ملا خامنه ای؛ آیا صیغه گری و به زور لحاف پیچ کردن زنان، از مقام شامخ آنها در اسلام است؟! ۲۴

یکی از راههای استثمار مردم، سخنرانی و گمراه کردن گروه کم سواد و نا آگاه هر جامعه است. زنان تحصیل نکرده و پرورش یافته در خانواده های دبش مذهبی، کارگران، کشاورزان در کشورهای جهان سوم، و کودکان همیشه در دید و معرض خطر سمپاشی های دزدان و غارت گران قرار گرفته اند.

به عنوان نمونه، هیتلر جوانان خردسال را به دور خود گرد آورده، و به گمراهی و شستشوی مغزی آنان می پرداخت. دولت های غربی برای دست یابی و تسلط بر کشورهای عقب مانده و دور از مدنیت، گروههای به اصطلاح مذهبی به کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی می فرستادند و مردم محروم و کم سواد را در پوشش خرافات مذهبی اسیر دام خود می کردند.

رژیم اسلامی نیز نه تنها برنامه های هیتلر را  تا کنون دنبال کرده است، بلکه با هواخواهان و طرفداران آن نیز همکاری نزدیک دارد. چند سال پیش نیز رئیس حزب فاشیست اتریش که پس از انتخاب شدن، با اعتراضات همگانی به کنار رفت، به دعوت رژیم آخوندی به ایران آمد و مدتها مورد مشورت و گفتگوی زیادی با افراد رژیم قرار گرفت.

چالش و جلوگیری از نفوذ کمونیست –
خرافات افزایی و سرپوش بر روی اندیشیدن و خرد ورزیدن انسان ها گذاشتن، همیشه یکی از راههای چالش و جلوگیری از قدرت و نفوذ کمونیست در جهان بوده است. برای نمونه می توان از مبارزه و از میان بردن نفوذ و قدرت کمونیست ها را در کشور پرتقال نام برد. در سالهای آغازین۱۹۱۰زمانی که کمونیست ها در پرتقال قدرت را به دست گرفته، در کلیساها را بستند و روحانیان را به زندان انداختند، سیاست مداران بر آن آمدند تا با خرافات دینی جلو آن نفوذ و پیشروی را بگیرند.

سیاست  ضد کمونیستی سال ۱۹۱۰ در پرتقال موجب گردید که سه کودک را به عنوان آن که بانویی از بهشت را در مزرعه هنگام چراندن گوسفندان دیده اند، به بازی بگیرند و مردم ساده دل و کم سواد پرتقال را اسیر این اوهام و خرافات نمایند. نتیجه این که گرچه کشور پرتقال از آن زمان تا کنون از شر کمونیست ها رهایی یافته ، ولی در چنگال هیولایی به نام خرافات دین گرفتار شده است. پیامد آن این که پرتقال یکی از ابر قدرت های گذشته تاریخ اروپا به دلیل فرو رفتن درون خرافات دینی، هم اکنون یکی از کشورهای عقب مانده و رده های پایین اروپا می باشد.

سیاست  ضد کمونیستی سال ۱۹۱۰ در پرتقال موجب گردید که سه کودک را به عنوان آن که بانویی از بهشت را در مزرعه هنگام چراندن گوسفندان دیده اند، به بازی بگیرند و مردم ساده دل و کم سواد پرتقال را اسیر این اوهام و خرافات نمایند. نتیجه این که گرچه کشور پرتقال از آن زمان تا کنون از شر کمونیست ها رهایی یافته ، ولی در چنگال هیولایی به نام خرافات دین گرفتار شده است. پیامد آن این که پرتقال یکی از ابر قدرت های گذشته تاریخ اروپا به دلیل فرو رفتن درون خرافات دینی، هم اکنون یکی از کشورهای عقب مانده و رده های پایین اروپا می باشد.

بر این اساس، سه کودک را در این استثمار مذهبی به بازی گرفتند. یک روز که این سه کودک در حال چراندن گوسفندان بودند، ناگهان بانویی از بهشت در شهر فاطمه (البته نه آن فاطمه تازیان) را در برابر خود می بینند. پس از تکرار این دیدارها، آشکار می شود که هدف این بانوی غیبی، جلوگیری از نفوذ بیش از حد کمونیست شوروی، و جنگ های آنها می باشد. فیلم سینمایی The Miracle of our Lady of Fatima که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد، گزارش گر این حقه بازی و شارلاتان  بازی سیاسی است.

