دگرگونی فکری و پیشرفت در اندیشه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی ۱۳

به تازگی شاهزاده، گفتگویی با شهرام همایون داشته است که در حقیقت سرپوشی بر گفتار نادرست پیشین وی بود. در این گفتگو، شاهزاده توانسته خود را به روش دموکراسی بهتر و پیشرفته تری به مردم نشان دهد. خوانندگان ما برای آن که تنها به قاضی نروند و بتوانند برداشت درستی از این جریان داشته باشند نیاز بر آنست که گفتگوی شاهزاده با مجله فوکوس و انتقادهای وارد بر آن را با بی نظری بخوانند و به گفتارش با شهرام همایون گوش فرا دهند.

به دنبال آن چه که تا کنون گذشت، این نکته را نمی توان فراموش کرد که دوستان شاهپرست شاهزاده از جمله شهرام همایون که از بام تا شام سوای مدح و ثنا گویی و چاپلوسی کار دیگری ندارند، انتقادهای به جا و سازنده آزاد اندیشان ایرانی را که می تواند راهگشای بهتری برای درست اندیشی و نیک نگری شاهزاده باشد، ناآگاهانه « حمله به شاهزاده » عنوان کرده اند و با پرخاش گری و ناسزاگویی، دهان ها را مانند دوران دیکتاتوری گذشته می بندند و شاهزاده را از هدف های ملی و مردمی دور و می سازند.

گفتگوی شاهزاده با شهرام همایون– در این گفتگو، شهرام همایون یک شاهپرست نمونه با زیرکی حرف هایی را در دهان شاهزاده می گذارد که شاهزاده، خود اذعان و ادعایی در مورد آنها ندارد.

از آن جا که هدف فضول محله، همراهی و کمک به دموکراسی ایران است، هرگفته و یا عملکردی که به ایران و سرنوشت مردم در بند آن بستگی پیدامی کند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل گروه ما قرار می گیرد. در این باره همان گونه که اساسنامه کار ما نشان می دهد، ما به فرد و شخصیت سیاسی و یا حقوقی او کاری نداریم، بلکه ما به دنبال آوازیم، نه آوازه خوان. از این روی، نگارنده نکاتی را یاد آور می شود که همگی انتقادی سازنده و در پشیبانی و همراهی باشاهزاده است که بتواند به هدف های ملی و میهنی خود دست یافته، و چهره درخشان و آزادی بخش ملت دربند ایران باشد:

۱- نخستین گام آنست که شاهزاده اندکی خود را از سفارشات و توصیه های شهپرستان، بدور نگاه دارد و به نقد گفتار و دیدگاههای دیگران نیز نگاهی خردمندانه داشته باشد.

شاهزاده با دختر  خانم فرزانه و گرامی خود « نور» در این فرتور دیده می شود. آرزوی ما این بود که این دختر خانم روشنفکر و تحصیل کرده یک نام اصیل ایرانی برای خود بر می گزید که موجب خرسندی و شادمانی هر ایرانی پاک سیرت باشد. به کار بردن نام نور  که یک واژه تازی است بر تن و روان ما ایرانی ها به شدت سنگینی می کند.

شاهزاده با دختر  خانم فرزانه و گرامی خود « نور» در این فرتور دیده می شود. آرزوی ما این بود که این دختر خانم روشنفکر و تحصیل کرده یک نام اصیل ایرانی برای خود بر می گزید که موجب خرسندی و شادمانی هر ایرانی پاک سیرت باشد. به کار بردن نام نور  که یک واژه تازی است بر تن و روان ما ایرانی ها به شدت سنگینی می کند.

۲- از دید تاریخی بهتر است شاهزاده به دفاع از اشتباهات گذشته نپردازد و به اصطلاح آنها را توجیه نکند. زیرا شاهزاده کمترین مسئولیتی در عملکرد اشتباه و نادرست پدر خود ندارد و می تواند بدون هرگونه وابستگی به کردار پیشینیان، خود پیشگام آزادی ایران و پیشاهنگ آزادی بخش مردم کشورمان باشد.
نکته مهم در این باره آنست که در هر دودمان پادشاهی گذشته، در برابر شاهان توانا و خردمند، شاهانی ناتوان و زبونی نیز بوده اند که موجب سرشکستگی و یا تجزیه کشور شده اند. به عنوان نمونه در برابر شاهان قدرتمندی چون شاه اسماعیل و شاه عباس بزرگ که در وحدت و بزرگی ایران نقش اساسی و درخشانی داشته اند، شاه سلطان حسین فرد ضعیف و ناتوانی بود که کشور را به بیگانه داد.

