بایگانی

روضه خوان پنج تومانی، پیشنهاد صلح و دوستی آمریکا را خصمانه برداشت می کند۱۰

پیشنهاد مذاکره باید با حسن نیست همراه باشد این گفتاری است که ملای مشهدی در برابر تمایل دوستی آمریکا عنوان می کند. حسن نیت آمریکا ازگفته این روضه خوان چه معنا دارد؟. آمریکا به چه ساز آخوند برقصد تا از آمریکای جهانخوار بودن بیرون آمده، و در ردیف کشوری چون برادر سوریه و یا کشور دوست ونزوئلا قرار گیرد؟!