گرچه این خرافات گرایی موجب کوتاه شدن دست کمونیست ها و کم شدن نفوذ بیش از اندازه آنان در اروپا شد، ولی مردم پرتقال و کشورهای همسایه را برای همیشه در خرافات و بی خبری جای داد. تا آن جا که امروزه مردم به جای آن که از خرد و اندیشیدن، و تلاش خود در راه پیشبرد هدف هایشان بهره بگیرند، با زیارت شهر فاطمه، دست به دامان آرامگاه دو دختر و پسر، و آخوندهای مسیحی می شوند.

در مورد کشور ما و کشورهای دیگر خاورمیانه نیز از چند سده پیش تا کنون چنین بوده است. دولت سلطه گر انگلیس، از زمان صفویه تا کنون برای دست یابی به منابع طبیعی، اقتصادی، و اوضاع سیاسی این کشورها، مذهب شیعه را علم کرده و همواره به گسترش آن، و افزایش قدرت آخوندها تلاش نموده است. یک یادواره پارسی می گوید: « زیر عمامه هرآخوند، یک پرچم و نشان انگلیس نهفته است».

انگلیس ها با پرورش دادن و قدرت بخشیدن به آخوند، از یک سوی، به درون دربار قاجاریه نفوذ کرده و بر سیاست و اقتصاد ایران دست یافتند، و شاهان قاجار را مانند عروسکی در دست خود می چرخاندند. از سوی دیگر، دین و خرافات مذهبی را در برابر کمونیست ها قرار دادند تا از پیشروی روسیه شوروی و دست یابی آن کشور به جایگاههای نفت خلیج پارس جلوگیری کنند.

اسلام ناب محمدی را ببینید و از مسلمان بودن خود شرمسار شوید

اسلام ناب محمدی را ببینید و از مسلمان بودن خود شرمسار شوید

بر این پایه و برای آن که روسیه را درگیر مشکلات و دشواری های جنگ کنند، نمایندگان خود در ایران را که همان آخوندها باشند تشویق به جنگ با روسیه نمودند. انگلیس ها به خوبی می دانستند که ایران و شوروی سالیان درازی سرگرم آن جنگ ناخواسته خواهند بود، و آنان می توانند درآن مدت در همه کارهای سیاسی و اقتصادی کشورمان دخالت داشته باشند. ولی همین که دیدند زور و قدرت روسیه در جنگ بر ایران می چربد، به طرف روسیه رفتند و با آنها کنار آمده، با دو عهد نامه ترکمانچای و گلستان موجب تجزیه ایران،  و از دست رفتن بخش بزرگی از ایران شدند.

زمانی که رضا شاه با قدرت و دلسوزی به سازندگی ایران می پرداخت،  انگلیس ها را از ایران بیرون راند، دست آخوندها را از بسیاری از سازمان ها مانند فرهنگ، دارایی، و دادگستری کوتاه کرد، انگلیس ها طاقت نیاوره و این سردار ملی را از کار برکنار نمودند.

پس از رضاشاه، باردیگر ایران به دست آخوندها و در حقیقت اربابان آنان، دولت انگلیس افتاد. آنان همواره با ترساندن دولت و مردم از کمونیست، بر نفوذ و قدرت آخوندها در ایران افزودند، و از سال ۱۳۵۷ با منحرف کردن انقلاب مردمی، آن را به طور کامل در اختیار آخوندها، یعنی نمایندگان خود، قرار دادند.

iین تعداد بیشمار آخوند را که در این فرتور می بینید، پناهندگان به سفارت انگلیس در تهرانند تا ایران را ترک کنند. زمانی که ابر مرد تارخی کنونی ایران؛ رضا شاه با برداشت از عملکرد آتاتورک زندگی  وکار اداری را بر آخوندها سخت گرفت، این گروه به دنبال آن برآمدند تا به انگلستان روند. حالا چرا انگلستان، و نه کشوردیگر؟!. دلیل آن روشن است، زیرا آخوند ساخته و پرداخته، و همیشه نماینده انگلیس در ایران بوده و هست.

iین تعداد بیشمار آخوند را که در این فرتور می بینید، پناهندگان به سفارت انگلیس در تهرانند تا ایران را ترک کنند. زمانی که ابر مرد تاریخ کنونی ایران؛ رضا شاه با برداشت از عملکرد آتاتورک زندگی  وکار اداری را بر آخوندها سخت گرفت، این گروه به دنبال آن برآمدند تا به انگلستان روند. حالا چرا انگلستان، و نه کشوردیگر؟!. دلیل آن روشن است، زیرا آخوند ساخته و پرداخته، و همیشه نماینده انگلیس در ایران بوده و هست.

