بایگانی

نکات دقیقی از بازیچه شدن مردم ایران در فلسفه هانا آرنت۰

اگر می‌شد این واژۀ مضر «اطاعت» را از واژگان اندیشۀ اخلاقی و سیاسی خود حذف کنیم، خیلی چیزها به دست می‌آوردیم. اگر خوب به این موضوعات بیندیشیم، شاید بخشی از اعتماد به نفس و حتی غرور خود را باز یابیم، یعنی چیزی را که در زمان‌های قدیم عزت نفس یا شرف انسان نامیده می‌شد: شاید نه عزت نفس و شرف نوع بشر که مقام انسان بودن را."

مَذهب و اَخلاقِ شرافتمندانه؛ دو پادشاه که دَر یک اِقلیم نَگنجند۱

آلبرت انیشیتن: اَخلاقيات بر پايه هَمدلی، آموزش و نيز هَنجارهایِ اجتماعی شِكل می گيرند؛ تَنها يک انسانِ بَدبخت ممكن است به خاطرِ تَرس از مُجازات و يا به اميدِ پاداش پَس از مرگ به دنبالِ پايبندی به اصولِ اخلاقی باشد.

آقایِ کاظمینی بروجردی: یک روحانی سکولار و قابل احترام۰

شوم بختانه یک موج روشنفکر نمایی که به دین ستیزی گره خورده در میان ایرانیان رشد کرده که به اندازه پندار مطلق گرایی مذهبی اشتباه است، اینان به بیراهه رفته و از بی دینی نیز، دین ساخته اند! دید نادرستی که ایشان از "آتئیسم" دارند، به افراطیونی مطلق گرا تبدیل شان کرده که آتئیسم دقیقن نقطه مقابل آن است!

توتالیتاریسم یا تَمامیت خواهی به زَبانی ساده!۶

توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی اصطلاحی سیاسی است بَرای توصیف شیوه ای از حکومت که در آن نظام یا ادعا می کند که بر تمامِ آنچه در کشور و حتی زندگی خصوصی مردمان می گذرد کنترل دارد و یا در واقع نیز چنین قدرتی دارد! افلاطون در کتابِ "جمهوری" حکومت تمامیت خواه را یکی از بهترین انواع حکومت بر می شمارد.