم
   ما ملت قهرمان ترکیم                     ما زاده سرزمین گرگیم
   پا چون به حریم ما گذارید                ساکت شده پارس کم نمایید
   رویه تو اگر کمی حیا داشت             اندیشه تو اگرصفا داشت
   گر احمق و بی حیا نبودی                 درمانده و بی نوا نبودی
   در خانه دل تو را چو کس بود             فرمایش شهریار بس بود
   اما چه کنم که بی حیائی                     تو مظهر جوری و جفائی
   خود بنده ادب گسسته خواهی                خود حرمت خود شکسته خواهی
   ای مظهر هر فسادو پستی                    هان حرمت عارفان شکستی
   بنگر که چه بی اصالتی تو                    بی حرمت و بی لیاقتی تو
   در اوج کلاس بی کلاسی                      تو وصله زشت یک لباسی
   حیف است بگویم ات خری تو             تهرانی(افغانی) لوس و انتری تو
    اویزه گوش کن زاین پس                    هر دور و زمان و پیش هرکس
    زاین بعد به هرکجا رسیدی                   هر جا که نشان ز ترک دیدی
    بر خیز و وفای خود نشان ده                  در محضر ترک دُم تکان دِه
     یادت نرود وَلُ به گاهی                       این گفته ماندگار شاهی

   • pars

    همین که مجبوری اینجا به زبون پارسی حرف بزنی کافیه!

  • Abresanooshagi

   جهنم اول گوراخ  سن ندییرسن
   من ایندیجان بولممیشم کی بو تورک سونلر نه آذری لر نیه به ناموس یامانینان سورا بیر آیری سوز باشارمازلار
   چوون کی اوقدر اللری بوشدور کی  آنگرماخدان علاوه آغزلاریناندا پخ پسور توکولور اشیه
   یاشاین ایرانیم

  • کننده ننه و آبجی همه بچه فارسا

   پس منم ی چیزی به زبون خودت بگم:
   کسکش مادر جنده که خواهرت کون میده برا امثال کامران دانشجو، برو  اطراف دهنتو پاک کن تا کسی نفهمه از ترکا ریدن تو دهنت که اینقد کونت میسوزه…
   مامانتو امشب میبینم ولی به آبجیت سلام برسون…

 • J_ehsaney

  لطفاً تکلیف مرا روشن کنید؛من به کدام طرف تعلّق دارم و باید به کدام طرف فحش بدم؟پدر ترک،مادر فارس۰زاده شده در اهواز،ممنون خواهم شد۰

  • علی

   تکلیف معلومه…به نژادپرست خشک مغز لعنت بفرست چه فارس چه آذری
   لعنت به نژادپرستی که این مملکت رو سالها عقب نگه داشته

 • Fewrfrwe

  وقتی به راحتی به هر کسی تهمت می زنی مطمئن باش که خود شما هم از همان جنس هستی
  و هیچ کس حرفتان را باور نمی کند. مردم شعور دارند
  این کجا کامران دانشجو است، نمیدونم چه کسی هست ولی شاید همسر یکدیگر باشند
  خیالت راحت که یه کسی اسن کار رو با ناموست انجام میده

 • Oooo

  یعنی نمیدونسه تو آسانسور دوربینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  تابلو خالی بندیه

 • M_mperatur

  میگم جای دیگه نگیا بهت میخندند خدای نکرده .

 • Hamed_yoohoo

  این اسانسور کجاست ما هم بریم شاید یه چیزی هم نسیب ما شد!!!!!!

 • Hesarchal

  متاسفم برای شوونیستهای فارس که ایران را فقط تهران و قوم مالک این سرزمین را فقط قوم فارس می دانند.آقا این سرزمین باستانی متعلق به همه اقوام ایرانی است.از ترکهای غیور وعشایر کرد که صدها سال مرزهای این سرزمین را با ترکان عثمانی حفظ کردند تا شمالی های وطن پرست و بلوچها و لرها و دیگر اقوام ایرانی.ضمنا امروزه همه این اقوام با هم در هم آمیخته اند و برادرانه در کنار هم زندگی می کنند.اگر باور ندارید نگاهی به ابرشهرهای ما مانند تهران و اصفهان و مشهد و تبریز بیندازید تا ببینید همه این اقوام مانند برادران در کنار هم در حال زندگی هستند.

  • ایرانی

   برای طرز فکرت متاسف باش
   این القاب زشت برای قومیتها توطعه اسرایل وآمریکا درجهت تفرقه افکنی هست شما چرا بهش دامن میزنید و هیزم تو آتیش دشمن میریزید هیچ انسانی به واسطه قومیت وویژگیهای انتسابی برتر از دیگری نیست چه ترک چه کرد چه فارس چه ایرانی چه عرب یا آمریکایی معیار ارزش هر انسانی بواسطه اعمالشه حسین ابن علی علیه سلام عرب زبان بودن شمربن زجوشن عرب زبان بود …….. یا سلمان فارسی پارسی زبان و رضا شاه خائن هم پارسی زبان
   ما همه بندگان خدا هستیم و از روح خدا در جسم خاکیمون دمیده شده
   از دیدگاه قرآن کسانی برترند که عمل صالح انجام دهند…لطفا فکر کنید و اهمیت به ارجیف عده ای نادان ویا منافق ندهید و ملعبه دست اونا نشین.
   یاعلی “ع”

 • Ratakina

  با با این ترکا که کل ایران و گرفتن زیر شورت فارسا رم میخان بس کنین دیگه برین از همون هایی که دارین بخورین تموم شد باشه ماله فارسا هم آزاده :ِ

 • Sfsfs

  کس و شعر ساختی از خودتون سهراب جان ترک اگه ادم بود که سواری نمیداد داداشم

 • دشمن الله

  بی ریشه ی بی وجود که ادعا می کنی ایرانی نیستی پس بدان که که هستی شما غزها به گواهی تاریخ یک مشت قبیله ی جانی و وحشی و غارت گر در دشت های قپچاق و آلتایی و بیابان های مغولستان بودید که در کنار کوهی به نام “دورکو” که نام خود “ترک” را از آن گرفتید شبانی و راهزنی می کردید و قبل از قرون چاهار و پنج هجری که با غارت و یورش وارد شدید اصلا در فلات ایران و قفقاز وجود خارجی نداشتید! تا پیش از اسلام دولت قدرتمند ساسانی از ورود شما به مرزهای شرقی ایران در آسیای میانه جلوگیری می کرد اما بعد از یورش عرب های کثیف دیگر نیرویی برای مقابله با شما وحشیان زردپوست نبود و کم کم آسیای مرکزی و شرق فلات ایران را غارت کردید و کشتید و بعد از نابودی سلسله ی ایرانی سامانی در ماورا النهر به غلامی و بندگی اعراب رضایت دادید “غلامان ترک” …

  • altay tabrizli

   مگه نگفتم کم پارس کن و در محضر ترک دم تکون بده عوضی ؟ تو چقدر احمقی چرا به عربا توهین می کنی تو که ریشت به اونا برمیگرده آدم به اجداد خودشم توهین میکنه حالا ببین خر تویی یا من؟ خر خیلی با شرفتر از تو و امثال توئه تو بقدری پست و انتری که به ریشه زبان خودت (که در واقع زبان نیست  لهجه بیست و سوم زبان عربیه) توهین می کنی اگه سگ بودی حداقل وفادار بودی بی شرف

  • Shamlo_persia

   khake  alam  to saret bazam  ma torka  shomaro  khoshgele osefid post kardim …vagar na  mesle  ye  hendi  ya afghani  bodin 

   • Jahanam-ol-goroom

    مگه این افغان هایی رو که میگی که شکل میمونن  از ریشه وتبار اصیل ترین ترک ها که همون  مغول ها باشند نیستند.
    نمونه های ترک های اصیا را  که شبیه این میمون ها هستند را بیشر می توان در شهرهایی چون اهر-کلیبرو….یافت.

  • Badboy36

   بابا این ها را ول کنید.
   مگر از یاد برده اید.
   گفتار نیک-کردار نیک-پندارنیک

 • استاد دخو

   برو بمیر بابا …کلی خندیدم به حرفات …  خیلی فکر کردی تا این چرت و پرت ها رو ر هم کنی ؟؟؟؟ این جماعتی که می گی کی باشن که بخوان فارس ها رو بیرون کنن ؟؟؟ خیال کردی زمان قاجاره یا دوره دوم زمین شناسی ؟؟؟ ماشااله چه خوب هم بر این سرزمین حکومت کردن ، یه مشت آدم منفعت طلب و بی سواد و بی کفایت که بخاطر خودشون خاک کشورشون رو میدادن دست بیگانه … این هزار سالی که میگی بیشتر مایه ننگه تا مایه افتخار 

  • altay tabrizli

    در پاسخ
   به عقده ای های خود کم بینی که به ملت بزرگ و قهرمان ترک توهین می کنند به
   قهرمانانی همچون بابک که با عربها جنگید و آنان را به درک واصل کرد تا
   نتوانند به ناموس شما تجاوز کنند وای بر شما که خیلی نمک به حرامید

   در محضر ترک  ای هرزه گیاه باغ ایران                 ای روباه سرزمین شیرانبازی نه نمای با دم شیر                هرچند بدست اوست زنجیرتوهین نه نمای به قوم و کیشم         که از هر جهتی من از تو بیشمدر محضر ترک ادب نگهدار          سر خم کن و حرمت و ادب دارما با ادبیم با ادب باش                    واز بی ادبی گزیده لب باشما ترک غیور و قهرمانیم                ما سرور مردم جهانیمما ملت قهرمان ترکیم                     ما زاده سرزمین گرگیمپا چون به حریم ما گذارید                ساکت شده پارس کم نماییدرویه تو اگر کمی حیا داشت             اندیشه تو اگرصفا داشتگر احمق و بی حیا نبودی                 درمانده و بی نوا نبودیدر خانه دل تو را چو کس بود             فرمایش شهریار بس بوداما چه کنم که بی حیائی                     تو مظهر جوری و جفائیخود بنده ادب گسسته خواهی                خود حرمت خود شکسته خواهیای مظهر هر فسادو پستی                    هان حرمت عارفان شکستیبنگر که چه بی اصالتی تو                    بی حرمت و بی لیاقتی تودر اوج کلاس بی کلاسی                      تو وصله زشت یک لباسیحیف است بگویم ات خری تو             تهرانی(افغانی) لوس و انتری تو اویزه گوش کن زاین پس                    هر دور و زمان و پیش هرکس زاین بعد به هرکجا رسیدی                   هر جا که نشان ز ترک دیدی بر خیز و وفای خود نشان ده                  در محضر ترک دُم تکان دِه  یادت نرود وَلُ به گاهی                       این گفته ماندگار شاهی

 • دشمن الله

   …”غلامان ترک” در تاریخ عبارت مشهوری است! سپس با قدرت گرفتن در دستگاه خلافت به عنوان دست نشانده ی او در شرق ایران (غزنویان) به حکومت و تخریب و فساد و کشتار در هند (به بهانه ی گسترش اسلام) پرداختید تا این که قبایل وحشی تازه نفس تری از شما به نام سلچوکیان بر شما و بر تمام فلات ایران و آسیای غربی تسلط یافتند و همینطور تیره تیره ترک از دشت قپچاق وارد ایران شدند و حکومت را به مغولان و ایلخانان و سپس ترکمانان صحرایی دست به دست کردند و ایران و تمدن آن را خوارتر و زارتر تا در زمان قاجار کشوری ویران با مردمی بیمار و کثیف و تراخمی تحویل دنیا بدهند! ریشه ی شما و فرهنگ شما این بوده و هنوز هم (خامنه ای ترک) (لاریجانی ها و نقدی های عرب) خون ایران را می مکید! ترک خر و اششه را قاجارهای ترک همخون شما باب کردند بی شعور!

 • واقعیت

  آقا در خر بودن ترک هیچ شکی نیست . این رو خودشون هم بارها اعلام کردند . حتی یک سال قهر کردند که چرا بهشون سوسک گفتند .واقعیت اینه که این حرام زاده اند .
  اما این که چه نسلی هستند ،ترکند یا آذری ؟ تاریخ می گه هیچکدام. وقتی که چنگیز خان مغول به ایران حمله کرد و خیلی از جاها رو گرفتند. مدتی در ایران ماندند به زنان و دختران تجاوز کردند که حاصلشون این 
  اعجوبه های نفهم شد که تا امروز هم بلای سر مردم اصیل این سرزمین و حتی بلای سر خودشون شدند.
  واقعیت اینه که اینا نوادگان مغول هستند. اصلا هم آزمایش نمی خواد فقط لازمه که کنار هم وایستند مو نمی زنه.
  حالا میتونید برید به مغولستان برید و با خیال راحت بمونید و دیگه کسی بهتون نمیگه مهمون.چون سزمین پدری تون هست.

