بایگانی

شفقّت و کرامات در اسلام، پارادوکسی به عمق هزار و چهارصد سال۴

آیت الله موسوی اردبیلی، شکر افشانی فرمودند که چرا موسوی و کروبی را بدون محاکمه بازداشت کرده اند؟ چرا که مخالف کرامت و شفقّت در اسلام است! حال باید به ایشان یادآوری کرد که در تاریخ اسلام شفقت و کرامت و مهربانی از جانب پیشوایان این دین نسبت به مردم، هرگز رخ نداده و دروغ و نیرنگی بیش نیست.

هم میهن، فکری به حال خود کن، گروهی دراندیشه نگهداری رژیمند۰

خاتمی، موسوی، کروبی، عبدی، کدیور، سروش، گنجی، سروش،معصومه قمی، بنی صدر، شماری در گروه سبز و یا بست نشسته در غرب، تنها هدفشان بودن رژیم اسلامی با تغییر نفرات و سمت هاست. اینها جایی نرفتند و زیر پرچم بریتانیا آماده اند که آرایش و بزک رژیم را کمی تغییر داده، ۳۰ سال دیگر کلاه سر ملت گذارند.

چرا در کشورمان، میزان زناشویی رو به کاهش، و جدایی رو به افزایش است؟۴

در کشورمان، آمار زناشویی روز به روز پایین تر و آمار جدایی بالاتر می رود. از اسلام زن ستیز و آخوند هرزه شهوت ران، و شماری از مردان خودکامه چه انتظاری میتوان داشت؟ . بیشتر جوانان به هنگام ازدواج هیچ معیار مناسبی ندارند و صرفا پسندیدن مشخصات ظاهری را کافی می دانند و یا تسلیم نظریات فامیل خود می شوند.

بازدید حاجیه الیزابت بیگم رهبر مسلمانان خاورمیانه از مسجد امارات۱۱

دیدار حاجیه الیزابت از امارات نشانگر توجه کامل دولت انگلیس به قلمروهای اسلامی و برای حفاظت از مناطق نفتی اشان بوده است. دولت های غربی و به ویژه دولت انگلستان و آمریکا، همواره در تلاش بوده اند تا مردمان کشورهای جهان سوم را بیشتر غرق در خرافات کنند تا بهتر بتوانند سرزمین های ایشان را غارت نمایند.

آیا با دستورات کشت و کشتار دگراندیشان و خرافات در اسلام، بازهم باید به عقاید مسلمین احترام گذاشت؟۵۰

تا به کی باید شاهد این تند روی های هموطنان مسلمان خویش باشیم؟ تا به کی ما باید دست روی دست بگذاریم و توهین ها و جنایاتی را که این ها در حق دیگر هم وطنان ما می کنند،تماشا کنیم؟

پرده سوم، تا کی به دنبال ملا شیرین ها، ملا رجوی ها، ویا ملاکدیورها؟۳

درنمایش نامه «ایران ذبح اسلامی»، از سوی کمپانی های نفتی رل «ملکه شاه جهان» به ملا شیرین بیگم اسلام پناه پیشنهاد گردیده، که یاران ایشان بی بی رقیه و رقصانه کلثوم در حال کمپین آنند.