بایگانی دسته: جنایات رژیم

ضحاکان ماردوش ودل آرا دارابی۰

رژیم ضحاکی خون آشام، مرگ پیشه ومرگ بار چیره ومستولی برمردم رنجدیده ومصیبت کشیده کشورمان، هرشب وهرروز، برای مارهای شکم گنده خود قربانی جدیدی می طلبد. این اشتهای کاذب را سیرائی، واین حرص وطمع راپایانی نیست. چه بسیارنوجوانان، جوانان، ومادرانی ساده دلو و بیگناه که ناآگاهانه ویا بی اختیار، دردام کید وحیله ومکراین گرگان و […]

فریاد مام میهن به ضحاک ماردوش۰

ای ضحاک، ای خون آشام قرن، ای سفاک بی رحم، تا کی؟ وتا کی؟ فرزندان وجگرگوشگان مرا به قربانی می گیری؟ آیا زمان آن نرسیده که به خود آئی، مارهای هوس آلود وپراشتهای خود را مهارکرده وبه جوانان من ترحم کنی؟ سال ها پیش نخست جوانان مرا  به زندان افکندی وآن گاه بیکباره دراندک زمانی […]

آگهی مناقصه۰

دولت جمبوول وممبول ذبح اسلامی ایران درنظر دارد تعداد چند هزارجرثقیل بزرگ برای به دار آویختن و ازبین بردن بیش از۶۰ میلیون اراذل واوباش شهرهای مختلف از کشورهای دوست وهمکارخود سوریه ، لبنان، زیمبا بوی، ونزوئلا و نیکاراگوآ ازطریقه مناقصه کتبی درسه ماه آینده خریداری کند.