  • ببم

   من که میدونم از ترکا کیر خوردی یا آبجیتو جر دادن یا خودتو ببم
   ولی از نظر کس و کون خوب فارسا خیلی سرن جوون

  • sag kosh

    دیگه بالاتر از این فش نتونستم برات پیدا کنم که بگم
   پارسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
   برو اول تکلیف خودتو با این نژادت مشخص کن بع بیا گوز گوز کن سگ

 • Hadi Azizkhani6295

  تا وقتی شما احمقا هنوز با ترک و فارس بودن هم مشکل دارین این ….. هم هر کاری بخوان میکنن.متاسفم براتون

 • tuork uoglo

  اوه چه خبره اینجا!!!؟؟؟ ۱ – چشم ما آزربایجان خودمونو از این کویر  لوت و برهوت شما جدا خواهیم کرد شما بمونین با کویر ایرانتون . ۲ بعضی از احمق ها هم از خودشون نژاد اختراع نکنند ((آذری )) خلق آزربایجان تورک بوده و است و خواهد ماند . ۳ – به این اراجیف عده ای بی ریشه و بی فرهنگ که از استپ های روسیه به این جغرافیا سرازیر شدند ساکنان اصلی این سرزمین اسم پارس بر ایشان نهادند ( پارس در لغت نامه دهخدا = وحشی , در به در , سگی که زوزه میکشد , صدای سگ وحشی , سر راهی و …) دوستان تورک من اول این پارس ها رو به حال خودشون ول کنید تا با لقبی که به این قوم در گذشته داده شده و ایشان افتخار میکنند و این لکه ننگ رو با خودشون داشته باشند و به فرهنگ های متمدن و با ریشه و اصیل توهین کنند . ایت هوره ر کاروان گئچر . فارس هوره ر بیز گئچریک

  • علی

   اولا که آذربایجان سالها جزئی از خاک ایران بوده و هست و امیدواریم اون قسمت شمالی که اشغال شده برگرده به وطن اصلی یعنی ایران
   دوما شما همه آذربایجان نیستی و افراد دگم و خشک مغز مثل شما انگشت شمارند و خائن چون به فکر تجزیه هستن
   سوما کسی برای امثال شما کارت دعوت نفرستاده بفرمایید برین باکو…..هررررررری

 • Azadeh

  چه خبره بابا … ولم نمی کنن!!!:)))))))

 • sohrab aldang

  بد جوری به خودت شا شیدی الدنگ خودت قفل و زنجیر کردی از دست یه ترک؟

 • بیایید تا باهم کشورهایمان را دوباره بسازیم و باهم متحد شویم همچنانکه در گذشته بوده ایم.

  حضرت شیخ سعدی فرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار توکز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی. آیا همه ما این دستور ها و این نصیحت ها را به کردار آورده ایم.

  حضرت مولانا رومی بلخی می فرماید به حاجیان که ای بی خبران کجایید کجایید محبوب در اینجاست بیایید بیایید محبوب تو همسایه دیوار به دیوار تو در بیابان حج حجاز سرگردان چرایی؟ آیا همه حاجیان این نصیحت را بکار میگیرند؟ و به درد مردم که همانا فرزندان یا خلق شده گان صاحب حج هستند میرسند؟ تا بیشتر دنبال نام و خرید هستند تا ثروتهای ملی ما را به دامان مغروران عرب شیخ های میلیارد بریزند.

  اکنون همه ما میدانیم که قانون مردم ثروتمند را حمایت میکنند تا به عبارتی به غارت های خود ادامه دهند. دست دزد بینوایی را قطع میکنند که مثلا یک آفتابه دزدیده است ولی دزدهای عظیم شان که میلیاردها دلار ثروت های ملی مارا تاراج میکنند را قطع نمی کنند بلکه آنان با خرید ماشین ساخته شده از تلا به فقرا غارت شده فخر هم می فروشند.

  در اسلام گفته شده که طلب و آموزش علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب و فرض است ولو اینکه این علم در کشورچین آموزش داده شود. آیا رهبران اسلامی هیچ توجهی به این مطلب دارند و آیا ثروتهای ملی مارا خرج مردم میکنند تا با علم و دانش شوند؟ همه ما میدانیم که آنان جز شهوت رانی غارت و دزدی اموال مسلمانان کار دیگری نمی کنند. ثروتهای ملی مارا میلیارد میلیارد می دزدند و در بانکهای کافرستانهای بقول خودشان تلمبار میکنند تا بعد بوسیله آنان غارت شود.

  قانون در تمامی دنیا شاید برای حمایت از ثروتمندان وضع شده است مثلا در همین آمریک اگر پول نداشته باشی که جلو به وکیل بدهی هیچ قانونی برای تو وجود ندارد. اگر اموالت غارت شده است بایست یک وکیلی خبره پیداکنی تا مثلا از حق تو دفاع نماید.

  وکیلان آمریکایی هم که آنقدر طمع کار هستند که مبالغی پیش میخواهند بعد هم اگر مرتب به آنان پول ندهی کارت را ول میکنند.

  تمامی فلاسفه و پیامبران مارا به صلح دوستی همکاری و مودت دعوت کرده اند ولی کو گوش شنوا یا چشم بینا. ما همان تعصب های خشگ غیر علمی را چسیبیده ایم و دایم به هم می تازیم که من درست میگویم و تو اشتباه میکنی دین من بهتر است و دین تو اشتباه است.

  حضرت زرتشت هم فرموده اند گفتار نیک رفتار نیک اندیشه نیک آیا همه این کار را میکنند؟ حضرت مسیح هم که فرموده اند همدیگر را دوست بدارید همچنانکه من شما را دوست داشته ام.

  آیا برادران و خواهران مسیحی ما همه آنان اینکار را میکنند؟ وی گفت اگر کسی پیراهنت را خواست کت خود را هم به او بده ولی اکنون اگر کسی چیزی خواست اورا به آخرت و بهشت حواله میدهند. یا میگویند اینهمه کلیسا است به کلیسایی دیگر برو ولی اگرپولدار باشی هیچوقت ترا به کلیسای دیگر حوالت نمی دهند..

  حضرت بهاالله هم باهشیاری تمامی گفت که اگر دین مایع نفرت و عداوت است بی دینی بهتر است که میخواست جلوی تعصب بهاییان را بگیرد. یا ای اهل عالم همه شما بار یک دارید و شاخه های یک شاخسار به چشم بیگانگان در هم ننگرید که سرا پرده وحدت عالم انسانی بلند شده است . ایشان نگفتند که ای بهاییان یا ای بابیان بلکه ای اهل عالم. همانطوریکه در اسلام هم گفته شده ای مومنان کل مومنون اخوه یعنی تمامی مومنان بهر دینی و آیینی نفرموده شده این مسلمانان مثلا سنی و یا علوی و یا شیعه. آیا تمامی بهاییان و مسلمانان به گفته های دینی وآموزه های آن عمل میکنند؟

  پس مشگل از ماست که دیکتاتور هستیم و میخواهیم که دیگران را به نام دین و یا بیدین و یا معتقد به سایر مکتب های اجتماعی برده و بره خود بسازیم.

  We are all just brothers and sisters. The unity of mankind is our way.

 • دعوای بین ترک کرد عرب عجم پشتون و تاجیک و… سنی شیعه بهایی مسلمان مسیحی مسلمان و… در کشورهای های ما تنها به نفع غارتگران بین المللی و پادوهای غارتگر آنان شیوخ عرب و دیگران است که بنام اسلام دزدی فساد غارت میکنند. همانان که جوانان مارا در گروه های مختلفه دسته بندی میکنند و بجان هم می اندازند. همانانکه شعله جنگ و فساد را فروزان نگه میدازند تا دزدیهای میلیارد دلاری خود را انجام دهند و مارا باهم به فحش کاری و نفرت دعوت میفرمایند. همه ما اگر مذهبی باشید همان فرزندان آدم و حوا هستیم و اگر نباشید که همه ما نوع انسان هستیم .

  بیایید تا باهم کشورهایمان را دوباره بسازیم و باهم متحد شویم همچنانکه در گذشته بوده ایم.

  حضرت شیخ سعدی فرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار توکز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی. آیا همه ما این دستور ها و این نصیحت ها را به کردار آورده ایم.

  حضرت مولانا رومی بلخی می فرماید به حاجیان که ای بی خبران کجایید کجایید محبوب در اینجاست بیایید بیایید محبوب تو همسایه دیوار به دیوار تو در بیابان حج حجاز سرگردان چرایی؟ آیا همه حاجیان این نصیحت را بکار میگیرند؟ و به درد مردم که همانا فرزندان یا خلق شده گان صاحب حج هستند میرسند؟ تا بیشتر دنبال نام و خرید هستند تا ثروتهای ملی ما را به دامان مغروران عرب شیخ های میلیارد بریزند.

  اکنون همه ما میدانیم که قانون مردم ثروتمند را حمایت میکنند تا به عبارتی به غارت های خود ادامه دهند. دست دزد بینوایی را قطع میکنند که مثلا یک آفتابه دزدیده است ولی دزدهای عظیم شان که میلیاردها دلار ثروت های ملی مارا تاراج میکنند را قطع نمی کنند بلکه آنان با خرید ماشین ساخته شده از تلا به فقرا غارت شده فخر هم می فروشند.

  در اسلام گفته شده که طلب و آموزش علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب و فرض است ولو اینکه این علم در کشورچین آموزش داده شود. آیا رهبران اسلامی هیچ توجهی به این مطلب دارند و آیا ثروتهای ملی مارا خرج مردم میکنند تا با علم و دانش شوند؟ همه ما میدانیم که آنان جز شهوت رانی غارت و دزدی اموال مسلمانان کار دیگری نمی کنند. ثروتهای ملی مارا میلیارد میلیارد می دزدند و در بانکهای کافرستانهای بقول خودشان تلمبار میکنند تا بعد بوسیله آنان غارت شود.

  قانون در تمامی دنیا شاید برای حمایت از ثروتمندان وضع شده است مثلا در همین آمریک اگر پول نداشته باشی که جلو به وکیل بدهی هیچ قانونی برای تو وجود ندارد. اگر اموالت غارت شده است بایست یک وکیلی خبره پیداکنی تا مثلا از حق تو دفاع نماید.

  وکیلان آمریکایی هم که آنقدر طمع کار هستند که مبالغی پیش میخواهند بعد هم اگر مرتب به آنان پول ندهی کارت را ول میکنند.

  تمامی فلاسفه و پیامبران مارا به صلح دوستی همکاری و مودت دعوت کرده اند ولی کو گوش شنوا یا چشم بینا. ما همان تعصب های خشگ غیر علمی را چسیبیده ایم و دایم به هم می تازیم که من درست میگویم و تو اشتباه میکنی دین من بهتر است و دین تو اشتباه است.

  حضرت زرتشت هم فرموده اند گفتار نیک رفتار نیک اندیشه نیک آیا همه این کار را میکنند؟ حضرت مسیح هم که فرموده اند همدیگر را دوست بدارید همچنانکه من شما را دوست داشته ام.

  آیا برادران و خواهران مسیحی ما همه آنان اینکار را میکنند؟ وی گفت اگر کسی پیراهنت را خواست کت خود را هم به او بده ولی اکنون اگر کسی چیزی خواست اورا به آخرت و بهشت حواله میدهند. یا میگویند اینهمه کلیسا است به کلیسایی دیگر برو ولی اگرپولدار باشی هیچوقت ترا به کلیسای دیگر حوالت نمی دهند..

  حضرت بهاالله هم باهشیاری تمامی گفت که اگر دین مایع نفرت و عداوت است بی دینی بهتر است که میخواست جلوی تعصب بهاییان را بگیرد. یا ای اهل عالم همه شما بار یک دارید و شاخه های یک شاخسار به چشم بیگانگان در هم ننگرید که سرا پرده وحدت عالم انسانی بلند شده است . ایشان نگفتند که ای بهاییان یا ای بابیان بلکه ای اهل عالم. همانطوریکه در اسلام هم گفته شده ای مومنان کل مومنون اخوه یعنی تمامی مومنان بهر دینی و آیینی نفرموده شده این مسلمانان مثلا سنی و یا علوی و یا شیعه. آیا تمامی بهاییان و مسلمانان به گفته های دینی وآموزه های آن عمل میکنند؟

  پس مشگل از ماست که دیکتاتور هستیم و میخواهیم که دیگران را به نام دین و یا بیدین و یا معتقد به سایر مکتب های اجتماعی برده و بره خود بسازیم.

 • احسان

  این مسله ترک و فارس از کجا باز شد؟ لابد یه عده فارس سگ بازش کردنا؟ کیرم کس ننه هرچی فارس و آذری ایرانی اخه گاگول ایران به جز فقر و فساد و کساد منزوی بودن چی داره لابد میگی کس خوشگل خوارمو داره ولی به جنابت عرض کنم ایران ادم نداره یا فارس سگ فشار خون فانتزیسم پانفارسیش رفته یا اذری اریایی توهمی یا کرد قاچاق چی یا بلوچ ترورچی و خشخاشی یا لر اسگل زود جوش بیار اخه بگو چی داره این مملکت؟! شما گوه ترکیه هم نمیشید برو اسایش و رفاه و ازادی رو ببین اخه ننه جنده ایران به جون دختر محجبه راه راهی یا کس ننه خوشگل تو چی داره خو خاک برسر ایرونتون کنم خاک مارو هم اون پادرقهبه غصب کرد

 • احمد

  شما با هر کسی دشمنی دارید که نباید به خاطر اون دست از تعقل بردارید. جالبه که عکس وزیر علوم و خانم اردکانی رو هم گذاشتید. وزیر علوم هیکل لاغرتر و ورزیده تری داره و کاملاً مشخصه که عمداً دارید تهمت به این بنده خدا می زنید. این یک آدم یاده لوحه که تحریک شده و حتی توجه به دوربین آسانسور هم نداره حالا همسرش هست و یا نه رو فقط خدا میدونه ولی در مجموع در اشتباه ایشون شکی نیست.