۳- گفتن هرگونه وابستگی و وارث تاج و تخت بودن، یک دهن کجی به مردم ایران، و توهین به شعور و درایت آنان است. چنانچه کشور ایران مورد تاخت و تاز کشوری دیگر قرار می گرفت و رژیم سلطنتی آن سرنگون می شد، آنگاه بازماندگان قانونی شاه می توانستند چنین ادعایی را داشته باشند. در شرایطی که در انقلاب گذشته، مردم به دلیل دیکتاتوری، خودشان بپا خواستند و موجب سرنگونی رژیم شدند. بنا براین، هرگونه ادعایی نادیده گرفتن انقلاب و رأی مردم، و قیاس مع الفارق است.
بر این مبناء، بازماندگان و وارثان داریوش سوم، و یزدگرد می توانستند چنین ادعایی داشته باشند که مورد یورش اسکندر و تازیان قرار گرفته بودند ولی بازماندگان احمد شاه قاجار گرچه همیشه خود را طلبکار می دانستند و شاید هنوز هم بدانند، ولی ادعای آنان بیهوده، و نادرست بوده و هست.

۴- از شاهزاده در خواست می شود که چنانچه در گفتار خود در گذشته مطلب و موردی را گفته اند که اشتباه بوده و مورد نقد دیگران قرار گرفته است، شهامت و روی راستی با مردم داشته باشند که بدان اذعان و اعتراف کنند. زیرا دیده شده کسانی که در کشورمان مصدر کاری بوده اند، و درنتیجه کردار آنان آسیب و زیان هایی به کشور و مردم وارد گردیده، ولی آنان از روی غرور و خودخواهی، اندکی وجدان و شرف انسانی نداشتند تا به کارکرد نادرست خود اعتراف کنند و از ملت ایران پوزش بخواهند. تلاش آنان همواره بر این بوده که آن اشتباهات رابه روشی توجیه، و ماله کشی کنند. از این گونه ایرانیان، می توان عبدالکریم حاج دباغ معروف به سروش، ابوالحسن بنی صدر، محسن سازگاران، و میرحسین موسوی را نام برد که هرکدام در مقام تصمیم گیرنده و سرنوشت ساز بوده اند، ولی با رژیم همکاری کردند، و هرگز از اشتباهات گذشته خود از مردم ایران پوزش نخواسته اند.

۵- چنانچه شاهزاده با نزدیک شدن به مردم توانست نمایندگی گروه زیادی از مردم ایران با هربرداشت سیاسی، باورهای دینی، هرقوم و هر گروه را به دست آورد که ما امیدواریم بتواند، همان گونه که ایشان یادآور شد و امیدواریم تنها حرف و وعده سر خرمن نباشد، از مردم که باید از پیش به آگاهی سیاسی رسیده باشند، پس از آزادی ایران، در برگزیدن روش سیاسی همه پرسی به عمل خواهد آمد.

۶- حال، چنانچه رژیم سلطنتی مشروطه پذیرفته شد که پیش بینی آن بسیار ناچیز است، بسیار منطقی و بجاست که فرزند دختر شاهزاده عنوان جانشینی خود ایشان را پیدا کند. کاری که در گذشته پیگیری نشد و به مقام و ارزش زن در جامعه گذشته توجهی نگردید. بسیار زیبنده و به جا بود که پدر شاهزاده پس از دریافت بیماری سرطان و در زمان پیری خود از سلطنت کناره می گرفت و شاهزاده را به جای خود می نشاند تا مردم  زجر کشید ه کشورمان نیازی  به انقلاب نداشته باشند.

