اسلامِ نابِ محمدی؛ مَسلکِ قَهر و فَقر و عَقب ماندگی! ۱۲

– مَغلطه “اسلام واقعی”:

نگارنده نیک می داند تا پیش از پرداختن به شاخه های اصلی این مقاله، ابتدا پاسخِ خوانندگانی که دست به دامانِ مغلطه “اسلام واقعی” خواهند شد را داده و این دروغِ دِل انگیز را از ریشه بخشکاند تا مخاطب روشنفکر و آزاد اندیش این مقاله دریابد که مَسلکی به نام “اسلام واقعی” هیچگاه در طولِ تاریخ دیده نشده و مَدرکی دال بَر وجودش، موجود نیست.

به گواه تاریخ، اسلام تَنها در سیزده سالِ نخست پیدایش اَش، دینِ صلح و آرامش بوده و به مَحض گسترش پیروانش و قدرت گرفتن محمد، بیابان گردانِ حجاز که دیگر سپاهیانِ اسلام را تَشکیل می دادند، به کشتار، غارت و نابود کردن تمامی دیگر قبایل و مردمانِ دگراندیش مشغول شدند.

فریاد، فریادی است از ظلم و ستم اسلام پیشگان و دکانداران آن. فریادی که از گلوی هر زن و مرد آزادی خواه ایرانی بیرون می آید. این فریاد در آینده ای نه چندان دور، از گلوی هرمسلمانی در جهان بیرون خواهد آمد.

فریاد، فریادی است از ظلم و ستم اسلام پیشگان و دکانداران آن. فریادی که از گلوی هر زن و مرد آزادی خواه ایرانی بیرون می آید. این فریاد در آینده ای نه چندان دور، از گلوی هرمسلمانی در جهان بیرون خواهد آمد.

محمد یارانش را متقاعد ساخته بود که چنانچه یک دگراندیش حاضر به پذیرفتن اسلام نیست و جزیه (باج) هَم پرداخت نمی کند، خونش مباح گردیده و بایستی که آن کافرِ بی ایمان، به شمشیرِ برانِ مسلمانان، از پای دَر آورده شود.کشتار یهودیانِ بی دفاعِ بنی قریظه که حتی مسلح هم نبودند، تَنها گوشه ای از کتابِ تاریخِ خونبار و پُر از جنایتِ اسلام است.

به جهان اسلام خوش آمدید. بهتر است با محصولات و فرآورده های اسلام آشنا شوید. این نهایت و پایان اسلام در مذهب شیعه است که کرامت انسانی را لگد کوب کرده، و او را چنین خوار و بی ارزش می کند. آنهم در برابر دکانداران دین، و الله مدینه

به جهان اسلام خوش آمدید. بهتر است با محصولات و فرآورده های اسلام آشنا شوید. این نهایت و پایان اسلام در مذهب شیعه است که کرامت انسانی را لگد کوب کرده، و او را چنین خوار و بی ارزش می کند. آنهم در برابر دکانداران دین، و الله مدینه

اسلامِ واقعی و غیر واقعی وجود نَدارد؛ هَر چه هست قَهر است و خشونت و عقب ماندگی و نادانی و نَقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بَشر! از ابتدایِ شکل گیری این مَسلکِ دیوان تا بدین روز نیز همینگونه بوده و چنانچه افساری پولادین، بَر گُرده یابویِ رَم کرده اسلام زده نشده و این اژدهایِ هفت سَر را دَر جایش میخکوب نکند، این مَذهب جنایت بار، به تهدید جوامع انسانی گیتی، همچنان ادامه خواهد داد.

با شماری از جنایتکاران و آدم کشان رژیم اسلامی که گروهی از جوانان ایران را به خاک و خون کشاندند و زنان را شکنجه و بدانان تجاوز نمودند، آشنا شوید. اینها تنها نمونه ای از آدم کشان رژیمند و گرنه مشت نمونه خروار است و می توان شمار جنایتکاران را بیشمار دانست.

با شماری از جنایتکاران و آدم کشان رژیم اسلامی که گروهی از جوانان ایران را به خاک و خون کشاندند و زنان را شکنجه و بدانان تجاوز نمودند، آشنا شوید. اینها تنها نمونه ای از آدم کشان رژیمند و گرنه مشت نمونه خروار است و می توان شمار جنایتکاران را بیشمار دانست.

