مداح هرجایی می گوید؛ از مقام معظم رهبری امام حسینی تر و امام زمانی تر ندیدم ۱۱

هرجایی به تعبیر اسلام

در فرهنگ تازی زده ما هرجایی را زنی می شناسند که تن خود را در برابر پول می فروشد. این گناهی است نابخشودنی و سزای چنین زنانی بنا بر فتوای آخوند، سنگسار است. سنگساری که مزدوران رژیم وضو بگیرند، یک ساک و کیسه سنگ در جلو خود گذارند، و الله اکبر گویان پاره های سنگ را به زن درمانده و اسیر در چنگال دکانداران دین پرتاب کند. هر ضجه و فریاد دلخراشی که از شکار دربند به دلیل درد بیکران برخورد سنگ ها بر تن بی دفاع او بلند می شود، با هلهله و شادی جنایتکاران رژیم و تماشاگران خردباخته و تهی مغز همراه است.

سعید حدادیان، لات و بزن بهادر آخوند که ترانه هایده را دزدیده و با صدای نکره خود عده ای خردباخته را به دور خود به نفع آخوند گردآوری می کند.

هرجایی از تن، و یا گفتار؟!

و اما، در فرهنگ انسان ها، هرجایی از سخن های نادرست، تملق و چاپلوسی، ستایش بی خردان ، و ارج نهادن به کارهای پوچ و بی ارزش، و تبهکاری ستمگران است. صاحبان این سخن های زشت و ناروا، از دهان هرکس که برآید، او را خردی خودفروش، و هرجایی جامعه می شناسد. به ویژه آن که عنوان و القابی به فردی داده شود که سزاوار آن نبوده، و لیاقتش سرزنش و انتقاد نمودن است.

زنان تن فروش، قربانیان جامعه بی در و پیکر و ظم و ستم بی رویه گرداننگان آنند. فرهنگ پیشرفته و درست، اقتصاد سالم و پویا، خانواده با شعور، و رژیم مردمی و خردمند پروانه و اجازه رشد و پیدایش چنین زنانی را نخواهد داد.از این روی، زنان خودروش، کمترین گناهی نداشته، بلکه نیاز به کمک و راهنمایی مادی و معنوی دارند تا از درون منجلابی که بدان سرنگون شده اند، بیرون آیند، و زندگی آرام و طبیعی داشته باشند.

ولی چاپلوسان، و تملق گویان، هرجایی هایی هستند که کوتاهترین راه و پردرآمد ترین روش را بر می گزینند. بدبختانه، فرهنگ کشورما نیز به دلیل چند هزارسال زورگویی رهبران، مالکین، و یورش گران، موقعیت را برای اینگونه افراد فرصت طلب و خود فروخته باز کرده است.

این ها مداحان و چاپلوسان گرد خامنه ای جنایتکارند. کسانی که به تحمیر و خردزدایی مردم می پردازند و دکان کید و نیرنگ باز کرده اند. اینان در حقیقت همان شعبان جعفری ها، رمضان یخی ها، طیب رضایی ها، آغر پارکابی هایی هسنتد که به دور آخوند مشهدی جمع شده اند و به ستایش او می پردازند.

این ها مداحان و چاپلوسان گرد خامنه ای جنایتکارند. کسانی که به تحمیر و خردزدایی مردم می پردازند و دکان کید و نیرنگ باز کرده اند. اینان در حقیقت همان شعبان جعفری ها، رمضان یخی ها، طیب رضایی ها، آغر پارکابی هایی هسنتد که به دور آخوند مشهدی جمع شده اند و به ستایش او می پردازند.

با هرجایی های کشورمان بهتر آشنا شوید

همه کسانی که از یک و یا چند زشتی های نام برده شده بالا برخوردارند، هرجایی به شمار می آیند. برای نموه می توان گفت:
۱- مزدورانی که به دور روضه خوان مشهدی، هرآخوند دیگر، هیأت دولت، نمایندگان مجلس گرد آمده اند و دانسته و آگاهانه به تملق و چاپلوسی آنان می پردازند. این ها می توانند در میان سربازان، محافظین، بسیجی، پاسدار، و یا فرد کوچه و بازار باشند.
۲- آخوندهایی که از بام تا شام روضه خوان مشهدی را به ارش اعلاء می برند، و برای او ویژگی و صفات امام و پیامبر و حتی خدا به شمار می آورند، از هرجایی های پست و رذل اجتماعند. احمد خاتمی، … همدانی، و … از این نمونه اند. کسانی که گفتار زشت و نکوهیده ملای مشهدی را طوطی وار تکرار می کنند، جوانان را به کشتن می دهند، و رژیم کشتارگر را بر سر قدرت نگاه می دارند.

