بایگانی

تا کی می خواهیم به بانوان بزرگوار کشورمان ستم و بدرفتاری شود؟ بیایید تا با هم به این خشونت پایان دهیم۸

جامعه ما پس از حمله تازیان همواره زیر سایه دیکتاتوری و حکومتی مرد سالار و ضد زن بوده است؛ همین امر سبب گشته که پندار مردمان از فرهنگ ارتجاعی مرد سالاری اثر گرفته و رنگ ضدیت به زنان به خود بگیرد. در ایران باستان و فرهنگ اصیل ایرانی، برای ارج نهادن به زنان جشن هایی چون مهرگان را برگزار می کرده اند.