نکته دیگر آن که نگارنده بر این باور است؛ در جهان دموکراسی کنونی، سلطنت مادام العمر برای یک فرد کاری نا پسند و در ورای آزادی و دموکراسی و منافع مردم یک کشور است.  از  پیروان و طرفداران شاهزاده درخواست می شود که بی جهت سلطنت انگلستان و یا اسپانیا را مثال نیاورند که مادام العمر بوده، و مانند آفتاب می درخشد.  در حقیقت شاهپرستان و  دوستان نزدیک شاهزاده دستی دور بر آتش دارند. ما به خوبی به روش کارکرد رژیم سلطنتی انگلیس  و زندگی دشوار و طاقت فرسای مردم این کشور آگاهی داریم. به عنوان نمونه، انگلیس کشوری است که می توان گفت ۸۰٪ ثروت، دارایی، املاک، و در آمدها از آن ۲۰٪ طبقه اشراف و وابستگان به دربار انگلیس  است، و ۲۰٪ دیگر ثروت ها از آن ۸۰٪ مردم کار کشته و زحمتکش آن .

ملکه پیر و فرتوت انگلیس که با نخوت به عزرائیل هم پاسخ منفی می دهد، خود و خانواده اش مانند بختک بر مال و ثروت زحمتکشان این کشور سوارند. اگر مردم هنوز هم این رژیم را تأیید می کنند، به دلیل آنست که خانواده سلطنتی خود را در پشت پرچم ملی انگلیس که مردم بدان دلبستگی و علاقه فراوان دارند، پنهان کرده است. مردم به پرچم رأی می دهند، نه به مفتخوران انگلیس. امیدوارم شاهپرستان میهن ما آرزوی چنین رژیم نکبت باری را نداشته باشند.

در این ویدیو، دختر خانم های  نیک اندیش و ایران دوست  شاهزاده رضا پهلوی که به غلط دو نام بی مسمای تازی و دور از فرهنگ ایرانی ؛ «نور»، و «ایمان» بر آنان نهاده شده، دیده می شوند. ما به آینده این نسل جوان  که در بیرون از مرزهای ایران پای به جهان گشوده اند، بسیار امیدواریم و می دانیم که می توانند پا به پای جوانان درون کشور تضمینی برای آینده درخشان سیاسی ایران باشند، و با هر نوع تازی گری و بیگانه پرستی به نبرد و چالش پردازند.

از این روی، زمان سلطنت یک شاه مشروطه نیز باید مانند یک رئیس جمهور محدود باشد. شاید بتوان گفت که یک شاه مشروطه بتواند   تنها ۱۵تا۲۰ سال در بهترین شرایط سنی، آن سمت را داشته باشد. تا نوبت به مغزهای جوانتر و نیروهای بهتر برسد. بر این اساس،  بی تردید، دیگر ۴۸ سال سلطنت ناصرالدین شاه، و یا ۳۷ سال سلطنت محمد رضا شاه، و داشتن شاه پیر بیمار و یا نوجوان در این دوران، دور از هر درایت و روشنگری بوده، و پسندیده نیست. حال، تا خوانندگان ما چگونه اندیشند؟!.

نکته پایانی آن که هر اندازه شاهزاده خط مشی، هدف ها، برنامه ریزی ها، روش ها،  و کارکرد آینده خود را روشن تر سازد و به صورت تعهدی مبنی بر اجرای آنان پس از آزادی ایران، بر شمارد و به اگاهی همگان برساند، گروه زیاد تری از مردم پشتیبان و طرفدار ایشان خواهند شد، و ما به آزادی و دموکراسی نزدیک تر می شویم

 • Ddddddaswee

  نمی دانم چرا کینه و نفرت از محمدرضا شاه تمام وجود شما را تسخیر کرده و لبریز شده. من یک نفر از مردم کف خیابان (راننده تاکسی) هستم. برای ما در درجه اول نان مهم است که در دوران آن خدا بیامرز صدبرابر وضعمون بهتر بود. نه این شعارهای مردم فریب. در ضمن انقلاب ایران هرگز مردمی نبوده و توطئه کشورهای خارجی بوده. لطفا این حرفها را به چهار بچه که اون دوران را ندیده باشند تحویل بدهید.

 • jenabe foozole majhale chandi pish ke be shah zade  baraye mosahebeash takhto taz karde boodid ham zekr kardam ke eshtebahi dar tarjomeye farmayeshate ishan shode bood va be khatere hamin dar tv sharam homayoun baraye mosahebe hazer shodand va shoma migoouiin baraye laposhiye sokhanansh amade bood dar hali ke shah zade hich gah harfash avaz nashode va hamishe noe hookomat ra dar yek entekhabate azad bar ohdeye mardome iran goozashte hata agar bar khalafe idealhaye ma shah parastan bashad baz ma bar asle azadiye aghide ehteram ghaelim va harche ke az sandoghe rai biroon biyayad ghabol darioim chon shahzade ham bar in tafakor esrar daran

