بایگانی

اصلاح طلبان، چرخ جنبش و بقای رژیم اسلامی اند۱

صلاح طلبان، در کنار مزدوران رژیم قرار گرفته اند. آنان معتقدند بهترین سیاست، سیاست گام به گام است، که باید از درون، و به تدریج شرایط را تغییر داد و رژیم را ازدیکتاتوری، به حالت مردمی، و آزادیخواه در آورد. گروههای از اصلاح طلبان، از جایی تغذیه می شوند، و عده ای نیز بدون تردید وابسته به رژیم اسلامی اند.

سرگذشت دموکراسی در ایران، و تلاش های شاهزاده پهلوی۱۳

سرگذشت تاریخ، سرگذشت دیکتاتورها است. زیرا تاریخ را به امر و خواسته دیکتاتورها می نویسند، نه به خواست آزادی طلبان. زیرا که آزاد زنان، و آزاد مردان در سراسر تاریخ از خود اختیار و قدرتی نداشته اند تا تجربه های تلخ و شکست خورده خود را به نگارش در‌آورند. تاریخ، ستمگری شاهان را شهامت آنان می داند.

ما منشور شورای ملی را مردمی می دانیم و با جان و دل با آن همکاری می کنیم۷

شورای ملی ایران در پیش است. ما گردانندگان فضول محله آن را به فال نیک در راه همبستگی و نجات کشور خود می دانیم و با دیدی مثبت و امیدی فراوان به این تشکل و گردهم آیی مینگریم. تا زمانی که راه و روش آن را مردمی و در راه آزادی و دموکراسی میهنمان ببینیم با همه توانایی خود از آن جانبداری و پشتیبانی می کنیم.

آیا رضا پهلوی از شجاعت و شایستگی لازم برای مناظره با بهرام مشیری برخوردار است؟۱۳۴

اگر رضا پهلوی از گفتگو با بهرام مشیری فرار کند نیز برای وی بسیار گران تمام خواهد شد؛ زیرا مردم حقیقت جویِ ایران از خود خواهند پرسید که اگر ریگی در کفش این شاهزاده و خاندانش نیست و ایشان از هر نظر بی تقصیر و بی گناهند، چرا رضا پهلوی از داشتن یک مباحثه زنده تلویزیونی با بهرام مشیری طفره می رود؟

اتحاد و همدلی میانِ اعضایِ اپوزوسیون می تواند مانع ویرانی میهن شَود۷

در صورت حمله نظامی غرب، از ایران ویرانه ای عقب مانده و غرقِ در قحطی و درماندگی و مریضی بَر جای خواهد ماند و شاید بتوان ادعا کرد که شرایط ایرانِ جنگ زده، ده ها بار اسفناک تر از وضعیت افغانستان و یا عراقِ امروز خواهد بود و از کشورِ زیبای مان جز خرابه ای پُر از جسم های بی جان، چیزی بر جای نخواهد ماند.

تشکیل شورای ملی پس از اقدام نظامی بر علیه ایران همچون نوشدارویِ پَس از مرگِ سهراب است۱۲

با وجود نیروهای نظامی خارجی در کشور بدون هیچ تردیدی تمامیت ارضی ایران زمین نیز در خطر خواهد افتاد و تمامی لاشخوران و کفتارانی که سال های سال است دندان برای تکه و پاره کردن این مرز و بوم تیز کرده اند، فرصت مناسبی برای ضربه زدن به ایران پیدا نموده و زهر تلخ خود را به میهن درمانده مان خواهند خوراند.

دگرگونی فکری و پیشرفت در اندیشه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی۱۳

به تازگی شاهزاده، در گفتگویی با شهرام همایون سرپوشی بر گفتار نادرست پیشین خود سرپوشی گذاشته است. ولی در این گفتگو، شاهزاده توانسته خود را به روش دموکراسی بهتری به مردم نشان دهد. خوانندگان ما باید گزارش مجله فوکوس و انتقادهای وارد بر آن را بخوانند و به گفتارشاهزاده گوش فرا دهند تا به حقیقت پی ببرند.

شاهزاده گرامی، اسبی که بر آن می تازید راهی ترکستان است و نه ایران – بخش نخست۴۲

شاهزاده پهلوی که نام شاهزاده را کماکان به یدک می کشد، گهگاه در سر بزنگاه از تاریکی بیرون آمده سخنرانی جانانه ای برپا می کند، و بدین وسیله وظیفه ملی و میهنی خود را به پایان می رساند. به راستی این شاهزاده تا چه اندازه برای نجات میهن تا کنون جان خود را در خطر و آماج پیامدهای ناگوار و سخت گذاشته است!.