بایگانی

شاعر گرانمایه و طنز پرداز محبوب ایران، محمد رضا عالی مقام را ازبند ظلم و ستم آزاد کنید۱

شاعران و هنرمندان اسیر ظلم ستمکاران در سراسر تاریخ می بینیم که شاهران و هنرمندان، همواره مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند.گویا قرار براین بوده که جای آنان در گوشه زندان باشد. به دار آویختن حسنک وزیر، وزیر دانشمند و خردمند سلطان م‍‍‍‍‍حمود غزنوی به دستور خلیفه بغداد و دههانمونه دیگر از این خودکامگی است.