  • هم میهن گرامی ام- آنچه را در مورد محمد رضا شاه نوشتیم حقیقت دارد و درج در برگ های تاریخ است.در این جا انتقاد سازنده ما به شاهزاده است که بتواند راه درست انتخاب کند و مردم به دور او جمع شوند. وگرنه اشتباهات گذشته پایانی ندارد و مقاله های دیگری در راهند که بعدها به چاپ خوانهد رسید- با درود به شما- سهراب ارژنگ

   • Zahrakoliyaei

    jenabe aghaye Arjang, dar neweshtehaye shoma gharazwarzi bish az enteghade sazandeh malmus ast. lotfan in tarikhhaye tahrif shode wa zayedeh jomhurie eslami ra be khorde nasle ma ke hich, baraye naslhaye ayandeh ham nemitawanid beghabulanid. khodtun ro ham gul nazanid

   • مهم نیست

    شما از انتقاد سازنده مینویسید. روش بسیار خوبی است. پس رابطه این جمله شما با انتقاد سازنده چیست:
    “دختر خانم های  نیک اندیش و ایران دوست  شاهزاده رضا پهلوی که به غلط دو
    نام بی مسمای تازی و دور از فرهنگ ایرانی ؛ «نور»، و «ایمان» بر آنان نهاده
    شده، دیده می شوند.”
      یک شخصی دلش خواسته این اسم رو برای فرزندانش برگزیند. شما اگر انتقاد سازنده دارید، انتقاد کنید. اسم بچه های یک فرد بی مسما و تازی است یا نه، به من و شما چه ربطی دارد؟ به همین منظور جسارتا توصیه میکنم جمله خودتان را یک بار دیگر بخوانید: “از آن جا که هدف فضول محله، همراهی و کمک به دموکراسی ایران است، هرگفته و
    یا عملکردی که به ایران و سرنوشت مردم در بند آن بستگی پیدامی کند مورد
    بررسی و تجزیه و تحلیل گروه ما قرار می گیرد. در این باره همان گونه که
    اساسنامه کار ما نشان می دهد، ما به فرد و شخصیت سیاسی و یا حقوقی او کاری
    نداریم، بلکه ما به دنبال آوازیم، نه آوازه خوان.”

 • Atsez Milani

  اگر بگیم انگلیس که یک کشور سلطنتی هست چطورکشوری با این ابهت شد , جمهوری خواهان می گویند به خاطر مردم فهیم و آگاه این کشور هست که انگلیس امروز تبدیل به چنین کشور شد و همچنین در این بین ملکه و شاه بوق تشریف دارند.اما اما …. وقتی می گوییم ایران که یک کشور سلطنتی بود چرا به این روز سیاه افتاد جمهوری خواهان می گویند به خاطر شاه بی عرضه و مستبدش هست و همچنین مردم در این بین بی تقصیر هستند
  حال شما پیدا کنید پرتقال فروش را…
  “شاهزاده با دختر خانم فرزانه و گرامی خود « نور» در این فرتور دیده می شود. آرزوی ما این بود که این دختر خانم روشنفکر و تحصیل کرده یک نام اصیل ایرانی برای خود بر می گزید که موجب خرسندی و “شادمانی هر ایرانی پاک سیرت باشد.
  بالاخره نمردیم و شاهد چنین روزی بودیم که انسان برای انتخاب نام فرزندش هم باید جواب پس بدهد.خود نیسنده معلوم نبود وقتی در ایران بود نامش عین الله باقرزاده بود که وقتی رفت اونور اب تبدیل به سهراب ارژنگ شد.این هم  از عجایب مملکت امام زمانی .
  نخستین گام آنست که شاهزاده اندکی خود را از سفارشات و توصیه های شهپرستان، بدور نگاه دارد و به نقد گفتار و دیدگاههای دیگران نیز نگاهی خردمندانه داشته باشد 
  نصیحت یک پدر بزرگ خردمند که گام های بزرگی برای کشورش برداشته و اکنون در حال پند و اندرز به فعالترین شخصیت سیاسی سکولار ایرانی(رضا پهلوی) است