 • علیرضا

  بحث بین ترکها و عجم میگید کار استکباره این صورت مسئله است واقعیت الان اینه که ترکها هم حقوق حقیقی و گرفته شده خودشونو میخان چرا فارسا بجای حمایت زورشون میگیره ترکها نام خودشون به ترکی مناطق جغرافیشون هم اسمشون عوض نشه زبانشون تدریس بشه اگه فارساهم از این موضوعها حمایت کنند شاید بشه مدتی هم باهم بود در غیر اینصورت تا یکی دم از زبان مادری بزنه اورا به بیگانه بچسبونی نشد ضمنا یادتون باشه غیر دو حکومت ساسانی و هخامنشی بقیه همشون ترکها بودند پس با حرفای الکی دروغ خودتونو بزرگ نکنید

 • علیرضا

  تو ایران اخرین پارسها هم با محمدرضا رفتند بقیه که پارس میکنند از تخم اشرف افغان هستند اینا نصفشون از تخم عرب و نیم دیگرشون از تخم ترکها هستند ولی به زبان سگیشون میحرفند لطفا زیاد گیر ندین

 • mj

  با سلام، آبروی دیگران را حفظ کنیم شاید روزی خودمان…

 • رها هروی

  زمان شاه ساواک برای خراب کردن افراد محترم عکس و فیلم ها کثیفی و مونتاژ میکرد حالا بعد از ساواک چشممون به شما ادم های روشن فکر نما روشن..
  آخه مصب تون و شکر اول فقط دوتا دلیل برای اثبات این فیلم بیارید بعد این همه تحلیل و دری وری بنویسید و با استناد به یه فیلم جعلی که بعید نیست بازیگرهاش دوستای خودتون باشندحجاب زن مسلمان و زیر سوال ببرید…
  متاسفم برای کسانی که فکر میکند اگه با خدا بجنگن به جایی میرسن

 • Aria1963

  تمام بدبختی های ما از حجاب است…حجاب است کان ز او ایران خراب است.(ایرج میرزا)

 • Sohrabe alddang

  از نمک به حرامی این قوم پارس همین بس که در جنگ ٨ ساله عراق و ایران هزران ترک به جبهه های اکثراً هم جنوب گسیل شدند و با رشادت تمام جنگیدند وشهیدو مجروح شدندو همین که دم پارس ها از لای در بیرون آمد شروع به گاز گرفتن ما کردند و تو روزنامه ها القاب رکیک سوسک به ما دادند که همزیستی با اونا دیگر میسر نیست. خیلی زود قهرمانی بینظیر مهدی باکری و حمید باکری را فراموش کردند و دیگر سرودهای خلبانان ترکی فارسی نخواندند بله این از دید شما میشه ترکهای خر دیگه ولی از دید ما ترکها این نمک به حرامی و بیشرفی است . کجایی تاریخ اخیر که حتی خود ما یا پدران ما به یاد دارند حتی یک از طرف یک ترک به پارس شللیک شده؟ در حالی که هزاران جوان ما بدست کردها با اسامی کومله و دمکرات… به قتل رسیده و هنوز ادامه داره. در بلو چستان چی که قتلگاه سربازان بیگناه؟ حالا جواب پارسهای نمک به حرام توهین به ترک ها از باشگاهای ورزشی تا صدا و سیما و از همه بدتر در اینترنت که از تاریکی سنگ انداختن. بزرگواری ترکها ستودنی است

 • Sohrabe alddang

  از نمک به حرامی این قوم پارس همین بس که در جنگ عراق و ایران هزاران ترک به جبهه ها گسیل شدند و اکثراً هم در جبهه های جنوبی جسورانه جنگیدند و شهید و مجروح شدند و همین که دم پارسها در لای در بیرون آمد شروع به گاز گرفتن ترکها کردند و در روزنامه ها القاب سوسک دادند و به هر نحو ممکن توهین های وقیح کردند و زود جسارت و قهرمانی مهدی باکری و حمید باکری را فراموش کردند و دیگر سرود خلبانان ترکی فارسی نخوندند . هزاران جوان بدست کردها به اسمهای کومله و دموکرات …به قتل رسیدند و هنوز هم ادامه داره در حالی که حتی یک تیر هم از طرف ترکها به پارسها شللیک نشده و جوابش توهین به ترکها بوده و است قتل سربازان در بلوچستان و جنایات برادران افغانتان …بله این از دید شما پارسهامیشه ترکهای خر ولی از دید ما میشه پارسهای نمک به حرام .بزرگواری ترکها به هیچ وجه خدشه دار نمیشه و ما (سومریها)صاحبان اصلی این سرزمین پارسهای نمک نشناس را تا هند وکش پس میرانیم . سر بلند باد ملت بزرگ ترک

  • ایر انی

   واقعا براتون متاسفم
   این القاب زشت برای قومیتها توطعه اسرایل وآمریکا درجهت تفرقه افکنی هست شما چرا بهش دامن میزنید و هیزم تو آتیش دشمن میریزید هیچ انسانی به واسطه قومیت وویژگیهای انتسابی برتر از دیگری نیست چه ترک چه کرد چه فارس چه ایرانی چه عرب یا آمریکایی معیار ارزش هر انسانی بواسطه اعمالشه حسین ابن علی علیه سلام عرب زبان بودن شمربن زجوشن عرب زبان بود …….. یا سلمان فارسی پارسی زبان و رضا شاه خائن هم پارسی زبان
   ما همه بندگان خدا هستیم و از روح خدا در جسم خاکیمون دمیده شده
   از دیدگاه قرآن کسانی برترند که عمل صالح انجام دهند…لطفا فکر کنید و اهمیت به ارجیف عده ای نادان ویا منافق ندهید و ملعبه دست اونا نشین.
   یاعلی “ع”

  • رستم

   مردک الدنگ خودت بیشرف و بی غیرتی.پدرسگ نفهم حروم زاده پارس و فارسی یک زبان است .همه فارس زبان ها پارسی نیستند.تنها زرتشتی ها ی یزد و کرمان و شیراز و مردم چند شهر جنوب فارسند حتی در استان فارس ۳۰ درصد عرب و ۴۰ درصد ترک و لر و کرد داریم.احمق بیسواد الدنگ

 • Deep_night2003

  shoma ham boro ba zabane parsi, pars kon
  farse sag

 • Breaveheartman

  بله ما ترک ها خریم.اونروز که خدا مارو افرید گفت یا برو ترک خر شو یا فارس مادر قحبه که ما خر بودن رو به مادر قحبه بودن ترجیح دادیم.

  • علی

   تو ترک بودن یا فارس یا هر ان دیگه ای باشی کسکشی.چنگیز و طغرل و تیمور اومدند ننه اتو گاییدند توی ان پس افتادی.کیر تو کس ننت تا ۹۰ پشت

 • sag kosh

  همه ی توله سگای کوروش خفه  کم پارس کنین پارسیان . ریدم تو دهن هرچی سگه پارس افغانی مصبه . به ما نمیخورید . برید همون افغانستانتون رو بچسبید سگا . 

 • Alex Cenator

  نه عزیزم اینطوری نیست!

  کاش بشه یه جلسه گذاشت که حرف بزنیم! حجاب بد نیس! ازش بد استفاده میشه…

 • Ebrahim_7478

  تمام فارس های کس کش که فک میکنن همه چی دارن:

  ترا ترک آذربایجان بود و خراسان بود///کجا بارت
  بدین سنگینی و بارت بدین سان بود

  چه شد کرد و لر یاغی کزو هر مشکل آسان بود///کجا
  شد ایل قشقاقی کزو دشمن هراسان بود

  کنون ای پهلوان چونی نه تیری ماند و نیِ جوشن

  الا
  تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من

  کنون گندم نه از سمنان فراز آید نه از
  زنجان///نه ماهی و برنج از رشت و نی چائی ز لاهیجان

  از این قحط و غلا مشکل توانی وارهاندن جان///مگر
  در قصه ها خوانی حدیث زیره و کرمان

  دگر انبانه از گندم تهی شد دیزی از بُنْشَن

  الا
  تهرانیا انصاف میکن خر تویی یا من

 • Ebrahim_7478

  فارس ها توجه کنن

  تو اهل پایتختی باید اهل معرفت باشی///به فکر
  آبرو و افتخار مملکت باشی

  چرا بیچاره مُشتی وحشی و بی تربیت باشی///به نقص من
  چه خندی خود سراپا مُنْقَصِتْ باشی

 • Engineereghtesad

     تهرانیا انصاف می کن خر تویی یا من
  الا ای داور دانـــــــــا تــــو مـی دانـی کـه ایـرانــی      چــه محـنـتها کشید از دست این تهران و تهرانی

  چـــــه طــرفـی بست ازین جمعیت جز پریشانی      چــــه دانــد رهـبـری سـرگشـته ی صحرای نادانی

  چرا مردی کند دعوی کسی کو کمتر است از زن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  تــــــو ای بــیــمار نـادانی چه هذیان و هدر گفتی     برشتی کله ماهی خور به طوسی کله خر گفتی

  قــــــمـــی را بـــد شمـردی اصفهانی را بتر گفتی     جــوانــمــردان آذربـــایــجــان را تـــرک خـــر گـفتی

  تــــرا آتـــش زدنــد و خود بر آن آتش زدی دامن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  تــــو اهــل پـایـتـخـتـی بـایـد اهـل معرفت باشی    به فــکــر آبــــــرو و افــــتــخــــار مـمـلـکـت بـاشـی

  چرا بیچاره مشدی وحشی و بی تربیـت باشی    به نقص من چه خندی خود سراپا منقصت باشی

  مرا این بس که می دانم تمیز دوست از دشمن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  تــــو از ایــن کـنـج شـیـرخـانـه و دکـان سـیـرابـــی      به جز بدمستی و لاتی و الواطی چه دریابی

  در این کولژ که ندهندت به جز لیسانس تون تابی     نـخـواهـی بـوعـلـی سینا شد و بونصر فارابی

  بــه گاه ادعـا گـویـی کـه دیـپـلم داری از لـندن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  تو عقل و هوش خود دیدی که در غوغای شهریور       کـشیدند ازدوسو همسایگان در خاک مالشگر

  بــه نـق و نـال هـم هـر روز حـال بـدکـنـی بـدتــــر        کـنـون تـرکـیـّه بـیـن و نـاز شـسـت تـُرکـهـا بنگر

  کـه چـون مـانـدنـد بـا آن مـوقـعـیّـت از بلا ایمن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  گمان کردم که با من همدل و همدین و همدردی        بـــه مـــردی بـا پـیـوسـتـم نـدانستم که نامردی

  چـــه گـویـم بـر سـرم بـا نـاجـوانـمردی چه آوردی        اگر می خواستی عیب زبان هم رفع می کردی

  ولی ما را ندانستی به خود هم کیش و هم میهن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  بـــه شـهریــور مـه پـاریـن کـه طـیــّارات با تعجیل         فرو می ریخت چون طیرابابیلم به سرِسجّیل

  چـه گویم ای همه سازِ تو بی قانون و هر دمبیل         تــو را یکشـب نشد ساز و نوا در رادیو تعطیل

  تــرا تـنـــبـور و تنبک بر فلک می شد مرا شیون

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  بــــه قـفـقـازم بــرادر خوانـد با خود مـردم قـفـقـاز         چون در تُرکیُه رفتم وه چه حرمت دیدم و اعزاز

  بـــه تــهــران آمــدم نشــنـاخــتی از دشمنانم باز         مــن آخـــر سـالـها سرباز ایران بودم و جانباز

  چرا پس روز را شب خوانی و افرشته اهریمـن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  بــــه دسـتـم تــا سلاحی بود راه دشمنان بستم   عـدو را تا که ننشاندم به جای از پا ننشستم

  بـــه کـــام دشــمنــان آخـر گــرفتـی تیغ از دستـم   چــنــان پــیـوند بگسستی که پیوند نیارستم

  کنون تنها علی مانده است و حوضش چشم ما روشن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  چــــو اســتاد دغـل سنگ محک بر سکه ی مـا زد      تـــرا تــنــهـا پــذیــرفــت و مـــرا از امتـحان وازد

  سـپس در چشم تو تهران به جای مملکت جـا زد     چــو تــهــران نـیز تنها دید با جمعی به تنها زد

  تــــو این درس خیانت را روان بودی و من کودن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  چـــــو خـواهـنـد دشمنی بنیاد قومی را برانــدازد      نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد

  چــــو تـــنـــها کـــرد هـریـک را بـه تنهایی بدو تازد      چـــنـان انــدازش از پــا کــه دیـــگر سـر نیفرازد

  تو بودی آنکه دشمن را ندانستی فریــب و فن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  چـرا با دوستارانـت عــنــاد و کیــن و لــج باشـــد         چــرا بــیـچــاره آذربــایــجـــان عـضــو فلج باشد

  مگر پنداشتی ایـــران ز تــهـران تــا کــرج باشــد          هـــنــوز از مــاســت ایرانرا اگر روزی فرج باشد

