بایگانی

حذف استادان، دگر اندیشان، مخالفین سیاسی، و نزدیکان آگاه به سیاست های رژیم هم چنان ادامه دارد۱

رژیم های خودکامه عبودیت و بندگی مردم خود را بدون هرگونه پرسش و انتقادی می طلبند. سوای آن به آسانی به حذف و نابودی آنان می پردازند. از کشتن کمبوجیه برادر خود بردیا گرفته تا کشتار بازمانده های ۱۱ پادشاه ۳ سال آخر دودمان ساسانی، تا کشتن ناصرالدین شاه وزیر فرزانه خود میرزاتقی خان از این زمره اند.

سرزمین هزاران چهره، و هزاران شاهی۹

از فرهنگ راستین ایرانی: پندار، گفتار، و کردارنیک خبری نیست، و از جامعه ما به کلی رخت بر بسته است. شاید دلیل این همه نابسامانی ها، و بی خردی ها، یورش و تجاوز اقوام بی بند و بار، و بی فرهنگی مانند تازیان، مغول، تاتار و ازبکان به ایران باشد که هرکدام فرهنگ تجاوز و خشونت را بر ملت ایران تحمیل نموده است.

تراژدی کشورمان، هردم خیالی ورنگ عوض کردن، ظلم پذیری، و ظالم پروری ما است۰

ما عادت کرده ایم که امروز کسی را ستایش کنیم وفردا دشنامش دهیم. امروز دربرابر قانونی بایستیم، ولی فردا تسلیم شویم. ما رنگ پذیر، مظلوم و ظالم پروریم. روزی دم از وطن پرستی و عرق ملّی می زنیم، فردایش دینار به حلقوم اعراب بی همه چیز در دبی و شارجه و مکّه و ده ها خراب شده ی دیگر می ریزیم.