بایگانی

وظیفه هر ایرانی شرافتمند مبارزه با خرافات دینی و دکانداری آخوند است۲۳

ما با هیچ یک از باورهای دینی مخالفتی نداریم و به هم میهنان خود حق می دهیم تا به دلخواه خود به آنچه می خواهند اعتقاد داشته باشند. ولی نمی پذیریم که این باورها بخواهد برافکار و اندیشه مردم اثر داشته باشد. ما بنا به یادواره فارسی؛ « به سنگ هم احترام می گذاریم تا زمانی که آن سنگ به سوی ما نشانه نرود».

بهرام مشیری؛ آزادی خواهی که باید به او نشان افتخار وطن پرستی داد۲۶

گفتار بهرام مشیری در برنامه پارازیت این است که اگر دین در جایگاه درستش که همانا قلب و روح مردم و در چهارچوب خانه هایشان قرار بگیرد، هیچ مشکلی با دین و اعتقادات کسی نخواهد بود، مشکل زمانی پیدامی شود که دین بر مسند قدرت نشسته باشد. زیرا می تواند خرد را از مردم بگیرد و به خرافات دامن زند.