بایگانی

فیلم آرگو علاوه بر جایزه های گوناگون، برنده جایزه اسکار شد۲۵

زمانی که سفارت آمریکا دراشغال و تجاوز اوباشان و لات های مزدور رژیم اسلامی قرار گرفت،۶ نفر از دیپلمات آمریکایی که بیرون از سفارت بودند، از ترس خونخواران رژیم اسلامی،مخفیانه به سفارت کانادا پناهنده شدند. فیلم آرگو از پنهانی فرستادن ۶ دیپلمات آمریکایی به خارج از ایران به کمک سفارت کانادا گفتگو می کند.