اگر کَسی ادعا می کند که “اسلام واقعی” چیزی فراتر از آن است که تاریخ نشان مان داده و خودمان نیز شاهدِ عینی جنایاتش می باشیم، باید به چند پُرسش زیر به صورت منطقی و مستدل پاسخ دَهد:

۱- تفاوتِ اسلامِ واقعی با اسلام غیر واقعی در چیست؟

۲- دقیقن در چه نقطه زمانی، در طول تاریخ، یک حکومت که قوانین اسلام واقعی را مو به مو اجرا کند، شکل گرفته است؟

۳- اگر همانطور که می گویید اسلام دین رحمت و مهربانی است و اسلام واقعی نیز زیباترینِ مذاهب است، چگونه حکومتی که بر پایه اسلام واقعی (اگر ادعا کند که چنین حکومتی در تاریخ وجود دارد)، پایه ریزی شده و یکایک مردمان را شادمان و خوشبخت می کرده، نابود شده و از میان رفته است؟

اسلام دین رحمت است. به جهان اسلام خوش آمدید.

اسلام دین رحمت است. به جهان اسلام خوش آمدید.

۴- اگر تا کنون اسلام واقعی در سراسر تاریخ دیده نشده، شما چگونه ادعا می کنید که می دانید اسلامِ واقعی چیست؟ آیا پیامبرید و به شما وحی می شود؟!

۵- آیا شما سواد و دانش تان در بابِ اسلام و تاریخ آن، از مجتهدان و آیت الله هایِ بزرگی چون خمینی، خامنه ای، خلخالی، لاریجانی، خاتمی و… بیشتر است؟ اگر نه، چگونه شما توانسته اید اسلام و فلسفه خونین ااش را بهتر از آن ستمگران و تروریست های شناخته شده جهانی، بشناسید؟

کشتار رژیم اسلامی در زندان ها در سال ۶۷ که هزاران جوانان برومند ایران را به خاک و خون کشاندند، و پیکر آنان را مانند سیب زمینی بر روی هم در گوشه ای از شرق تهران بنام "خاوران"، چال کردند. جنایت کارانی که روی هیتلر، پینوشه، و استالین و هیاطله را سپید کردند.

کشتار رژیم اسلامی در زندان ها در سال ۶۷ که هزاران جوانان برومند ایران را به خاک و خون کشاندند، و پیکر آنان را مانند سیب زمینی بر روی هم در گوشه ای از شرق تهران بنام “خاوران”، چال کردند. جنایت کارانی که روی هیتلر، پینوشه، و استالین و هیاطله را سپید کردند.

– اسلام؛ مَسلکِ قَهر:

با استناد به شواهد و مدارک موجود درباره تاریخ اسلام، به جرأت و با کمالِ اطمینان خاطر می توان گفت که اسلام دینِ خشونت و قَهر و انسان ستیزی است. جان و شرافت و کرامت آدمی در این هیچ کُجای این مَکتبِ ویرانگر، کمترین جایگاهی ندارند.

اسلام با انسانیت و حقوق ابتدایی بَشر، با آزادگی و آزادی خواهی و عدالت جویی، با حقیقت گویی و خردگرایی و دموکراسی، با حق آزادی بیان و اختیار آدمی، سَر ستیز داشته و دارد و همواره تیغ بران اسلام، گلویِ فریادکشِ آزادی خواهانِ دردمند را دریده است. اصولن در قاموسِ اسلام تَنها یک راهِ حَل برای رفع مشکلات وجود دارد و آن خفه کردن صدایِ مخالفان و دگر اندیشان است؛ حتی پَست ترین جانوران در دلِ سیاه تَرین جنگل ها نیز نخواهند توانست با پیروی از دستورات اسلام، بیش از چندین سال دوام بیاورند، البته حیوانات بسیار مهربان تر و باهوش تر از آنند که خود را درگیر مَذهب نموده و بابت عقایدِ پوچ شان، دیگران را تکه و پاره کنند.

کَمترین توع دوستی و محبتی در سراسر این دین به چشم نمی خورد و هَر چه هست جنایت و آدم کشی و تهدید و توهین و تحقیر نمودن مقام آدمی است؛ زَبان از بیانِ میزان و چگونگی دشمنی این آیین با زنان و کودکان نه تَنها قاصر است، بلکه شَرم دارد تا آن حقایق تَلخ را بیان کند.

