بایگانی

آیا جمع جنایتکاران و دزدان، در مجلس رئیس جمهور کلید نشان تنها مشکل و آرزوی مردم ایران بود؟۱

گویا مردم ایران ازخواسته های پیشین خود دست برداشته، و دیگر چندان آزویی در دل ندارند. روزگاری هم میهنان ما خود را پیشاهنگ فرهنگ و تمدن جهانی می دانستند و خود را از دیگران بالاتر می دانستند، ولی اکنون، دانش و تکنولوژی، اندیشیدن و خرد انسانی، جای خود را به قوانین ضد بشری و دست و پاگیر اسلامی داده است.

آخوند روحانی نیز مملکت ما را به امام زمان و اهل بیت تازی فروخته است۶

حسن روحانی در دیدار جمعی از روحانیون گفته است: “اینکه مردم در این انتخابات به یک روحانی اعتماد کردند، این اعتماد به نظام اسلامی است. این مملکت متعلق به امام زمان و اهل‌بیت(ع) است و باید با توسل کارها را به پیش برد. امیدوارم به پشتوانه حضرت ولی عصر(عج) که کشور متعلق به اوست کارها پیش برود.”

آقای روحانی بداند دیگر ولی فقیه مشروعیتی ندارد، بنابراین ایشان اعتماد مردم به خود را به بازی نگیرد۳

گفتار خمینی ازآغاز تا بر کرسی قدرت نشستن، مالامال از دوستی، انسان دوستی، عدالت، دفاع از حقوق ستمدیدگان، دادگری و حتی میهن دوستی بود. این گفتار دروغین و پر از ریا و ترفند، میلیون ها مردم را به دنبال خود کشید. ولی به زودی با ۱۸۰ درجه چرخش، خوی درندگی، دروغ گویی، ریا کاری در همه زمینه ها نشان داد.

آیا روحانی می تواند نماینده مردم باشد، و یا اوهم تدارک چی خامنه ای است؟۱

در سال ۱۳۷۶رژیم، خاتمی را در برابر ناطق نوری قرار داد. مردم که مخالف خامنه ای بودند، برای رأی نیاوردن ناطق نوری، به پای صندوق های رأی رفتند و بیش از ۲۲ میلیون به خاتمی رأی دادند. در آن شرایط، خاتمی می توانست با یک حرکت انقلابی، پرده ها را بدرد، آزادی و دموکراسی را برای مردم ایران به ارمغان آورد.

رفسنجانی، بیشرمانه انتخابات فرمایشی را دموکراتی ترین در جهان می داند۲

این گفتار چندش آور و ادعای پوچ از رفسنجانی پس از انتخابات است. گویا این بابا مردم ایران را احمق به شمار آورده است. در کشور آخوند زده که همه چیز و در همه جا باید با موافقت آخوند انجام گردد، بحث آزادی و دموکراسی عوام فریبانه است. آخوند که خود با افکار ضد انسانی بزرگ شده چگونه دم از دموکراسی می زند.؟