امام مقوایی گور به گور شد، ولی امام کاغذی همچنان به دروغ پردازی و جنایات خود مشغول است ۴

امام، امام است، در هرکجا و در هرمقام جز جنایت، مردم آزاری، و خیانت به کشور کاری انجام نمی دهد. خمینی در سال های یکه تازی خود، چه خون ها که نریخت؟، چه انسان های فرهیخته و میهن پرستی را بی خانمان، و بد نام نکرد؟، ویا به زندان نیانداخت؟.  و چه صدها، و هزاران خانواده ایرانی را که خاکستر نشین نکرد؟. هرگز خاطره تلخ کشتار امیران ارتش، فرزندان پاک ایران، کشتار مردم میهن پرست کردستان، و یا اعدام جوانان غیور درون زندان ها را نمیوان فراموش کرد.

خمینی وقتی پایش را بر روی خاک ایران گذاشت، در پاسخ این که: «چه احساسی داری؟، گفت؛ هیچی!».البته او دروغ می گفت. زیرا همه آخوندها، از کوچک و بزرگ، از آیت الله، تا حجت الاسلام و طلبه های مدرسه دینی، از با دستار و بی دستار، و حتی کسانی که در این مکتب دروغین و پر از کلک و حقه بازی اسلام ذوب شده اند، دروغ گویی، ورد زبان همه، و بهترین راه سیاستمداری و نکته سنجی آنان است. اینها، همه و همه از رهبر خود پیامبر دروغین اسلام، محمدابن عبدالله یاد گرفته اند که چگونه و در هرلحظه دروغ بگویند.

ملت توی سری خور و بدبخت ایران، نه تنها نتوانست چند گله آخوند مفتخور، بی وجدان، زنباره، و ضد ایرانی را در این سه دهه از بلند پروازی و چپاولگری از سکوی قدرت پایین کشدو به گورستان تاریخ فرستد، حال ناچار است مقوا و کارتن یک آخوند جنایتکار را به عنوان پیشوا و رهبر خود بپذیرد، و خم به ابرو نیاورد. آری، اینست لیاقت ما. شاید ما شایستگی بیشتر از این را نداشته باشیم.

ملت توی سری خور و بدبخت ایران، نه تنها نتوانست چند گله آخوند مفتخور، بی وجدان، زنباره، و ضد ایرانی را در این سه دهه از بلند پروازی و چپاولگری از سکوی قدرت پایین کشدو به گورستان تاریخ فرستد، حال ناچار است مقوا و کارتن یک آخوند جنایتکار را به عنوان پیشوا و رهبر خود بپذیرد، و خم به ابرو نیاورد. آری، اینست لیاقت ما. شاید ما شایستگی بیشتر از این را نداشته باشیم.

به طور کوتاه، باید گفت؛ محمدابن عبدالله مردی که از یتیمی با عقده های روانی زیادی بزرگ شده بود، و در سفرهای خود به عنوان کارگر پرورش شترها در همراه با کاروان ها، با زنان زیبا و سرمایه داران بزرگی رو برو بود. او اینها را می دید، و چون کمترین موقعیت اجتماعی و هنری از خود نداشت، آه حسرت از دل بر می کشید. از این روی، برای رسیدن به آمال و آرزوی خود، دست به کلک و حقه بازی بزرگی زد و آنهم اختراع دینی به نام اسلام، که همه مردم باید تسلیم، جان نثار، و نوکر بی چون و چرا باشند.

نخستین گام برآوردن آرزوی طلایی اش در کسب ثروت و زنبارگی اش، ازدواج با خدیجه پیر زن پولدارعرب، و سپس،  عشق بازی او با دختر ۶ساله و ازدواج های بعدی وی بود.  آنگاه به کمک و همفکری سلمان پارسی، شاهزاده  جاه طلب فراری از ایران، خود را پیامبر نامید، و در دو نقش پیامبر و الله بازی کرد.آیه های دروغین، آنهم برای زنبارگی و پول پرستی خودش، و دروغ های چپ و راست به اعراب ساده دل و ناآگاه، همه و همه از جاه طلبی و زنبارگی این فرد است.

