بایگانی

در پاسخ به ایرانیانی که زندگانی افغان های بی دفاع را به آتش کشیدند: انسانم آرزوست…۱۲۹

دو افغانی به یک دختر بیگناه تجاوز کرده و وی را به قتل رسانده اند؛ آیا تاوان جنایت، حماقت و قصاوت قلبی آن دو نفر را باید تمامی جامعه افغانی ساکن ایران بدهند؟ مگر نه اینکه هر کس مسئول گفتار، کردار و پندار خویش است؟ چگونه می توان یک ملت را به دلیل خطای یک گروه از آنان به باد کتک و فحش و تحقیر گرفت؟

خانم بختیاری، آیا بازی درفیلم تبلیغاتی رژیم و به سخره گرفتن جوانان خیانت به کشور نیست؟۳۶

خانم بختیاری،شما بدون شک حتی قبل از بازی در آن فیلم موهوم نیز از ماهیت و شخصیت کارگردان فیلم آگاه بودید و می دانستید که ایشان همان مسعود چماقداری است که سینما آتش می زد و دانشجویان را از پنجره خوابگاه پایین می انداخت. شما کار کردن کنار چنین جنایتکاری را، مردم داری و احترام به مردم می پندارید؟.

چرا ما ایرانیان نتوانستیم از یورش بارسوم تازیان آگاهی یابیم و از آن جلوگیری نمائیم؟۴

هم میهنان گرامی، چنانچه در شعارهایتان جمهوری ایرانی را جایگزین رژیم اسلامی نکنید، شما خانواده عباسی را به جای اموی به خلافت می رسانید، و آش همان آش، و کاسه همان کاسه خواهد بود.