بایگانی

چرا ما ایرانیان نتوانستیم از یورش بارسوم تازیان آگاهی یابیم و از آن جلوگیری نمائیم؟۴

هم میهنان گرامی، چنانچه در شعارهایتان جمهوری ایرانی را جایگزین رژیم اسلامی نکنید، شما خانواده عباسی را به جای اموی به خلافت می رسانید، و آش همان آش، و کاسه همان کاسه خواهد بود.