حال، که با بیشتر این مزدوران هرجایی آشنا شدید، بهتر است با بدترین آنان را نیز بشناسید:

عبدالرضا هلالی یکی از نوچه های دهان گشاد و عربده کش آخوند مشهدی

عبدالرضا هلالی یکی از نوچه های دهان گشاد و عربده کش آخوند مشهدی

مداحان مرکز خلافت

همانگونه که اراذل و اوباشی مانند شعبان بی مخ، طیب رضایی، رمظان یخی، اکبر جگرکی، اصغر پارکابی و دهها لات  باج بگیر و ولگرد دیگر، در رژیم گذشته از میدان امین السلطان گرفته تا گلوبندک، بازار، بهارستان، و دروازه دولت مردم را سر کیسه می کردند و در پناه رژیم بودند،  مداحان را نیز باید یک مشت اراذل و اوباش حکومت و دزدان چراغ به دست  دانست که با بیشرمی، بی حیایی، خامنه ای را به آسمان ها برده، و خرافات مدهبی را به خورد مردم ناآگاه می دهند، و از هیچ توطئه و جنایتی بر کنار نیستند. همکار گرانمایه ما خانم شکوه بختیاری، عملکرد ضد انسانی این هرجاییان جامعه امان را در گذشته در مقاله ای به آگاهی همگان رسانده است.

از مقام معظم رهبری، امام حسینی تر، و امام زمانی تر ندیدم

این گفتار متملقانه و سربا هجو و ناهنجار، از سعید حدادیان مداح چاپلوس و در حقیقت هرجایی دهان گشاد کشورمان است که در روزنامه حکومتی جوان ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ به نگارش در آمده . این نوحه خوان که ثروت بیکرانی به دلیل تملق و چاپلوسی خود و تحمیر ملت نااگاه و کم دانش به دست آورده و بر بالای ابرها پرواز می کند می گوید؛

“از مقام معظم رهبری، امام حسینی تر، و امام زمانی تر ندیدم.” این مرد هرجایی، که ثروت عظیمی از گزافه گویی و چرند بافی خود به دست آورده که سزاوار آن نیست و به راستی در یک جامعه با فرهنگ و دموکرات شاید به سختی بتواند هزینه روزانه خود را در آورد، اکنون با حقه بازی و چاپلوسی به خزانه مردمی دستبرد زده، و برای خود جلال و شکوهی فراهم ساخته است.

این ویدیو بیانگر مزدوران متملق گرداگرد آخوند مشهدی است. فرصت طلبانی که یک آخوند فرومایه جنایتکار را به عرش اعلاء می برند.

نکته هایی چند از آنچه گذست

این مزدور، اگر به مداحی و نوحه خوانی خود باور داشت و به آنچه می خواند معتقد بود، با این گفته ناروا و سخیف، هم به امام حسین توهین کرده، و هم به امام زمان. خرافات زدگان شیعه که امام حسین جاه طلب و امام زمان خون ریز و کشتارگر را بالاترین می دانند و از بام تا شام به ستایش و یا نوحه سرایی آنان می پردازند، چگونه می توانند بپذیرند خامنه ای که تا آرنجش در خون جوانان کشورمان آغشته است، مملکتی را ویران کرده و سرمایه های مردمی را خود و خانواده اش به غارت برده اند، از امام حسین، حسینی تر(برتر)، و از امام زمان، امام زمانی تر( امام زمان به گرد روضه خوان مشهدی نمی رسد) است!. قضاوت اینهمه چاپلوسی و خود فروشی این پتیاره و هرزه گو کشورمان، با شما خوانندگان گرامی است.

 • ramin irani

  درودبرارژنگ گرامی
  تازمانی که ملت ایران به چندتا عرب سوسمارخوربعنوان پیشوا نگاه کنندافرادی مانندسعیدحدادیان وسایرمداحان برای داغترشدن خریت مردم دست بکارشده وشروع به مدح وستایش همان سوسمارخورها می کنندکه جای بسی تاسف است که بجای ستایش بزرگانی چون کوروش بزرگ وداریوش بزرگ بایداینچنین کنند.

 • شهرام

  یک مشت دیوس پاچه خوار چه سبقتی از هم می گیرند برای خ… مالی

 • OptionSam

  به چهره زشت و پلید اینها که درست بنگری، هیچ نشانی‌ از ایرانی‌ بودن در آنها نمی‌‌بینی‌. تخم اینان را یا ترکان خر و تازیان وحشی کاشتند، و یا ترکیبی‌ از خران و وحشیان می‌‌بینی‌.

