بایگانی

چگونه می توان زمینه روی آوردن بانوان غرق در خرافاتِ ایرانی به خردگرایی را فراهم آورد؟۳۶

با بررسی سطح جامعه و مشاهده آنچه که در آن می گذرد می توان بدین مسئله پی برد که بانوان ایرانی نسبت به مردان، بیشتر به خرافات و باورهای مذهبی ایمان داشته و درباره اعتقادات شان بسیار متعصب می باشند و حتی حاضر به گفتگو نیستند و تاب شنیدن دیدگاه های مخالف اسلام را ندارند.

صیغه، واژه ای زشت و بس نازیبا، و بلایی بزرگ در گسترش فساد، و فروپاشی روابط خانودگی۵۸

مردانی که به دنبال صیغه می روند، هرجایی هایی هستند که یک لحظه در آغوش این، و لحظه دیگر در آغوش آن دگر قرار می گیرند. تنها آخوندها و یک مشت هرجایی مذهبی خرافاتی هستند که به دنبال صیغه اند. صیغه که در برابر مبلغی پول و برای مدتی مشخص برگزار می شود، آیا با روسپیگری چه تفاوتی دارد؟.