بایگانی

ما از اسلام، قرآن و محمد چه می دانیم؟۷

ما از اسلام چه می دانیم؟- تاریخ همواره گنگ و پر از ابهامات است، اما آنچه که قریب به اتفاق مسلمانان و اسلام پژوهان سنتی از این جریان می دانند، وابسته به کتاب مقدس مسلمانان (قرآن) و کتب تاریخی است، که حدودا یک قرن بعد از ظهور اسلام نوشته شده، و همچنین کتب حدیثی که از قول پیامبر اسلام نقل می شود.