بایگانی

چرا ما ایرانیان نتوانستیم از یورش بارسوم تازیان آگاهی یابیم و از آن جلوگیری نمائیم؟۴

هم میهنان گرامی، چنانچه در شعارهایتان جمهوری ایرانی را جایگزین رژیم اسلامی نکنید، شما خانواده عباسی را به جای اموی به خلافت می رسانید، و آش همان آش، و کاسه همان کاسه خواهد بود.

هم میهنان گرامی، باسرشت آخوند بیشتر آشناشوید۱۲

ساختن و باز شدن یک مسجد ویا تربیت یک آخوند، به منزله تعطیل و بستن یک مدرسه و گشایش یک زندان است. به جرات می توان گفت که آخوندهای ایران دانسته یا ندانسته دشمن آشتی ناپذیر تاریخ، فرهنگ، و دیگر راستی های کشور ما می باشند.