بایگانی

چشمان نابینا، و گوش های کر ولی وقیح نیاز به جراحی دارد تابتواند خرد شدن و نابودی هم جنایتکاران خود را ببیند، و بشنود.۴

گویا چشمان ولی وقیح کور، و گوش هایش کر شده تا خرد شدن و به هم پاشیدن دیکتاتورهایی مانند پینوشه، صدام، آپارتایت آفریقای جنوبی، زین العابدین بن علی را بیند و بشنود.

دیکتاتور تونس فراری شد، افغانستان راه آزادی پیش گرفت، ولی ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم۸

هموطنم، بیا و از همین الان فکر کنیم که جنبش رهبر و پیشوا ندارد و در دل و جانمان روی سمبل ها و بت ها را خط بزنیم و بیاندیشیم که هر ایرانی وطن پرست، یک رهبر است.

آیا می توانیم انتقاد دیگران را تحمل کنیم، و یا همچنان بت سازو ظالم پروریم؟۲۱

هم میهنان ما مقاله های نوشته شده که ساعاتی زمان می برد تا آماده شود، را نمی خوانند و به بن مایه های داده شده رجوع نمی کنند، بلکه باخواندن عنوان مقاله که از یک و یا دوسطر بیشتر نیست، نتیجه گیری می کنند، و آن گاه شروع به بدگویی و ناسزاگویی می نمایند و به قول معروف خوانندگان به کیفیت اهمیتی نمی دهند.

روز بین المملی نلسون مندلا۰

نلسون مندلا ، نه تنها با درایت، هوشمندی، وبردباری توانست مردم و کشورش را از دست سپید پوستان نژادپرست نجات دهد، بلکه آزادی، برابری، همزیستی رابرای کشورش به ارمغان بیاورد و نمونه ، و مظهر آزادی خواهی و بشر دوستی برای همه جهانیان به شمار آمد.