رژیم اسلامی کنونی مسلط بر ایران بنا بر تجربه استثمار گری اروپاییان به ویژه دولت انگلیس، از روز نخست تا کنون، بیشتر به خردزدایی و گمراهی سه گروه پرداخته است: کودکان، زنان کم سواد و ناآگاه، و کارگران.
۱- شستشوی مغزی کودکان- کودکان، معصوم، پاک ، و دست نخورده اند. آنان مانند فیلم درون یک دستگاه پرتو نگاری، حساس و اثر پذیرند. شستشوی مغزی این نونهالان از دبستان آغاز می شود، در اردوهای تابستانی ادامه می یابد، و در مسجد به رشد و کمال خود می رسد. جایزه هایی مانند از بر کردن قرآن و دعاها، به زیارت مردگان تازی در ایران، و سوریه، و همچنین حج عمره فرستادن نیز ادامه برنامه شیعه سازی و شیعه گری دولت بریتانیا و دست پروردگان آنها در ایران، یعنی آخوندها است.

۲- زنان بی سواد، و یا کم سواد و ناآگاه، و آنهایی که در خانواده های مذهبی پرورش یافته اند نیز طعمه دیگر این ستمکارانند. بر این اساس، سوای ۲۵۰،۰۰۰ مسجد و جایگاههای مذهبی که همه روزه عقل و خرد را از زنان و کارگران ساده دل و زودباور می گیرند، خود خامنه ای، یک آخوند ارتجاعی هم، هر آن گاه به مناسبت هایی این گونه زنان کشورمان را به عنوان زنان نخبه! به گرد خود آورده، بادی در شکم خود می اندازد، و از اسلام ناب محمدی ایران، و غرب کافر جنایتکار سخن می گوید.

بنا به گزارش ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۱ روزنامه ایران چاپ تهران، و همچنین۲۴ تیر ماه روزنامه جوان، در تاریخ چهارشنبه ۲۱ تیر، بیش از یک هزار نفر از زنان پاردم سابیده سودجوی، و یا خرافاتی خردباخته از ۸۵ کشور جهان را به گرد خود آورده، و در وصف سجایای این انقلاب زمین در هوا، و پیاده کردن اسلام ناب محمدی در ایران، داد سخن داده است. به راستی که پررویی و بی شرمی این آخوند ۵ تومانی مشهدی از دیگ سیاه هم سیاه تر است. این آخوند، اسلام را دین کرامت و بزرگ منشی و کشورهای غرب را استثمار کننده، بهره کشی و سودجویی زنان دانسته است.

در این جا به چند گفته این ملای دروغ گو اشاره می شود:
۱- نگاه غرب به زن-
« نگاه غرب به زن اهانت‌آمیز است – حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نگاه غرب به «زن» را نگاهی اهانت‌آمیز دانستند و خاطرنشان کردند: غربی‌ها در عمق فرهنگ خود، زن را کالا و وسیله‌ای برای تمتع مرد می‌دانند و همه ابزارها و امکانات خود را برای تحقق این هدف به‌کار گرفته‌اند اما در حرکتی مزورانه بر این نگاه منحط، ناقص و گمراه‌کننده، نام آزادی گذاشته‌اند همچنانکه بر جنایاتی نظیر قتل و غارت ملت‌ها، چپاول ثروت‌های کشورها و لشکرکشی و تحمیل جنگ نیز نام‌های فریبنده‌ای مثل آزادی‌طلبی، حقوق بشر و دموکراسی می‌گذارند».

در دوران پیش از نحوست اسلامی کنونی، زنان بنا بر لیاقت و کاردانی خود می توانستند شغل هایی را به دست آوردند ولی رژیم اسلامی پس از سوار شدن بر کار، زنان را از وزارت خانه ها، کارگاهها، کارخانه ها، و حتی مؤسسات ملی بیرون راند و موجب پراکندگی خانوادگی، فگو پریشانی، افسردگی ، و احیاناً خودکشی عده ای شد.

