سوم مارچ سالروز بنیان گذاری فضول محله است. ما ازهم میهنان بیشمار حمایت کننده امان سپاس بیکران داریم ۳۶

امروز سوم مارچ هفتمین سالروز فضول محله است. سایتی که با کوشش شبانه روزی ما فرهنگیان، و کمک و پشتیبانی معنوی شما عزیزان، برای چالش و مبارزه با جهل و خرافات، و بازیافت فرهنگ راستین و کهن ایران عزیزمان، به وجود آمده است..
ما به هم میهنان گرامی و ارجمندمان اطمینان می دهیم و یاد آور می شویم که همواره تا پای جان در پیشبرد هدف های انسانی و میهنی خود بدون کمترین چمشداشت، و امید جبران از جایی، به پا خاسته ایم و برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و داشتن یک حکومت سکولاریسم مردمی، از هیچ کوششی فرو گذار نیستیم.

فضول محله پیام آور آزادی و تموکراسی و حراست و پشتیبانی از تاریخ و فرهننگ والای ایران و ارج نهادن و زنده نگاهداشتن یاد عزیزانی است که در راه میهنمان جان دادند. ما یاد آنان را همواره گرامی می داریم.و

فضول محله پیام آور آزادی و تموکراسی و حراست و پشتیبانی از تاریخ و فرهننگ والای ایران و ارج نهادن و زنده نگاهداشتن یاد عزیزانی است که در راه میهنمان جان دادند. ما یاد آنان را همواره گرامی می داریم.و

ما به منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که سر منشاء آزادی، سربلندی، و افتخار و کرامت انسانی است احترام می گذاریم و در تلاشیم که حقوق انسانی مردم زجر دیده و ستم کشیده کشورمان، به ویژه بانوان، کودکان، کارگران،  و دیگر باوران تأمین، و بادیگر مردم همسان گردد.
تا زمانی که رژیم آخوندی با به کار گرفتن قوانین  ضد  بشری اسلامی برگرفته از قرآن، شریعت، و احادیث دینی، به قطع دست و پا، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز، سنگسار و اعدام کردن پرداخته و روش زن ستیزی و کودک آزاری را سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. ما با این اسلام سیاسی و رژیم کشتارگر و ضد انسانی که بر سرکار است، در ستیز و مبارزه ایم. ولی با سرنگونی رژیم، و بازگشت کشور به دموکراسی، مردم سالاری، و به کنار رفتن قوانین اسلامی از جامعه، به اسلام نیز مانند ادیان دیگر در ایران، احترام خواهیم گذاشت

بانوان بزرگوار ایرانی، در سال ۱۳۵۷، پس از پی بردن به برنامه های پلید و شوم زن ستیزی خمینی، به تظاهرات برخاستند، ولی چون همراهی نشدند، و تنها در اقلیت میان زنان بی تفاوت ایران قرار گرفتند، بدبختانه به جایی نرسید

بانوان بزرگوار ایرانی، در سال ۱۳۵۷، پس از پی بردن به برنامه های پلید و شوم زن ستیزی خمینی، به تظاهرات برخاستند، ولی چون همراهی نشدند، و تنها در اقلیت میان زنان بی تفاوت ایران قرار گرفتند، بدبختانه به جایی نرسید

نخستین هدف و گام های فضول محله پاسداری و حمایت از زنان است که حقوقشان در اسلام و به وسیله رژیم زن ستیز اسلامی تا کنون پایمال شده است. زنانی که بنا به باور ما در جامعه همواره از مردان پیشتازتر بوده و چرخ اصلی خانواده و جامعه را آنان به پیش و جلو می چرخانند.
در این فرتور، بانوان بزرگوار ایرانی، در سال ۱۳۵۷، پس از پی بردن به برنامه های پلید و شوم زن ستیزی خمینی، به تظاهرات برخاستند، ولی چون همراهی نشدند، و تنها در اقلیت میان زنان بی تفاوت ایران قرار گرفتند، بدبختانه به جایی نرسی.

دفاع از حقوق زنان

زنان که نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند حقوق حیاتی و انسانی خود را با وجود اسلام تحمیلی بر کشورمان و رژیم زن ستیز اسلامی به کلی از دست داده اند. زنانی که می توانند پیشاهنگ و پیشتاز جامعه بوده و چرخ اجتماع را بسی بهتر از مردان به پیش رانند. زنانی که می توانند در رأس وزارتخانه ها، ادارات و در مجلس ملی کارهای سازنده ای انجام دهند که مردان تا کنون و به ویژه در این ۳۶ سال گذشته عاجز بوده اند. ما افراد فضول محله از حامیان و پشتیبانان چنین زنان خردمند و با شعور ایرانی هستیم و تلاش داریم زنانی که در چنبره آخوند گرفتار شده و شعور و خرد خود را از دست داده اند نیز از کجراهی و گمراهی باز داشته و به جای پرسش مردگان تازی و احترام گذاشتن به آخوند و کثیف و ارتجاعی ایران فروش آنان را به مام میهن و ارزش های ملی خود باز گردانیم.