یکی از قربانیان بازمانده کشتار سال ۶۷ با آقای حسین فرجی گزارشگر تلویزیون، از تجربه تلخ و طولانی خود گفتگو می کند.

– اسلام؛ مَسلکِ فَقر:

اسلام آیین فَقر و بیچارگی و دَرماندگی است؛ البته این دین عزیز نه فَقط فَقر مادی را بَرای پیروانش به ارمعان می آورد، بلکه انواع و اَقسامِ فَقر ادبی، فرهنگی، اَخلاقی، هُنری، سیاسی و مهم تر از همه فَقر شعور و انسان دوستی را نیز بَرای دنباله روانش در سراسر گیتی، همراه دارد.

اسلام انسان ها را به ساده زیستی و تحمل رنج و درد و بدبختی بَرای رسیدن به بهشتی پُر از شادی و سکس و شراب و ثروت دعوت می کند و در عینِ حال، رَهبرانِ جوامع اسلامی از ابتدایِ پیدایش اسلام تا به امروز، جملگی غرق در ثروت های مادی دنیا و در رفاه و آسایش کامل زندگی کرده اند.

به راستی این چه مکتبی است که فقر و فلاکت را تَنها برای مردمان زحمتکش و درمانده اش می خواهد تا رهبرانِ جوامع اسلامی به وسیله دزدی اموال مردمان و سرقت دسترنج ایشان، در ثروت و بی نیازی روزگار سپری کنند؟ محمد، علی و سایر امامان شیعه همگی در بهترین وضعیت مالی به سر می برده و در آسایش کامل بوده اند اما همواره مردم را به قناعت و ساده زیستی دعوت می نموده اند! آیا اسمِ این شغلِ نا مبارک، دزدی و کلاه برداری نیست؟

با یک نگاه به کشورهایِ اسلامی می توان دریافت که اکثریت مردمان این کشورهایِ مصیبت زده با فقر و تنگ دستی شدید دست و پنجه نرم می کنند و همواره در حالِ دویدن پی لقمه ای نان هستند؛ به عبارتی دیگر، در یک کشور اسلامی و برای یک شهروندِ عادی، نان همواره سواره است و آن شخصِ فلک زده پیاده…

با اسلام راستین و سرشار از رحمت و کرامت در کشور پاکستان آشنا شوید. رحمتی که در همه کشورهای اسلامی سوای کشتن، زجر و شکنجه دادن و تجاوز در آن چیزی نیست.

با اسلام راستین و سرشار از رحمت و کرامت در کشور پاکستان آشنا شوید. رحمتی که در همه کشورهای اسلامی سوای کشتن، زجر و شکنجه دادن و تجاوز در آن چیزی نیست.

چنانچه وَضعیتِ معیشتی مردمان در کشورهایِ اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم، دَر خواهیم یافت که به راستی مردمان هیچ سرزمین اسلامی خوشحال و راضی نیستند و جُملگی در فقر و بیچارگی و بدبختی دست و پا می زنند. این در حالی است که رهبران آن جوامع در کاخ هایی که از غارت سرمایه مردمان بنا شده اند زندگی کرده و همواره در حال چپاول سرمایه های ملت شان هستند.

اما مَردمان جامعه اسلامی قیام نمی کنند و بر علیه دیکتاتوری مَذهبی بر نمی خیزند چرا که وضعیت اَسفبار موجود را یک امتحان الهی می دانند و بر این باورند که الله در حال آزمایش میزان صبر، ایمان و اعتقاد ایشان است. چنانچه مردم یک جامعه اسلامی دَست به تظاهرات و شورش نیز بزنند و موفق شوند دیکتاتور مملکت شان را به زیر کشیده و از قدرت ساقط کنند، هرگز موفق نخواهند شد تا به یک جامعه سکولار دموکرات پیشرفته تبدیل شوند چرا که ایشان همواره از چاله در آمده و درون چاه می افتند.

با یکی از هزاران رحمت و مرحمت اسلام آشنا شوید. رفتاری که در قصاب خانه های رژیم اسلامی با جوانان سلحشور و نیک سرشت ایرانی می شود، بیانگر اسلام راستین است.

