بایگانی

انزوای بیش از پیش طرفداران رژیم حتی از درون۰

نگاه ساده به جمعیت ایران و درصد شرکت کنندگان. از شکست طرفداران نظام حکایت دارد.در خرداد ۱۳۷۶ بیش از هفت میلیون نفر از ۳۶ میلیون واجدین شرکت به کاندیدای خامنه ای رای دادند. امروز بیش از ۱۵ میلیون نفر به واجدین شرکت اضافه شد ولی جلیلی تنها چهار میلیون رای اورد. حتی اگر با خوش بینی قالیباف را هم اضافه کنیم، تعداد به ده میلیون می رسد. یعنی تنها یک پنجم مردم ایران با سیاستهای خامنه ای موافقند.