بایگانی ماهیانه: اکتبر 2013

نگارشِ “پینگیلیش” تیری بَر جگرِ قَندِ پارسی است!۳

نگارنده از یکایک هم میهنان عاجزانه درخواست می کند که به زبان و ادبیات فارسی ظلم و خیانت نکنید و فارسی را پاس بدارید و از این ارمغان گوهر باری که گلستان ها و بوستان ها و دیوان های اشعار فراوانی به کمک آن نوشته شده است به بهترین شکل محافظت کنید و رسم ناپسند پینگلیش نوشتن را از یاد برده و نابود کنید.

دکتر مصطفی بادکوبه ای چکامه سرای میهنی از بند دیوان آزاد شد۱

با مسرت و شادمانی آگاهی یافتیم که آقای مصطفی بادکوبه ای چکامه سرای میهنی از بند دیوان و جنایتکاران رهایی یافته است. از آنجا که رژیم کنونی یک رژیم بی فرهنگ و بیگانه پرست است، تاکنون فرزندان نیک سرست و اندیشمند کشورمان در آرامش نبوده و امنیت نداشته اند.دستگیری و شکنجه آقای بادکوبه ای از این نمونه است.

آیا پاسخ شاهزاده به پرسش های گزارشگر بی بی سی نشانه سیاست بازی وی بود یا درماندگی اش؟۱۴

آقای استیفن ساکر گزارش گر بی بی سی با شاهزاده گفتگویی داشت که ناشی از طفره رفتن و سفسطه شاهزاده است. آنان که به این مصاحبه گوش فراداده اند، گزارش گر را فردی آزاد، درست اندیش، کارکشته، و راستگو می دانند. پرسش های وی نشان دهنده آگاهی ژرف او و شناخت درستی است که از طبیعت متظاهر و خوش رنگ شاهزاده بود.

حکایتِ تَلخ ما ملتِ تیره بَخت و از خود مُتشکر!۳

باید از خودمان بپرسیم که چگونه چنین رژیم خونخواری که در نزد ایرانیان میهن دوست، یکی از پلید ترین و ضد انسانی ترین حکومت های خودکامه می باشد، توانسته است سی و چند سال پابرجای بماند و سردمدارانش به دزدی، غارت، تجاوز و اعمال ضد میهنی و ضد مردمی شان ادامه دهند؟

ملاله یوسف زای دختر مبارز قهرمان پاکستانی برنده جایزه ساخارف و نامزد دریافت جایزه نوبل۰

ملاله برنده جایزه ساخارف بنا به تصویب کمیته برگزاری جایزه ساخارف، جایزه امسال به ملاله یوسف زای دختر فداکار پاکستانی به دلیل کوشش های خستگی ناپذیر وی برای کمک و همدردی با دختران و زنان محروم از تحصیل پاکستان داده می شود. دختر فداکاری که تاکنون از جان خود مایه گذاشته و تا سرحد مرگ پیش رفته است.

مَذهب و اَخلاقِ شرافتمندانه؛ دو پادشاه که دَر یک اِقلیم نَگنجند۱

آلبرت انیشیتن: اَخلاقيات بر پايه هَمدلی، آموزش و نيز هَنجارهایِ اجتماعی شِكل می گيرند؛ تَنها يک انسانِ بَدبخت ممكن است به خاطرِ تَرس از مُجازات و يا به اميدِ پاداش پَس از مرگ به دنبالِ پايبندی به اصولِ اخلاقی باشد.

آتشِ گلوله، با گلوله، خاموش نمی شود!۱

متاسفانه بار دیگر شاهد قتل مردم به ویژه زنان و کودکان به فرمان یک مغز تبهکار در گوشه ای از جهان هستیم. حکومت خودکامه بشار اسد از دو سال و نیم گذشته تا کنون، بیش از یکصد سی هزار نفر را به کام مرگ کشانده و میلیون ها نفر را آواره و زخمی کرده است.

اَحمد کسروی که بود و چه فَرجامی داشت؟۴

احمد کسروی بنیان‌گذار جنبشی سیاسی-اجتماعی با هدف ساختن یک "هویت ایرانیِ سکولار" در جامعه ایران، موسوم به جنبش "پاک‌دینی" بود که در دوره‌ای از حکومت پهلوی شکل گرفت. احمد کسروی خواستار مبارزه با "واپس‌ماندگی فکری و علمی" و روشن‌گری در تمامی وجوه زندگانی بود.