در دوران پیش از نحوست اسلامی کنونی، زنان بنا بر لیاقت و کاردانی خود می توانستند شغل هایی را به دست آوردند ولی رژیم اسلامی پس از سوار شدن بر کار، زنان را از وزارت خانه ها، کارگاهها، کارخانه ها، و حتی مؤسسات ملی بیرون راند و موجب پراکندگی خانوادگی، پریشانی، افسردگی ، و همچنین خودکشی عده ای شد.

۲- نگاه اسلام به زن-
« رهبر انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را در نقطه مقابل نگاه غرب به این مقوله برشمردند و تأکید کردند: اسلام به زن نگاهی عزت‌بخش، کرامت‌آفرین و رشد‌دهنده دارد و برای زن هویت و شخصیتی مستقل قائل است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با استناد به تجربه موفق حضور زنان فرهیخته و مؤمن ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی و مدیریتی افزودند: زن در محیط اسلامی، رشد علمی، شخصیتی، اخلاقی و سیاسی می‌یابد و در اساسی‌ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار دارد اما همچنان «زن» باقی می‌ماند و به این مسئله افتخار می‌کند».

خوانندگان گرامی ما به خوبی می دانند که در کشورهای آزاد و پیشرفته جهان، زنان پا به پای مردان در کارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و هنری شرکت دارند. در شماری از کارها نیز از مردان پیش افتاده ترند. در جایی که زن در اسلام بنا به قانون قرآن و شریعت پیامبر درجه دوم و شاید به اندازه ابزار خانه ارزش داشته باشد. در اسلام کمترین آزادی برای زن نیست. حق قضاوت از او گرفته شده، شهادت او مورد پسند نیست، و می تواند نیمی از مرد از خانواده خود ارث ببرد.

زن در اسلام، یعنی تپاله و کیسه آشغال. اینست کرامت اسلام در باره زنان

زن در اسلام، یعنی تپاله و کیسه آشغال. اینست کرامت اسلام در باره زنان

۳- نقش زنان در انقلاب های اسلامی-
« رهبر انقلاب اسلامی، روشن کردن و برجسته ساختن نقش زن از نگاه اسلامی را مهمترین مسئولیت زنان نخبه و فرهیخته دنیای اسلام دانستند و با استناد به نقش اساسی زنان در تحولات ۳۳ سال اخیر ایران افزودند: نقش زنان در تحولات اجتماعی، انقلاب‌ها و حرکت بیداری اسلامی نیز نقشی تعیین‌کننده است چرا که هرجا زنان در یک حرکت اجتماعی حضوری آگاهانه می‌یابند، پیشرفت و پیروزی آن حرکت تضمین شده است و این واقعیت ادامه و تقویت حضور زنان در تحولات مصر، لیبی، بحرین، یمن و دیگر نقاط دنیای اسلام را کاملاً ضروری می‌سازد».

در این جا تا اندازه ای حق با این ملا است. زیرا زنان خردباخته اسیر چنگال اسلام توانستند در جایگزینی و پایداری رژیم های اسلامی در کشورهای عربی مانند مصر، یمن، تونس، و لیبی رل مهم و اساسی داشته باشند. به همین دلیل است که خامنه ای توجه زیادی به زنان دارد.
۴- غرب به خاطر نگاهش به زن متلاشی خواهد شد –
«رهبر معظم انقلاب، متلاشی شدن خانواده‌ها در غرب و افزایش فرزندان بی‌هویت را از جمله نتایج نگاه فرهنگ غربی به زن دانستند و افزودند: غرب از همین نقطه، سخت‌ترین ضربات را خواهد خورد و در روند تدریجی بروز پیامدهای حوادث اجتماعی، دچار فروپاشی خواهد شد».
به راستی وقاحت و بی شرمی تا کجا!. بر کسی پوشیده نیست از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران پای گرفته، اساس پایبندی و احترام خانوادگی به کلی زیر و روشده است. بنا به گفته ای دیگر سنگ روی سنگ بند نیست. بدین گونه که:

۱- دختران و پسران جوان که دیگر دلبستگی به زناشویی و پای بند بودن به خانواده ندارند. ۲- آن هایی هم که می خواهند، تا سن بسیار بالا به دلیل نداشتن کار، درآمد، و تأمین اجتماعی از زناشویی روی گردانند.

