بایگانی

بابا آب داد، بابا نان نداد، درنتیجه از خجالت آب شد و جان داد۱۴

هر روزی که می گذرد پدران ومادران بیشتری زیر فشار های اقتصادی که این دولت خونخوار به مردم تحمیل می کند. مادران از فشار کار در خانه، و کمبودها و نبودها، در سوز و گدازند و هییچگاه آرامش ندارند. آنان نمی دانند چگونه در برابر کمبودها پاسخ گوی فرزندان خود باشند، و زندگی خالی خود را توجیح کنند