با دیدن این ویدیو، با زنان زن ستیز و ضعیفه هایی که با تملق و چاپلوسی و مزدوری خودشان آخوندهای جنایتکار را بر سر ملت و مملکت نگاه ذاشته اند، آشنا شوید. به راستی نفرین بر این خیانت کاران خودفروش ضد ایران و ایرانی.

هدف اینست که مردم ایران از هرطایفه و هرگروه، از هرزبان، و هرباور دینی، در برابر قانون، مساوی به شمار آیند. قانونی که برای هرزن ویا مرد ارمنی، بهایی، زردشتی، یهودی، آسوری، و یا مسلمان اعم از سنی، شیعه و یا مذاهب دیگر، و حتی ناباوران به دین، یکسان اجراء شود. رهبر کشور می تواند یک زردشتی، آسوری، و یا مسلمان، زن، و یا مرد باشد. گفتن اقلیت قومی و مذهبی، گفتاری کریه، زشت، ناپسند، و دور از هر فرهنگ انسانی، به ویژه فرهنگ اصیل ایرانی، و قوانین برگرفته از نوشتار منشور کوروش بزرگ، و قوانین سازمان ملل است.

کودکان کار، کودکانی  که به دلیل دزدی های رژیم و به خاکستر نشاندن طبقه بزرگی از اجتماع، فقر خانوادگی فقر خانودگی  موجب گردیده در سنینی که باید به دبستان و اموزشگاه روند ناچار باشند با تن و اندام کوچک و أعیف خود به بارکشی و کارهای سخت اجتماع پردازند. هدف و آرمان فضول محله دفاع و پاسداری از حقوق این کودکان است.

کودکان کار، کودکانی  که به دلیل دزدی های رژیم و به خاکستر نشاندن طبقه بزرگی از اجتماع، فقر خانوادگی فقر خانودگی  موجب گردیده در سنینی که باید به دبستان و اموزشگاه روند ناچار باشند با تن و اندام کوچک و أعیف خود به بارکشی و کارهای سخت اجتماع پردازند. هدف و آرمان فضول محله دفاع و پاسداری از حقوق این کودکان است.

مرامنامه و اساسنامه ای که ما به دنبال آنیم، نکاتی چنداست که در نوشته و مقاله هایمان به کار می رود:

۱- نوشته ها بر اساس هم آوری، هم بستگی، و اتحاد میان همه گروههای سیاسی و غیر سیاسی میهن است.

۲- پشتیبانی و حمایت از بانوان، کودکان، دگراندیشان، و گروههای قومی با آداب و رسوم گوناگون در درجه نخست و دارای اهمیتی شایان است.

۳- مقاله و نوشته ها باید بیشتر بر اساس اطلاعات عمومی، و نه تنها دیدگاههای فردی و خصوصی باشد. چنانچه ازجاهایی گرفته شده، با نشانی مأخذ آن همراه باشد.

۴- نوشته ها باید بی طرفانه و دور ازهرگونه اتهام فردی، بدگویی، و دشنام دادن  به افراد م‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍هترم و میهن دوست و یا به کاربردن واژه های زشت وناپسند  به افراد م‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍حترم و مهن دوست باشد.

۵- مقاله ها اعم از طنز نویسی و یا اطلاع رسانی، باید در راستای آگاهی دادن، و کمک به فهم و دانستنی های دیگران باشد.۶- نوشته ها نباید تکراری بوده، و یا در پیش در جایی پخش شده، و به چاپ رسیده باشد.

۶- نوشته و مقاله ها باید از مشکلات و مسائل روزمره بوده، تا بتواند راهگشا و روشن گری بیشتر مردم کشورمان باشد.

۷- تا آن جا که می توان، باید درنوشتن مقاله ها از واژه های فارسی که مردم بتوانند آن را پذیرا باشند، بهره گرفت.

هدف و آرمان فضول محله دفاع کودکان از شر شیاطینی بنام آخوند است که با بدآموزه و گمراه کردن آنان نسلی خودفروخته، بی خرد و خرافاتی تحویل اجتماع می دهند.