با یکی از هزاران رحمت و مرحمت اسلام آشنا شوید. رفتاری که در قصاب خانه های رژیم اسلامی با جوانان سلحشور و نیک سرشت ایرانی می شود، بیانگر اسلام راستین است.

– اسلام؛ مَسلکِ عَقب ماندگی:

چون نیک بنگریم تمامی جوامع اسلامی از مشکل عقب افتادگی فکری شهروندان شان رنج می برند؛ در کشورهای اسلامی مردمان توانایی سَبک – سَنگین کردن مسائل، اندیشیدن بدون تعصب، منطقی سخن گفتن و گفتگو کردن به دور از خشونت در رابطه با باورهای شان را ندارند.

اما مُشکل ارتجاع به همین مسائل ختم نمی شود و اگر این جوامع که از هر نظر عَقب تر و پَست تَر از جوامع سکولار پیشرفته می باشند را به درستی مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیم یافت که مردم اینگونه کشورها توانایی قبول حقیقت را نداشته و برای دفاع از باورهای غلط شان حاضرند به هر جنایتی دست بزنند.

دَر جَوامع اسلامی کمترین پویایی و فَعالیت سودمندی از جانب شهروندان به چشم نمی خورد، بیشتر کشورهای اسلامی تنها مَصرف کننده می باشند و توانایی تولید مواد مورد نیاز جامعه خویش را ندارند. اگر به ایران خودمان بنگریم در خواهیم یافت که حتی صنعت کشاورزی و دام پروری که با توجه به شرایط آب و هوایی و مساعد ایران زمین، باید رشد چشمگیری داشته باشند و در حقیقت ایران باید صادر کننده مواد غذایی باشد، به برکت وجود حکومت اسلامی در حال نابودی اند و ایران به کشورهایی چون چین و ترکیه و برزیل و آرژانتین و… برای واردات میوه جات و گوشت های یخ زده نیازمند است.

اسلام مَردمان را از حرکت و تلاش برای پیشرفت و داشتن زندگی هایی بهتر باز می دارد و مسلمانان فَقط به بهشت موهوم الله مدینه راضی اند. ایشان حاضرند در بَدترین و پَست ترین شرایط ممکن زندگی کرده و روز را به شب و شب را به روز برسانند تا فقط بعد از مرگ شان، به بهشت رفته و آنجا در کاخ هایی که الله به آنان وعده داده زندگی کرده و از شراب های بهشتی بنوشند و سرگرم حوری ها و غلامان زیبا روی شوند. می توان ادعا کرد که اسلام موجبات گدایی و فلاکت مردمان یک جامعه اسلامی و دارا و ثروتمند شدن رهبران آن جوامع را فراهم می آورد.

این ها دختران معصوم و پاک یهودیان محترم کشورمانند. با آن که رژیم جنایتکار اسلامی با این قوم مهربان و میهن دوست کشورمان تا کنون رفتاری زشت و غیر انسانی داشته است، بازهم آن ها در برابر قانون کشور کمترین اعتراضی ندارند، و با آن که قانون اساسی رژیم یک قانون ضد انسانی است، بدان احترام می گذارند. یهودیانی هم که به ناچار کشور را ترک کرده اند، هرکجا هستند به یاد ایران عزیز بوده، و در مراسم ملی آن در جاهای مختلف شرکت می کنند.

این ها دختران معصوم و پاک یهودیان محترم کشورمانند. با آن که رژیم جنایتکار اسلامی با این قوم مهربان و میهن دوست کشورمان تا کنون رفتاری زشت و غیر انسانی داشته است، بازهم آن ها در برابر قانون کشور کمترین اعتراضی ندارند، و با آن که قانون اساسی رژیم یک قانون ضد انسانی است، بدان احترام می گذارند. یهودیانی هم که به ناچار کشور را ترک کرده اند، هرکجا هستند به یاد ایران عزیز بوده، و در مراسم ملی آن در جاهای مختلف شرکت می کنند.

