بایگانی

گسترش سریع و غیرقابل کنترل بیماری های روانی در جامعه در نتیجه اشاعه روز افزون خرافات اسلام۲۷

پدری که خود را امام زمان می داند گلوی دختر ۶ ساله خود را بریده، و او را در زیر خاک دفن می کند. برای از بین بردن این گونه خرافات، نیازی به شمشیر و تفنگ نیست، بلکه نیازمند به یک انقلاب فرهنگی است. تا ایرانیان قرآن هایشان را بدور نریزند و بر دانش علمی خود نیفزایند، ما در طلسم خرافات آخوند گرفتاریم.

هم میهن، فکری به حال خود کن، گروهی دراندیشه نگهداری رژیمند۰

خاتمی، موسوی، کروبی، عبدی، کدیور، سروش، گنجی، سروش،معصومه قمی، بنی صدر، شماری در گروه سبز و یا بست نشسته در غرب، تنها هدفشان بودن رژیم اسلامی با تغییر نفرات و سمت هاست. اینها جایی نرفتند و زیر پرچم بریتانیا آماده اند که آرایش و بزک رژیم را کمی تغییر داده، ۳۰ سال دیگر کلاه سر ملت گذارند.

مسلمان، ایرانی مسلمان، و یا ایرانی کدام پسندیده تر است؟۱

کسی که خود را تنها مسلمان بداند و براین باور باشد که اسلام کشور عقب مانده ما رانجات داده، و با نورخود برایمان مدنیت و کرامت انسانی آورده است از دید ما به هیچ وجه ایرانی نبوده و در حقیقت بیگانه و اجنبی است. هر ایرانی وظیفه دارید که در ابتدا از تمدن،فرهنگ و هنر و ماهیت راستین ایرانی اش دفاع کند.