در بیشتر آیه ها می خوانید که این کار نزد الله و پیامبر او پسندیده، و یا نکوهیده است. همه جا تذکر داده می شود که باید رضایت الله و پیامبر او را جلب نمود، و اگر پیامبر ناراضی باشد، الله هم نا خشنود است. آیا در قرآن میان الله و پیامبر او کمترین و کوچکترین دوگانگی دیده شده است؟. اینجاست که یک فرد حتی با هوش و درک کم پی می برد که این عرب زنباره و جاه طلب، در دونقش بازی  کرده است.

این ویدیو نشان می دهد که رژیم چگونه ملتی را خر و احمق به شمار آورده است. البته بزرگترین توهین این رژیم به شخص خمینی است. خامنه ای جاه طلب هرآنچه در توان دارد می کوشد تا خمینی را که نزد عده ای امت خردباخته درای مقام و منزلتی بود، بی آبرو و کم ارزش کند، و با ساختن ماکت مقوایی از او، او را هرچه بیشتر سبک و بی ارزش نماید. آیا شما دیده اید که خامنه ای هرگز در این ۲۰ سال به قدرت رسیدن خودش، از خمینی تعریف و تمجید کرده باشد؟!.

بازماندگان و بستگان این فرد نیز همان گونه اند. امامان ساخته و پرداخته مکتب آخوندهای جنایت کار و مذهب شیعه گسترده و پرورش یافته رژیم سلطنتی بریتانیای کبیر نیز در ساختمان دروغ گویی میهن ما شرکت داشته اند. از این روی، خمینی نیز بر اساس دروغ روی کارآمد، دروغ هایی که بنی صدر، یزدی، و قطب زاده، به رسانه ها دادند، دروغ هایی که همه روزه بنی صدر در تماس با بی بی سی به خورد مردم ایران دادند، و آخوند زوار دررفته و جایتکاری را به حلق مردم ایران فرو کردند.

خمینی هم که مردم با او هیچ آشنایی نداشتند و به پاچه خواری و خون آشآمی او آشنایی نداشتند، از نخستین روز اقامت خود در پاریس را با دروغ گویی آغاز کرد. دروغ این که؛ «من یک طلبه ام و می خواهم به قم بروم…». «آخوندها نباید پست سیاسی داشته باشند…». « ما برق و آب مجانی می کنیم»، و…. همه و همه از ذات پلید و کریه این مرد حکایت می کرد. گفتن این که چه احساسی در بدو ورود به ایران داشت، آنهم دروغ بود. او پیش از پای گذاشتن به خاک ایران، احساس بزرگی داشت، و آن نقشه زیر و رو کردن کشور، کشتار بیرحمانه، و به خاکستر نشاندن میلیون ها مردم  بود.

نظامیان و پاسداران نوکر صفت و مزدور روضه خوان مشهدی، ناچارند برای یک لقمه نان حرامی که از خون ملت کوفت می کنند، به دستور خامنه ای، در مقابل یک مقوا هم بایستند و ادای احترام کنند. با اینکار به مملکت خود خیانت کرده، و حقوق ۷۰ میلیون انسان در بند را پایمال کرده اند.

نظامیان و پاسداران نوکر صفت و مزدور روضه خوان مشهدی، ناچارند برای یک لقمه نان حرامی که از خون ملت کوفت می کنند، به دستور خامنه ای، در مقابل یک مقوا هم بایستند و ادای احترام کنند. با اینکار به مملکت خود خیانت کرده، و حقوق ۷۰ میلیون انسان در بند را پایمال کرده اند.

از امام مقوایی که بگذریم، به امام کاغذی یعنی امام خامنه ای می رسیم. و باید به او لقب ابر جنایتکار و ابر دروغگو داد. اگر قرار بود به جنایتکاران و یا دروغگویان ، جایزه نوبل داده شود، بی تردید، خامنه ای می توانست همه ساله برنده این جایزه باشد. زیرا امام کاغذی هم از حیث جنایت و غارتگری و چپاول مملکت، هم از نظر دروغگویی و پشت هم اندازی، نه تنها روی اجداد عربش، نه تنها روی امام مقوایی اش، بلکه روی هر جنایتکاری چون استالین، هیتلر، پینوشه، و صدام  و حتی پیامبر دروغین اسلام را سپید کرده است. دروغگویی شبانه روزی این روضه خوان ۵ تومانی، در مورد پیشرفت مملکت، دروغگویی در مورد دخالت بیگانگان، و با تقلب و دروغ تیر خلاص زنی به نام احمدی نژاد را زورکی به مردم قالب کردن، از همین گونه روشهای پیامبرگونه اوست.