  تو گل را خار می بینی و گلشن را همه گلخن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  تـرا تـا تــــــرک آذربــایجـان بــــــود خراســان بود            کجا بارت بدین سنگینی و کارت بدینسان بود

  چه شد کردولر یاغی کزو هر مشکل آسان بود            کجا شد ایل قشقاقی کزو دشمن هراسان بود

  کنون ای پهلوان چونی تیری ماندونی جوشن

  الا تـهـرانیا انصاف مـی کـن خـر تـویـی یـا مـن

  کنون گندم نه از سمنان فراز آید نه از زنجان           نــه مـاهـی و بـرنج از رشت و چایی ر لاهیجان

  از ایـن قحـط و غلا مـشکل توانـی وارهـاندن           جان مگر در قصه ها خوانی حدیث زیره و کرمان

  دگر انبانه از گندم تهی شد دیزی از بنشن

  الا تهرانیا انصاف می کن خر تویی یا من

   

   شعری از شاعر فقید آذربایجان استاد شهریار

  • ایرانی

   واقعا براتون متاسفم
   این القاب زشت برای قومیتها توطعه اسرایل وآمریکا درجهت تفرقه افکنی هست شما چرا بهش دامن میزنید و هیزم تو آتیش دشمن میریزید هیچ انسانی به واسطه قومیت وویژگیهای انتسابی برتر از دیگری نیست چه ترک چه کرد چه فارس چه ایرانی چه عرب یا آمریکایی معیار ارزش هر انسانی بواسطه اعمالشه حسین ابن علی علیه سلام عرب زبان بودن شمربن زجوشن عرب زبان بود …….. یا سلمان فارسی پارسی زبان و رضا شاه خائن هم پارسی زبان
   ما همه بندگان خدا هستیم و از روح خدا در جسم خاکیمون دمیده شده
   از دیدگاه قرآن کسانی برترند که عمل صالح انجام دهند…لطفا فکر کنید و اهمیت به ارجیف عده ای نادان ویا منافق ندهید و ملعبه دست اونا نشین.
   یاعلی “ع”

 • Sarabarigani

  az nazare man ke cherteh yanee aghaye vazir inghadar kam hoshe keh nemidoneh dakhele asansor dorbin hast? badesham in aslan moshakhas nist.dorosteh akhonda avazi hastand vali in dalil nemisheh ke ma har chiziro ghabol konim.zamane shah ham kheyli az in kara mikardand va akhar ham baese bicharegiye melat shod chon aghel nabodand

 • Neda_mixer

  دوستان خیلی جالبه که الان بحث قومییتی راه انداختین و این حیون ها رو فراموش کردین ما همه ایرانی هستیم فکر میکنم با این حرفها به جایی نرسیم بجای اینکه متحد باشین و دست آدمهای دو رو و نالایق رو باز کنید دارین به هموطنانمون بی حرمتی میکنیم
  زنده باد ایران و ایرانی

 • aref

  سگ از سگ زاییده میشه فارس سگ بی پدر و مادر

 • Meisam Kourosh

  تو این ویدیو  که نمیشه قیافه هارو تشخیص داد چرا الکی جو میدین. هیچی مشخص نشده  دارین شلوغش میکنین
  هر موقع یه مدرک معتبر پیدا کردین بعدش در مورد دیگران داوری کنین
  اینا فقط یه مشت شایعس که واسه آدمای ساده طراحی شده

  کوروش

 • Mail

  من تازه وارد این صفخه شدم میخواستم بیخبال نظرات بشوم و اتفاقی همه گفتمانهای شرم آور شماها را مطالعه کردم.
  یه سوال ؟ فکر نمیکنید شما عزیزان که دسترسی به اینترنت دارید و نحوه پست مطالب را میدانید و این نشانده این است که معلومات خوبی دارید.ولی اینکه بشینید فحاشی به قوم ترک و لر و … بکنید این نشاندهنده بروز و عدم کنترل احساسات خودتان است.
  همه ما چه ترک باشیم چه نهرانی (که من مطئنم ۹۰ درصد تهرانی ها مال خارج از استان هستند و اصیل کم است)باید نشان دهیم ایرانی فرهنگ بالائی دارد و با هر بی ادبی از کوره در نمیرود.
  باور کنید سخت نیست ، اصلاً به من توهین کنید. و عکس العمل مرا بسنجید . ولی من در جواب شما سکوت خواهم کرد و شما را از خودم میدانم.
  درود بر همه شما

 • mehman

  برای ادمایی که این بحثو میکنن وبه هم فهش میدن متاسفم……تا وقتی همچین احمقایی هست وضع مملکتمون بهتر از این نمیشه

 • moji

  بچه ها سلام من تازه اومدم دارم دنبال یه نظر مرتبط با این موضوع میگردم!!!!!!!!!!

 • Yashar2008

  چی شده اینجا استخون دارن پخش میکنن سگها ریختن اینجا دارن پارس میکنن…البته ببخشین که دارم پارسی مینویسم اخه سگها زبون ادم حالیشون نمیشه…….

 • Jjj

  خداییش اینا رو که خوندم به عقل شما ها شک کردم
  میگم  من هم دوست ترک دارم هم لر خودمم که فارس
  دلیلایی که شما برای رد کردن هم میارین کاملا غیر منطقیه بهتره آدم باشید و از حرفای مفت به هم زدن و خط نشون الکی کشیدن پرهیز کنین
  والا با جوابایی که به هم میدین به جایی نمیرسین

 • Ahgsdaddk

  چه لبی می خور  بد بخت  ندیده دیگه 
  خوب که  خیلی هم زیبا نیست این خانم 
  ولی به حال دانشگاهای ما رییس که این باشه  ولی  به حال  دانشگاه

 • Ssaed

  به نظر شما از اینا کثیفتر هم وجود داره؟؟؟ اسلام هم اینا کله دار کردند>….

 • Aweded

  یعنی  اینا خونه نداشتن؟؟؟کسی هست جواب بده؟

 • Flora Eghtedari

  chera ma irani ha khodemon oftadidm be jone khodemon?????????  iran yani azari o farso kordo baloch o arab o loor. iran male hameye irani hast. har ki shenasnemeye irani dare yani iran vataneshe, zadgaheshe. yani iraniyeeee. zende bad iran

 • continental89

  ممنون از شما  Glad_tidingzz  برای سایتهائی که در اینحا   گزاشتید

   
   

  • خواهش می‌کنم دوست ارجمند. سپاس‌گزارم که به لینک‌ها توجه کردید.

 • جمهوری اسلامی

  جمهوری اسلامی: خیلی خوبه…آفرین آفرین … همینجور قومیتها به جون هم بپرین تا من حکومت کنم

 • Anotheerultranested

  آقای کامران دانشجو شمایی که راست راست اومدی دروغ گفتی توی تلویزیون. و اون آمار جعلی رو در مورد انتخابات ۸۸ اعلام کردید.در حالیکه روزهای قبل در صدا و سیما ظاهر میشدی و از سالم بودن انتخابت پیش رو دم میزدی.
   همون موقع من و میلیونها ایرانی دیگه شما را لعن و نفرین کردند.

 • Asd

  یه نگاهی به شعارتون بندازززززززززز !!!!!!!!!!!!!!! آخه انسان احمق تو توی شعارت داری میگی دموکراسی !! اونوقت داری به دین یک و نیم میلیارد نفر توهین میکنی ؟؟؟؟؟ رسوم فلان محمد عبدالله ؟؟؟؟ ننت رو گاییده اینقدر ناراحتی ؟؟؟؟؟ سکولار خوبه دموکراسی هم خوبه ، ولی به شرط اینکه دست ادم درستش باشه نه نادان هایی امثال تو …….
  راستی این دعوای مسخره فارس و ترک و عرب رو تموم کنید ، بدبخت ها مملکت رو گاییدن هنوز تو این فکرایید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • Sam 5359

  من واقعا موندم قدرت خدا رو ببین چطوری رسواشون میکنه / دیروز داشتم  یه فیلم از فائزه میدیدم تو یوتیوب که با حجاب معمولی  و خیلی هم راحت مثل یه مرد داشت سخرانی میکرد یا اونجایی که بسیجی های اوباش سمت ماشینش میرن و طبق معمول بد دهنی و لات بازی در میارن رو نگاه میکردم انقدر تو کامنتهای زیر اون فیلم ها که تازه فائزه مورد بی احترامی این عوضیای ساندیس خور گشنه گدا میشد حرف های زشت و فحش های خیلی رکیک و بد نوشته بودن  /حالا من نمیگم کی بده کی خوب یا کی بدتره اما از یه بچه مسلمون که انقدر ادعاش میشه  که انگار خدا ماله اوناس فقط دلم خیلی شکست اما چون در مورد هاشمی ها هم  درست چیزی نمیدونم  واسه همین نظری نذاشتم اما تا ساعتها فکرم خراب بود و ناراحتش بودم  حالانه اون هر کی خوب داره کار درست و بی عشوه گری انجام میده مثل یه مرد تو جامعه حضور داره و ما از این دسته کم نداریم اما حالا ببین کار خدا رو چطور رسوا میکنه این حیوونای آدم کش و جنایتکار رو آه مادر هایی چون ستار  که تازه تو مراسم چهلم پسرش که حرف حق هم زده بوده کتکش میزنن اون پیر زن عزادار و یه پاره استخوان رو اینطوری دامن گیر میشه

 • Sam 5359

   حالا شما ها چرا با هم دعوا میکنین الکی همیشه همین کارهارو کردید که اصل فاجعه  محو شد دیگه ای بابا اثر این پارازیتها بد رو اعصابها اثر گذاشته ها الان وقت اتحاده نه جنگ سر این چیزا  قو م و نژاد و …. اصن نکنه یکی از خودشون لای اینا این جنگ رو را انداخته حواستون پرت شه  / ببینید چقدر غافلید  حواستونو جمع کنید این لباس شخصی ها اینجا هم شما رو به جون هم میندازن بعد که دعوا کردید جزء ارازل و اوباش میرید کهریزک و …………………………خدا رحم کنه

 •  این
  شخص نمیتونه کامران دانشجو باشه به چند دلیل: ۱٫ کامران دانشجو وزیر یک
  مملکت هست و بخواد با دوست دختر پنهانیش سکس کنه اینکارو تو اسانسور نمی
  کنه میبره تو اتاقش درو قفل می کنه اونجا کارشو می کنه. بدلیل مقامش کسی هم
  نمیتونه ازش بازخواست بخواد. از طرف دیگه می تونه ببره خونه اش احتمالا می
  تونه یه خونه بخره مخصوص این کار. پس دلیلی نداره یه وزیر تو آسانسور
  بخواد از اینکارا کنه. ۲٫ چه کسی می تونه تو اسانسور وزارت که به اتاق وزیذ
  ختم میشه دوربین مخفی کار بذاره. اگه حراست اینکارو کرده قطعا یک وزیر
  بایستی خبر دار باشه که تو اسانسور ادارش دوربین مخفی کار گذاشتن. بنابراین
  این شخص اگه هر کی که هست قطعآ نمیتونه رئیس اون ساختمان یا اداره باشه.
  ۳٫ یک وزیر همیشه چند اسکورت باهاش حرکت می کنند حداقل همیشه منشی یا مشاور
  و یا راننده یک مقام مثل وزیر در کنارش حرکت می کنه. ۴٫ غیر از این دو نفر
  چند نفر از مردم عادی هم از آسانسور استفاده می کنن و با اینا برخورد
  دارن. اگه این شخص کامران دانشجو بود به احتمال زیاد این افرادی که سوار
  میشن ایشون رو می شناسن و باهاش یه گپی خواهند زد یا حداقل یه عکسی می
  گیرن. ۵٫ افراد سومی که تو ویدئو صحبت میکنن مشخصا لهجه شمالی دارن . این
  نشون میده این اتفاق تو یکی از شهر های شمالی کشور و نه در تهران اتفاق
  افتاده

 • S_farsio

  hanooz ham ahmaghani vojod darand ke bar sarokale hamdigar zade bekhatere jabr joghrafiayi ta chapavolgaran betavanad be rahati mamlekteman ra gharat konand,,,vay bar ma

 • Birazari

  یاشاماسا ایران یاشاماسین آذربایجان

 • Tabrizpaniranistlari

  من نه مغولام نه تورک -بیر آذرییم
  یاشا منیم بویوک وطنیم ایران
  یاش منیم پارس دریام
  پروردیگار  بویوک آتامیزا پارسی کوروشا رحمت السین.
  ————-
  پاینده ایران
  (پان ایرانیسم تبریز-تبریز پان ایرانیستلری)

 • Yritirrrrrrakhtor

  این آذری های مغول نما مگر نبودند که آخوند ها را وارد ایران کردند؟؟؟؟؟
  تنها از یک راه میشه این گفته ی شما رو اثبات کرد اونم این که اگه این همه خر توی ایران نبود قیمت خر سربه فلک میگذاشت.

  -چوون سن سن الیه بیلووخ بیر ایرفقینان آذری لرین ونه تورک لرین آمارین زوران گوجن ۱۳-۱۴درصد یتیرماغ اولا
  ولی اگر اصیل تورک لردن ایسییسن بیر آمار الینده اولا دییه بیلم که اوقدر ده
  ایران دا تورکمن یوخدور که آمار لاردا حساب اولا .

