بایگانی

و خداوند زمین و آسمان را در ۶ روز آفرید۵

و خداوند زمین و آسمان را در۶ روز آفرید و الله بزرگ ما، نماینده برحق خود ملا خاگینه ای را فراموش نکرد. بلکه، به امت خود امرفرمود تا در روز هفتم، نمازهای جمعه را برگزار کنند، و به گفتار نغز و سراپا حکمت و دانش ولی وقیح و پیش تازان تازی نژاد دین بر روی منبرها گوش فرادهند.

خرافات مذهب شیعه و سودجویی فرصت طلبان، مانع آزادی و بلای جان و مال مردم ایران- بخش دوم۱۴

به مثلث بور(بنی صدر، ولیعهد، رجوی) و دیگر خوش نشینان برون مرزی سفارش می شود که با گذشته تاریک و ناجور سیاسی خود و بافرصت طلبی، در همایش جوانان ما دخالت نکنند.