این ویدیو رجز خوانی و گنده گوزی روضه خوان ۵ تومانی مشهدی را نشان می دهد. بی تردید ۹۹٪ گفتار وقیحانه و بی شرم این آخوند جنایتکار، دروغ، و کذب محض است. به عنوان مثال، رژیم گذشته را ضد دین خطاب کرده، و خود را دین دار. البته اگر رژیم گذشته پشم توی کلاهش بود، تظاهر به اسلام پرستی نمی کرد و این دجاله ها و فاسدان ضد ایرانی را به درون توالت می ریخت تا ملتی این چنین دست به گریبان نباشد. به هر حال، در شرایط کنونی که آخوند مقوایی خود را هم به عنوان رهبر به خورد ما می دهد، بسسی بی وجدانی، بی غیرتی، و بی فرهنگی  ما است که ساکت بنشینیم، و واکنشی از خود نشان ندهیم.

در پایان، از آنچه که گذشت باید گفت؛ ملت توی سری خور و بدبخت ایران، نه تنها نتوانست چند گله آخوند مفتخور، بی وجدان، زنباره، و ضد ایرانی را در این سه دهه از بلند پروازی و چپاولگری از سکوی قدرت پایین کشد و به گورستان تاریخ فرستد، حال ناچار است مقوا و کارتن یک آخوند جنایتکار را هم به عنوان پیشوا و رهبر خود بپذیرد، و خم به ابرو نیاورد. آری، اینست لیاقت ما.  شاید ما شایستگی بیشتر از این را نداشته باشیم.

 • I Aryamehr

  نگارنده عزیز با پوزش این مطلب را عنوان می کنم، در بیشتر نوشته های شما خامنه ای را”روضه خوان مشهدی ” خطاب می کنید! با این حساب هم میهنان عزیز مشهدی در این اندیشه هستند که خود آنها مانند خامنه ای هستند؛ به تعبیر دیگر کسی که با مشهدی ها تا بحال برخوردی نداشته به این خیال می افتد که همه مشهدی ها، مردمانی همچون خامنه ای هستند. امروزه همه ما سعی بر این داریم که یک ملت واحدی باشیم و روزی نیاید که دور از هم بیفتیم .اهانت چه از نوع خوبش به هم میهنانمان(کرد لر ترک بلوچ و…) مانع این کار می شود. من خودم مشهدی نیستم اما دوستان مشهدی هستند که به دل بگیرند. همه مشهدی ها که خامنه ای نمی شوند . همه همدانی ها که نوری همدانی نمی شوند و همه یزدی ها مگر خاتمی می شوند و  مگر شیرازی ها ؛ اصفهانی ها و …

  • هم میهن عزیزم، نوشتن روضه خوان ۵ تومانی مشهدی که سالیان دراز شغل و نهایت معلومات و دانش این فرد بوده، اشکالی دارد؟. لطفاً راهنمایی فرمایید- سهراب

 • Abazarghafary

  این کس کش پیزوری ، این امام لانتوری ،از جنس مقوا بود //این خواجه ز گه میبود ،اول توی گه دانی ،عقلش ته ان چاه بود//در میان احمق ها ، این جاکش بی کله ، یک امام و آغا بود //توی صف احمق ها ، اشکش دم مشکش بود، این قاتل عقل ها بود //ادامه این شعر بلند به زودی در پای عکس مقوایی امام جاکشی که از جنس گه بود ولی برای (۱۲) بهمن روز ورود( دیو )جماران با مقوا باز سازی کردنش.

 • bahman

  چرا از روش مصریها برای اطلاع رسانی به مردم در مورد زمان و محل تظاهرات استفاده نمیکنید.
  کافیست همه فعالین جنبش سبز در تاکسی ها با استفاده از موبایل تظاهر کنند که در حال صحبت با دوستانشان در باره زمان و محل برگزاری تظاهرات هستنتد.
  به توجه به اینکه رانندهای تاکسی با مردم معمولاً در باره مسائل روز صحبت میکنند، خبر تظاهرات در بین مردمی که به اینترنت دسترسی ندران به سرعت پخش میشود