بایگانی دسته: انتقادی

باتک روی، بدبینی، خودبزرگ بینی، سودجویی و فرصت طلبی ما، سرنوشت کشورمان به کجا می انجامد؟۳

گروههای سیاسی مانند هواداران شاهنشاهی، مجاهدین، و گردانندگان گروه سبز هریک مانند روغن که با‌آب مخلوط نمی شود، بادیگران سازش و همآهنگی ندارند. آنان تک رو خودبزرگ بین خود را بت تارک هرم قدرتی می بینند که نمی توانند وجود دیگری را احساس کنند.

با ۷۲ تن فرصت طلبان گروه سبز و حامیان جمهوری اسلامی آشنا شوید۷

گروهی ازهر سوی فرصت طلب به شمار ۷۲ تن، رونوشتی از کشته شدگان کربلا که به انجمن های دفاع از حقوق بشر راه یافتند، و در گروه سبز نیز نفوذ نمودند، برای بقای رژیم اسلامی، به تحریک اسرائیل به یورش نظامی می پردازند.

طالبان، جندالله و ولایت وقیح مثلث جنایت و شرارت۱

این مقاله در تاریخ تیرماه ۱۳۸۹ نوشته شده و با وقایع امروز نیز همخوانی دارد. خواندن آن را به شما گرامیان سفارش می کند. کشتن، کارحیوانی است، وهرنوع آدم کشی محکوم بوده، و هر فرد دیگری را از پای درآورد، جنایتکار است. بنابراین، جنایت جندالله یا طالبان، با ولایت وقیح یکسان است.

ما کجای کاریم؛ ملتی نجیب یا ترسو؟ مظلوم، یا بی عرضه؟، خادم، ویا خیانتکار؟۱۱

تاریخ پر سوز و گداز کشورمان نشان می دهد که در برابر تجاوز بیگانگان و بیگانه پرستان، چندان ایستادگی نکردیم. درنتیجه یورش گران فرصت یافتند تا نفس تازه کنند و مانند موریانه به درون لانه وکاشانه امان رخنه نموده،خودمان را از خانه بیرون رانند. به عبارتی آن قدر به میهمان رو دادیم که سر انجام صاحبخانه شد.