 • OptionSam

   ترک بی‌ سرو پا، ار ارت کم بود حالا جفتک پرانی هم می‌‌کنی‌. شما
  مغول‌های وحشی که از توی پشکل و پهن شتر و گاو و گوسفند مانند تازیان به
  ایران تاختید، همان قدر انسانیت و به قول خودت خایه دارید، که آقا محمد خان
  قاجار داشت.
  دهان شما ترکها و تازیها وقتی‌ باز می‌شه، چیزی به جز
  بوی مستراح شنیده نمی‌شه. یقین داشته باشید زمانش فرا خواهد رسید که
  ایرانیان یکبار و برای همیشه کار ترکان و تازیان پست و خیانت پیشه را یک
  بار و برای همیشه یک سره خواهند کرد.
  حالا تا اون روز برویت و به خایه لیسی‌ سلفیستها و شیخ‌های عرب برای پشتیبانی‌ و گرفتن مشتی پترو دلار ادامه بدهید.

 • Cadqoda

  به نام آنکه حیله حیله گران را به خودشان باز می گرداند.
  این مقاله شما دارای چند اشکال بسیار بزرگ میباشد:
  ۱- اول اینکه شما در تیتر مقاله سخن یا همان چاپلوسی سعید حدادیان را نوشته اید، ولی عکس آن مربوط میشود به عبدالرضا هلالی و این یک مغالطه بزرگ است که از این راه از ذهن ساده بینندگان خود سوءاستفاده میکنید و مداحانی را که کاری با سیاست و خامنه ای ندارند را در ذهن آنها بد گمان و سیاه می کنید و اگر کسی به مداحی های هلالی گوش داده باشد این موضوع را خواهد فهمید که شما از نام و عکس هلالی سوء استفاده گرده و یک تهمت بی پایه و اساس به او داده اید این در حالی است که هلالی حتی یکبار برای خامنه ای مداحی نکرده است.
   
  ۲- روح یک شعر پاک است و تنها چیزی که به خواندن شعر ارزش میدهد خواننده و طرز خواندن آن است برای مثال شعر سعدی یا حافظ را یک بار می تواند یک مداح بخواند و یا یک رقاص تن فروشه وطن فروش و این چیزی از روح و معنای واقعی یک شعر نمیکاهد.
   
  ۳- چرا شما این همه از افراد نالایق و بی ارزش در این سایت سخن میگویید و تعریف و تمجید الکی میکنید به خود نمی گویید چاپلوس، ولی به یک مداح، که اگر حرفی هم زده واقعیت را گفته؛ چون خامنه ای بیشتر از هرکس دارای ملاکات امام حسینی بودن و امام زمانی بود است و، هرکس این ملاکها را بداند این مطلب را به خوبی درک میکند.
   
  ۴- شما گفتید: امام حسین جاه طلب و امام زمان خونریز و غارتگر است، خب اگر این حرف شما درست باشد پس خود شما و همه ی کسانی که ادعای آزادی و مبارزه با ظلم را دارید باید نام خود را نیز جاه طلب و خونریز و غارتگر بنامید چراکه هدف امام حسین و امام زمان بلا تشبیه به هدف و مقصود شما نزدیکتر است چون امام حسین مانند شما برای مبارزه با ظلم و فساد قیام کرد و امام زمان هم در آینده قیام خواهد کرد واقعا این حرف شما نشان از کم دقتی شما دارد اول فکر کنید بعد مطلب را بنویسید.
   و آیا جاه طلبی ارزش این را داشت که یک شخص جان خود و خانواده ی خود را فدای آن کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!

  • Behrooz-bruce

   کدخدا تو خیلی واردی بخدا ! حالا تورو خدا یکم کوتاه بیا ! یه اشتباهی شده زیاد سخت نگیر ! ولی خداییش بیشتر مقاله هاشون درست و بحقه! مگه این طور نیست کدخدا؟!

  • شما مقاله را نخواندید اگر خوانده بودید می دیدید که ما در عین این که در مورد سعید حدادیان و چاپلوسی های او نوشتیم، اشاره ای به همه مداحان مزدور اطراف خامنه ای نمودیم. عکس آنان نیز در مقاله هست. تفاوت نمی کند همه آنان خائن به کشورند که نان خیانت خود به کشور و طرفداری از مرام آخوند دارند. در هرحال، هرگونه مداحی، و ارج دادن به مرده های تازیان، و فراموش کردن قهرمانان ایرانی، خیانت به مردم و کشور است.حدادیان بدترین آنهاست. تنها سیاست رژیم بالا بردن تازیان و تخریب ایرانی هاست. چگونه ممکن است که رجز خوانی انی مفتخوران سیاسی نباشد؟.

