بایگانی

نخست فروش دختران، سپس ایجاد فحشاء، اکنون قانون صیغه، وبعد چی؟۱۱

آخرین سمت زن، یا کالای دست دوم در رژیم ولایت وقیح، صیغه شدن است که قانون آن نیزبه تصویب رسید. از این روی، به آخوندهای زن ستیز، مزدوران، شارلاتان ها، و هوسرانان تبریک و شادباش می گوییم. رژیم اسلامی، برای ساختن یک اجتماع بی طبقه، طبقه متوسط را از میان برد و همه را به طبقه خاکستر نشین تبدیل نمود.

باتک روی، بدبینی، خودبزرگ بینی، سودجویی و فرصت طلبی ما، سرنوشت کشورمان به کجا می انجامد؟۳

گروههای سیاسی مانند هواداران شاهنشاهی، مجاهدین، و گردانندگان گروه سبز هریک مانند روغن که با‌آب مخلوط نمی شود، بادیگران سازش و همآهنگی ندارند. آنان تک رو خودبزرگ بین خود را بت تارک هرم قدرتی می بینند که نمی توانند وجود دیگری را احساس کنند.