 • Moonlighter_45

   در لابلای خبرهای منتشره  میخوانیم که مقامات جمهوری اسلامی بخاطر حمله به سفارت انگلیس از آن کشور شروع به عجز ولابه ومعذرت خواهی کرده اند .بازیهای المپیک لندن در ۲۷ ژوییه نزدیک است و جمهوری اسلامی برای ارسال یک مشت مزدور آشعال سر تا پا دو پینگی تحت لوای ورزشکار وکسب چند مدال کشکی ( از قبل طراحی شده ) و بر افراشته شدن پرچم کثافت جمهوری اسلامی  مثل وزنه برداری که (مثلا )هیبت و اقتدار  جمهوری اسلامی  را به جهانیان نشان دهد  ( زرشک )  به دست و پا والتماس افتاده اند . بهوش باشیم که این طرفندها و این مدالهای کشکی وبی خاصصیت که هدفش بزک کردن این مادر جنده های بی همه چیز هفت خط  و بر افراشتن پرچم نجاست جمهوری اسلامی است باعث فریب ما نشود والسلام

 • Ashkan-iran

  آه ترا به خدا،شما هدفتون از این همه لجن پراکنی چیه؟
  ببینید من به هیچ عنوان نه شاه اللهی هستم نه اساسا میانه ای با آقای رضا پهلوی و طرفدارانشان دارم.اهل فخر فروشی های بی معنا و مسما به دوران نه چندان شکوهمند آریامهر هم نیستم اما شما بدون پشتوانه های انچنان منطقی و صرفا با کینه هایی از جنس کیهان شریعتمداری و خبرگزاری های داخلی و صدا و سیمای ضد ملی در حال حمله به شازده رضا هستید.آراء و عملکرد ایشان جا برای نقد زیادی دارد بلکه به تلاشهای ایشان در عرصه سیاست و اجتماع سمت و سویی هدفمندتر و پرثمرتر دهد نه اینکه بیایید چهار تا اتهام بی منطق به ایشان ببندید و یک طرفه به قاضی روید و خود را پیروز میدان هم بدانید.در مورد مصاحبه فوکوس هم،دبیرخانه رضا پهلوی و خود ایشان به صراحت گفتند که در ترجمه اشتباهات و اشکالاتی وجود دارد که در تضاد با گفته های ایشان بوده.اگر واقعا رضا پهلوی میخواست خودش را به عنوان پادشاه تحمیل کند،نیازی نبود در مصاحبه با یک نشریه خارجی زبان کمر به ان بندد،بلکه به راحتی با پشتوانه استبداد طلبهای گونه گون که خواستار برقراری ایرانی پادشاهی با همان ویژگی های دوران استبداد زده رضاشاه(به هر حال شرایط ایران امروز با شرایط ایران یک قرن پیش که شاید نیاز به یک مشت اهنین برای برقراری نظم و امنیت و توسعه داشت تفاوت میکند و ایران طالب رضاشاه دیگری نیست) و محمد رضا شاه هستند میتواند این موضوع را در هر محفلی بیان کند.
  عذر میخوام ولی شما احیانا توده ای،فدایی یا مجاهدی چیزی نبودید و نیستید؟ این شیوه نقد کردن در شان این سایت نیست گرامی.صحبتهای مضحکی که در مورد سلطنت انگستان کردید مرغ پخته را هم به خنده می اندازد.برای من جای بسی تعجب دارد ما ایرانی ها که خود دارای یکی از پسمانده ترین و عقب افتاده ترین نظامهای سیاسی دنیا هستیم(احتمالا بعد از کره شمالی ما جایگاه نایب قهرمانی را داریم!)،چطور میتوانیم بیاییم و حتی نظامهای سلطنتی مدرن و مترقی انگلستان را هم سیستمهایی لایق و باکفایت و پیشرفته ندانیم.شما مثلا دلیل و مدرکتان چیست که میگویید مردم تحت شرایطی سخت و طاقت فرسا در انگلیس زندگی میکنند؟ شما اصلا میدانید انگلیس در کجای نقشه هست و از شرایط سیاسی اجتماعی ان خبر دارید یا بر اساس دانسته هایتان از دوران وهم الود انقلاب این بیانات را ابراز مینمایید؟ دموکراسی این نیست که همه اعضای جامعه در یک سطح قرار داشته باشند،بلکه ان است که ثروت ملی به طور برابر در بخشهای مختلف اجتماع نظیر اموزش و پرورش و بهداشت و خدمات عمومی و … تقسیم شود و به همه افراد جامعه به طور یکسان امکان پیشرفت و طی کردن پله های ترقی داده شود.طبیعتا همه نمی توانند به جایگاه های بالای مدیریتی و سازمانی که طبیعتا با خود انواع القاب و عناوین و البته ثروت و موقعیتی ممتاز را دارد برسند.این کاملا طبیعی است که ثروتمندان جامعه در اقلیت و بخش بیشتری از ثروتی که حاصل مدیریت و تدبیر و نظارت انهاست در اختیارشان باشد(و این یکی از ویژگی های ذاتی خصوصی سازی و شهری گرایی است)،اما این به دلیل محرومیت بقیه نیست.بلکه اتفاقا این از محسن نظامهای سیاسی توسعه یافته هست که استانداردهای مشخصی برای شرایط زندگی بایسته و بسنده افراد جامعه در نظر گرفته شده و به ان عمل میگردد.کسی که مثلا در انگلستان زیر خط فقر زندگی میکنه،شرایطش به گونه ای که برای خود خانه ای با متراژ متوسط و درامدی نسبتا خوب دارد،امکانات اموزشی و بهداشتی برای اعضای خانواده خصوصا فرزندان رایگان است و حداقلهای یک زندگی انسانی فراهم است.اما مثلا شرایط اینگونه نیست که همچون سرمایه داران بزرگ زندگی کنند.انگاه بیایید در ایران که قشر متوسط رو به خوب جامعه با چه حقارتی در زیر خط فقر چه زندگی طاقت فرسایی دارند(حال تو خود تصور که متوسطهای رو به خوب اگر اینگونه باشند،وضعیت فقرا به چه ترتیبی است!).
  ارژنگ خان به عقیده من این شمایید که باید یک خانه تکانی اساسی فکری در اندیشه تان اعمال کنید 

