بایگانی

فیلسوف های شومن یا شومن های فیلسوف نما؟۸۹

پنج مسلمان نواندیش فیلسوف نما؛ سروش، گنجی، کدیور، مهاجرانی، و عبدالعلی بازرگان که نخستین آموزش های خود را از شریعتی فراگرفتند،در هفته آخر فوریه ۲۰۱۱ در لندن “اتاق فکر جنبش سبز″ را راه اندازی کردند.به راستی این مدعیان خرد گرا و علاقمندان به اسلام را چه بخوانیم: فیلسوفان شومن یا شومن های فیلسوف؟

خرافات مذهب شیعه و سودجویی فرصت طلبان، مانع آزادی و بلای جان و مال مردم ایران- بخش دوم۱۴

به مثلث بور(بنی صدر، ولیعهد، رجوی) و دیگر خوش نشینان برون مرزی سفارش می شود که با گذشته تاریک و ناجور سیاسی خود و بافرصت طلبی، در همایش جوانان ما دخالت نکنند.