دفاع از حقوق کودکان

یکی دیگر از هدف های فضول محله دفاع از حقوق پایمال شده کودکان است.
اکنون دیگر همه جهانیان به خوبی می دانند که آخوند جماعت و دکانداران دین، در هرجامعه موجب فسادند و به کودکان معصوم و بیگناه تجاوز می کنند. این تجاوزها در کشورهای دیگر همیشه در کلیساها، و در ایران در جاهای مذهبی مانند مشهد، قم، شیراز، و در مساجد بارها، و بارها صورت گرفته است.

بدبختانه، کودکان از تهدید این آخوندها و یا به دلیل رشوه گرفتن از آنان، زجر و ستم جسمی  و روانی را برخود هموار می کنند و صدایی بر نمی آورند. این دیگر برملت ایران است که اگر یک ذره شعور و انصاف داشته باشند، نباید هرگز  حتی برای زمانی  کوتاه ، فرزندان خود را با آخوند جماعت تنها رها کنند.

در این جا دختر بچه ای که باید به دبستان رود، به حکم اجبار و خواسته خانواده خرافاتی خود در پوشش زناشویی دیده می شود. این ازدواج و یا جنایت کودک آزاری در ۱۱ ماه مه ۲۰۰۸ در کاشان سر گرفته است. این فرتور ما را به یاد پیامبر اسلام می اندازد که دختر بچه ۹ ساله را به رختخواب برد.

در این جا دختر بچه ای که باید به دبستان رود، به حکم اجبار و خواسته خانواده خرافاتی خود در پوشش زناشویی دیده می شود.  این ازدواج و یا جنایت کودک آزاری در  ۱۱ ماه مه ۲۰۰۸ در کاشان سر گرفته است. این فرتور ما را به یاد پیامبر اسلام می اندازد که دختر بچه ۹ ساله را به رختخواب برد.

با شادباشی دیگر به هم میهنان خردمند که تا کنون همراه و پشتیبان ما بوده اید، . از شما نیکویان و پاکدلان در خواست می شود که با  همچنان ما در این چالش ملی و انسانی، همراه شده و ما را یاری دهید.  چنانچه دست به نوشتن دارید به حلقه همکاری در نگارش مطالب ارزنده و پخش آن نا با ما همکاری ببتر و نزهدیک تری بفرمایید.  راه تماس دائمی شما با ما ای مئیل و تلفن زیر است:

Address Fozoole Mahaleh

با امید فردایی روشن و بهتر و دور از این تاریکی و پلیدی کشورمان، و سرفرازی و کامیابی همه هم میهنان گرامی و فرهیخته امان- یاران و همکاران در سایت فضول محله

 • Baran Bahari

  درود بشما جناب ارژنگ و همه ی رهروان آزادی ایران

  • از باران گرامی سپاس بیکران دارم- ارادتمند شما، سهراب ارژنگ

 • با احترام

  سپاس بشما و قدردانی از زحماتتان و طول عمر با عزت وبیشتر تا شاهد برقراری ازادی و صلح در ایران بزرگ باشیم تقدیم دست گلی بشما .از دوستاران شما

 • با درود به شما، از لطف و پشتیبانیتان سپاس بیکران دارم و برایتان بهترین ها را آرزو دارم- سهراب ارژنگ

 • سرافراز پارسی‌

  درود بر شما. همین جویبار‌های کوچک که من و شما درست میکنیم به سیل خروشانی تبدیل خواهد شد که بنیان تازی پرستان و جیره بگیرنشان را بر باد خواهد داد.

  با آرزوی موفقیت برای شما و همه ایرانیان ازادیخوه.

  • ساربان

   شتر در خواب بیند پنبه دانه

   • سرافراز پارسی‌

    پس تو یا تازی پرست هستی‌ یا جیره بگیر و یا شاید هم هر دو که این چنین برآشفته شدی . به هر حال چه شتر خواب ببیند یا نبیند این سرنوشت محتوم همه دیکتاتور‌ها است. اگر چه خامنه‌ای آنقدر ذلیل و فلاکت گرفته است که آبروی دیکتاتور را هم برده است.