 • Ashkan7000

  آه ترا به خدا،شما هدفتون از این همه لجن پراکنی چیه؟
  ببینید من به هیچ عنوان نه شاه اللهی هستم نه اساسا میانه ای با آقای رضا پهلوی و طرفدارانشان دارم.اهل فخر فروشی های بی معنا و مسما به دوران نه چندان شکوهمند آریامهر هم نیستم اما شما بدون پشتوانه های انچنان منطقی و صرفا با کینه هایی از جنس کیهان شریعتمداری و خبرگزاری های داخلی و صدا و سیمای ضد ملی در حال حمله به شازده رضا هستید.آراء و عملکرد ایشان جا برای نقد زیادی دارد بلکه به تلاشهای ایشان در عرصه سیاست و اجتماع سمت و سویی هدفمندتر و پرثمرتر دهد نه اینکه بیایید چهار تا اتهام بی منطق به ایشان ببندید و یک طرفه به قاضی روید و خود را پیروز میدان هم بدانید.در مورد مصاحبه فوکوس هم،دبیرخانه رضا پهلوی و خود ایشان به صراحت گفتند که در ترجمه اشتباهات و اشکالاتی وجود دارد که در تضاد با گفته های ایشان بوده.اگر واقعا رضا پهلوی میخواست خودش را به عنوان پادشاه تحمیل کند،نیازی نبود در مصاحبه با یک نشریه خارجی زبان کمر به ان بندد،بلکه به راحتی با پشتوانه استبداد طلبهای گونه گون که خواستار برقراری ایرانی پادشاهی با همان ویژگی های دوران استبداد زده رضاشاه(به هر حال شرایط ایران امروز با شرایط ایران یک قرن پیش که شاید نیاز به یک مشت اهنین برای برقراری نظم و امنیت و توسعه داشت تفاوت میکند و ایران طالب رضاشاه دیگری نیست) و محمد رضا شاه هستند میتواند این موضوع را در هر محفلی بیان کند.
  عذر میخوام ولی شما احیانا توده ای،فدایی یا مجاهدی چیزی نبودید و نیستید؟ این شیوه نقد کردن در شان این سایت نیست گرامی.صحبتهای مضحکی که در مورد سلطنت انگستان کردید مرغ پخته را هم به خنده می اندازد.برای من جای بسی تعجب دارد ما ایرانی ها که خود دارای یکی از پسمانده ترین و عقب افتاده ترین نظامهای سیاسی دنیا هستیم(احتمالا بعد از کره شمالی ما جایگاه نایب قهرمانی را داریم!)،چطور میتوانیم بیاییم و حتی نظامهای سلطنتی مدرن و مترقی انگلستان را هم سیستمهایی لایق و باکفایت و پیشرفته ندانیم.شما مثلا دلیل و مدرکتان چیست که میگویید مردم تحت شرایطی سخت و طاقت فرسا در انگلیس زندگی میکنند؟ شما اصلا میدانید انگلیس در کجای نقشه هست و از شرایط سیاسی اجتماعی ان خبر دارید یا بر اساس دانسته هایتان از دوران وهم الود انقلاب این بیانات را ابراز مینمایید؟ دموکراسی این نیست که همه اعضای جامعه در یک سطح قرار داشته باشند،بلکه ان است که ثروت ملی به طور برابر در بخشهای مختلف اجتماع نظیر اموزش و پرورش و بهداشت و خدمات عمومی و … تقسیم شود و به همه افراد جامعه به طور یکسان امکان پیشرفت و طی کردن پله های ترقی داده شود.طبیعتا همه نمی توانند به جایگاه های بالای مدیریتی و سازمانی که طبیعتا با خود انواع القاب و عناوین و البته ثروت و موقعیتی ممتاز را دارد برسند.