۳- میزان جدایی و طلاق باور نکردنی و سرسام آور است. ۴- فرار دختران از خانواده و بازار روسپی گری بسیار زیاد و روز افزون است.
۵- صیغه، و یا روسپیگری اسلامی نیز در مکتب هر آخوند و شیخی رواج یافته، و بازار زناشویی ها را به کلی تخته کرده است.

از آنچه گفته شد می توان این چنین برداشت کرد که سیاست جهانی به دنبال تحمیر و خردزدایی مردم همه کشور ها است. چنان که هم اکنون دکان داران اسلام در بنای مسجد و کانون های مذهبی در اروپا و آمریکا به سرمایه گذاری گسترده و تلاش های پیگیر و پی در پی می پردازند.

 • Jamal

  شما زادی زنان را در دموکراسی غربی ونظامی حیوانی غرب نهفته دانسته اید درحالیکه درحقیقت زن در این نظامها صرف اله هواو هوس  مردان و بازیچه تجاری واشیای یکبارمصرف مثل کاغذ تشناب بوده وبه انها همین مقام تحت نام آزادی داده شده تازمانیکه جوان هستند ومورد سوء استفاده مردان وتجاران قرارمیگیرند احساس خوشی میکنند اما زمانیکه از این تجارت وهوس رانی برامدن مقام شان حتی به شکل یک حیوان نبوده بلکه پائینتر ازحیوان میباشد . بنا مقام عالی زن دراسلام است که چی درطفولیت وچه در  بلوغیت وچه درهنگام پیری مقام خاص داشته وبه هر انداز که سن ان بلند میشود مقام واحترام ان هم بلند است ، اسلام چنین مقامی به زن داده است که حتی مرد ان را در خدمت زنان قرارداده ومجبور مکلف اند که وسایل و ضروریات زندگی را به انها مهیا سازند.

  • Musiclove538

   are arvahe nanat be khatere hamin hazrate mohamadeton zanaye zyadi gereft chon asheghe khedmatgozari be zan bood!!!hamchenin be dokhtar bacheha eradate khasi dash on mohhamade khanoom bazetoon

  • Musiclove538

    agha in shoare namoos parsti va in kose shera dige ghadimi shode ina hoghe haye avale enghelab bood..in ro bedoon ke mardome ma bidar shodan va daste mohhamad va ali rou shode vase hame 

 • Arman Sh Rad

  بعضی وقتها چیزایی تو سایت شما می بینم که برام بسیار جای تعجبه، اون بار که عکس فوتوشاپ احمقانه ای از ملک عبدالله پادشاه عربستان رو منتشر کردید (که من در موردش بهتون تذکر دادم و عکس اصلی رو هم برای تلنگر زدن به وجدان روزنامه نگاری تون گذاشتم ولی انگار نه انگار) و امروز در پای عکسی قدیمی از جمعی آخوند متحصن در پای دیوار سفارت انگلیس مجموعه ای دروغ تاریخی نوشتین، اون تحصن مربوط به سال ۱۲۸۵ و دوران مظفرالدین شاهه که در پی تشکیل نشدن عدالتخانه از سوی دولت (صدارت) عین الدوله   مردم و بازاریان و روحانیون در سفارت انگلیس متحصن شدند (البته نه به قصد مهاجرت به انگلیس بلکه به دلیل تامین جانی) که نتیجه اش برکناری عین الدوله و تن دادن مظفرالدین شاه به خواسته های معترضین بود. در دوره رضا هرگز هیچ روحانی به سفارت انگلیس متحصن نشده دوست عزیز.

  دوست گرامی کسانی که شما ازشون انتقاد می کنید به اندازه کافی پلشتی و زشتی برای نشون دادن دارند، شما  مقاله هاتو به دروغ و جعل آلوده نکن، عکس و خبر جعلی شیوه خبرگزاری فارس و رجانیوزه نه وب سایتی که هدفش “تلاش برای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در ایران” است