    این هم بخشی از آن چه که سیف الدین فرقانی گفته شاعر قرن هفتم است:

    هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

    این اعو اعو سگان شما نیز بگذرد

    گرد سمّ خران شما نیز بگذرد

    • دموکلس

     من از عربهای بی ناموسی که ۱۴۰۰ پیش به وطن و شرف و ناموسمان حمله کردند بیزارم.
     از صهیونیستهای حرومزاده و سگهای عوعو کننده اش که شما باشید نیز بیزارم
     از مسئولین همه کاره و فاحشه صفت این نظام هم بیزارم
     اما تمام توانم را برای حفظ همین نظام (که در حال حاضر ضامن حفظ امنیت و ناموس ملت عزیزم از دست حرامزاده های انگلیسی و تکفیری و کثافتهایی چون شماست ) بکار خواهم گرفت.
     زنده باد ایران و شرف ملی ایرانی
     و نابود باد دشمنان این ملت در هر لباس و رنگی

     • پرچم شیر و خورشید

      مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار عسلامی
      زنده باد حکومت باشکوه و پرافتخار شاهنشاهی
      جاوید شاه

     • دموکلس

      تو هم مثل احمقهای روان پریش هی یه حرفی رو تکرار کن
      شاه هرکه بود اینقدر شرف داشت که با قتل عام مردمش بر اریکه خون تکیه نزند.
      و بخاطر اجتناب از کشتار مردمش از کشور خارج شد.
      اما امثال تو حاضرید پای هر حرومزاده داعشی و اسرائیلی رو برای کشتار مردم بیچاره به ایران باز کنید.
      پس تو حتی لیاقت نداری که از شخصی چون شاه تعریف کنی.
      در ضمن شاه از شدت تعصب و غیرت نسبت به وطنش دق کرد و مرد.
      آیا امثال تو چنین غیرت و محبتی را نسبت به مردم و کشور در خودتون حس میکنید؟؟؟
      شک دارم

     • پرچم شیر و خورشید

      اولا احمق خودتی و جد و آبادت .دوما تو که طرفدار نطام قلابی آخوندی هستی لیاقت نداری اسم شاه رو به زبون کثیفت بیاری.پس بمیر و اسم شاه خدا بیامرزو به دهن کثیفت نیار.لیاقت تو و امثال تو همین رژیم کثیف آخوندیه.
      زنده باد حکومت باشکوه و پرافتخار شاهنشاهی
      جاوید شاه.

     • دموکلس

      پاسخی رو که به sasan احمق دادم برای توی زبون نفهم نیز تکرار میکنم آخه بی شعور ها رو باید با یه روش هدایت کرد

      (صد رحمت به حیوان میگن الاغ مسیر طویله اش رو تا صدها کیلومتر با یکبار طی کردن یاد میگیره
      اما شما فلک زده ها چطور؟؟؟
      آخه احمق به چه زبونی به تو خر فهم کنم که من و میلونها ایرانی مانند من قربانی چپاول ها ریخت و پاشها و اختلاسهای سگ توله های حرومزاده ( ببخشید توهین شد منظورم آقازاده های حرومزاده بود) هستیم
      باز مثل احمقها من رو به طرفداری از آخوندا متهم کن
      خدا یک جو عقل بهت بده)

     • پرچم شیر و خورشید

      احمق بیشعور زبون نفهم هم خودتی مریتکه.پررو هم نشو .روتو هم زیاد نکن الاغ نفهم.اگه تو قربانی شدی ما هم قربانی اختلاصهای آخوندی شدیم آقای زبون نفهم.

     • دموکلس

      این پاسخ من به ساسان زبان نفهم است چون هردوتون مثل هم فکر میکنید برای تو هم فرستادم

      (آخه من از کدوم جاکشی حمایت کردم؟؟؟
      اگه معتقدم فروپاشی این نظام کسکش باعث حرج و مرج و جنگ داخلی میشه و همه ملت رو به بیچاره گی میندازه تو اسم این رو میزاری طرفداری از نظام؟؟؟ باز مثل عقب مونده ها من رو به طرفداری از این آخوندای بی همه چیز متهم کن بیش از این ازت انتظاری نمیره
      نظر من نظر هر ایرانی وطن دوست و با شرفه که نمیخواد این حداقل (امنیت ملی) و حیاتی ترین مقوله رو از دست بده.
      حتی شک دارم شماها حتی شناسنامه ایرانی داشته باشید.
      ادبیاتتون نشون میده از سوی دشمنی حرومزاده ساپورت میشید.)

