بایگانی

بنزین هزار تومانی؛ ارمغان تازه دولت تزویر و دروغ!۴

ایرانیان بایستی که در این برهه حساس تاریخی، دشمن راستین خویش را شناخته و زمان و نیروی خویش را هزینه مبارزه با بزرگ ترین پاسخور این دردمندی ها، یعنی سید علی خامنه ای کنند! او پاد ایرانی ترین چهره امروز جهان است! بایستی که هشیار بود و دشمن را پیش از وارد آوردن زیان های بیشتر، از میدان به در کرد!

وابستگان رژیم گذشته، دیکتاتوری و خودکامگی شاه را نشانه دموکراسی او می دانند۱۷

گویا گروهی از هم میهنان ما که طرفدار رژیم گذشته اند، با هیچ صراطی مستقیم نمی شوند و نمی خواهند از جریان تلخی که بر زنده یاد رضا شاه و محمد رضا شاه گذشت، پند بگیرند. این گروه که کمترین مطالعه تاریخی ندارند، تنها به برداشت های شخصی خود با تبلیغات نادرست و زشت وقایع گذشته را به سود خود تغییر میدهند.