  موفق باشید

  • هم میهن گرامی، این فرتور با این عنوان برای ما فرستاده شده. اگر نادرست است، از شما در خواست می شود درست آن را با ذکر منبع برای ما بفرستید تا متن نوشته شده آن را تغییر دهیم. وانگهی این موضوع چیزی را عوض نمی کند. اگر مقاله را درست بخوانید و با مقاله های دیگر گذشته ما آشنایی داشته باشید می بینید که ما در باره آخونده ها از زمان صفویه تا کنون، به ویژه از جنایات آنان در دوره قاجاریه به طور گسترده نوشته ایم. بنابراین، هجوم یک عده آخوند چه برای دشمنی با مشروطیت باشد، ویا فرار از فشار رزا شاه پهلوی تفاوتی نمی کند- سهراب ارژنگ

   • Arman Sh Rad

    دوست گرامی من هم با باورهای شما درباره این صنف موافقم، نکته در پاسداشت از ارزشهای کار خبریست، دریغ از نوشتار زیبای شما نیست که به چنین لغزش تاریخی آشکاری آلوده شود؟
    http://www.iichs.org/index.asp?img_cat=30&img_type=0 

 • Musiclove538

  age reza khne bozorg hamoon moghe be harfe ata turk goosh mikar hala vze ma in nabood !!!!albate reza khan ensan bood na mesle in akhonda khoonkhar 

 • rivas

   با گوشه ای دیگر از  ( افتخار ؟ ) آفرینیهای امت همیشه در صحنه ایران لسلامی آشنا میشویم  :
  یک
  فرد ایرانی ۳۰ – ۳۵ ساله در حالیکه کالسکه نوزادش را در یک دست و  دختر
  خردسالش رادر دست دیگر دارد بهمراه همسرش وارد مرکز خرید سیتی سنتر محله
  دیره در شهر دبی میشود .این مرکز خرید جزو قدیمیترین وشلوغ ترین مراکز خرید
  شهر دبی بخاطر تنوع اجناس و وجود فروشگاه های چند ملییتی متععدد میباشد
  .یکی از این فروشگاه های زنجیره ای همان فروشگاه وولوورت مشهئر انگلیسی است
  که همواره
  مملو از مشتریان است .فروشندگان انگلیسی با چرب زبانی خاص انگلیسیشان مردم
  را براحتی به تله میاندازند . در جلودرب این فروشگاه همواره چند فروشنده
  بسیار زیبا رو وبسیار خوش اندام با لباسهای چسبان خود که در زیبایی و
  موزونی اندام با اوورسولا آندرس وجین مانسفیلد رقابت میککند با طنازی
  وکرشمه انگلیسشان پاتوقی برای مشتریان تصویر بردار هستند . هنگامیکه این
  فرد ایرانی به درب ورودی این فروشگاه میرسد بناگهان دود از کله اش
  بیرونمیزند هوش وهواس خودرا از کف میدهد .و انگار نه انگار زن و بچه ای
  دارد . بناگهان کالسکه بچه شیر خواره خودرا رها کرده 
  دخترش را بکناری میزند  و در حالیکه همسر بینوایش نظاره گر ماجراست این
  فرد ( شریف ) با حرص و و لع خاص ایرانیش که هیچ بوویی ونشانی از انسان بودن
  در آن مشاهده نمیشود و در حالیکه هزاران مشتری هاج وواج ناظر بر شیرینکاری
  این فرد  ( شریف ) هستند خودرا با دست پاچگی به این زیبا روین رسانده با
  انگلیس دست و پا شکسته لش میگوید   ( اسکیوز می   پیکچر پکچر ).وی در
  حالیکه هوش وهواس خودرا کاملا از دست داده به هر طریق ممکن میخواهد تلفنی
  آدرسی از این زیبا رویان اخذ کند که سر بزنگاه مدیر فروشگاه ضمن  با
  خبردارشدن از ماجرا ی این آقای ایرانی (عزیز )
  خودرا به محل رسانده این فرد ربا فضاحت و آبرو ریزی کاملا از محل دور
  میکند .کودک خردسال در کالسکه نعره میزند .دختر خردسال خودرا به دامان مادر
  بینوایش چسبانده وهمسر بدبختش با حقارت و سر افکندگی در گوشه ای مخفی شده
  است . نه شرف نه حیثیت نه معرفت نه شرافت نه آبرو نه انسانیت  یدبخت خودت
  اگر آبرونداری آبروی زن بیچاره و دو کودکت را نگه دار. نا سلامتی می خواهی
  اینها را به جامعه تحت انقیاد یکمشت آخوند بیهمه چیز بزرگ کنی نه وجدان نه
  شرافت .همه چیز به پایین تنه ختم میشود .بعد هم همین فرد با آخوندای بیهمه
  چیز جاکش هم صدا میشود و شعار ما ایرانی با
  فرهنگ هستیم را سر میدهد . همه اش قمپوز الکی .یکمشت  افراد بی هویت بی
  شخصییت که می خواهند با شعارهای کشکی تمامی خصیصه های کثیفشان را به کمک
  آخوندهای بی همه جیز جاکش ما ستمالی کنند ..یک مشت هفت خط نامرد اما بسیار
  بزدل و ترسو که شجاعتشان در حد همین آبرو ریزی و خودرا به فروشندگان نشان
  دادن خلاصه میشود که مردانگی را فقط در محدوده زیر ناف میبینند یعنی همانی
  که آخوندای مادر جنده میخواهند  ؟ چون بدینگونه است که با سردادن شعارهای
  کشکی ودر وقت مناسب که آخوندها مصلحت دیدند میتوان بر یک ملتی سوار شد و
  آنهارا ذلیل کرد  و آنرا تبدیل به امتی
  بی هویت  شکمباره طمعکارو حریص و زنباره نمود یعنی سواری گرفتن به معنی
  واقعی کلمه .  .