 • دموکلس

  آقای سهراب ارژنگ اگه یک جو شرف داشتی به یک دختر بیگناه که از روی حماقت و خریت که از به اصطلاح رهبرش تعریف میکنه اینجوری تهمت نمیزدی پس معلومه که خامنه ای و دار و دسته اش خوب با مادر و خواهرهایتان خوابیده اند و همچنان خواهند خوابید کثافتهایی که از تو آشغال تعریف و تمجید کردند عین خودتند وگرنه توی دهنت رو نجاست پر میکردند
  مطمئن باشید که یک تنه حریف همتون هستم وای بحال ملتی که شما آشغالها دل براش بسوزونید

  • sasan

   امثال تو و رژیم جعلی و قلابی تو هستن که ماییه ننگ بشریت هستن مزدور خامنه ای.دخالت بیجای رژیم قلابی تو در سوریه و عراق و لبنان و یمن و اعتراضات شدید معلمان در کل ایران که رژیم قلابی آخوندی سانسورش کرده معلومه که یه مزدوری مثل تو بیاد اینجا حرف مفت بزنه .فعلن که رژیم قلابی و جعلی آخوندی در حال سرنگونیه.دیر و زود داره سوخت و سوز نداره.وقتی رهبر مزدورت میدزده اونوقت ایران پر از فقر و بدبختی و بیکاری شده اون موقع زبونت بسته ست حالا اومدی داری فرهنگ مذهبی تو نشون میدی همه ببینن مزدوز خامنه ای.سپاه قاچاقچی و دزد و وزارت اطلاعات حرومزاده مزدورترین و آدم کش ترین تو دنیا هستن میدونستی برادر؟ فعلن برین مذاکره کنین براتون خوبه .یه چند تا تحریم ملس دیگه بخورین نوش جون رژیم قلابیت. حالا اگه مردی بیا جلو جناب پسر شجاع.
   دم این سایت گرم.دمت گرم آقای سهراب ارژنگ.
   زنده باد حکومت باشکوه و پرافتخار شاهنشاهی
   جاوید شاه.

   • دموکلس

    این رژیم کثیفتر از اونیه که فکر میکنی اما کثیفتر از این رژیم شماهایی هستید که با خط گرفتن (از حرومزاده هایی چون صهیونیستها که کمر به سرنگونی این نظام کیری بستن) تلاش میکنید بر سر ملت بیچاره ایران همونی رو بیارید که سر ملت بدبخت افغانستان . عراق .لبنان . فلسطین و سوریه داره میاد.
    و ما ملت ستم کشیده ایران در حال حاضر چاره ای نداریم جز حفظ وضع موجود وقتی در مستراحی به اسم خاورمیانه زندگی میکنیم.
    مگر با سرنگونی این نظام کثیف چه چیزی در انتظار ما خواهد بود که اینقدر دارید خودتون رو برای براندازی آن جر میدهید.
    به خدا سوگند با تمام قدرت با کسانی که قصد براندازی این نظام را دارند مقابله خواهم کرد و در عین حال از مسولان کثیف آن در پیشگاه ملت عزیزم و تاریخ کشورم برائت میجویم.
    برای من چیزی مهمتر از امنیت و شرف ملت عزیزم نیست و هر گروهی که امنیت ملتم را هدف گیرد تمام هستی اش را هدف خواهم گرفت ولو برادرم باشد.

    • sasan

     حرومزاده رژیم کثیف آخوندیته که خون ما رو تو شیشه کرده.افغانیها که الان بهتر از ما زندگی میکنن.کجای کاری برادر.
     اتفاقن ما هم تمام تلاش خودمونو میکنیم که تو و رژیم کثیفتو از ریشه و بن سرنگونش کنیم و ایران رو از چنگال آخوندای دزد و جنایتکار نجاتش بدیم و هر کی هم مثل تو جلومون بایسته یه گوشمالی حسابی بهش میدیم .

     • دموکلس

      آخه حیوان فکر کردی در چنین وضع نکبت باری ما داریم روی ابرها زندگی میکنیم
      به برکت اختلاسهای هزار میلیاردی توله سگهای حرومزاده (آقازاده ها) و بی عدالتیهای اجتماعی فراگیر در حال حاضر امثال ما زیر خط فقر زندگی میکنیم.
      همین وضعیت حداقلی را نیز بر باد دهید.
      قسم میخورم هیچکدامتان نه مانند ما در متن گرفتاری هستید و نه با آن افکار سوسولیتان قادر به درک آن هستید و نشسته اید و فقط زر میزنید

      شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل
      کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

     • sasan

      حیوان تویی مرتیکه .هی هیچی نمیگم داری دور برمیداری مرتیکه .تو فکر میکنی فقط خودت تو گرفتاری هستی که حرف مفت میزنی.به چندین سال بیکاری تو رژیم کثیف آخوندی میگی خوشبختی؟پس بمیر و گنده تر از دهنت حرف نزن.