با تَمامِ این اوصاف؛ چنانچه شَخصی در آمریکا کتابِ بی مُحتوای قرآن را آتش بزند، چند دَه نفر در افغانستان و پاکستان طی یک یا چند عملیات انتحاری خواهند مُرد و جان تعدادی از هم میهنان بینوای خود را نیز خواهند گرفت تا به دنیا نشان دهند که چقدر از به آتش کشیده شدن قرآن ناراحتند. مُسلمانان به درستی در دنیا به عنوان تروریست شناخته شده و نامیده می شوند. ترور و وحشت و گرفتن جان بیگناهان فقط به دلیل مخالفت شان با باورهای ارتجاعی مسلمانان، بخشی جدا ناشدنی از اسلام است.

 • داریوش

  با سلام
  و درود تنها موضوعی که می خواسام گوشزد کنم که اساسا با مفسد بودن این رژیم و سرامدن تاریخ انقضایش هیچ شکی ندارم
  ضمن اینکه به تازگی اضافه شدن خاتمی به جریان انتابات بری نقش آفرنی دوباره وترغیب مردم و کشاندن آنها به پای صندوقهای رای که این مورد خارج از دو دیدگاه نیست
  یکی اینکه آیا خاتمی از این جریان خبر ندارد و به خودی خود به نقش افرینی و قهرمان گریی گروییدهخواهد شد و البته اینجا تنها مسئله ای را که می شود به ایشان گفت ایین است که ” این بوی کباب از کباب نیست خر داغ می کنند ”
  و یا از این وضعیت بحران و این همه تنش اطلاع دارد که باز هم از او به عنوان یک مهره بیشتر استفاده نخواهد شد
  دزاین میان مردم باید با هوشیاری تمام به تمام وقایعی که می بینند اعتماد نکرده و کل جران را یک بازی احمقانه و فریب دهنده بپندارند
  و یک موضوع دیگردر مورد تصویری که در سر فصل این موضوع و تیتر ان زده اید که عده ای از مقامات که خود خاتمی هم جز آنها را در حال تماشای جنازه ای سر و ته شده و از پا اویزن می بینید که بیننده در نگاه اول به این می انیشد که پس حتما ایشون هم دستی در داستان دارند و در ماجرا شریک
  که البته شریک هم هستند
  اما نکته قابل تامل این است که ایت عکس و یا این تصیر تنها موزه ی است که از زندان رژیم شاه درست شده و به اصطلاح در دوره شاه از این شکنجه ها و آزار استفاده می شده و انها که درب ورودی به تماشا برخاسته اند همه و همه فقط بازدید کننده هاییی از این موزه هستند
  لذا خواهشی که دارم این است که یا تصویر را عوض نمایید یا انکه پای توضایحت ان قید بفرمایید که این عکس از کجا و کی هست
  با تشکر

 • حسن

  عکس هایی که گذاشتید هیچ ربطی به متن نداره.
  اون یکی که داره مرد سیبیلویی شلاق میزنه موزه عبرت است و اگر دقت کنی ماکت مجسمه ای است و مربوط به بازسازی دوران شاه هستش/
  با این دروغتون تابلوتون متوجه شدم کل مطلب چرته
  ای کاش کمی اطلاعاتتون زیاد بوئد از ایران و اسلام

 • nvd

  از خداوند منان هدایت شما و هر کس دیگر را که اینگونه می اندیشد طلب مغفرت و هدایت مینمایم.و همچنین اگر لایق هدایت نیستید شما را در همین دنیا به عذاب خودش دچار کند .انشاالله

 • فاطمه

  فاطمه

  غلط کردین با این اخبار و گفتار بی مورد و بی سند و دروغ تان بی شرفی هر قوم

  و دولتی دیکتاتور و کافری را که عمامه بر سر کردند و خود را به اسلام مرتبط میدانند

  و به کشتار مسلمانان بی دفاع میپردازند و یا خرافات و بدعت در مذهب خود دارند را

  به اسلام و سرور هر دو جهان محمد مصطفی(صلی الله علیه و سلم ) نسبت ندهید

  ای نویسنده ای احمقی که این وحشی گری را به اسلام و به پیامبر اسلام نسبت داده ای

  مثالی برایت میزنم مثلا شما انسان خوب با شخصیت هر چند در تربیه ای فرزندات کوشا

  اما بر عکس فرزندات یک شخص پست بی شرف و یک احمق به تمام عیار از آب در میاد

  آیا میشه ای بی شرفی و بی حیایی و بی مغزی فرزندات را به شما نسبت داد اگر بگویی آری