 • Eshgenamarei

  حاالا این لب گرفتن مالش به کنار. بعد این روشونو ببینین !دوباره میان جلوی مردم همه چیو ماسمالی میکنن

 • Kourosh

  میدونستید ترک ها به ادبیاتی که  پیشینه ی آن به ریگزار های مغولان می رسد -که گمان نکنم که این ادبیاتی را هم که بر روی شن های بیابان های آن جا تا آسیای میانه نگاشته اند-تا به کنون مانده باشد.
  ادبیات وزین ترک ها را اگر بنگری جز  سخنانی که درباره ی پایین تنه باشد در آن چیزی دگر  نمی توان یافت. 

 • Yaldamehravar1956

  درود بر کوروش بزرگ که دیواری در آران(جمهوری ساختگی آذربایجان) ساخت تا یاجوج وماجوج یا همان مغول سانان به اینان نتازند وزندگی شان را به تاراج نبرند .
  اکنون اینان این چنین نمک می خورند ونمکدان می شکنند.

 • Nadaram

  ای رسواتر از همیشه / خدا تو رو به داد!!
   

 • M.m

  اولا زبان پارسی نه زبان عربی.دوما شما اگه راست می گین برین برای تفریح به کشور هم نژاد های خودتون یعنی افغانستان.چرا مثل هجوم می برید آنتالیا!!!!!!!!!!!خواهش می کنم انصاف داشته باشید.

 • Asss

  خداییش این کامران دانشجو بود؟ خداییش
  اگه ما با کسی مشکل داریم نباید با دروغ سعی در خراب کردنش کنیم

 • Adam_fozol

  الهی سپاس که نشدیم فارس که از فارس مردی بر نخواست        
     که اگر هم خواست یا ابنه شد یا رقاص
  ……………………………………………
  فارس اگر لقمان شود سرلشگر گردان شود باز هم چمن را میخورد.

 • حمیدرضا

  احمق کسی است که نفهمد دوربین داخل آسانسور زوم ندارد و متحرک هم نیست. در این ویدئو دوربین هم زوم دارد هم حرکت پس کاملا ساختگی است. اگرچه دل خوشی از این جناب و امثال او ندارم اما خدا را هیچوقت فراموش نمی کنم.

 • Setareh

  اطلاع رسانی کنید شب ولادت پیامبر اسلام یعنی دوشنبه ساعت ۱۰ شب همه مردم در اعتراض به گرانی و تورم الله اکبر بگند. از رموز موفقیت این جنایتکارها تبلیغات زیاد و هدفمند و هوچی گری توسط تعداد کمی اراذل و اوباش ساندیس خوره (زن و مردای خراب و فاسد تو خیابونا که برا حمایت از ولایت وقیح خامنه ای یه چادر سر میکنند و میریزند تو خیابونا)  
  مخالفین این نظام فاسد و جنایتکار همیشه فکر کردند همه چیزو میدونند ولی اینطور نیست. این جنایتکارا شیطانم درس میدند. دعوای خامنه ای با احمدی نژاد و مشاعی و رفسنجانی و … از چند ماه قبل شروع شده، درست چند ماه قبل از انتخابات! اینها همه فیلمه، سرگرم کردن مردمه! تا قبل از انتخابات وقت دارند مشخص کنند کدومیک از این مخالفین ظاهری تونسته مردمو جذب کنه! حتی فکر کردند اگه با این مزدوران موفق نشدند از موسوی و خصوصا” کروبی استفاده کنند که چند ساله تو آب نمک خوابوندنشون برا همچین روزی! (عسگراولادی و سلیمی نمین و … بدون اجازه خامنه ای هیچ غلطی نمیکنند، صحبت هاشون اینو ثابت میکنه) اینقدر ساده نباشیم و هدف را بذاریم روی عدم شرکت در انتخابات و نابودی رژیم.  

 • Saeid

  کسی هست که کیر منم بخوره چون منم ترک هستم

  • علی

   من کونت میذارم که از درد یادت بره اسم ننت رو کس کش خارکسه

 • Bageri1367

  خواهشن لطف بفرمایید سیک ترک یا آذری زبانان رو بخورین و حرف نزنین

 • Sahar_saremi

  دروغ محضه  اون آقا که دانشجو نبود خانمه هم اردکانی نیست به هیچ عنوان

 • Jjak31

  اونای که بحث قوم و ایل تبار هم دیگه رو میارن جلو هم دیگه واقعا از شعور حیوانی هم نبردن.
  چه فارس چه بلوچ چه گیلگی لر ،عرب ، ترکه و کرد ما ایرانی هستیم.
  وقتی مثل ۱۰۰۰ سال پیش هم دیگه رو واسه نژاد خانواده خان همدیگر رو مسخره کنیم فکر میکنید به اتحاد و پیشرفت میرسیم؟

 • Arefsoomy

  توی لینک اصلی خبر هم گفته که هنوز مشخص نیست ای ۲ نفر واقعا همون ۲ نفری که اسم برده باشن یا نه بعدم فکر کنید یه وزیر بیاد اینجوری خودشو ضایع کنه!!!یعنی اون وزیر که بارها از آسانسور وزارتخونه ای که توش داره کار میکنه استفاده کرده ندیده که دوربین داره!!!بیاید تا از چیزی مطمئن نشدیم با آبروی کسی بازی نکنیم واقعا باید جوابشونو بدیم اون دنیا…

 • yek zan!

  in khanoom chon khodesh jozve dasteiee hastan ke nemitooonam gharayeze heyvanishooono dar kenare ye mard control konan, esrar be joda shodane daneshjoo ha daran ! KAFAR HAME RA BE KISHE KHOD BINAD!!!!!

 • Sahameddinghiassi

  ازماست
  که برماست. ما باید قبول کنیم که خودمان هم تقصیر داریم یا ؟

   

  اگر
  چه اکنون رسم است که همه تقصیر ها را ما گردن دیگران بیندازیم و خودمان را معصوم
  جلوه دهیم و تنها ابر قدرتهای  دستهای
  پنهانی رهبران خطا کار را مقصر بدانیم ولی متاسفانه نمی خواهیم بگوییم که باز این
  ما هستیم که دست آنان می باشیم و همه مشگلات توسط خود ما نود نه درصدیها یا توده
  اکثریت مردم اجرا میگردد.

   

  اگر
  همه ما دنبال عدالت باشیم مسلم است که کسی نمی تواند به ما زور بگوید یا حقوق مارا
  پایمال میکنند.

  ۱- ولی
  عده ای ازما همین نود نه درصدیها برای خاطر آلف علوفی استخدام غارتگران میشوند
  وبرای منافع آنان حتی از جان خود هم مایه میگذارند. آنان برای خاطر منافع مادی و
  شخصی خود حاضرند که از بی عدالتی و فساد طبقه قدرتمند دفاع کنند.

  ۲-
  بیشترین ما بی تفاوت شده ایم وتا مادامیکه تیغ به زیر گردن ما نرسد کاری بکار کسی
  نداریم.  متاسفانه این موضوع بین المللی
  است و تفریبا در تمامی دنیا سیستم های حاکم بین المللی سعی دارند که مردم را نسبت
  بهم و نسبت به مردم دنیا بی تفاوت کنند و کلمات قصار  این مشگل من نیست بمن چه تقریبا دربین تمامی
  مردمان بخصوص غرب و یا کسانیکه در تحت تاثیر تمدن غرب هستند نهادینه شده است.  عده ای هم سعی میکنند که قربانیان خود را از
  قشری انتخاب کنند که نتوانند به آنان ضرر بزنند یا حق خودشان را بگیرند. برای شما
  میتوانم مثالهای بسیاری بزنم که مثلا دوست به دوست اعتماد میکند و اموالش را
  میخورد و بعد میگوید ما در کشور قانون داریم برو از طریق قانونی اقدام کن.   ۳- طبقه بندی شده ها و اینکه مثلا فلانی بی
  دین است و مسلمان نیست و میشود سرش را کلاه گذاشت و دستگاه هم از او حمایت
  نمیکند.  همین طور بی دینان براحتی
  میخواهند سر بادینان را کلاه بگذارند و بقیه اش معلوم است که مثلا برخی از  مسلمانان سر بهاییان را کلاه میگذارند زیرا
  میدانند که با این بهانه که آنان بهایی هستند براحتی میتوانند در امان بمانند و
  زیاد برایشان سخت گیری نخواهند کرد.  اگر همین
  طور ادامه بدهیم      ۴- قشر بعدی مسلمانان
  یا نیمه بهاییانی هستند که به دوستان یا فامیل بهایی خود اعتماد کرده اند ( مقصود
  من از نیمه بهاییان کسانی هستند که دارای پدر بهایی هستند و مادر مسلمان و این را
  یکی از شاگردان من سالها پیش گفت. ابتدا من مقصودش را نفهمیدم ولی بعد متوجه شدم
  که براستی در جامعه از آنان بعنوان نیمه بهایی و نیمه مسلمان استفاده میشود. نه بهاییان
  آنان را بهایی کاملی میدانند نه مسلمانان آنان را مسلمان قبول دارند. عملا آنان
  نمی توانند یک دین را انتخاب کنند زیرا دارای دو فامیل هستند و کسی به تصمیم آنان
  اهمیتی نمی دهد. )

  ممکن
  است که ایراد گرفته شود که این درست نیست و مردمی که نیمه بهایی هستند براحتی به
  عنوان بهایی قبول میشوند ولی تجربه من نشان داده است که اینطور نیست و این تنها یک
  حرف است. زیرا مثلا در ازدواج اینان هر دو طرف بهایی و مسلمان سعی دارند که از
  آنان فاصله بگیرند مگر اینکه پوین های دیگری در میان باشد.

   

  البته
  درست است که دستگاه بین المللی چپاول برای ما برنامه ریزی میکند ویا بدست غارتگران
  ملی محلی گرفتار شده ایم ولی اگر ما باهم متحد باشیم و از حقوق هم دفاع کنیم و بی
  تفاوت نباشیم هیچ قدرتی توانانی این را ندارد که به ما ظلم کند یا مارا غارت
  نماید.

  مثلا
  وقتی متوچر پسرخاله ناصر از کار برکنار شد چون بهایی بود ناصر نیمه بهایی به کمکش
  رفت ولی او عوض قدردانی همه سرمایه ای که به او امانت داده شده بود را از بین برد.
  در این میان دولت ویا برنامه ریز بین الملل وجود نداشت بلکه این متوچر بود که از
  اعتماد کمک و دوستی پسرخاله اش نهایت سو استفاده را کرد.

   

   

   

   

   

  در سایر کشورها هم با رکود یا ضد تورم سرمایه کوچک طبقه
  متوسط را غارت میکنند در آمریک بانکها به زور وام میدهند بعد که قیمت ها پایین آمد
  مبلغ قبلی را با نرخ بالا مطالبه میکنند.

   

  مساله در اینجاست که
  سیستم با تفرقه بین مردم میخواهد زیر آب طبقه متوسط را هم بزند و همه را فقیر
  نمایند تا همه دست به دهن بوده آدمک های تریلیونهای قدرتمند و فاسد بشوند. عملا بیشتر
  رژیمهای کنونی جهان از آدمهایی وابسته طماع 
  دزد  فاسد غارتگر  شیاد بی انصاف و خود شیفته و… درست شده است و
  رهبران اکثر کشورهای دنیا تنها به فکر منافع خود و گروه هایشان و کسانی هستند که
  آنان را به قدرت رسانیده اند و برایشان پول خرج نموده اند. آنان با دسته بندی کردن
  مردم به با دینان  و بی دینان نیروی سازنده
  هر دو طرف را که از طبقه متوسط و یا فقیر هستند از بین می برند بعد هم تفرقه های
  دیگر بین دینهای مختلفه را برنامه ریزی میکنند. مثل تفرقه بین شیعه و سنی  و… بهایی و بابی یا مسلمان و… کرد ترک   عرب عجم و… 
  بی دین با دین و غیره. چرا در میان ثروتمندان میلیاردی این اختلاف ها نیست
  چرا آنان بی دنیانهایشان با  با
  دینداراهایشان در تضاد نیستند؟

  متاسفانه نود نه درصدیها
  به خواب خرگوشی فرو رفته اند و اینکه رهبران دلسوزی ندارند و خودشان هم عملا برضد
  هم کار میکنند و از اتحاد همکار وهمیاری با هم فرار میکنند. گرچه دستهای قدرتهای
  بین المللی و دستهای پنهانی پشت سر آنان این مشگل ها را درست کرده اند ولی این خود
  ما نود نه درصدیها هستیم که باهم متحد نبوده و بجان هم می افتیم. 