     • دموکلس

      صد رحمت به حیوان میگن الاغ مسیر طویله اش رو تا صدها کیلومتر با یکبار طی کردن یاد میگیره
      اما شما فلک زده ها چطور؟؟؟
      آخه احمق به چه زبونی به تو خر فهم کنم که من و میلونها ایرانی مانند من قربانی چپاول ها ریخت و پاشها و اختلاسهای سگ توله های حرومزاده ( ببخشید توهین شد منظورم آقازاده های حرومزاده بود) هستیم
      باز مثل احمقها من رو به طرفداری از آخوندا متهم کن
      خدا یک جو عقل بهت بده

     • sasan

      واقعن صد رحمت به حیوان.خودت داری میگی الاغ مسیر طویله اش رو تا صدها کیلومتر با یکبار طی کردن یاد میگیره. چرا آخه به خودت توهین میکنی خر نفهم.تو اگه طرفدارشون نیستی چرا ازشون حمایت میکنی؟
      تازه برادر میدونستی بعد از گند کاریهای پدیده شاندیز یه اختلاص و فساد دیگه تو راهه؟اسمش پدیده قم یا همون فرودگاه بین المللی قمه که یه اختلاص و فساد دیگه از رژیم کثیف آخوندیه. برادران وزارت اطلاعات دارن دست همه دزدها رو از پشت بستن . بعد از گندکاریهای پدیده شاندیز توسط وزارت اطلاعات اینهم دستاورد دیگه شونه .بهتره بری کمی باتربیت بشی و چشاتو بیشتر باز کنی. اختلاص و فساد تو رژیم آخوندی دیگه عادی شده. چون اگه به توهین کردن و فحش دادن باشه من از تو بیشتر بلدم فحش بدم.
      خدا یه جور عقل به تو بده

     • دموکلس

      آخه من از کدوم جاکشی حمایت کردم؟؟؟
      اگه معتقدم فروپاشی این نظام کسکش باعث حرج و مرج و جنگ داخلی میشه و همه ملت رو به بیچاره گی میندازه تو اسم این رو میزاری طرفداری از نظام؟؟؟ باز مثل عقب مونده ها من رو به طرفداری از این آخوندای بی همه چیز متهم کن بیش از این ازت انتظاری نمیره
      نظر من نظر هر ایرانی وطن دوست و با شرفه که نمیخواد این حداقل (امنیت ملی) و حیاتی ترین مقوله رو از دست بده.
      حتی شک دارم شماها حتی شناسنامه ایرانی داشته باشید.
      ادبیاتتون نشون میده از سوی دشمنی حرومزاده ساپورت میشید.

 • Sohrab

  Aghaye Sohrab arjang damet garm ke in seito be in khobi edareh meykoni,marg bar diktaro ve khayehmalash

 • نوید

  من کاری به حکومت و غیره ندارم فقط یه سوال ذهنمو مشغول کرده اونم اینه که ایا واقعن نویسندگان سایت که اینقدر ضد اسلام متن مینویسند تا بحال قران و نهج البلاغه و زندگی پیامبر و امامان و…… رو مطالعه کردن یا بر اساس رفتار مسلمونا مطلب مینویسند؟؟؟شما که اینقدرمدعی فرهنگ هستین چرا بی انصاف هستید و پیامبر اسلامو بی فرهنگ نشون میدین محمد (ص) همون کسیه که وقتی یهودی روی سرش شکمبه حیوان میریزه هنگام بیماریش بر بالین وی میره و ازش عیادت میکنه و طلب امرزش براش میکنه.یا علی (ع) در فتنه جمل که طلحه براه انداخته بود پس از اتمام مصاف بر بالای سر طلحه حاضر می شود و با گریه می گوید که” بخدا دوست نداشتم که هیچکدوم از جنازه های قریش رو حتی زیر ستاره های اسمان ببینم ” و بدستورش تک تک جنازه های دشمن رو با احترام غسل و تدفین میکنند و بر انها نماز می خواند,معلومه که این حکومت فقط اسم اسلامو یدک میکشه و نهایت بی انصافیه که کارهای وحشیانه داعش رو روش اسم اسلام ناب محمدی محمدی میزارید.پس غیرت و شرافت ایرانیتون کجا رفته!!!!!!!!

