بایگانی

نقد ایرادات وارد بر برهان شر۳

برهان شر یکی از ریشه دار ترین براهین خداناباوری است. این برهان توسط اپیکورس فیلسوف یونانی در حدود سال ۳۵۰ قبل از میلاد مطرح شد، تا کنون بحث و تقریرهای بسیاری از آن ارائه شده. کاملترین تقریر توسط هیوم از این برهان ارائه شده است و خداباوران به نوبه خود سعی در نقد و جواب هایی به این برهان داشته اند.