  آنان در بعضی از کشورها
  با تورم مردم را غارت میکنند  در این
  کشورها بانک ها وام نمی دهند و مردم مجبورند که پس اندازهای جزیی خود را در بانکها
  نگه داری کنند گرچه بیشتر مردم در این کشورها به بانکها اعتماد ندارند و پس
  اندازهای خود را به طلا و یا فرش ویا ساختمان تبدیل میکنند ولی باز بسیاری از مردم
  ضعیف ثمره سالها کار خود را که بصورت اسکناس در بانکها پس انداز کرده اند با تورم
  از دست میدهند. در کشورهایی که تورم نیست بانکها به مردم با تبلیغات کوبنده وام
  میدهند و مردم هم وام ها را میگیرند ومثلا با آن خانه اضافی میخرند  قیمت خانه یا هرچه که خریده اند ۵۰% پایین
  میآید ولی بانکها تمامی پول را میخواهند و درنتیجه فرد غارت میشود. تا مادامیکه ما
  نودنه درصدیها باهم متحد نیستیم آنان مارا توسط استخدام افراد از خود ما سرکوب
  میکنند و سرمایه های مارا غارت میفرمایند. 
  ما سرهم کلاه میگذاریم و اعتماد ها و دوستی ها را قربانی میکنیم تا کمی
  بیشتر درآمد داشته باشیم و در نتیجه ما در مقابل هم قرار میگیریم. دزدان عظیم شان
  هم مارا به دزدیهای و رشوه خواریهای کوچک تشویق میکنند که ما هم آلوده سیستم
  بشویم. بما عملا بی تفاوتی و اینکه تنها فکر منافع شخصی خودمان باشیم را تزریق
  میکنند. سیستم های بی تفاوت اداری و باد گستری و باد گاهها حتی در آمریکا هم در ید
  طبقه ثروتمند هستند و تنها برای منافع آنان 
  فعالیت میکنند و به قربانیان طبقه متوسط کاری ندارند. تمامی حتی سیستم مثلا
  دمکراتیک دادگاه های آمریک در اختیار ثروتمندان است اگر پول فراوان نداشته باشی که
  پیش به وکیل بدهی هیچ صدایی نداری و ظلم بر تو مبارک است. شیادان آمریکایی بدون
  هیچ واهمه ای بنام اینکه کشور ما کشور آزادیها هست مردم را غارت و حواله سیستم بمن
  چه دادگاه های آمریکایی میدهند. که یک مشت آدم بی تفاوت ویک مشت وکیل پولکی آنرا
  اداره میکنند.

   

 • Mohsen

  واقعا باعث تاسفه که تو این کشور هنوز داره دعوای قومی و نژادی میشه، درحالیکه نه تنها دلیلی برای این دعوای احمقانه نیست بلکه اگرهم دلیلی بود وقتی کشور مشترکمان در حال تاراج و نابودی به دست عده ای نادان است، این دعوا در اولویت کمتری واقع میشد
  ترک ها و هر قومیت یا نژادی در این کشور هموطنان ما هستند
  با توهین با قومیت های دیگه فقط انسانیت رو از خودمون دور میکنیمامیدوارم زمانی برسه که هیچکس حرفی رو بی منطق نزنه و کاری رو بی دلیل انجام نده

 • Ali

  واقعا چرا با آبروی دو انسان چنین بازی مسخره و دروغینی را انجام میدید.اصلا یارو هیچ شباهتی به وزیر علوم نداره
  براتون متاسفم که به جای نقد سازنده این کارها رو میکنید

 • Tabriz Babak

  دست مثلا هموطنامون درد کنه که به ما این قدر لطف دارن .برای مقایسه اقتصاد کشورهای ترک کافیه آمارهارو مقایسه کنید فرزندان کوروش که همیشه دم از حقوق بشر میزنین اما نمیدونین چیه اصلا چون از رادیوهای خارجی شنیدین فکر می کنین فقط واسه کلاس گذاشتنه

 • بختیاری

  دوستان عزیز بیایید از هر قوم ونژاد این تعصب های کورکورانه را کنار بگذارید وبه دور از هرافراط وتفریطی افتخار کنید به ایرانی بودنتان واین الفاظ زشت و رکیک به خدا شاسته یه ایرانی نیست  ایران جایگاه اقوامی است کهن وبا تمدن که با قدری تامل خواهید فهمید که کی هستید شما از قوم پارس ماد وپارت هستید که تاریخ جهان را در سیطره خود داشتند بیایید این کوته بینی ها را کنار بگذارید وباشید در کنار هم نه در مقابل هم .محسن مسلمان هم یه ایرانی است  بعد از گل  به شادی پرداخت بدون هیچ پیش زمینه ایی که غرضی باشد وچه هست که متاسفانه عده ایی بیمار طوری به تعبیر آن پرداختند که اصالت ومنش یه قوم بزرگ ایرانی (آذری ها) رازیر سووال برد همه برای ایرانی اباد و قوی در مقابل طمعکاران غرب وشرق به پیش

 • nasrin

  کیر خر تو کوس خواهر مادر کسی که به ترکا توهین کنه

  • کیر تو شیر ترک ولر

   معلوم شد تو بی ناموس هم ترک خری

   • رضا

    من ترکم، کیرم تو ناموست، خواهر مادرت، شیر خواره تا کیر خواره هر کی به ترک توهین کنه رو گاییدم. این سایت اشغالتونم جم کنید تا خودم براتون جم نکردم. کثافتای عوضی اینا همش ساختگیه شماها برین پول اسراییل و امریکارو بخورین و برای ایرانیا واق واق کنید وطن فروشای لجن، از قدیم گفتن سگ دهنش به گوشت نمیرسه میگه گوشت نجسه. اون خانوم تو فیلم مادرته اون مرده هم خودم نیازی به تکذیب کسی نیست خودم تاییدش میکنم…
    برید با قاشق انگلیس گوه امریکایی بخورید نوش جونتون ههههخخخخخخخخخخ

 • Mostarab Aldang

  توله پارس ! مگه حلوا خیرات میکنند که خوشت امد بخور نیومد نخور؟ از کوهای هند کش اجیر شده توسط صهیونیست ها بدینجا آمدید و کنگر خوردید و لنگر انداختتید حالا ما ترکها ( سومریها) ساکنان کهن این سرزمین شدیم غریبه شمارصاحب خانه ما بریم گم شیم؟ توله پارس اینقدر هم ترکم ترکم نکن که تو کامنتهای قبلیت آذریم آذریم میکردی توله پارس ترک با اصالت و شرافت و جسارتش یه ترک است الان میلونها ترک فارس زبان شده شریف خصوصاً در تهران داریم که اصالت ترک در خونهاشان جاریست در زبانشان. توله پارس آزادی مطلق است و قید و شرط واما اگر هم ندارد . عقیده من: سگ کشی چاره کار است ما ترکها اشتباه کردیم که در جنگ ایران و عراق از پارسها حمایت کردیم که بعد شدیم سوسک توالت. ما اشتباه کردیم که یه سنگ هم به طرف پارس پرت نکردیم اگر اینها را میکشتیم مثل کردها یا بلوچها حداکثر کرد و بلوچ وحشی میشدیم نه ترک خر و سوسک توالت

 • Hosainjetajdary

  ما خر باشیم شما ها از گوه خرم کمترین فارس فاسد اینو میبینی فارسه همه فارسا فاسدن
   

  • علی

   قبل از اظهار فضل کردن بهتره بری یه سر به ریشه و اصل نسب رهبران این رژیم بزنی اونوقت میفهمی آذری هم تو بدنه نظام فراوونه…

 • اتفاقا این کثافتها به ارزش حجاب واقفند که این حجاب است که به زن تقدس می دهد به همین خاطر از آن سواستفاده می کنند و دامن می زنند به چنین تحلیلهایی که حجاب را برای زن منفور کنند و از اب گل آلود ماهی بگیرند… اگه به نظرات ما اهمیت می دی این کامنت رو هم بذار!

 • Mostarab Aldang

  تا وقتی‌ که حتا یه توله پارس هم وجود داشته باشد که جرات فکر بد یا توهین به ترک را در سر داشته باشد  تا پیدا کردن این توله  حتا اگر در  درههای هند کش افغانستان  هم پنهان شده باشند بر هر ترکی واجب است تا از پا ننشیند جزای این توله پارس‌ها دار زدن است یا سنگ بستن و به رودخانه انداختن و نتیجه حداکثر ترک وحشی خواهد بود مثله کرد یا بلوچ وحشی نه ترک  خر یا سوسکه توالت 

  • کتایون

   من فکر کنم خود ترک ها هم تو رو با این طرز حرف زدنت که مایه آبرو ریزیه
   آدم حساب نکنند بدبخت فلک زده

  • علی

   خدا شفات بده…
   برو پسرم بخاب حالت خوب نیست خون به مغزت نمیرسه…
   فوق وفقش یه نژادپرست خشک مغز غارنشین بیشتر نیستی آدم مریض

 • Mostarab Aldang
 • Meti_aria

  من به چند دلیل فکر نمیکنم که این فیلم مربوط به این افراد یاد شده باشه. ۱- وضوح تصویر به اندازه ای نیست که بشه چهره افراد رو تشخیص داد، شبیه هستن ولی نمیشه قطعی گفت. گاهی آدم شخصی رو در خیابون میبینه که با شخص دیگه اشتباه میگیره، اون هم با وضوح تصویر چشم هاش چه برسه به این فیلم. ۲- اگه اون آقا وزیر بود و اون خانم اردکانی باید هر کس سوار آسانسور می شد سلام علیکی باهاشون می کرد و بعد با جملاتی خداحافظی می کرد ولی هیچ محاوره ای بین این دو نفر با افراد دیگه رخ نمیده که چنین چیزی واقعاً ممکن نیست. ۳- هر دو نفر که تو اتاق حراست هستن با لهجه غلیظی دائم صحبت می کنن و مرده رو پیر سگ خطاب می کنن که وزیر علوم پیر نیست، تهرانی ها هم معمولاً میگن پدر سگ و دیگه اینکه اگه وزیر بود گفتگوی افراد اتاق حراست واقعاً فرق می کرد با این گفتگوی کاملاً عادی این دو نفر! ۴- دائم تو گقتگو حراستی ها مرده و دختره گفته می شه که اگه اینا وزیر و اردکانی بودن دیگه هر ننه قمری می شناختشون چه برسه به حراست همون سازمان و مرده و دختره بهشون نمی گفتن!
  (من با سیستم صوتی قوی صداهای اضافه رو حذف کردم و به حرفاشون گوش کردم)
  قدر مسلم انجام اینکارها حتی بین دو نفر محرم هم در آسانسور کار درستی نیست، حجاب به معنی پاکدامنی نیست و و و
  ولی از همه اینها بدتر اینه که ما جرم نکرده رو به دیگران نسبت بدیم و خبر کذب رو نشر بدیم.

 • Sadih

  یوتوب باز نمیشه لطفا یه جا دیگه آپلود کنید

 • Fariad1389

  به نظر من که کامران دانشجونبود و باید درمورد آبروی مومن دقت کرد که کسی بیگناه متهم نشه حتی کسی که شما دشمن میدونید.من فشارومشکلات ارتباطی بین دختو پسر رو نفی نمیکنم ولی این کار هم درست نیست

 • پیمان

  یعنی وزیر مکان نداره؟!!!

  بعد نمیدونه تو آسانسور دوربین هست؟!!!

 • آفت الله مرکاس

  بابا خونه خالی‌ نبود و خانمِ اردک‌انی‌ کرچ بودند و کام رانِ دانشجو
  باید هم انجامِ وظیفهِ اسلامی میکردند و هم کامِ رانی‌! جاکش از اسمِ ش
  معلومه، حالا هی‌ بند کنین به اسلامِ بابِ مملی!  آفت الله مرکاس

 • Kooroshirandoust

  سوره آسانسور نازل شد ……………………………همانا برای شما آسانسور را قرار دادیم ،تا زمانی‌ که خواستید ماچ و بوسه‌ ردا و بدل کنید ،همانا که رستگار گردید 

 • Safas

  kesafata 😐 

 • Cadqoda

  ربِّ و احلل عقدة من لسانی
   
  آقای عزیز من قبول دارم که ممکنه از این اتفاقات تو حکومت اسلامی بیفته ولی ملاک اسلام برای ما خود اسلامه، نه کسانی که فقط اسما مسلمان هستند؛ و در هیچ کجای اسلام نیامده که مسلمانان گناه نمیکنند، که اگر این طور بود اسلام نمی اومد برای مسلمانو مجازات و حد بزاره.
   
  اما این فیلمِ شما اصلا واضح نیست و نمیتونه ادعای شمارو ثابت کنه چون اصلا صورت این افراد واضح نیست و تنها یک زن چادری با یک مرد کت شلواری را نشان میدهد که هم آن زن  از لحاظ اندام لاغرتر از آزاده اردکانی است و هم آن مرد چاغ تر از وزیر علوم البته بازم تاکید میکنم که مسلمان بودن به معنای معصوم بودن و گناه نکردن نیست و ممکن است این فیلم واقعی باشد ولی ملاک برای ما خود اسلام است که دعوت به پاکی و آزادگی میکند.

 • Sahar_1980

   برای تمام نژادپرست های کوچک مغز متاسفم …….
  از اسلام کثیف زوری هم چیزی بیش از این در نمیاد …..

 • همه نظرات شما درمورد مشکلات سیستم بسته حجاب اجباری و آزادی نداشتن جوانان و …. صحیح و متین است اما فیلم منتسب به وزیر علوم یک فیلم کاملا خصوصی و غیردولتی است که از قضا بر طبق دلایل انکار ناپذیر به هیچ عنوان متعلق به “دانشجو” نیست.سن بالای مرد حاضر در فیلم به همراه صورت واضح هر دو نفر (در کیفیتهای بهتر این نسخه) هرگونه انتسابی به کامران دانشجو را باطل میسازد.