  • دموکلس

   دوست عزیز اصلا بحث بر سر حقانیت و عدم حقانیت دین نیست که این امور به حوزه های فلسفی مربوط میشه گور بابای هرچی بحث ایدئواوژیکه.
   مشکل سر اینه که اینها یه عده وطن فروشند که به نام سکولاریزم میخوان کشور رو تجزیه کنند اینقدر هم خرند که تصور میکنند امثال ما جیره خوار رژیم کسکش آخوندی هستیم یکی نیست به این بی پدرا بگه با ماهی ۱/۵ میلیون حقوق و اجاره نشینی چطور آدم میتونه طرفدار این آخوندای جاکش باشه
   عقیده هر کسی هم واسه خودش اما نباید امنیت ملی کشور بازیچه دست قدرتهای مختلف و گروه های بی شرف بشه
   بی خود هم خودتو خسته نکن و تردید نکن پشت پرده این سایت موساد حرومزاده و خط مقدمش هم چهارتا بدبخت فلک زده خسرالدنیا و الاخره اند
   بخدا قسم دلم واسه این بیچاره ها میسوزه ولی چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

  • Baran Bahari

   بنده بعنوان یکی از اعضای فعال سایت، مطالعات قرآنی و اسلامی دارم… سعی ما بر این است که قرآن را نقد کنیم و نشان دهیم که چگونه ویروس قرآن مسلمانان زا آلوده کرده است.
   مثلاً چرا قرآن دستور به کشتن آنها که نخواستند مسلمان شوند را داده است ولی از طرف دیگر گفته است ” خداوند شادی کنندگان را دوست ندارد” آیا قرآن با این کار قصد ایجاد لشکری روانی مشابه بسیجیان لاشخور داشته است؟

 • همبستگی برای اینده ایران

  اقایون عزیز به که نزا با هم افتادیدشماها و ما مثل اکثریت مردم فکر میکنیم چرا ملت ایران از مذهب و عاملان ان متنفرند زیرا اینان مذهب مثل ابزاردر دستشان شده وهر کاری دارند میکنند قول وحرف های اوایل انقلاب حتی قبل از ان در پاریس وبرقراری دولتی بر اساس عدالت و دمکراسی وووو..کجا چیزی جز دورغهایی بیش نبود بعداز ان ادامه ۷سال جنگ خانمان سوز برای فقط ملت کدام این اشخاص بچه اشان کشته مفقود الاثر شد از خمینی خامنه ای رفسنجانی و…حلا هم میبینیم سرمایه و بودجه کشور بدل خواه خود خرج میکننداز سوریه عراق لبنان حماس حزب الا یمن ونزوئلا و… و خودشان که گور بگور شده یا میشن تخم ترکه ها شان دارند میلیارد ها می چاپند وهر کس اعتراضی کند زندان شگنجه تجاوز واعدام بله زمان شاه نه در مسجدی را بسته بودن نه کسی گرسنه بود اصلان مردم ایران برای مذهب انقلاب نکرد شاه دیر بفکر اصلاح خود وبعضی کارهایش شد وگرنه انقلابی نمیشد اگر خمینی این کار و حرفها که بمردم ایران کرده ان زمان میگفت حتی یک روزهم زنده نمیماندکم کم با گرفتن مسند قدرت بواسطه مذهب هر چه خواست تاخت و حالا هم شاهدیم مصدق زندی یاد بارها به شاه گفت که دین و مذهب از سیاست جداست وگرنه مثل افوینی مخرب در گشور خواهد شد که شاه حتی درروزتاج گذاری اش از اخوند ها دعودت کرده بودو کنارش بودن مثل پدرش عمل نکرد همین هر کس بمذهب هر ناسزایی میگه حق هم دارد پس بیاید یک صدا شویم برای نجات وازادی ایران حداقل برای ایندگان چون ما نسل سوخته ایم اینده ازان ماست چون وطن پرستیم . بامید سربلندی ایران بزرگ

  • دموکلس

   هر کی هستی خدا پدرت رو بیامرزه حرف ما هم همینه اتحاد و حفظ وحدت ملی .امنیت داخلی و تمامیت ارضی
   اما برخی از این آقایون زبون نفهم دائما بر موضع احمقانه شون پافشاری میکنند و میگند که مرغ فقط یک پا داره

  • پرجم شیر و خورشید

   دمت گرم.به امید آزادی ایران از چنگال رژیم کثیف آخوندی.
   اما نمیدونم چرا این دموکلس انقدر نفهم و بیشعوره