این کاملا طبیعی است که ثروتمندان جامعه در اقلیت و بخش بیشتری از ثروتی که حاصل مدیریت و تدبیر و نظارت انهاست در اختیارشان باشد(و این یکی از ویژگی های ذاتی خصوصی سازی و شهری گرایی است)،اما این به دلیل محرومیت بقیه نیست.بلکه اتفاقا این از محسن نظامهای سیاسی توسعه یافته هست که استانداردهای مشخصی برای شرایط زندگی بایسته و بسنده افراد جامعه در نظر گرفته شده و به ان عمل میگردد.کسی که مثلا در انگلستان زیر خط فقر زندگی میکنه،شرایطش به گونه ای که برای خود خانه ای با متراژ متوسط و درامدی نسبتا خوب دارد،امکانات اموزشی و بهداشتی برای اعضای خانواده خصوصا فرزندان رایگان است و حداقلهای یک زندگی انسانی فراهم است.اما مثلا شرایط اینگونه نیست که همچون سرمایه داران بزرگ زندگی کنند.انگاه بیایید در ایران که قشر متوسط رو به خوب جامعه با چه حقارتی در زیر خط فقر چه زندگی طاقت فرسایی دارند(حال تو خود تصور که متوسطهای رو به خوب اگر اینگونه باشند،وضعیت فقرا به چه ترتیبی است!).
  ارژنگ خان به عقیده من این شمایید که باید یک خانه تکانی اساسی فکری در اندیشه تان اعمال کنید 

 • Ansari_mo33

  man ba bakhshi az didgah shoma movafeghem ke demokrasi shart o amma nadare vali yademan  bemanad  hokomat pahlavi ke ja neshin hokomat varshekaste va aghab mande ghajar shod yek roydad bozorg tarikhi baray iran bood vali mellat iran be dalil zarbe komay 1400 sale hamle tazian va   roydad hay baad az an hanooz  kamel rooy pa bar nagashte va dar vaghe door az khod bozorg bini bayad goft mardom  ma zarfiat pishraft ra az nazar kolli nadasht va be hamin dalil jame e shenasan gharbi ma ra az khodeman behtar mishenakhtand va khoob ba axe agha dar mah projeh enghelab be sar kardegi engliss ra ja andakhtand . hatman jest haye shah baraye gharb va kartel hay nafti ra shenidid va didid va farayand konferance goadalop ra midanid dar vaghe bakhsh ziadi az mardom mesl an koodaki ke pas az tanbih madar be damane khodash panah mibare mardom koma zade  be haman farhang panah bord mikhahi asar an ra dar didgah hay khodetan ham bebinid ? yek bar bandhaye bala ra bevije bad 3 ra deghat kon ta asar koma ra peyda koni negaran nabashid hame dargirim be nam hay dokhtaran shahzade reza eshare dorosti kardid in ham yek nemone az dargir boodan aksriat mardom .  dar payan bepazirim hokomat pahlavi kheyli kar hay bozorg zir banaee farhangi  honari elmi va eghtesadi kard ke dar kenar  selsele hay bozorg  gozashte iran jay khahad gereft bevije reza shah bozorg. 