  باید همینجا برایت باید بگویم که خیلی احمق بی وجدانی اول برو از اسلام معلومات پیدا کن

  بعد بیا انگی خریت بر اسلام بزن

 • فاطمه

  فاطمه:

  دستت درد نکند آمریکا و جهان غرب خوب سگ ها تربیت کردین که حتا به زبان های فارسی دارند فعالیت میکنند

  اما این را باید بدانید که عو عو شما سگ های فروخته شده و انگ خریت تان که به اسلام تروریست بگویید دیگر رنگ و بوی نخواهد داشت بد ترین و وحش ترین تروریست جهان شما ها و هم نوع شما بی شرفان هست که امروزه دارین جهان اسلام را تحت فشار قرار داده اید اما این را بدانید ما اگر بیمیریم شهید هستیم و به دار بهشت ابدی که الله سبحان و تعالی ما را بشارت داده است میرویم ولی وای بر حال شما خبیث ها که با هم نوع های کافر تان راهی جهنم میشد ان شاءالله

  • رها

   با سلام
   همین که طاقت شنیدن حرفهایی ضد اسلام را نداری و اینکه در مقابل حرفهای این نویسنده فحاشی میکنی و او که انسان است و از کرامت انسانی برخورداره را به سگ تشبیه میکنی و اینقدر توهین میکنی این خودش معرف بزرگی از خشونت و و چهره پرنور و پر گوهر اسلام است و دلیلی بر حقانیت این مقاله!

   • محمد

    خب ! وقتی قرآن غیر مسلمان را گوره خر و خاخام های یهودی را خر بارکش و غیر مسلمان را نجس خوانده است؛ بی گمان پیروان آتشی اسلام نیز پیرو همین ادبیات قرآن میباشند. البته! نجس در قرآن از انجیل اقتباس شده است که عیسی اندیشه های پلید را نجس خوانده است نه انسانها را ! حتی در صور و شیپور دمیدن یک اقتباس قرآن از انجیل میباشد که فرشتگان به هنگام بازگشت عیسی در شیپورها خواهند دمید و مردم جهان را آگاه خواهند ساخت.

  • محمد

   اسلام امپریالیسم و تروریسم است!

   سوره توبه/۵ یا انفال/۲۲ و انفال/۱۲ نص صریح قرآن و ماهیت تروریسم قرآن زید بن ثابت و اسلام محمدی است که تازه مسلمانان را تشویق به کمین و قتل و اسارت اهل مکه کرده است. بواقع قرآن به اره برقی تگزاس مشروعیت بخشیده است !

   • محمد

    سوره نساء/۲ و احزاب/۳۳ نص صریح قرآن مبنی بر مشروعیت شهوترانی و افراط جنسی در قران و اسلام است که متاسفانه پس از تحمیل اسلام به ایرانیان اشاعه یافته است. ژید بن ثابت در کتاب قرآن و در سوره احزاب به صراحت از جاکشی الله برای محمد بن عبدالله نوشته است؛ البته! الله بزرگتر خدای اهل عرب پی از اسلام بود که پس از اسلام از نام آن برای آفریدگار جهان استفاده شده است و قران واسلام تلفیق وحدانیت اعجمی و شرک محمدی بوده و از سوی دو نفر که گویا سلمان فارسی در نقش اعجمی و محمد بن عبدالله در نقش تازی بدان پرداخته اند و تناقضات آشکار بسیار را در محتوای قرآن پدید آورده اند.

    • محمد

     تصحیح می کنم احزاب/۵۰ شهوترانی و افراط جنسی پیغمبر کذایی اسلام و مسلمین مشرک !

    • اشکان

     ناموسا هر چی میگردم اینایی که گفتی نیست اصن
     مکتوب نشدع

 • فاطمه

  نمیشه همه کثافت کاری های آخوند های خمس خور و کافر را که هر چه خرافات و بدعت است در مذهب بی پایه و بی اساس شان وارد کرده و جوانان مسلمانان را در زندان ها به شهادت می رسانند به اسلام نسبت دهید عجب زمانی شده که کافر دارد از کافر انتقاد میکند اما اینو باید شما و آخوند های کافر بدانند که شما ملعونین همه دست به دست هم یکی کردین

  تا نام اسلام را بد کنید