 • همبستگی پارسیان

  از ماست که برماست خیلی پر معناست مالت را سفت نگهداری تا همسایت را دوزد نبینی وقتی همش دانرد بی عوزگییشان را یا گردن انگلیس یاامریکا واروپا میاندازیم وقتی پادشاهای قدیم //سیصدسال اخیر// فقط فکر اعیاشی شان حرم سرا و سور سوره فلان بودن و از توی حرمسرا بیرون نمی امدن //بعضی ها کار های مفیدی کردن //سرمایها نفت گاز معادن با قراردی بی ارزش به یغما می رود چرا ما روی پای خود نباشیم ببینید نزدیک به ۴۰٫۳۰سال منطقه خاور میانه که خیلی با ارزش است دست خوش چه علم شنگه های پوچ مذهبی و غیر ان شده یعنی اگر نخواهیم درست کنیم باز عمری محتاج علم ودانششان خواهیم بود بعداز انفلاب صنعتی اروپا وکنار گذاشتن عقاید و ادیان خورافی پیشرفت و صاحب منزلت شدن ما باید بکنیم تا در راه پیشرفت قرار گیریم اگر این مذهبیون خورافی به انقلاب ۵۷نمی چسبیدن و سوار ان نمی شدن میدانید الان کجای و چه مقامی بالایی در اسیا و حداقل در دنیا را داشتیم افسوس ولی هر گجا جلوی ضرر را گرفت سود خواهد بود باید اینان را کنار زد تحصیل کرده ها مغز های فراری و سرمایه ها باز گردن و راه توسعه ترقی هموار شودرمز کار اتحاد مردم در مقابل بی قانونی ها و تحریم داخلی عاملان ان به هر نحوی و هرکس و تک تکمان.

  • دموکلس

   خدا خیرت بده چهار کلمه حرف حساب زدی کاشکی بجای امثال این ساسان نادان و آن (پرچم شیر خول و چل) چند نفر مثل شما روشنگری کنند تا بین ما ایرانی ها یه اجماع شایسته ای جهت تغییرات بنیادی ایجاد بشه به امید آنروز

   • پرچم شیر و خورشید

    خل و چل که تویی همش دوست داری ادبیات مذهبی تو نشون بدی.یه لحظه کامنتا تو ببین همش توش فحش دادی.معلومه حال روحی روانی خوبی نداری.خودتو به یه روانپزشک نشون بده .

 • پارسی زنده حقیت جو باشیم

  بابا طور به هر مرامی که دارید دست از سرهم بر دارید این نزا های واقعا باعث شده هر بلای بر سر کشور و ما بیاورند نیرو و انرژیمان را رهدر ندهیم تاریخ نگاران میگویند اختلاف در لشکر داریوش که ۲۰۰هزار در مقابل ۲۰هزار نفری سربازان اسکندر مقدونی /الکساندر/ شد باعث شکست بزرگتر ین امپراتوری جهان شد ببینید اگر لشکر بزرگ یکسو نباشیم یقینا مختوم شکستیم ایرانمان را ببینیم در سایه تکیه بهم قادریم دشمنانی که کشور را به اسارت گرفته اندو بااسیر جنگی هم اینگونه رفتار نمیکنند را ازاد کنیم خوشحالم که هر دو نفرتان فهمیده اید و دلتان بحال وطن میسوزد وهدفتان ازادی و ارامش ایرانمان است. دوستار شمایم باز مکاتبه کنیم

  • دموکلس

   آخه عزیزم درد ما نیز همینه من چند تا حرف اساسی دارم
   اول اینکه ما نباید به عقاید یکدیگر توهین کنیم ( اصلا مهمترین هنر این سایت فحاشی به عقاید هموطناشونه و اسمش رو هم گذاشتن خردگرایی خدا ناباورانه )در تمام کشورهای پیشرفته مبنای روابط متقابل اجتماعی اقتصادی و … تنها و تنها قانون است وبس در آنجا یکسره افراد تفتیش عقاید نمیشوند
   نکته دوم جمع شدن تمام گرایشات قومی و مذهبی و فکری تحت لوای ملیت و ایرانیت است و نه اسلامیت و یا شیعه گری
   نکته سوم تمرکز بر مقوله امنیت ملی و جلوگیری از حرکتهای پر شور و خالی از شعوری است که ممکن است کشور را در غرقاب جنگ داخلی فرو برد.
   و آخرین نکته همانست که شما بدان اشاره کردید چاره درد ما در سه چیز است خردگرایی . اتحاد و عشق به میهن و پایبندی شدید به قانون
   با این وصف وقتی می بینم برخی از این آقایون ما رو تازی پرست و جیره خوار رژیم آخوندی و … خطاب میکنند دیگه نمیتونم مودب باشم

 • hanah

  دموکلس khar khodeti to meykhay ham az akhor bokhori ham az turbe, bache kon in malekeshiya ke to inja meykoney mesle todeheyah va mazhabiyhae terfdare rejiem, bro hanat rangi nadareh bache kon!