بایگانی

برای رسیدن به آزادی، ایرانیان محکوم به همبستگی می باشند۴

گروه های مختلف اپوزوسیون اعم از افراد شناخته شده و فعالین گمنام، باید چون اعضای یک خانواده گِرد آمده و مخالفت ها و دشمنی های گذشته را به دست فراموشی بسپارند و تمامی توان و انرژی شان را نه برای دشمنی و بر علیه یکدیگر گفتن و نوشتن، که برای به زیر کشیدن رژِیم اسلامی و سید علی خامنه ای، به کار ببندند.