بایگانی

پروفسور هیو هر، اسطوره ای که محدودیت ها را در هم شکست!۲

برخلاف تمام داستان های تخیلی مذهبی و معجزات دروغین پیامبران که هرگز کارآمدی در اختراعات و اکتشافات علمی زندگی انسان ها نداشته اند. دست آوردهای مخترعین، دانشمندان و محققین، به راستی معجزاتی غیر قابل باور و شگفت انگیز هستند.