 • Cadqoda

  بنده چند روز پیش انتقاد و دقتی در فیلم ها و عکس های این مقاله کردم و لی متأسفانه نظرات من توسط آقای ارژنگ گرامی حذف شده اند.
  من یک سوال دارم شما که نظرات مخالف را حذف میکنید چگونه میتوانید ادعای آزادی و دموکراسی کنید به نظر من شما هیچ تفاوتی با آخوند های خائن ندارید و فرق شما تنها در شعار دادن آست آنها میگویند درود بر آخوند و شما میگویید مرگ بر آخوند تنها همین و در عمل یکی هستید.

 • LIFANHASSAN

  متاسفم براتون با این نوشته هاتون ،در کل همه بنده ی خداییم خدا رو خوش نمیاد در خلقت او قضاوت  کنیم، او همه رو یکسان آفریده ،بهتره به خلقت او احترام بگذاریم،موفق باشید (یک هموطن )

 • Cadqoda

  با کمی دقت در عکسای این زن و مرد و اشخاصی که در فیلم موجود هستند متوجه میشوید که اینها دو شخص هستند بابا یه نگاه به اندامشون و چاقی و لاغریشون بیندازید متوجه میشید که این یک دروغ و تهمت بزرگ است چرا که از صورتشان نمیشه چیزس فهمید و فیلم اصلا واضح نیست.
  البته بعید هم نیست که این افراد واقعی باشند به هر حال جای دقت دارد.

 • Kimia65f

  غلط کردین.بیخودی جو میدین.معلومه فیلم ساختگیه.هیکل اون کجا این مرتیکه خیک کجا؟مسخره کردین دیگه آدم حالش به هم میخوره از هر چی دروغه.چه این وری و چه اون وری

 • Taboo shekan

   دمتون گرم عالی بود.
  در ضمن به این بی شعورای نفهم که میان اینجا چرت و پرت مینویسن و به ایرانی ها توهین میکنن جواب ندید آخه حیف وقت نیست که واسه جواب دادن به این گوسفندا تلف میکنید؟نگاه کنید کل کامنت ها برای جواب دادن به این افراد نوشته شده .تاسف میخورم

 • دل سوخته

  متاسفانه خیلی ها خودشونو به خریت میزنن و کاسه از اش داغ تر نشون میدن و تا زمانی که این افراد در ایران هست وضعیت ما همین هست و وضعیت وخیم تر میشود . این ویدئو یه نمونه کوچک هست که مردم خبر دار میشن و خیلی ها اصلا کسی از این بی شرف بازی های مسئولین خبر دار نمیشن

 • ماهان

  ببین پان ترک بیشرف اگه جرات داشتی اسلحه میگرفتی تا جررررررررررررر ت میدادن همون اذری های وطن دوست درد و مرگ بر زندگی هر جدایی طلب کثیف که سرش با اخور جمهوری اسلامی تو یه اخور وقتی که اون پیشه وری ناموس جنده ادعاش بود که هیچ گوهی نخورد رفت بخوابه زیر استالین هیچوقت هیچزمان ناسیونالیست ایرانی وحزب جاوید پان ایرانیسم نمیذارن یه مشت سگ مادر سگ جدایی طلب دوباره گوهخوری کنن راه باز جاده دراز! حرومزاده تمام تهران واصفهان که ترکن! اصلا فارس کی مادرجنده! فارس یعنی ایرانی فارسی یعنی اتحاد ایران زمین.. هر سگی خواست میتونه از خاک ایران زمین که مال تمام ایرانیهای وطن دوست وارتش ملی بره گمشه بیرون شرش کم درود بر ستارخان و باقر خان وهمه شهیدان تمامیت ارضی ومرگ بر فدرالیسم واقلیم بافی …

 • شهاب

  چ احمقهایی هستین شما!!

  خودش در اول بحثش میگه هنوز مشخص نیست اینا همون کسایی باشن که توو فیلم هستن…بعدش هی از این دو بد میگه….

  برو بابا نویسنده ی گه خور عوضی…
  من دل خوشی از رژیم ندارم.اما لطفا شمام عقل مردمو به مسخره نگیرین…

 • ترک خر

  ناموس هر چی ترک گاییدم
  مثل این که الان گیر دادن به اعراب رو بورسه البته این مسئله جای خودش ولی درست نیست که ما حمله ترکها (فرزندان راستین مغول) به ایران را فراموش کنیم. اگر به تاریخ مراجعه کنیم خواهیم دید که ایرانیان بعد چند قرن اعراب را بیرون کرده بودند که با حمله چنگیز مغول مواجه شدند. این قوم سفاک و خونخوار طوری قتل و غارت کردند که به قول فردوسی حکیم یک نفر نماند تا دیگری را دلداری دهد.
  مسئله اصلی اینجاست که این حرامزادگان بعد حمله راه خود را نکشیدند و به دشت های قبچاق برنگشتند و فرزندانی از تبار خود را برای ما به یادگار گذاشتند. آری هموطنان اگر به چهره این ترکان بدسیرت نیک بنگرید از شباهت ظاهری اینان با مغولان متعجب خواهید گشت. این حرامزادگان دلق فروش آنقدر بیشرف و زیادی خواه هستند که در حالی که دهها برابر یک بلوچ یا کرد از امکانات کشور بهره میبرند همیشه منتظر بهانه ای کوچک هستند تا فریاد تظلم خواهی سر دهند. من با این حرامزادگان ناموس فروش سر و کار دارم همگی در دل آرزوی حمله به ایران و تجزیه این خاک پاک را میپرورانند.
  ناموس هر چی ترک گاییدم

 • پادشاه

  غلط کردی که ترکارو تاسطح ایرانی بودن بالا آوردی
  ایرانی ازقوم آریاست که از ۳ بخش مادهاوپارتها وپارسها تشکیل میشن
  کجاش ترک داشت؟؟؟!!!
  ترکها یا از ترکستان تبت ومغولستانن یا از عثمانیها
  منظورم از کلمه یا.شک نیست.قسمتبندی ترکاس

 • حسام

  سلام . شما عزیزان علاوه بر داشتن استعداد عجیبب در دروغ ها ی شاخدار خیلی احمق هستید . فردی که در کلیب آقای دانشجو معرفی شده بیشتر شبیه ابیه (خواننده) تا وزیرعلوم کشور ما .ضمنا … دهن نجستتون رو درباره ی دین اسلام باز نکنید . ممنون .

  • poushangi .

   to az eslam che medani hamanhaye? afkari ra ke az bachegi behet dekteh shodeh ra faghat balghor mekoni ,az chezi ke ajdad to ra be nabody va estisal keshand dari hemayat mekoni ……be omid donyayeh bedone mazhab va den,

 • 6886

  ای اقا تو مملکت ما از اینا زیاده این یکی از اون چن هزار تا بود که لو رفته
  امابازم دمش گرم که تو اسانسور حال کرده خیلی ها که تو مسجد به زن بچه مردم تجاوز میکنن یا وقتی مکان ندارن میرن مسجد واسه سکس.
  اینه اسلام محمدی

 • da

  واقعا متاسفم بر ای همه اونایی که هنوز تو گیر ترک و آذری لر و غیر هستند چرا اروپایها با قدمت کمترشون نسبت به ایران پیشرفته ترن چون این مساله براشون حل شد و انسانیت براشون مهمه مهم نیست که یه ترک یا آذری یه کاری انجام میده مهم اون نیت کاری و انسانیتش هست که براشون مهمه و درموردش بحث میکنند پس بیاید یه کم بهتر فکر کنید ضمنا اونجوری که من تاریخ ایرانو خوندم ایران یعنی ایرانی اصیل در ایران حل شده از بعد از دوره اشکانیان که به دست خیلی از قومها افتاد تا به همین حالا که در دست عرب هاست تاریخ ایران واقعی از بین رفت

 • aliblend

  ما ۳ قوم اصیل بیشتر نداریم اذری و کرد و بختیاری و چیزی به نام فارس نداریم فارس زبان گویشی مملکت الان ماست که واحد شناختن شده لر نژاد ۲ رگه از کرد و بختیاری ولی نزادی به نام ترک در ایران نداشتیم متاسفانه گویشها و نژادها دستخوش تعقیرات شده این واقعیت تلخ تاریخ ماست و من هیچ قصدی از توهین به هیچ نژادی نداریم همه برادریم ایران به گفته کورش پیامبر ایران متعلق به همه است و همه ازادانه وبرادرانه در کنار هم میتونن زندگی کنن پس بیایید همه با هم ایرانی نو بسازیم فرقی نداره من چه نژادی هستم من ایرانی هستم و جانم بخاطر ایران واقعی میدهم نه ایرانی که این خواهر کسهای بی ناموس ساختن

 • حسن سیا

  خدایی از حق نمیشه گذشت قیافه اردکانی حشر ازش میباره دست پر کن لامذهب کوفتشون بشه خوب مالوندش

 • ناشناس

  خانم رئیس هاهاهاها این حزب الهی ها همشون خانم رئیس هستند .

 • کافر دور اندیش

  هر چیز بگندد نمکش میزنند، وای از آن روزی که نمک بگندد…

 • سعید

  واقعا چه حیوانهایی پیدا میشن به جایی که جلوی نجاست هایی مثل دانشجو بایستند افتادن به جون همدیگه خاک برسر گوسالتون، به جای اینکه به جون هم بیفتید ببینید این حرامزاده ها چه بلایی به سر ما آوردند و خودشون چه کثافت هایی هستند

 • sa

  نمیدونم اینا زیر ترکها زندگی میکنن این همه ادعا دارن

 • شیرکو

  با درود ببین برادر به اصطلاح ترک …. ما در ایران چیزی به نام ترک نداریم این زبان یک زبان بیگانه است زبان مغولاهاس که پس از سال ها استعمار کشور ما توسط مغول این زبان بر بخشی از مردم کشور ما تحمیل شد من خودم کردم و دوستای ترک شده ی زیادی دارم که بسیار باسواد هستن و اعتراف دارن که این زبان زبان اونا نیست زبان شماها آذریه که زبانی از خانواده ی کردی و پارسیه که از بین رفته … اگه حرف ما رو قبول ندارید ایراد نداره میتونید به سخن بزرگان خودتون رجوع کنید مثل احمد کسروی … ستارخان … باقرخان …. و ….. انسان حرفی که میزنه باید علمی باشه نه هر چی که میبینه باور کنه هر چند سال های سال قدمت داشته باشه …. اصلا شما میدونستید آذربایجان یک کلمه ی کردی فارسیه ما در زبان کردی میگیم آگر یا آتر که به معنای آذر و آتیشه ….و در پایان این گفته ی زیبای استفان هاوکینگ: جهل عیب نیست توهم دانایی عیب و ننگ است ….

 • So funny

 • reza

  بابا اصلا این آدم هیچ شباهتی به کامران دانشجو نداره به چند دلیل:
  ۱ – شکل موهای دانشجو با این مرتیکه کاملا فرق داره
  ۲- شکل ریش و سبیل دانشجو با این فرد فرق داره (دانشجو ریش یکنواخت داره در حالیکه این مرد ریش پروفسوری داره)
  ۳- مگه میشه وزیر خبر نداشته باشه که توی آسانسور محل کارش دوربین نصب شده اصولا این کارا را حراست یه اداره بعهده داره که باه دستور ریس سیستم دوربین نصب میکنن
  هیچوقت با آبروی آدما اینجوری بازی نکنین بخدا دور از انصافه

 • حسینی

  وقتی هنوز نمی دانید این دو نفر همانهایی هستند که شما نام برید چرا بر این اساس خبر سازی می کنید، اگر دلتان می تواهد از وضعیت جامعه گله کنید و محدودیتهای بی مورد و دوگانگی رفتار تصمیم گیران مصداق های اثبات شدا است. این نوع اخبارها غیر اخلاقی است، حتی اگر در مورد نفرت انگیز ترین ادمهای کره خاکی باشه

 • Arsal

  دوست عزیز,اصلادرایران قومی به نام ترک,کرد,لرو…نداریم.خمه ایرانی ها ازیک نژاد اونم آریایی هستند البته له جزعرب های ایران که اونا نژادشون سامی هست.مابه دلیل مشکلات جغرافیایی که واسمون پیش اومده دچارتنوع لهجه شدیم وگرنه اگه شمابه دنبال اصل نژادقوم های ایرانی باشی,متوجه میشی که اصلاچیزی به اسم قوم های مختلف به جزاعراب درایران وجودنداره وهمه باهم برادروخواهر وازیک خون ونژادیم.