 • Amirbasel

  به نظر من محمد رضا شاه زمانی دشت تمام تجربیات و زحمت دوران جوانی خود را به بار مینشاند که قدرت های خارجی به آن پی برده بودند و همین امر موجب یک توتئی بزرگ و بیگانه شد ،اگر تنها به گفته محمد رضا شاه ۳ سال دیگر مردم جلوی وحشیگری خودشون رو گرفته بودن و فریب بیگانگان را نخورده بودن جایگاه عالی ایرانیان به یک جایگاه متعالی مبدل شده بود ،تا این که هر چند وقت یک بار کسی رو بدون شک با تجربه کمتر به جای اون تکیه بدند ،اگر محمد رضا شاه افکار پلیدی دشت به شما اطمینان میدم که هیچ قدرت خارجی تلاش برای براندازی اون نداشت و در نتیجه ما رو به یک مملکت عقاب افتاده و و تندروی اسلامی تبدیل کردند ،چیزی که معلوم هست ،محمد رضا شاه تمام تجربیات چندین ساله رو داشت به سمر میرسوند و ما را به جایگاهی متعالی در دنیای مدرن یمروزی مینشوند که همین موجب شد که قدرتهای بزرگ بیگانه سدی در برابر این قدرت بزرگ نو پا علم بشند و مملکت رو در همون ۳۵ سال گذشته و دور از دنیای مدرن نگاه دارند ،و تمام اون سروتی که محمد رضا شاه برای مردم نگاه میداشت رو به غارت ببرند

 • Amirbasel

  به نظر من محمد رضا شاه زمانی دشت تمام تجربیات و زحمت دوران جوانی خود را به بار مینشاند که قدرت های خارجی به آن پی برده بودند و همین امر موجب یک توتئی بزرگ و بیگانه شد ،اگر تنها به گفته محمد رضا شاه ۳ سال دیگر مردم جلوی وحشیگری خودشون رو گرفته بودن و فریب بیگانگان را نخورده بودن جایگاه عالی ایرانیان به یک جایگاه متعالی مبدل شده بود ،تا این که هر چند وقت یک بار کسی رو بدون شک با تجربه کمتر به جای اون تکیه بدند ،اگر محمد رضا شاه افکار پلیدی دشت به شما اطمینان میدم که هیچ قدرت خارجی تلاش برای براندازی اون نداشت و در نتیجه ما رو به یک مملکت عقاب افتاده و و تندروی اسلامی تبدیل کردند ،چیزی که معلوم هست ،محمد رضا شاه تمام تجربیات چندین ساله رو داشت به سمر میرسوند و ما را به جایگاهی متعالی در دنیای مدرن یمروزی مینشوند که همین موجب شد که قدرتهای بزرگ بیگانه سدی در برابر این قدرت بزرگ نو پا علم بشند و مملکت رو در همون ۳۵ سال گذشته و دور از دنیای مدرن نگاه دارند ،و تمام اون سروتی که محمد رضا شاه برای مردم نگاه میداشت رو به غارت ببرند

 • Arya Azad

  دوست عزیز نویسنده، آنچه اجمالاً از مطالب تارنما یا همان سایت شما درک می شود، دفاع از آزادی بیان و دوری از تعصب را قصد دارید دنبال کنید، اما پای عکس های فرزندان شاهزاده رضاپهلوی کامنت گذاشته اید که نام این دختران به غلط نور و ایمان گذاشته شده، چه کسی به شما این حق را داده که برای فرزندان شخص دیگری تعیین تکلیف می کنید، در آن لحظه ای که این فرمایشات را می سرودید تفاوت شما با عملکرد جناب سیدعلی بوقی که همه عالم را قصد دارد مدیریت کند و برای همه جا تعیین تکلیف می کند چیست؟ دوست عزیز، مگر آن دختر خودش نام نور را بر خود نهاده؟ مگر نام خیلی مهم است؟ اگر از واژگان عربی بدتان می آید و خوش ندارید چرا خود در متن همین نوشتار از واژه های به شدت عربی مانند«قیاس مع الفارق» و «اذعان و اعتراف» و مانند آن استفاده می کنید؟ یادش گرامی آن بزرگی که تمام آنانی را که قصد اصلاح جامعه ودیگران را دارند ندا در داد که « تو برو خود را باش» یعنی خود را ایتدا باشندگی کن و خود را اصلاح نما بعد برای دیگران تحلیل بنویس.