بایگانی

کشتن یک میمون وحشت زده با موشک نظامی، فضانوردی نیست، بلکه خودنمایی است!۲۰

دروغگویی در حکومت های اسلامی و در دین اسلام امری عادی و رایج است. حتی تقیه (دروغ به اصطلاح مصلحتی) یکی از تعالیم اسلامی محسوب می شود. زمانی که دروغگویی، سنگسار قطع دست و پا، همخوابگی با کودک ۹ ساله قوانین یک حکومت را تشکیل دهد، انتظار داشتن شرافت کلامی و عملی از چنین حکومتی، تصوری غیر واقعی است.