بایگانی

چه کسانی رژیم خون آشام آخوندی را نگهداری می کنند؟۰

تاریخ چند هزارساله ایران که با خون وخون ریزی نوشته شده، گزارش گرحیوان صفتانی است که با خود خواهی وخود پرستی همواره به کشورومردم خود خیانت می کنند. خیانت پیشگان درهردوره و هرزمان متفاوتند. این گونه پست فطرتان که ازانسانیت بدورند، عموما برای یک دستمال  تیمچه ای را به آتش می کشند. دردوران کنونی گروههای […]

نمایشنامه کمدی فانتزی انتخابات۰

این نمایشنامه که با هنرمندی اداره سیاسی عبادی  پارلمان انگل استان وبا نظارت آقای گوردن بایرنخود بریزآن کشورنوشته ، وهنرپیشگان آن با دقت تهیه شده اند، بزودی درخیابان های تهران وشهرستان ها با نظارت وهمکاری ستاد کاسبکاران (پاسداران قدیم) و هویجی ها به صورت سرباز بروی صحنه خواهد آمد. اجراء کنندگان این نمایشنامه وبه ترتیب […]