 • بوبک آرشام

  من فارس هستم و همه ترک ها و لرها و کردها و دیگر اقوام و قبایل رو صاحب مملکت و برادر خودم میدونم حالا هرکی دوست داره فحاشی کنه مهم نیست فقط خواهشا خودشو به هیچ کدوم از این اقوام نسبت نده چون همه اینها اقوام بافرهنگ و با اصالت هستند.اون فیلم هم واقعی هست ولی نه خانم اردکانی و نه آقای دانشجو در این تصاویر نیستند و دروغه

 • مچ گیر با انصاف

  واقعا این خبر و تفسیرتون نشان میده که آدمی که با کینه توزی و دانستن نتیجه از قبل تعیین شده حرکت کنه راهی بجر گمراهی خودش و کسانیکه بهش توجه میکنند نداره…کامران دانشجو خیلی ریز جثه است…. چرا نمیخواهین تعصب و عصبانیتهای خود را کنار بگذارید و بدون کوله باری از قضاوتهای قبلی اتان حرکت کنید؟

 • عمار سید علی

  اینا با ما نسبت ندارن از شمان فقط تو لباس ما قایم شدن
  عقده ای بنویس رفتارات مثل لوسیفر هست بنویـــــــــــــــــــس هیچ غلتی نمیتونی بکنی

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . کلمه های زشتی که افراد به اقوام ایرانی میزنند , نشانه ای از بی شخصیتی آنها را می رساند. این کلمه های زشت مثل لر یا ترک و یا کرد خر و یا رشتی بی غیرت و غیره , بیشتر به وسیله مهاجران روستائی یا شهری که به تهران مهاجرت کرده و تازه به دوران رسیده اند , زده می شود . وگرنه تهرانی های اصیل شهر ری و یا تهرانی های بالای شهر تهران مثل تهرانی های شمیران و دربند و غیره که اصیل هستند و سایر تهرانی های اصیل هرگز و ابداً این حرفهای زشت را نمی زنند. ذرود و سلام بر ترکهای عزیز ایران . درود و سلام بر ستارخان و باقر خان از خطه آذربایجان و از ترکهای ایران . اگر ترکها نباشد , ایران هم نیست. اگر ترکها نبودند , سپاه صدام حسین رحم به تهرانی ها و دختران و پسران و مردان آنها نمی کردند . و یا در هر واقعه ای دیگر . ترکها از غیورترین و ایران دوست ترین اقوام ایرانی هستند. کردها نیز عزیز ایران هستند. مردان و زنان دلاوری که از ایران و مرزهای ایران دفاع می کنند و کرده اند . در جنگ ایان و عراق رشادتها که انجام دادند . درود و سلام بر آنها. عربهای ایرانی همینطور . درود و سلام بر عرب های عزیز ایران . عزیزانی که پاسدار مرزهای ایران زمین هستند.درود بر بلوچ های ایران . دلاورهای بلوچ ایران و رستم های ایران و یعقوب لیسهای ایران , درود و سلام بر آنها. سلام بر شمالی ها و رشتی های ایران . زنان و مردان با غیرت این آب و خاک. کوبنده بیگانگان. درود و سلام بر لرهای ایران سمبل کریمخان زند و پادشاه عادل و زنان ومردان باغیرت و سرکوبگر بیگانگان. سلام و درود بر یهودی های ایران و از فرزندان ایران زمین . و درود بر هموطنان بهائی که از ایرانیان اصیل هستند. سلام و درود بر هموطنان زرتشتی , از ایرانیان اصیل و نگهدار آئین بهی حضرت زرتشت , پیامبر ایرانیان. سلام و درود بر آنها. سلام و درود بر عیسویان و ارمنی های ایرانی . سلام و درود بر آنها که در جنگها , خون فرزندانشان را نثار خاک پای ایران می کنند و از ایرانی های اصیل هستند . سلام و درود و صد درود بر هم وطنان سنی و هم وطنان شیعه ایرانی . سلام و درود بر مسلمانهای ایران زمین.

 • رسول

  آخه هر احمقی می فهمه که این فیلم ساختگی شما دارید میگید توسط دوربین مداربسسته آخه دوربین مداربسته کجا خودش زووم میکنه صحنه های حساس رو میگیره اصلن قیافه هام پیدا نیست قصد من حمایت از اینا نیست ولی خداییش خیلی ضایع بود

 • کیروم تو کوس خار هرچی لر و ترک

  امان از ملت خر
  از روز ازل خدا اول خر آفرید بعد خر سوار
  تا خر هست خر سوار هم هست
  تا این ترک و لرها توی مملکت ایران خایه مالی می کنند آخون کوس کش هم هست دقت کنید هرچه لر و ترک هست یا اطلاعاتی هستند یا قاضی امان از مردم بیچاره توی درگیری های خیابانی دقت کنید مامورهایی که باتون مردم بچاره را کتک می زدند همه لر زبون نفهم بودند فقط می گفتند گی خردی اومدی خیابون کیروم تو مذهب شون

 • سعید

  اگر این ها بد هستند تو با حرفات ثابت کردی بد تری!من خودم لرم و به نظرم کل ایرانیا احمقند اما بد نیستند چون از بچگی احمق بار اومدند….و به صورت شفاف اقایون اخوند دارند کونشون میزارن

 • محمد

  محمد (ص) برای آدم کردن من و شما از طرف خدا مبعوث شد شما هم مواظب باشید از طرف دیگه پشت بام نیفتید پایین

 • امیر علی

  تو ی حرومزاده منافق هستی و قصدت هم تفرقه انداختنه مزدور کثیف
  اما بچه های ایرونی باهوش هستند و بازیچه دست امسال حیوونای آدم نمایی مثل تو نمیشن ماها در هر قومیتی ترک لر عرب کرد فارس بلوچ بچه مسلمونیم این مهمترین وجه اشتراکمونه باهم برادریم به کوری چشم شما
  این فیلمتونم ساختگیه کاملا مشخصه

 • عاطفه

  این فیلم ساختگیه

 • ایرانی

  واقعا براتون متاسفم
  این القاب زشت برای قومیتها توطعه اسرایل وآمریکا درجهت تفرقه افکنی هست شما چرا بهش دامن میزنید و هیزم تو آتیش دشمن میریزید هیچ انسانی به واسطه قومیت وویژگیهای انتسابی برتر از دیگری نیست چه ترک چه کرد چه فارس چه ایرانی چه عرب یا آمریکایی معیار ارزش هر انسانی بواسطه اعمالشه حسین ابن علی علیه سلام عرب زبان بودن شمربن زجوشن عرب زبان بود …….. یا سلمان فارسی پارسی زبان و رضا شاه خائن هم پارسی زبان
  ما همه بندگان خدا هستیم و از روح خدا در جسم خاکیمون دمیده شده
  از دیدگاه قرآن کسانی برترند که عمل صالح انجام دهند…لطفا فکر کنید و اهمیت به ارجیف عده ای نادان ویا منافق ندهید و ملعبه دست اونا نشین.
  یاعلی “ع”

 • سارا

  اصلا شکل آقای دانشجو نیست اینا دو نفر با تشابه شکلی این دو مسول آوردن و سوژه مزخرف ساختن
  شک ندارم ساختگیه

 • سعید

  عزیزانی که ترکند وخود را از ایران و قوم پارس جدا می دانند تاریخ را بخوانید خواهید دیدکه از زرتشت که از شهر نفتای آذربایجان گرفته تا بیشتر پادشاهان این سرزمین ترک بودند اصلا بدون ترک ایران معنی ندارد و بدون ایران نیز ترک …. همه با هم یک ملت………

 • ویدا

  شک داشته باشید یا نداشته باشید همینه که هست و هست و هست اونی که لخت خودشو داخل ویترین به نمایش میزاره میگه من اینم ولی اونی که چادر سرشه خیلی باید ازش بترسی چون نمیدونی چیه و افکارش چیه بله آقا جان این یکیشه فضول محله لطفا باز هم از این ویدیو ها هم بذار تا شک بعضیا که باور ندارن و مثل کبک سرشون رو تو برف کردن ببینند مثل اون امام جماعت گلستان با زن رییس خودش و و و… خیلی چیزهای دیگه فقط کافیه برید یوتیوب و همه و همه چیز رو با مدرک تماشا کنید.

 • رستم

  بی ناموس کیر تو حلقت خودت باشه مادر جنده.تو اگر ننت جنده نبود تو بچه کونی نمیشدی لجن

 • Cyrus

  We must cut his head off and throw it in front of khamenei to eat it

 • امیر رضایی

  بابا کامران دانشجو که شکم به این بزرگی ندارد

 • MortadGaa

  آغای پوفیوس جان
  رسم خانوادگی خودت را به پیامبر اسلام نسبت نده. اینکه مادرت و مادربزرگت و دیگر جنده‌های فامیلت قبل از ازدواج چه می‌کردند و الآن اینجور بخاطر دفاع ازشون در مقابل گشت ارشاد و … داری خودت رو جر میدی، برای تو افتخاره چرا برای دیگران ننگ؟

  اینکه تو دوست داری خواهر و مادر جندت، لخت تو کوچه و خیابون بگردند این همه آسمون ریسمون نداره.
  بقول مولوی
  کی شود دریا ز پوز سگ نجس؟

 • فاطمه

  بالا گفتید هنوز مشخص نیست که ایا اینا اونایی که میگن بودن یا نه!
  بعد پایین اومدید نوشتید اه چه بچه های بدی! چ کار زشتی؟ D:

  بذارید اول این قبری که بالاش گریه میکنید مرده توش بیاد بعد

 • شهرزاد ایرانی

  منفجر کردن همه ادیان، توسط برنامه فوق العاده و بی نظیر سید محمد حسینی:

  https://telegram.me/showman1

  همه جا پخش کنید. تا همه حرامزاده های مداح و آیت الله های حرامزاده به هوا بروند.

 • russian.sex@nikfar.com

  یک گروه حامی حقوق زنان از کشته‌شدن بیش از یک زن روزانه به طور متوسط در سال جاری میلادی در ترکیه خبر داد.
  https://www.radiozamaneh.com/372550

  روسیه برای جنگ جهانی سوم آماده می‌ شود؟http://www.iranpressnews.com/source/209115.htm

  چرا نیکفر چریک ضد آمریکایی (فدایی سابق ) و جاسوس روسیه و ملاها در هلند این اخبار دست کاری شده را به این شکل علیه امریکا و متحدان ان و به نفع روسیه و دیکتاتورهای تحت امر و یا یا مورد حمایت او و تروریست های تحت فرمان و یا تحت کنترل او پخش میکند ؟
  اول که خبر را میبینی فکر میکنی اردوغان این زنان را کشته . بعد میبینی که هر چی زن مرده را آورده اند توی این لیست که تعداد زید کنند . همان گونه که هر کس در سوریه کشته میشود به دست پوتین – ملاهای روسی – اسد شیمیایی جنایت کار میگویند داعش بود ! ۶۰۰ هزار نفر داعش ؟
  کاملا معلوم است که مردم سوریه که مخالف اسد هستند داعش هستند و داعش در اصل توسط اسد و روسیه از جنایت کاران و افسران ارتش سابق صدام تشکیل شد تا انقلاب بهار عربی را در سوریه متوقف کند با بدنام کردن آنها در برابر چشمان غربی ها . بعد ها عربستان و بقیه کشورهای سنی تروریست هایشان را فرستادند آنجا . پوتین که دید تخمی که کشته دارد میوه عو ضی میدهد فورا تعداد ۵۰۰۰ نیروی تروریستی تعلیم دیده در اف اس بی ( ک گ ب سابق ) را از آسیای مرکزی نفوذ داد داخل آنها تا به جای ضد اسد و ضد روسیه بودن ، ضد امریکا شوند .
  و اما خشونت علیه زنان در میان کردها بیش از ترک ها و ایرانی ها رایج است . هنوز کشتن ناموسی توسط کردها در میان پناهندگان کرد در سوئد یک معضل است . در ایران در میان پناهندگان اما بر عکس است. هیچ زن ترکی در غرب کشتن ناموسی نشده .
  زنان روس تجاوز به زن را امری طبیعی میدانند . همین چند روز پیش بود که ستاره سینمای روسیه ( به دنیا آمده و بزرگ شده در زمان شوروی سوسیالیستی ) به زنهای آمریکایی انتقاد کرد که چیز عجیبی نیست که کارگردانان و هنرمندان و سیاستمدران آمریکایی ترتیب زنها را داده اند با استفاده از موقعیت ؟ و پرسیده بود مگر جایزه نگرفتید ( بازی در فیلم ؟ ) پس اشکالی ندارد . و بدتر گفته بود که این طبیعت مرد است !!! همین فدایی ها زن چریک مبارز خودشان را کشتند چون عاشق شده بود . گفتند که سنت جامعه را تحریک میکند !!! یعنی نگران عکس العمل مسلمانان هم پیمانشان بودند !!!!
  هیچ رهبر زن در شوروی و حتا د ر روسیه پوتین ضد زنان و کوبا نیست
  اما هیچ منبع فارسی زبان این اخبار علیه روسیه ، سوریه ، تروریست های کرد ، روس ، عرب ضد اسرائیل و ضد امریکا را پخش نمیکند . همه روزه از طول و عرض کیر پوتین و منافع روسیه دفاع میکنند
  How many women and children were killed by Putin in Syria? Putin killed 600000 Syrian to save his base in Tartus. He killed them all under the cover up ” killing ISIS” . Was there 600000 ISIS in Syria? of course not. Did he kill ISIS or he was killing Assad opponents? Of course he was killing Assad opponents. Those kids were not ISIS. He was founder of ISIS to save Assad . He penetrated in the heart of ISIS by sending Central Asian FSB trained terrorists. He DE-stblised Turkey and Egypt by sending his own Islamist Terrorists to there. He wanted to DE-stblize Myanmar and Philippine the same way but they were smart and stopped it. You suck Ptin’s dick. Nikfar is a terrorist Marxists who serves Russia and Mullahs now.