   • Cadqoda

    من مقاله را کلمه به کلمه خواندم. شما در این مقاله از ترفندهای زیرکانه برای تسخیر ذهن مخاطب استفاده کرده اید که از جمله از آنها همان مغالطه ای بود که از عکس هلالی استفاده کرده بودید. آخه خداییش هلالی کی برای خامنه ای مداحی کرده و عکس حلالی تو جمع اون مداحایی که گذاشته بودید نیست، شما که شعارتون آزادی و دموکراسیه نباید از هر روش و راهی برای بد نشون دادن طرف مقابل استفاده کنید شاید اسم این کار شمارو بشه افتراء و دروغ دانست.
    آره هرگونه مداحی کردن برای مرده ها خیانت به ملت ایرانه اما نه برای اون ملتی که شما میخوایید. درسته امام حسین مرده و هیچ شخص عاقل و مداحی منکر این مطلب نیست ما اگر برای امام حسین مراسم و مجلس میگیریم بخاطر اینه که هدف و راه امام حسین مقدس بود شخصی که برای آزادی و بیدار کردن مردم در همه ی اعصار کشته شد ما امروز برای اینکه مردم با تعصی به آن بزگوار زیر بار ظلم و ستم نروند، برای ایشان مراسم برگزار مکنیم. که این مداحی و مراسم ها، تأثیر خود را حدود ۳۴ سال پیش گذاشت و مردم از زیر بار ظلم شاهنشاه نجات پیدا کردند که شاه هم به شدت با این مراسمات و مداحی ها مبارزه میکرد.

    • History repeated

     اخوی الان با کی کارداری؟!فکر کنم راهو اشتباه اومدی!!از تسخیر ذهن مخاطب حرف زدی در حالی که این حکومت که توام یکی دست پرورده هاشی حتی فکر هر کسی رو تو نزفه خفه می کنه چه برسخه که بخواد بزاره اون شخص حتی حرفی بزنه.حالا ام عین ی گاو پیشونی سفید اومدی اینجا که واسمون روضه بخونی؟؟از کامنتای طولانی که میذاری مشخصه از اون مفت خورای بیکاره دولتی که اوج زحمتش ریختن ی چایی واسه خودش تا سر شدن ساعت “کار”اداریه.تویی که رفتی بالای منبر می دونی درد بی پولی و بی سرانجامی یعنی چی؟؟درد زنی که مجبوره با تن فروشی و خوابیدن زیر هرکس و ناکس که بر حسب “اتفاق”اون ناکس ها ام از قماش و دسته ی خودتونن که جانماز آب می کشید و مشتری پرو پا قرصی هستن واسه اینچیزا با اون پولای یامفتی که می گیرن!!!!

     معلومه که دردشونو نمی فهمی چون ی مفت خور به تمام معنایی که این زندگی بالاخره ی روز انتقامشو از شما آدمای رذل می گیره.شک نکن

  • Be happy

   حالا حدادیان یا هلالی با ه دو چشم یا حلالی با ح جیمی.چه فرقی می کنه چه حسن کچل چه کچل حسن همشون سروته ی کرباسن که با عربده کشی و بردن سر مردم هر روز پول رو پول میذران و این قدرت اعجاب آور پوله که بهشون اینهمه اعتماد به نفس داده واسه کشیدن عربده های بیشتر و چاپلوسی کردن بیشتر نه داشتن اعتقاد و این مزخرفات.جنابعالی ام با این ادبیات مکتبی که داری معلومه که ریشه ات از کجا آب می خوره.اون عکسی ام که گذاشتی “ما ایستاده ایم”خب چیز طبیعیه بایدم باایستین چون دیگه کجای دنیا می شه اینجوری از راه دین و تزریق آمپول مذهب به اجتماع به این شکل امپراطوری کرد.خداییش اگه تک تک شما فاحشه های مغزی رو تو ی کشور صنعتی یا نیمه صنعتی ول کنن به درد ساده ترین کارای خدماتی ام نمی خورین از باز کردن چاه مستراح گرفته تا تفکیک زباله و این چیزا.اره دودستی بچسبین چون اگه این موقعیتتون رو ازدست بدین از اونجا که تن مفت خورتون رو به کار عادت ندادین احتمالا دچار فشار بیش از حد میشین که منجر به پارگیتون از چند ناحیه می شه!!

 • سیاوش دلسوز

  عجب حالی بر این سید علی