بایگانی

خاتمی، موسوی، کروبی خیانت کار، و یا خادم به مردم ایران؟۱۸

بی تردید، همه جنایات رژیم در چندین ماه گذشته اعم از دستگیری، شکنجه، تجاوز، و کشتن انسان های باشرف و بزرگوار ایرانی، نتیجه مستقیم سیاست غلط آقای موسوی و همکرانش است که مردم سلحشور و خروشان ایران را مانند گوسفند، بی اراده، بی اختیار، بی تحرک، زبون، و بدبخت در اختیار جنایتکاران ولی وقیح گذاشت.

صیغه، واژه ای زشت و بس نازیبا، و بلایی بزرگ در گسترش فساد، و فروپاشی روابط خانودگی۵۸

مردانی که به دنبال صیغه می روند، هرجایی هایی هستند که یک لحظه در آغوش این، و لحظه دیگر در آغوش آن دگر قرار می گیرند. تنها آخوندها و یک مشت هرجایی مذهبی خرافاتی هستند که به دنبال صیغه اند. صیغه که در برابر مبلغی پول و برای مدتی مشخص برگزار می شود، آیا با روسپیگری چه تفاوتی دارد؟.

دامن زدن به خرافات دین، زاییده استثمار کشورهای غرب۱۰

دین به جای آن که در راه گسترش آرامش وتسکین روح و روان انسان قرارگیرد، آلت دست و بازیچه سیاست پیشگان و سرمایه داران شده، تا بر خرافات مردم ساده دل و نا آگاه کشورهای جهان سوم بیافزایند. دولت های غرب با ازدست دادن متصرفات خود، بهترین راه استثمارکشورها را در اشاعه دین و خرافه گرایی میان مردم دانستند.