  • کاظم

   این حکایت همون آدمیه که میگه تو ایران آزادی نیست و بی حیایی میکنه بعد خودش تو مملکت غرب زده عنان از کف میبره.
   بعدش هم راوی عنان از کف میبره و فضایل خانوادگیش و شخصیتشو رو معرفی میکنه
   این سایت یه مشت فضول و جمعشون فضولات هستند

 • Moonlighter_45

    در سر خط خبرهای
  منتشره  میخوانیم که مقامات جمهوری اسلامی
  بخاطر حمله به سفارت انگلیس از آن کشور شروع به عجز ولابه ومعذرت خواهی
  کرده اند .بازیهای المپیک لندن در ۲۷ ژوییه نزدیک است و جمهوری اسلامی برای
  ارسال یک مشت مزدور آشعال تحت لوای ورزشکار وکسب چند مدال و بر افراشته
  شدن پرچم کثافت جمهوری اسلامی (از قبل طراحی شده ) مثل وزنه برداری که
  (مثلا )هیبت و اقتدار  جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دهد به دست و پا
  والتماس افتاده اند . بهوش باشیم که این طرفندها و این مدالهای کشکی وبی
  خاصصیت که هدفش بزک کردن این مادر جنده ها و بر افراشتن پرچم کثافتا جمهوری اسلامی است باعث
  فریب ما نشود…….. والسلام

 • Majidsohel

  اخه ادم فرصت طلب عکس نیروی انتظامی با آن خانم یعنی چی؟ وقتی که  در تمام رسانهای ایران پخش شد این یارو مرد بود که در لباس زنانه مردهای هوسران راتلکه میکرد حالا استفاده ابزاری از این یعنی چی؟؟؟

 • azad

  in khanomhaye irani agar orzeh dashtand kareshon beinja nemeykeshid akhe yekey nist be in khanomhaye irani begeh ke babajan be in agahyone irani kos nadid nazarid ke shaba aghayon on alameh yazideshono bendazand tosh, bad az chand modat mardah bara yek loghmeh kos beton ejazeh har kari ro ke bakhi meydahand, kos nadid va azad shavid

 • Cyber17

  تو اون عکس زن ها اون چیه جلوشون؟ توپ فوتباله؟ این عکسو از کجا آوردی شیطون محله =))

 • Yyyy

  این چرت و پرتا که شما گذاشتید تو همه جا این اتفاقات می افته
  مثلا اون عکس سربازا ربطی به اسلام یا غیر اسلام نداره. اون بی شعوری سربازها رو نشون میده که دم بی شعور و نادانتو همه قومیت ها وجود داره
  شما خودتون رو درست کنید.

  • رضا

   دوست عزیز همون هم تقلبیه! در اون عکس فکر کنم یک پسره  که هم مانتو (قرمز!) و هم چادر مشکی سرش کرده و با این پوشش قصد عمل خلاف داشته و بدنش رو شبیه خانم ها کرده و دو تا سرباز هم این وسط دارن سر به سرش میگذارن! عکس روحانیون هم که یک دروغ مسخره است. یک چیز رو اینا متوجه نمیشن:اینکه آدمی درصدی عقل داشته باشه و یک فطرت پاک هیچ، ممکنه که با حکومت مشکل پیدا کنه، ولی لامذهب و ملحد نمیشه. این رو اگه بفهمن اینقدر مطالب بی ارزش و غیر تاثیر گذار نمی نویسند.

 • یمشت به عرضه اید که بلد نیستید “دورغ” بگید هم شماها هم اونا که تو شبکه های لس آنجلش شر و ور میگن یه مشت عکس و فیلم بی ربط به ایران میارن با متن بی ربط تر ، وقت خودتو تلف نکن اگه قرار چیزی عوض بشه با این گندایی که شما میزنن عوض نمیشه .

 • Se

  تاریخ دوقرن ایران مانند پازل است یعنی کسانیکه میخواهند بدانند که چرا مردم حداقل در طی دویست سال مبارزه هیچگاه حاکم برسرنوشت خود نشدند برای رسیدن به این آدرس باید تاریخ ایران راپلیسی کنکاش کرد دقیقا مثل بازرس پرونده جنایی آنقدر هوشمندانه ومتفکرانه سوال وتحقیق میکند تا پرده از این راز برمیدارد یا بعبارت دیگر تاریخ سیاسی جها ن امروز صنعت پیچیده ایست که به جرات میتوان گفت تحت لیسا نس انگلیسیها ست برای اثبات این ادعا با ید پرسید قتل امیرکبیر وسرنگونی دولت مردمی مصدق وتبعید رضا شاه ووو مسببش کدام دولت استعماری بوده ؟ آیا آمریکا ییا ن سیاسند باجنگ ناموفق ویتنام و۵هزار کشته درعراق ودو هزاردرافغانستان که مسبب کشیدن امریکا دردوجنگ اخیر دقیقا انگلیس بوده همان آمریکا مستعمره انگلیس بود . ساخت ماشین جمهوری اسلامی با موتور روحانیت و با حجم بی نهایت سی سی خیانت مهندسی ۱۵۰سال دولت انگیلیس بوده وبعبارتی دیگر تا نفت وگاز است انگلیس هست تا انگلیس هست آخوندوخرافه های مذهبی هست تاآخوندوخرافه های مذهبی هست زندگی نیست.

 • Osman_zaki

  خوب این حرفای که اینجا مینویسین باید بنویسین چون به اساس آیات خدا  خداوند ج بر دلها چشم ها و گوش های شما پرده انداخته است و حقیقت اسلام راستین را دیده نمیتوانید چون بر همه گان هویداست شما یهودیان و عیسویان استید که از آغاز با خدا و با پیامبرش دشمنی را آغاز کردید ،،،، حتی شما ها بر حضرت عیسی علیه السلام و موسی کلیم الله خیانت کردید میرسد روزی که گرفتار عذاب دردناکی شوید این وعده الله است بر شما مشرکان پس اسلام بیاورید تا رستگار شوید 

 • Matarsak2112

  زنده باد غیرت  ایرانی

 • چی میگه؟

  من خودم مونتاژکار حرفه ایی عکسم این عکس مونتاژ شده به همه میگم که بدونن این عکس سربازا الکی بابا میخوای مطلب بذاری درست بذار با این کارت اعتبار سایتت از دست میدی

 • Cadqoda

  چه جالب با چند تا عکس ادعای خودشونو ثابت میکنند امروزی که هرکسی میتونه لباس یه صنفی رو بپوشه و هر غلطی کنه بعد سایتایی مثل فضول محله بیاد از اون عکسا برای بدنام کردن اون صنف استفاده کنه. میخوای منم فردا لباس آخوندارو بپیوشم و باهاش هر کثافت کاری کنم وچند تا عکس بگیرم و برای مقاله های شما بفرستم؟؟!!!!!!!!!!!!

 • گمنام

  این اراجیف چیه خجالت بکشید تاکی بیبندوباری چادر حرمت داره خون شهید پاش ریخته شده

 • سید………….

  میسپارمتون به حضرت زهرا(س) خودش جواب ای توهن ها رو میده..

  • کاظم

   سید جان خداوند وعده به همراهی با گمراهان را نداده
   اینا اسمشون تحقیرشون میکنه
   یه مشت فضول و جمعشون فضولات هستند